Nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 101/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 101/2011
          ze dne 4. února 2011
          o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku [1],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2011/72/SZBP stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které náleží nebo jsou vlastněny, drženy či ovládány některými osobami odpovědnými za zneužití tuniských státních prostředků a dále osobami s nimi spojenými, neboť tím tyto osoby připravují tuniské občany o přínosy udržitelného rozvoje jejich hospodářství a společnosti a narušují rozvoj demokracie v této zemi. Tyto fyzické nebo právnické osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze uvedeného rozhodnutí.
          (2) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (3) Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.
          (4) S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Tunisku, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/72/SZBP by pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.
          (5) Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.
          (6) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [2] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (7) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením vstoupí toto nařízení v platnost okamžitě po vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "finančními prostředky" finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:
          i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje,
          ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,
          iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,
          iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,
          v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,
          vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy,
          vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;
          b) "zmrazením finančních prostředků" zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
          c) "hospodářskými zdroji" aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          d) "zmrazením hospodářských zdrojů" zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;
          e) "územím Unie" území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.
          Článek 2
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2011/72/SZBP Radou označeny jako osoby, subjekty a orgány odpovědné za zneužití tuniských státních prostředků, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou uvedenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty a orgány vlastněny, drženy či ovládány.
          2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 3
          1. Příloha I obsahuje důvody pro zařazení osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
          2. Příloha I rovněž obsahuje, jsou-li k dispozici, informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.
          Článek 4
          1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
          c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo
          d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.
          2. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
          Článek 5
          1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto dnem;
          b) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;
          c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I a
          d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
          2. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
          Článek 6
          1. Článek 2 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:
          a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo
          b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,
          pokud jsou takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.
          2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
          Článek 7
          Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely přede dnem, kdy byly určeny, nebo na základě závazku, který této osobě, subjektu či orgánu vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) dotčený příslušný orgán shledá, že
          i) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze I,
          ii) platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2;
          b) dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o závěrech, které shledal, a o svém úmyslu toto povolení udělit.
          Článek 8
          1. Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
          2. Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.
          Článek 9
          1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:
          a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a
          b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při veškerém ověřování těchto informací.
          2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.
          Článek 10
          Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 11
          Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 12
          1. Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
          2. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.
          3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
          4. Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.
          Článek 13
          1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.
          Článek 14
          Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.
          Článek 15
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;
          b) na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci některého členského státu;
          c) pro každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;
          d) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;
          e) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.
          Článek 16
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. února 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.
          [2] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČL. 2 ODST. 1
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění |
          1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Bývalý prezident Tuniska, narozen v Hamman-Sousse dne 3. září 1936, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 00354671. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          2. | Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 24. října 1956, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zine El Abidine BEN ALIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00683530. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 4. března 1944, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 11 rue de France- Radès Ben Arous, držitel průkazu totožnosti č. 05000799. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Sabha - Libye dne 7. ledna 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inès LEJRIOVÉ, pobývající na adrese résidence de l'étoile du nord - suite B-,sedmé patro, byt č. 25, Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 16. ledna 1987, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00299177. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 17. července 1992, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, pobývající v prezidentském paláci, držitelka průkazu totožnosti č. 09006300. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 5. listopadu 1962, syn Saidy DHERIFOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00777029. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 24. června 1948, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadie MAKNIOVÉ, pověřený jednatel zemědělské společnosti, pobývající na adrese 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00104253. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozená v Radès dne 19. února 1953, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, držitelka průkazu totožnosti č. 00403106. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. srpna 1974, syn Najie JERIDIOVÉ, podnikatel, pobývající na adrese 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, držitel průkazu totožnosti č. 05417770. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. dubna 1950, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souady BEN JEMIAOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00178522. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 25. září 1955, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05150331. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena dne 27. prosince 1958, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO, obchodní ředitelka, pobývající na adrese 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 00166569. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz |
