Nařízení Komise (EU) č. 100/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro patnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 100/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 100/2011
          ze dne 3. února 2011,
          kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro patnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 43 písm. j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (EU) č. 447/2010 [2] byl zahájen prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence [3].
          (2) S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení by Komise měla stanovit minimální prodejní cenu nebo by měla v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 rozhodnout, že minimální prodejní cenu nestanoví.
          (3) S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci patnáctého dílčího nabídkového řízení by minimální prodejní cena měla být stanovena.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro patnácté dílčí nabídkové řízení na prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010, u něhož lhůta pro podávání nabídek uplynula dne 1. února 2011, se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka ve výši 240,00 EUR/100 kg.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 19.
          [3] Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.