Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 102/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 102/2011
          ze dne 4. února 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat, [2] stanoví technické podmínky interoperability sad prostorových dat, včetně číselníků, které mají sloužit jako atributy a přidružené role typu prostorového objektu a datových typů.
          (2) Nařízení (EU) č. 1089/2010 vyžaduje, aby atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, nabývaly hodnot, jež jsou platné pro daný číselník.
          (3) Tyto přípustné hodnoty pro číselníky stanovené v nařízení (EU) č. 1089/2010 se vyžadují k provedení požadavků stanovených v daném nařízení, a proto musejí být rovněž uvedeny v samotném nařízení.
          (4) Při přípravě hodnot číselníků uvedených v tomto nařízení se postupovalo podle stejných zásad, s ohledem na požadavky uživatelů, referenční materiály, příslušné politiky či činnosti Unie, proveditelnost a přiměřenost pravděpodobných nákladů a výhod, angažovanost a konzultaci zúčastněných subjektů a za pomoci mezinárodních norem nebo standardů, jaké platily pro přípravu jiných technických podmínek stanovených v nařízení Komise (EU) č. 1089/2010.
          (5) Nařízení (EU) č. 1089/2010 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:
          1. Článek 4 se mění takto:
          a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Výčty a číselníky používané v atributech nebo přidružených rolích typů prostorového objektu nebo datových typů musejí odpovídat definicím a musejí zahrnovat hodnoty stanovené v příloze II. Hodnoty výčtu a číselníky jsou jazykově neutrální mnemotechnické počítačové kódy."
          b) odstavec 4 se zrušuje.
          2. Článek 6 se mění takto:
          a) odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:
          "a) číselníky, které členské státy nesmějí rozšiřovat,"
          b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, jak je vymezen v čl. 6 odst. 1 písm. a), mohou nabývat pouze hodnot převzatých ze seznamů stanovených pro daný číselník.
          Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, jak je vymezen v čl. 6 odst. 1 písm. b), mohou nabývat pouze hodnot platných v souladu s registrem, v jehož rámci je číselník spravován."
          3. Příloha I se mění způsobem stanoveným v příloze I tohoto nařízení.
          4. Příloha II se mění způsobem stanoveným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha I nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:
          1. Všechny výskyty věty ve znění "Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků." se nahrazují větou "Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat".
          2. V bodě 4.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník ConditionOfFacilityValue
          Hodnota | Definice |
          disused | Zařízení se nepoužívá. |
          functional | Zařízení je funkční. |
          projected | Zařízení se projektuje. Výstavba zatím nezačala. |
          underConstruction | Zařízení je ve výstavbě a doposud není funkční. To platí pouze v případě jeho počáteční výstavby a nikoliv údržby. |
          3. V bodě 4.2 se doplňují nové odstavce, které znějí:
          "Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat.
          Přípustné hodnoty pro tento číselník jsou dvoumístné kódy země uvedené v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů, která vydal Úřad pro publikace Evropské unie."
          4. V bodě 5.3.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník ConnectionTypeValue
          Hodnota | Definice |
          crossBorderConnected | Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují různé, avšak prostorově spojené jevy reálného světa. |
          crossBorderIdentical | Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují stejné jevy reálného světa. |
          intermodal | Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých dopravních sítích, které používají různé druhy dopravy. Spojení představuje pro přepravované náklady (osoby, zboží atd.) možnost změnit jeden druh dopravy za jiný. |
          5. V bodě 5.3.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník LinkDirectionValue
          Hodnota | Definice |
          bothDirections | Oběma směry. |
          inDirection | Ve směru spojnice. |
          inOppositeDirection | Proti směru spojnice. |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha II nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:
          1. Všechny výskyty věty ve znění "Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků." se nahrazují větou "Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat.".
