Nařízení Komise (EU) č. 90/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 90/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 90/2011
          ze dne 3. února 2011,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
          (kodifikované znění)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1] a zejména na čl. 161 odst. 3, článek 170 a čl. 192 odst. 2, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 633/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa [2], bylo několikrát podstatně změněno [3]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.
          (2) Je třeba stanovit zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa, která by měla zejména vymezit způsoby podávání žádostí a údaje, které musí být uvedeny v žádostech a licencích, kromě ustanovení, která obsahují pravidla obsažená v nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [4].
          (3) S ohledem na zajištění účinné správy režimu vývozních licencí je třeba stanovit výši jistoty pro vývozní licence v rámci daného režimu. S ohledem na nebezpečí spekulací spojenému s tímto režimem v odvětví drůbežího masa by vývozní licence neměly být převoditelné a měly by být přesně stanoveny podmínky přístupu hospodářských subjektů k uvedenému režimu.
          (4) Článek 169 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a týkajících se objemu vývozu je zajištěno prostřednictvím vývozních licencí. Je proto nezbytné stanovit podrobný plán pro podávání žádostí a vydávání licencí.
          (5) Kromě toho je vhodné, aby rozhodnutí týkající se žádostí o vydání vývozní licence nebyla oznamována dříve, než uplyne určitá doba nutná pro posouzení žádostí. Tato doba musí Komisi umožnit, aby vyhodnotila požadovaná množství, jakož i související výdaje, a aby případně přijala zvláštní opatření použitelná zejména na žádosti, které dosud nejsou vyřízeny. V zájmu hospodářských subjektů je třeba umožnit, aby po stanovení koeficientu pro přijetí mohla být žádost o licenci vzata zpět.
          (6) Komise by měla mít k dispozici přesné údaje o podaných žádostech o licence a o využití vydaných licencí, aby režim licencí mohla řídit. V zájmu účinné správy by členské státy měly používat informační systémy v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři [5].
          (7) V případě žádostí týkajících se množství do 25 tun včetně by vývozní licence měly být vydávány okamžitě, pokud o to hospodářský subjekt požádá. Tyto licence by však měly být omezeny na krátkodobé obchodní transakce, aby se zabránilo obcházení mechanismu stanoveného v tomto nařízení.
          (8) S cílem zajistit přesné sledování vyvážených množství je nezbytné stanovit výjimku z pravidel o přípustných odchylkách uvedených v nařízení (ES) č. 376/2008.
          (9) Čl. 167 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že u jednodenních kuřat může být vývozní náhrada poskytována na základě vývozní licence vydané ex post. Proto je třeba stanovit prováděcí pravidla k takovému režimu, který by zároveň zajistil účinnou kontrolu dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. U licencí, o jejichž vydání bylo požádáno až po vývozu, však není nutné vyžadovat složení jistoty.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Při vývozu produktů z odvětví drůbežího masa, u nichž se žádá o vývozní náhradu, s výjimkou kuřat kódů KN 010511, 010512 a 010519, je nutné předložit vývozní licenci se stanovením náhrady předem podle článků 2 až 8.
          Článek 2
          1. Vývozní licence jsou platné 90 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008.
          2. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 15 uveden popis produktu a v kolonce 16 dvanáctimístný kód produktu podle nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady.
          3. Kategorie produktů uvedené v čl. 13 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 376/2008, jakož i výše jistoty u vývozních licencí jsou uvedeny v příloze I.
          4. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 20 uveden minimálně jeden z údajů uvedených v příloze II.
          5. Odchylně od odstavce 1 jsou licence pro kategorii 6a podle přílohy I platné po dobu 15 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008.
          6. V případě licencí na produkty kategorie 6a podle přílohy I je závazný vývoz do země určení uvedené v kolonce 7 nebo do jiné země podle přílohy VIII.
          Pro tyto účely je v žádostech o licence a v licencích uveden alespoň jeden z údajů uvedených v příloze III.
          7. V případě licencí na produkty kategorie 6b podle přílohy I je závazný vývoz do země určení uvedené v kolonce 7 nebo do jiné země neuvedené v příloze VIII.