          15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Tuniský státní příslušník, narozen v Marse dne 5. května 1959, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, držitel průkazu totožnosti č. 00046988. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena dne 1. února 1960, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA, pobývající na adrese 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, držitelka průkazu totožnosti č. 00235016. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustafa BEN ZAKIR | Tuniský státní příslušník, narozen dne 5. března 1957, syn Saidy BEN ABDALÁHOVÉ, manžel Nefissy Trabelsiové, realitní developer, pobývající na adrese rue Ennawras č. 4 - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00547946. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. července 1973, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, realitní developer, pobývající na adrese immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05411511. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena dne 25. června 1975 v Tunisu, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ, (sestra Leily Trabelsiové), ředitelka společnosti, manželka Mourada MEHDOUIA, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi -Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 05417907. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. května 1962, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05189459. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen dne 18. září 1976 v Tunisu, syn Najiae JERIDIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05412560. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena dne 4. prosince 1971, dcera Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 2 rue El Farrouj - la Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 05418095. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Tuniský státní příslušník, narozen dne 20. prosince 1965, syn Radhiae MATHLOUTHIOVÉ, manžel Lindy CHERNIOVÉ, zástupce kanceláře Tunisair, pobývající na adrese 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00300638. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Tuniský státní příslušník, narozen dne 29. ledna 1988, syn Kaouither Ferial HAMZOVÉ, generální ředitel společnosti Stafiem-Peugeot, pobývající na adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688 | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 5. července 1965, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA, pobývající na adrese 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 00589759 | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Maroueneho MABROUKA, rada na ministerstvu zahraničních věcí, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          28. | Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 8. března 1963, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA, lékařka pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitelka průkazu totožnosti č. 00589758 | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 13. srpna 1960, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitel průkazu totožnosti č. 00642271. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. listopadu 1949, syn Selmy HASSENOVÉ, fotoreportér v Německu, pobývající na adrese 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02951793. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 13. března 1947, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue El Moez - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02800443. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Hammam-Sousse dne 16. května 1952, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA, zástupkyně společnosti Tunisair, pobývající na adrese 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02914657. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena dne 18. září 1956, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO, pobývající na adrese avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02804872. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen dne 28. října 1938, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ, pobývající na adrese 255 cité El Bassatine - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 028106l4. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI, | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 21. října 1969, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese avenue Hédi Nouira - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04180053. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 29. dubna 1974, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, ředitel podniku, pobývající na adrese 83 Cap Marina - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04186963. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 12. října 1972, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, obchodní dovozce a vývozce, pobývající na adrese avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04192479. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 8. března 1980, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO, sekretářka společnosti, pobývající na adrese rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 06810509. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 8. října 1978, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590835. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 9. srpna 1977, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590836. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ | Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 30. srpna 1982, dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA, pobývající na adrese rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 08434380. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 13. ledna 1970, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, pobývající na adrese résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, držitel průkazu totožnosti č. 05514395. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. října 1967, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, referent na ministerstvu dopravy, pobývající na adrese 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05504161. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 3. ledna 1973, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05539378. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 27. října 1966, syn Paulette HAZATOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05515496 (dvojí státní příslušnost). | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 16. dubna 1971, syn Paulette HAZATOVÉ, manžel Amel SAIDOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 00297112. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 28. srpna 1974, syn Leily DEROUICHEOVÉ, obchodní ředitel, pobývající na adrese 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04622472. | Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz. |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ PODLE ČL. 4 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1, ČLÁNKU 7 A ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. a) A ADRESA EVROPSKÉ KOMISE PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ
          A. Příslušné orgány v každém členském státě:
          BELGIE
          http://www.diplomatie.be/eusanctions
          BULHARSKO
          http://www.mfa.government.bg
          ČESKÁ REPUBLIKA
          http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
          DÁNSKO
          http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
          NĚMECKO
          http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
          ESTONSKO
          http://www.vm.ee/est/kat_622/
          IRSKO
          http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
          ŘECKO
          http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
          ŠPANĚLSKO
          http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
          FRANCIE
          http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
          ITÁLIE
          http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
          KYPR
          http://www.mfa.gov.cy/sanctions
          LOTYŠSKO
          http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
          LITVA
          http://www.urm.lt
          LUCEMBURSKO
          http://www.mae.lu/sanctions
          MAĎARSKO
          http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
          MALTA
          http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
          NIZOZEMSKO
          http://www.minbuza.nl/sancties
          RAKOUSKO
          http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
          POLSKO
          http://www.msz.gov.pl
          PORTUGALSKO
          http://www.min-nestrangeiros.pt
          RUMUNSKO
          http://www.mae.ro/node/1548
          SLOVINSKO
          http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
          SLOVENSKO
          http://www.foreign.gov.sk
          FINSKO
          http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
          ŠVÉDSKO
          http://www.ud.se/sanktioner
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          www.fco.gov.uk/competentauthorities
          B. Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:
          European Commission
          Foreign Policy Instruments Service
          CHAR 12/106
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Belgium
          E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
          Tel. +32 22955585
          Fax +32 22990873
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.