          2. V bodě 3.3.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník GrammaticalGenderValue
          Hodnota | Definice |
          common | "Společný" gramatický rod (spojení "mužského" a "ženského" rodu). |
          feminine | Ženský gramatický rod. |
          masculine | Mužský gramatický rod. |
          neuter | Střední gramatický rod. |
          3. V bodě 3.3.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník GrammaticalNumberValue
          Hodnota | Definice |
          Dual | Dvojné gramatické číslo. |
          Plural | Množné gramatické číslo. |
          Singular | Jednotné gramatické číslo. |
          4. V bodě 3.3.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník NameStatusValue
          Hodnota | Definice |
          historical | Historické jméno, které se v současnosti nepoužívá. |
          official | Jméno, které se používá v současnosti a je úředně schválené či stanovené zákonem. |
          other | Současné, ale nikoliv oficiální ani schválené jméno. |
          standardised | Jméno používané v současnosti nebo doporučené orgánem s poradní funkcí a/nebo rozhodovací pravomocí ve věci pomístního názvosloví. |
          5. V bodě 3.3.4 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník NamedPlaceTypeValue
          Hodnota | Definice |
          administrativeUnit | Správní jednotky oddělené správními hranicemi rozdělující území, kde členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva pro účely místní, regionální a státní správy. |
          building | Zeměpisná poloha budov. |
          hydrography | Hydrografické prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí. |
          landcover | Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů. |
          landform | Geomorfologický terénní útvar. |
          other | Prostorový objekt, který není zahrnut mezi jiné typy daného číselníku. |
          populatedPlace | Lidmi obydlené místo. |
          protectedSite | Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů ochrany. |
          transportNetwork | Silniční, železniční, letecké, vodní a lanové dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi různými sítěmi. |
          6. V bodě 3.3.5 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník NativenessValue
          Hodnota | Definice |
          endonym | Jméno zeměpisného útvaru v úředním či používaném jazyce oblasti, kde se útvar nalézá. |
          exonym | Jméno používané v konkrétním jazyce pro zeměpisný útvar, který se nalézá mimo oblast, kde je tento jazyk rozšířen, a které se liší od příslušného endonyma (příslušných endonym) v oblasti, kde se zeměpisný útvar nalézá. |
          7. V bodě 4.4.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AdministrativeHierarchyLevel
          Hodnota | Definice |
          1stOrder | Nejvyšší úroveň národní správní hierarchie (úroveň země). |
          2ndOrder | Druhá úroveň národní správní hierarchie. |
          3rdOrder | Třetí úroveň národní správní hierarchie. |
          4thOrder | Čtvrtá úroveň národní správní hierarchie. |
          5thOrder | Pátá úroveň národní správní hierarchie. |
          6thOrder | Šestá úroveň národní správní hierarchie. |
          8. V bodě 5.4.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník GeometryMethodValue
          Hodnota | Definice |
          byAdministrator | Hodnota, o níž rozhodl a ručně ji zaznamenal státní orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady. |
          byOtherParty | Hodnota, o níž rozhodla a ručně ji zaznamenala jiná strana. |
          fromFeature | Hodnota automaticky odvozená z jiného prostorového objektu Infrastruktury INSPIRE, která souvisí s danou adresou nebo prvkem adresy. |
          9. V bodě 5.4.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník GeometrySpecificationValue
          Hodnota | Definice |
          addressArea | Poloha odvozená ze související oblasti adresy. |
          adminUnit1stOrder | Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 1. pořadí. |
          adminUnit2ndOrder | Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 2. pořadí. |
          adminUnit3rdOrder | Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 3. pořadí. |
          adminUnit4thOrder | Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 4. pořadí. |
          adminUnit5thOrder | Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 5. pořadí. |
          adminUnit6thOrder | Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 6. pořadí. |
          building | Poloha označující příslušnou budovu. |
          entrance | Poloha označující vstupní dveře nebo bránu. |
          parcel | Poloha označující příslušnou parcelu. |
          postalDelivery | Poloha označující místo poštovního doručování. |
          postalDescriptor | Poloha odvozená z příslušné oblasti poštovního směrovacího čísla. |
          segment | Poloha odvozená z příslušného segmentu průjezdové komunikace. |