          Pro tyto účely je v žádostech o licence a v licencích uveden alespoň jeden z údajů uvedených v příloze IV.
          Článek 3
          1. Žádosti o vývozní licence se podávají u příslušných orgánů každý týden od pondělí do pátku.
          2. Žadatelem o vývozní licenci je fyzická nebo právnická osoba, která může při podání žádosti příslušným orgánům členských států uspokojivě doložit, že vykonává obchodní činnost v odvětví drůbežího masa již minimálně dvanáct měsíců. Žádosti však nemohou podávat maloobchodní prodejny nebo restaurace, které prodávají své produkty konečnému spotřebiteli.
          3. Vývozní licence se vydávají ve středu následující po termínu uvedeném v odstavci 1, za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala žádná zvláštní opatření uvedená v odstavci 4.
          4. Jestliže by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtových částek nebo k vyčerpání maximálních množství, která mohou být vyvezena s náhradou během daného období s ohledem na limity stanovené v článku 169 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo by vydání vývozních licencí neumožňovalo zajistit kontinuitu vývozů během zbývající části dotyčného období, Komise může:
          a) stanovit jednotné procento přijetí požadovaných množství;
          b) zamítnout žádosti, pro něž vývozní licence dosud nebyly vydány;
          c) pozastavit podávání žádostí o vývozní licence, a to maximálně na dobu pěti pracovních dní s výhradou možnosti rozhodnout o pozastavení na delší období podle postupu uvedeného v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          Žádosti o vývozní licence, které jsou podány během období pozastavení přijímání žádostí, nelze přijmout.
          Opatření uvedená v prvním pododstavci lze přijímat nebo měnit podle kategorie produktů a podle místa určení.
          5. Opatření uvedená v odstavci 4 lze přijmout v případě, kdy se žádosti o vývozní licence týkají množství, která překračují nebo by mohla překročit množství běžně vyvážené do konkrétního místa určení, a kdy vydání požadovaných licencí s sebou přináší riziko spekulací, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty nebo narušení dotyčných obchodních výměn nebo vnitřního trhu.
          6. Pokud dojde k zamítnutí nebo snížení požadovaného množství, jistota je neprodleně uvolněna, a to ve výši, která odpovídá zamítnutému množství.
          7. Odchylně od odstavce 3, pokud je jednotná procentuální sazba pro přijetí stanovena na méně než 80 %, vydává se licence nejpozději jedenáctý pracovní den po zveřejnění dané procentuální výše v Úředním věstníku Evropské unie. Do deseti pracovních dní po zveřejnění může hospodářský subjekt:
          - buď vzít svou žádost zpět, v takovém případě je jistota neprodleně uvolněna,
          - nebo požádat o okamžité vydání licence, a v takovém případě ji příslušný orgán vydá neprodleně, nejdříve však v běžném dni pro vydávání licencí příslušného týdne.
          8. Odchylně od odstavce 3 může Komise stanovit pro vydávání vývozních licencí jiný den než středu, není-li možné tento den dodržet.
          Článek 4
          1. Na žádost hospodářského subjektu nepodléhají žádosti o licence týkající se množství do 25 tun produktů zvláštním opatřením uvedeným v čl. 3 odst. 4 a požadované licence jsou vydány okamžitě.
          V takových případech je bez ohledu na čl. 2 odst. 1 a 5 doba platnosti licencí omezena na pět pracovních dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 a v žádostech a licencích je v kolonce 20 uveden jeden z údajů uvedených v příloze V.
          2. Komise může v případě nutnosti pozastavit použití tohoto článku.
          Článek 5
          Vývozní licence nejsou převoditelné.
          Článek 6
          1. Množství vyvezené v rámci přípustné odchylky stanovené v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008 nezakládá nárok na vyplacení náhrady.
          2. V kolonce 22 licence se uvede alespoň jeden z údajů uvedených v příloze VI.
          Článek 7
          1. Členské státy sdělují Komisi každý pátek tyto informace:
          a) počet žádostí o vývozní licence podle článku 1, které byly podány v době od pondělí do pátku téhož týdne, v němž uvedou, zda se na tyto žádosti vztahuje článek 4 či nikoliv;
          b) množství, pro které byly vývozní licence vydány předchozí středu, vyjma licencí vydaných okamžitě podle článku 4;
          c) množství, pro které byly žádosti o vývozní licence v průběhu předchozího týdne vzaty zpět podle čl. 3 odst. 7.
