Nařízení Komise (EU) č. 87/2011 ze dne 2. února 2011 , kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 87/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 87/2011
          ze dne 2. února 2011,
          kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat [1], a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře EU pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata jsou uvedeny v příloze VII části II uvedeného nařízení.
          (2) Po ukončení výběrového řízení by měla být úspěšná laboratoř Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) se svou výzkumnou laboratoří pro nákazy včel Sophia-Antipolis Laboratory ve Francii určena jako referenční laboratoř EU v oblasti zdraví včel na období pěti let počínaje dnem 1. dubna 2011.
          (3) Kromě obecných pravomocí a povinností stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 je na úrovni Unie třeba vykonávat určité konkrétní povinnosti a úkoly v souvislosti s vlastnostmi původců, kteří mohou mít vliv na zdraví včel, aby byla zajištěna lepší koordinace. Proto by v tomto nařízení měly být stanoveny tyto další konkrétní povinnosti a úkoly referenční laboratoře EU v oblasti zdraví včel.
          (4) Příloha VII část II nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) se svou výzkumnou laboratoří pro nákazy včel Sophia-Antipolis Laboratory ve Francii se určuje jako referenční laboratoř EU v oblasti zdraví včel na období od 1. dubna 2011 do 31. března 2016.
          Určité povinnosti a úkoly této laboratoře jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          V příloze VII části II nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 18, který zní:
          "18. Referenční laboratoř EU pro zdraví včel
          Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
          Sophia-Antipolis Laboratory
          Les Templiers
          105 route des Chappes
          BP 111
          06902 Sophia-Antipolis
          Francie."
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Určité povinnosti a úkoly referenční laboratoře EU pro zdraví včel
          Kromě obecných pravomocí a povinností referenčních laboratoří EU pro oblast zdraví zvířat stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 má referenční laboratoř EU pro zdraví včel tyto povinnosti a úkoly:
          1) Po konzultaci s Komisí koordinuje metody používané v členských státech k diagnostice příslušných nákaz včel, v případě nutnosti zejména:
          a) provádí typizaci, uchovávání a případně předávání kmenů patogenních původců za účelem usnadnění diagnostické služby v Unii;
          b) provádí typizaci a charakterizaci antigenu a genomu patogenních původců, je-li to relevantní a nezbytné, například pro epizootické sledování nebo ověření diagnózy;
          c) pokud jsou vyžadovány sérologické testy, předává referenční séra a jiná referenční činidla národním referenčním laboratořím ke standardizaci testů a činidel používaných v jednotlivých členských státech;
          d) pravidelně pořádá srovnávací testy diagnostických postupů na úrovni Unie s národními referenčními laboratořemi za účelem poskytnutí informací o používaných diagnostických metodách a výsledcích testů prováděných v Unii;
          e) uchovává odborné poznatky o roztoči Tropilaelaps mites, lesknáčku úlovém (Aethina tumida) a jiných relevantních patogenních původcích, aby bylo možné provádět rychlé diferenciální diagnózy;
          f) určuje identitu patogenních původců nákaz, v případě potřeby v úzké spolupráci s regionálními referenčními laboratořemi určenými Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE);
          g) vytváří a uchovává aktuální sbírku patogenních původců a jejich kmenů a aktuální sbírku zvláštních sér a jiných činidel proti patogenním původcům nákaz včel, pokud jsou k dispozici;
          h) je pověřena provedením soupisu technik používaných v současnosti v jednotlivých laboratořích;
          i) navrhuje standardizované zkoušky a zkušební postupy nebo referenční činidla pro interní kontrolu kvality;
          j) radí Komisi ohledně vědeckých aspektů týkajících se zdraví včel.
          2) Referenční laboratoř EU:
          a) aktivně napomáhá při diagnóze v případě ohniska příslušné nákazy v členských státech tím, že přijímá izoláty patogenních původců pro potvrzující diagnózu, charakterizaci a epizootické studie a neprodleně sděluje výsledky veškerých šetření Komisi, členským státům a příslušným národním referenčním laboratořím;
          b) podporuje základní školení či doškolování odborníků v laboratorní diagnostice s cílem harmonizovat diagnostické techniky v Unii;
          c) pořádá semináře pro národní referenční laboratoře, jak je stanoveno v pracovním programu, včetně školení odborníků z členských států, případně ze třetích zemí, o nových analytických metodách;
          d) poskytuje technickou pomoc Komisi a účastní se na její žádost mezinárodních fór týkajících se zejména standardizace analytických metod a jejich uplatňování;
          e) vyvíjí monitorovací činnosti a pokud možno koordinuje činnosti, jejichž účelem je zlepšení nákazového statusu včel v Unii, zejména tím, že:
          i) provádí zkoušky k potvrzení testů nebo při provádění těchto zkoušek spolupracuje s příslušnými národními referenčními laboratořemi,
          ii) poskytuje Komisi vědeckou a technickou podporu a shromažďuje informace a zprávy související s činností referenční laboratoře EU,
          iii) organizuje a koordinuje průzkum o kolapsu včelstev v Unii, pokud jde o stanovení základního měřítka pro "běžný" sezónní úhyn včel;
          f) spolupracuje s příslušnými laboratořemi ve třetích zemích, v nichž jsou uvedené nákazy rozšířeny, pokud jde o diagnostické metody pro nákazy včel;
          g) spolupracuje s příslušnými regionálními laboratořemi určenými OIE, pokud jde o exotické nákazy (roztoč Tropilaelaps mites a lesknáček úlový (Aethina tumida) a jakékoli jiné nákazy považované v Unii za exotické);
          h) shromažďuje informace o exotických a endemických nákazách nebo škůdcích, které by se mohly v Unii objevit a mít negativní dopad, včetně kolapsu včelstev, a předává tyto informace Komisi a příslušným národním referenčním laboratořím.
          3) Referenční laboratoř EU rovněž:
          a) po konzultaci s Komisí provádí experimenty a terénní testy pro účinnější tlumení některých nákaz včel;
          b) na každoročním zasedání národních referenčních laboratoří přezkoumává příslušné požadavky na provádění zkoušek stanovené v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat;
          c) napomáhá Komisi při přezkumu doporučení v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.