          thoroughfareAccess | Poloha označující přístupové místo z průjezdové komunikace. |
          utilityService | Poloha označující místo veřejných služeb. |
          10. V bodě 5.4.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník LocatorDesignatorTypeValue
          Hodnota | Definice |
          addressIdentifierGeneral | Identifikátor adresy složený z číslic a/nebo znaků. |
          addressNumber | Identifikátor adresy složený pouze z číslic. |
          addressNumber2ndExtension | Druhé rozšíření čísla adresy. |
          addressNumberExtension | Rozšíření čísla adresy. |
          buildingIdentifier | Identifikátor budovy složený z číslic a/nebo znaků. |
          buildingIdentifierPrefix | Předčíslí identifikátoru budovy. |
          cornerAddress1stIdentifier | Identifikátor adresy související se jménem hlavní průjezdové komunikace v nárožní adrese. |
          cornerAddress2ndIdentifier | Identifikátor adresy související se jménem vedlejší průjezdové komunikace v nárožní adrese. |
          entranceDoorIdentifier | Identifikátor vstupních dveří, vstupní brány nebo krytého vchodu. |
          floorIdentifier | Identifikátor podlaží či úrovně uvnitř budovy. |
          kilometrePoint | Značka na cestě, která číslem označuje stávající vzdálenost mezi místem začátku cesty, a danou značkou, měřenou podél této cesty. |
          postalDeliveryIdentifier | Identifikátor místa poštovního doručování. |
          staircaseIdentifier | Identifikátor schodiště, zpravidla uvnitř budovy. |
          unitIdentifier | Identifikátor dveří, bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy. |
          11. V bodě 5.4.4 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník LocatorLevelValue
          Hodnota | Definice |
          accessLevel | Lokátor označuje konkrétní přístup na pozemek, do budovy a podobně a používá k tomu číslo vchodu nebo podobný identifikátor. |
          postalDeliveryPoint | Lokátor označuje místo poštovního doručování. |
          siteLevel | Lokátor označuje konkrétní pozemek, budovu nebo podobnou nemovitost a používá k tomu adresní číslo, číslo budovy, jméno budovy nebo jméno nemovitosti. |
          unitLevel | Lokátor označuje konkrétní část budovy. |
          12. V bodě 5.4.5 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník LocatorNameTypeValue
          Hodnota | Definice |
          buildingName | Jméno budovy nebo části budovy. |
          descriptiveLocator | Slovní, textový popis polohy nebo adresovatelného objektu. |
          roomName | Identifikátor bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy. |
          siteName | Jméno nemovitosti, komplexu budov nebo místa. |
          13. V bodě 5.4.6 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník PartTypeValue
          Hodnota | Definice |
          name | Část jména, která představuje jádro nebo kořen názvu průjezdové komunikace. |
          namePrefix | Část jména používaná k oddělení spojovacích výrazů, které nemají význam pro třídění, od jádra jména průjezdové komunikace. |
          qualifier | Část jména, která určuje jméno průjezdové komunikace. |
          type | Část jména, která vyjadřuje kategorii nebo typ průjezdové komunikace. |
          14. V bodě 5.4.7 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník StatusValue
          Hodnota | Definice |
          alternative | Adresa nebo prvek adresy, který se běžně používá, ale liší se od hlavní adresy nebo prvku adresy, jež určil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady. |
          current | Současná a platná adresa nebo prvek adresy, který odpovídá evidenci orgánu odpovědného za přidělování adres nebo který správce datové sady považuje za nejvhodnější, běžně užívanou adresu. |
          proposed | Adresa nebo prvek adresy, který čeká na schválení správcem datové sady nebo orgáem odpovědným za přidělování adres. |
          reserved | Adresa nebo prvek adresy, který schválil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady, který však nebyl doposud zaveden. |
          retired | Adresa nebo prvek adresy, který se již běžně nepoužívá nebo který zrušil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady. |
          15. V bodě 6.2.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník CadastralZoningLevelValue
          Hodnota | Definice |
          1stOrder | Nejvyšší úroveň (největší oblast) hierarchie katastrálního členění, která odpovídá nebo se rovná obcím. |
          2ndOrder | Druhá úroveň hierarchie katastrálního členění. |
          3rdOrder | Třetí úroveň hierarchie katastrálního členění. |
          16. V bodě 7.1 se doplňují nové odstavce, které zní:
          - "— "prostorovou navigací (RNAV)" se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího,
          - — "navigačním systémem TACAN" se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení, kterým je taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN))."