          2. Oznámení o žádostech podle odst. 1 písm. a) musí obsahovat:
          a) hmotnostní množství produktu pro každou kategorii uvedenou v čl. 2 odst. 3;
          b) rozdělení množství produktu podle místa určení u každé kategorie v případě, že se sazba náhrady liší podle místa určení;
          c) použitelnou sazbu náhrady;
          d) celkovou výši náhrady stanovenou předem v eurech podle jednotlivých kategorií produktů.
          3. Členské státy oznámí Komisi jednou za měsíc po skončení platnosti vývozních licencí, kolik vývozních licencí nebylo využito.
          Článek 8
          1. Při vyřizování celních formalit při vývozu kuřat kódů KN 010511, 010512 a 010519 učiní hospodářské subjekty prohlášení, že zamýšlejí požádat o vývozní náhradu.
          2. Hospodářské subjekty podají u příslušných orgánů nejpozději dva pracovní dny po vývozu žádost o vývozní licenci ex post pro vyvezená kuřata. V žádosti o licenci a v licenci je v kolonce 20 uveden výraz ex post, dále celní úřad, kde byly celní formality vyřízeny, jakož i den vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 [6].
          Odchylně od čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 se nepožaduje složení jistoty.
          3. Členské státy oznámí Komisi každý pátek údaje za probíhající týden o počtu požadovaných vývozních licencí ex post, včetně oznámení "žádné". Oznámení případně musí obsahovat údaje podle čl. 7 odst. 2.
          4. Vývozní licence ex post se vydávají následující středu, pokud Komise po uskutečnění daného vývozu nepřijme žádná zvláštní opatření uvedená v čl. 3 odst. 4. V opačném případě se uvedená opatření vztahují na dovozy již uskutečněné.
          Tato licence zakládá nárok na vyplacení náhrady počínaje dnem vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 612/2009.
          5. Článek 23 nařízení (ES) č. 376/2008 se nepoužije na licence ex post podle odstavců 1 až 4 tohoto článku.
          Dotyčná osoba tyto licence předloží přímo orgánu pověřenému vyplácením vývozní náhrady. Tento orgán licenci zapíše do seznamu a orazítkuje.
          Článek 9
          Oznámení uvedená v tomto nařízení, včetně oznámení "žádné" se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.
          Článek 10
          Nařízení (ES) č. 633/2004 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 8.
          [3] Viz příloha IX.
          [4] Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód produktu z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady [1] | Kategorie | Výše jistoty (v eurech na 100 kg čisté hmotnosti) |
          0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 | 1 | — |
          0105 12 00 9000 0105 19 20 9000 | 2 | — |
          0207 12 10 9900 0207 12 90 9990 0207 12 90 9190 | 3 | 6 [2] 6 [3] 6 [4] |
          0207 25 10 9000 0207 25 90 9000 | 5 | 3 |
          0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290 | 6a [4] | 2 |
          0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290 | 6b [5] | 2 |
          0207 27 10 9990 | 7 | 3 |
          0207 27 60 9000 0207 27 70 9000 | 8 | 3 |
          [1] Nařízení Komise (EHS) č. 3486/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), část 7.
          [2] Pro místa určení uvedená v příloze VII.
          [3] Jiná místa určení než podle příloh VII a VIII.
          [4] Místa určení uvedená v příloze VIII.
