Nařízení Komise (EU) č. 89/2011 ze dne 2. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 89/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 89/2011
          ze dne 2. února 2011
          o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny [2], a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Paušální dovozní hodnota |
          07020000 | IL | 116,3 |
          JO | 85,0 |
          MA | 59,8 |
          TN | 125,1 |
          TR | 100,8 |
          ZZ | 97,4 |
          07070005 | JO | 86,2 |
          MA | 100,1 |
          TR | 175,4 |
          ZZ | 120,6 |
          07099070 | MA | 56,6 |
          TR | 133,1 |
          ZZ | 94,9 |
          07099080 | EG | 82,2 |
          ZZ | 82,2 |
          08051020 | AR | 41,5 |
          BR | 41,5 |
          EG | 54,1 |
          IL | 67,8 |
          MA | 52,0 |
          TN | 54,5 |
          TR | 70,6 |
          ZA | 41,5 |
          ZZ | 52,9 |
          08052010 | IL | 162,8 |
          MA | 77,2 |
          TR | 79,6 |
          ZZ | 106,5 |
          08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 57,9 |
          EG | 57,7 |
          IL | 98,7 |
          JM | 91,5 |
          MA | 88,7 |
          PK | 51,1 |
          TR | 67,0 |
          US | 79,6 |
          ZZ | 74,0 |
          08055010 | AR | 45,3 |
          EG | 41,5 |
          TR | 56,6 |
          UY | 45,3 |
          ZZ | 47,2 |
          08081080 | BR | 55,2 |
          CA | 96,6 |
          CL | 90,0 |
          CN | 86,6 |
          MK | 42,6 |
          US | 126,3 |
          ZZ | 82,9 |
          08082050 | CN | 76,0 |
          US | 108,9 |
          ZA | 96,8 |
          ZZ | 93,9 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.