          [5] Jiná místa určení než podle přílohy VIII.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Údaje uvedené v čl. 2 odst. 4
          — V bulharštině : Регламент (ЕC) № 90/2011
          — Ve španělštině : Reglamento (UE) no 90/2011
          — V češtině : Nařízení (EU) č. 90/2011
          — V dánštině : Forordning (EU) nr. 90/2011
          — V němčině : Verordnung (EU) Nr. 90/2011
          — V estonštině : Määrus (EL) nr 90/2011
          — V řečtině : Κανονισμός (ΕE) αριθ. 90/2011
          — V angličtině : Regulation (EU) No 90/2011
          — Ve francouzštině : Règlement (UE) no 90/2011
          — V italštině : Regolamento (UE) n. 90/2011
          — V lotyštině : Regula (ES) Nr. 90/2011
          — V litevštině : Reglamentas (ES) Nr. 90/2011
          — V maďarštině : 90/2011/EU rendelet
          — V maltštině : Regolament (UE) Nru 90/2011
          — V nizozemštině : Verordening (EU) nr. 90/2011
          — V polštině : Rozporządzenie (UE) nr 90/2011
          — V portugalštině : Regulamento (UE) n.o 90/2011
          — V rumunštině : Regulamentul (UE) nr. 90/2011
          — Ve slovenštině : Nariadenie (EÚ) č. 90/2011
          — Ve slovinštině : Uredba (EU) št. 90/2011
          — Ve finštině : Asetus (EU) N:o 90/2011
          — Ve švédštině : Förordning (EU) nr 90/2011
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Údaje uvedené ve druhém pododstavci čl. 2 odst. 6
          a) v kolonce 20:
          — V bulharštině : Категория 6а)
          — Ve španělštině : Categoría 6 a)
          — V češtině : Kategorie 6a
          — V dánštině : Kategori 6 a)
          — V němčině : Kategorie 6a
          — V estonštině : Liik 6a
          — V řečtině : Κατηγορία 6α)
          — V angličtině : Category 6(a)
          — Ve francouzštině : Catégorie 6 a)
          — V italštině : Categoria 6 a)
          — V lotyštině : 6.a) kategorija
          — V litevštině : 6a kategorija
          — V maďarštině : 6. a) kategória
          — V maltštině : Kategorija 6(a)
          — V nizozemštině : Categorie 6 a)
          — V polštině : Kategoria 6 a)
          — V portugalštině : Categoria 6 a)
          — V rumunštině : Categoria 6 a
          — Ve slovenštině : Kategória 6 písm. a)
          — Ve slovinštině : Kategorija 6(a)
          — Ve finštině : Tuoteluokka 6a)
          — Ve švédštině : Kategori 6 a)
          b) v kolonce 22:
          — V bulharštině : Задължителен износ към страни, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 90/2011.
          — Ve španělštině : Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo VIII del Reglamento (UE) no 90/2011.
          — V češtině : Vývoz povinný do zemí uvedených v příloze VIII nařízení (EU) č. 90/2011.
          — V dánštině : Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag VIII til forordning (EU) nr. 90/2011.
          — V němčině : Ausfuhr nach den in Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 90/2011 genannten Länder ist verbindlich.
          — V estonštině : Kohustuslik eksport määruse (EL) nr 90/2011 VIII lisas nimetatud riiki.
          — V řečtině : Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕE) αριθ. 90/2011.
          — V angličtině : Export obligatory to countries referred to in Annex VIII to Regulation (EU) No 90/2011.
          — Ve francouzštině : Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 90/2011.
          — V italštině : Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011.
          — V lotyštině : Eksports, kas ir obligāts uz Regulas (ES) Nr. 90/2011 VIII pielikumā minētajām valstīm.
          — V litevštině : Privalomas eksportas į Reglamento (ES) Nr. 90/2011 VIII priede nurodytas šalis.
          — V maďarštině : Kötelező kivitel a 90/2011/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő országokba.
          — V maltštině : Esportazzjoni obbligatorja lejn il-pajjiżi msemmija fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 90/2011.
          — V nizozemštině : Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 90/2011.
          — V polštině : Wywóz obowiązkowy do krajów, o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 90/2011.
          — V portugalštině : Exportação obrigatória para países referidos no anexo VIII do Regulamento (UE) n.o 90/2011.
          — V rumunštině : Export obligatoriu către țările menționate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 90/2011.
          — Ve slovenštině : Vývoz je povinný do krajín, ktoré sú uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 90/2011.
          — Ve slovinštině : Izvoz je obvezen v države, navedene v Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 90/2011.
          — Ve finštině : Velvoittaa viemään asetuksen (EU) N:o 90/2011 liitteessä VIII tarkoitettuihin maihin.
          — Ve švédštině : Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Údaje uvedené ve druhém pododstavci čl. 2 odst. 7
          a) v kolonce 20:
          — V bulharštině : Категория 6б)
          — Ve španělštině : Categoría 6 b)
          — V češtině : Kategorie 6b
          — V dánštině : Kategori 6 b)
          — V němčině : Kategorie 6b
          — V estonštině : Liik 6b
          — V řečtině : Κατηγορία 6β)
          — V angličtině : Category 6(b)
          — Ve francouzštině : Catégorie 6 b)
          — V italštině : Categoria 6 b)
          — V lotyštině : 6.b) kategorija
          — V litevštině : 6b kategorija
          — V maďarštině : 6. b) kategória
          — V maltštině : Kategorija 6(b)
          — V nizozemštině : Categorie 6 b)
          — V polštině : Kategoria 6 b)
          — V portugalštině : Categoria 6 b)
          — V rumunštině : Categoria 6 b
          — Ve slovenštině : Kategória 6 písm. b)
          — Ve slovinštině : Kategorija 6(b)
          — Ve finštině : Tuoteluokka 6b)
          — Ve švédštině : Kategori 6 b)
          b) v kolonce 22:
          — V bulharštině : Задължителен износ към страни, които не са посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 90/2011.
          — Ve španělštině : Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo VIII del Reglamento (UE) no 90/2011.
          — V češtině : Vývoz povinný do zemí uvedených v příloze VIII nařízení (EU) č. 90/2011
          — V dánštině : Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag VIII til forordning (EU) nr. 90/2011.
          — V němčině : Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 90/2011 genannten Länder ist verbindlich.
          — V estonštině : Kohustuslik eksport määruse (EL) nr 90/2011 VIII lisas nimetamata riiki.
          — V řečtině : Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες εκτός αυτών που παρατίθενται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕE) αριθ. 90/2011.
          — V angličtině : Export obligatory to countries not referred to in Annex VIII to Regulation (EU) No 90/2011.
          — Ve francouzštině : Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 90/2011.
          — V italštině : Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011.
          — V lotyštině : Eksports, kas ir obligāts uz valstīm, kas nav minētas Regulas (ES) Nr. 90/2011 VIII pielikumā.
          — V litevštině : Privalomas eksportas į Reglamento (ES) Nr. 90/2011 VIII priede nenurodytas šalis.
          — V maďarštině : Kötelező kivitel a 90/2011/EU rendelet VIII. mellékletében nem szereplő országokba.
          — V maltštině : Esportazzjoni obbligatorja lejn il-pajjiżi mhux imsemmija fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 90/2011.
          — V nizozemštině : Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 90/2011.
          — V polštině : Wywóz obowiązkowy do krajów niewymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 90/2011.
          — V portugalštině : Exportação obrigatória para países não referidos no anexo VIII do Regulamento (UE) n.o 90/2011.
          — V rumunštině : Export obligatoriu către alte țări decât cele menționate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 90/2011.
          — Ve slovenštině : Vývoz je povinný do krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 90/2011.
          — Ve slovinštině : Izvoz je obvezen v države, ki niso navedene v Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 90/2011.
          — Ve finštině : Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EU) N:o 90/2011 liitteessä VIII tarkoitettuihin maihin.
          — Ve švédštině : Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Údaje uvedené ve druhém pododstavci čl. 4 odst. 1
          — V bulharštině : Лицензия, валидна пет работни дни
          — Ve španělštině : Certificado válido durante cinco días hábiles
          — V češtině : Licence platná pět pracovních dní
          — V dánštině : Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage
          — V němčině : Fünf Arbeitstage gültige Lizenz
          — V estonštině : Litsents kehtib viis tööpäeva
          — V řečtině : Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες
          — V angličtině : Licence valid for 5 working days
          — Ve francouzštině : Certificat valable cinq jours ouvrables
          — V italštině : Titolo valido cinque giorni lavorativi
          — V lotyštině : Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas
          — V litevštině : Licencijos galioja penkias darbo dienas
          — V maďarštině : Öt munkanapig érvényes tanúsítvány
          — V maltštině : Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol
          — V nizozemštině : Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen
          — Vv polštině : Pozwolenie ważne pięć dni roboczych
          — V portugalštině : Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis
          — V rumunštině : Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare
          — Ve slovenštině : Licencia platí päť pracovných dní
          — Ve slovinštině : Dovoljenje velja 5 delovnih dni
          — Ve finštině : Todistus on voimassa viisi työpäivää
          — Ve švédštině : Licensen är giltig fem arbetsdagar
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Údaje uvedené v čl. 6 odst. 2
          — V bulharštině : Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).
          — Ve španělštině : Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).
          — V češtině : Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).
          — V dánštině : Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).
          — V němčině : Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).
          — V estonštině : Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).
          — V řečtině : Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).
          — V angličtině : Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).
          — Ve francouzštině : Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).
          — V italštině : Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).
          — V lotyštině : Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums, par kuru ir izsniegta licence).
          — V litevštině : Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).
          — V maďarštině : A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).
          — V maltštině : Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).
          — V nizozemštině : Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).
          — V polštině : Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).
          — V portugalštině : Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).
          — V rumunštině : Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).
          — Ve slovenštině : Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).
          — Ve slovinštině : Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).
          — Ve finštině : Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).
          — Ve švédštině : Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          Angola
          Bahrajn
          Írán
          Irák
          Jemen
          Jordánsko
          Katar
          Kuvajt
          Libanon
          Omán
          Saudská Arábie
          Spojené arabské emiráty
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          Arménie
          Ázerbajdžán
          Bělorusko
          Gruzie
          Kazachstán
          Kyrgyzstán
          Moldavsko
          Rusko
          Tádžikistán
          Turkmenistán
          Ukrajina
          Uzbekistán
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IX
          Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn
          Nařízení Komise (ES) č. 633/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 8) | |
          Nařízení Komise (ES) č. 1498/2004 (Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 8) | |
          Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11) | Pouze článek 15 |
          Nařízení Komise (EU) č. 557/2010 (Úř. věst. L 159, 25.6.2010, s. 13) | Pouze článek 3 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA X
          Srovnávací tabulka
          Nařízení (ES) č. 633/2004 | Toto nařízení |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Čl. 2 odst. 1, 2 a 3 | Čl. 2 odst. 1, 2 a 3 |
          Čl. 2 odst. 4 uvozovací slova | Čl. 2 odst. 4 |
          Čl. 2 odst. 4 první až jedenáctá odrážka | Příloha II |
          Čl. 2 odst. 5 | Čl. 2 odst. 5 |
          Čl. 2 odst. 6 první pododstavec | Čl. 2 odst. 6 první pododstavec |
          Čl. 2 odst. 6 druhý pododstavec uvozovací slova | Čl. 2 odst. 6 druhý pododstavec |
          Čl. 2 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) první až jedenáctá odrážka a písm. b) první až jedenáctá odrážka | Příloha III |
          Čl. 2 odst. 7 první pododstavec | Čl. 2 odst. 7 první pododstavec |
          Čl. 2 odst. 7 druhý pododstavec uvozovací slova | Čl. 2 odst. 7 druhý pododstavec |
          Čl. 2 odst. 7 druhý pododstavec písm. a) první až jedenáctá odrážka a písm. b) první až jedenáctá odrážka | Příloha IV |
          Čl. 3 odst. 1 až 4 | Čl. 3 odst. 1 až 4 |
          Čl. 3 odst. 4a | Čl. 3 odst. 5 |
          Čl. 3 odst. 5 | Čl. 3 odst. 6 |
          Čl. 3 odst. 6 | Čl. 3 odst. 7 |
          Čl. 3 odst. 7 | Čl. 3 odst. 8 |
          Články 4 a 5 | Články 4 a 5 |
          Čl. 6 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1 |
          Čl. 6 odst. 2 uvozovací slova | Čl. 6 odst. 2 |
          Čl. 6 odst. 2 první až jedenáctá odrážka | Příloha VI |
          Články 7 a 8 | Články 7 a 8 |
          Článek 8a | Článek 9 |
          Článek 9 | — |
          — | Článek 10 |
          Článek 10 | Článek 11 |
          Příloha I | Příloha I |
          Příloha Ia | Příloha V |
          Příloha III | Příloha VII |
          Příloha IV | Příloha VIII |
          Příloha V | — |
          Příloha VI | — |
          — | Příloha IX |
          — | Příloha X |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.