          17. V bodě 7.3.3.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AccessRestrictionValue
          Hodnota | Definice |
          forbiddenLegally | Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zakázán zákonem. |
          physicallyImpossible | Přístup k prvku dopravní infrastruktury je fyzicky znemožněn bariérami nebo jinými fyzickými překážkami. |
          private | Přístup k prvku dopravní infrastruktury je omezen, jelikož je v soukromém vlastnictví. |
          publicAccess | Prvek dopravní infrastruktury je veřejně přístupný. |
          seasonal | Přístup k prvku dopravní infrastruktury se mění podle ročních období. |
          toll | Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zpoplatněn. |
          18. V bodě 7.3.3.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RestrictionTypeValue
          Hodnota | Definice |
          maximumDoubleAxleWeight | Maximální přípustné zatížení na dvě nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumDraught | Maximální přípustný ponor dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumFlightLevel | Maximální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumHeight | Maximální výška dopravního prostředku, který může podjet jiný objekt. |
          maximumLength | Maximální přípustná délka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumSingleAxleWeight | Maximální přípustné zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumTotalWeight | Maximální přípustná celková hmotnost dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumTripleAxleWeight | Maximální přípustné zatížení na tři nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          maximumWidth | Maximální přípustná šířka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury. |
          minimumFlightLevel | Minimální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury. |
          19. V bodě 7.4.2.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AerodromeCategoryValue
          Hodnota | Definice |
          domesticNational | Letiště, které poskytuje vnitrostátní letové provozní služby. |
          domesticRegional | Letiště, které poskytuje vnitrostátní regionální letové provozní služby. |
          international | Letiště, které poskytuje mezinárodní letové provozní služby. |
          20. V bodě 7.4.2.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AerodromeTypeValue
          Hodnota | Definice |
          aerodromeHeliport | Letiště s heliportem. |
          aerodromeOnly | Pouze letiště. |
          heliportOnly | Pouze heliport. |
          landingSite | Přistávací místo. |
          21. V bodě 7.4.2.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AirRouteLinkClassValue
          Hodnota | Definice |
          conventional | Konvenční navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby nevyužívá prostorovou navigaci ani navigační systém TACAN. |
          RNAV | Prostorová navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá prostorovou navigaci (RNAV). |
          TACAN | Trať se systémem TACAN: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá navigační systém TACAN. |
          22. V bodě 7.4.2.4 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AirRouteTypeValue
          Hodnota | Definice |
          ATS | Trať ATS, jak je popsána v příloze 11 ICAO. |
          NAT | Severoatlantická trať (součást Systému organizovaných tratí). |
          23. V bodě 7.4.2.5 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AirUseRestrictionValue
          Hodnota | Definice |
          reservedForMilitary | Objekt letecké dopravní sítě určený výhradně pro vojenské použití. |
          temporalRestrictions | Pro použití objektu letecké dopravní sítě platí dočasná omezení. |
          24. V bodě 7.4.2.6 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AirspaceAreaTypeValue
          Hodnota | Definice |
          ATZ | Letištní provozní zóna. Vymezený vzdušný prostor kolem letiště, který slouží k ochraně letového provozu. |
          CTA | Řízená oblast. Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí. |
          CTR | Řízený okrsek. Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky. |
          D | Nebezpečný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla. |
          FIR | Letová informační oblast. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba. Lze použít například, pokud služby poskytuje více než jedna jednotka. |
          P | Zakázaný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány. |
          R | Omezený prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami. |
          TMA | Koncová řízená oblast. Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě ATS sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť. Používá se zejména v Evropě v rámci konceptu Pružného využívání vzdušného prostoru. |
          UIR | Horní letová informační oblast. Horní vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje informační služba a pohotovostní služba. Každý stát stanovuje vlastní definici horního vzdušného prostoru. |
          25. V bodě 7.4.2.7 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník NavaidTypeValue
          Hodnota | Definice |
          DME | Měřič vzdálenosti. |
          ILS | Systém pro přesné přiblížení a přistání. |
          ILS-DME | Systém pro přesné přiblížení a přistání spojený s měřičem vzdálenosti. |
          LOC | Kurzový maják ILS. |
          LOC-DME | Kurzový maják ILS spojený s měřičem vzdálenosti. |
          MKR | Polohové návěstidlo. |
          MLS | Mikrovlnný přistávací systém. |
          MLS-DME | Mikrovlnný přistávací systém spojený s měřičem vzdálenosti. |
          NDB | Nesměrový radiomaják. |
          NDB-DME | Nesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti. |
          NDB-MKR | Nesměrový radiomaják a polohové návěstidlo maják. |
          TACAN | Maják taktického leteckého navigačního systému. |
          TLS | Přistávací systém s odpovídači. |
          VOR | VKV všesměrový radiomaják. |
          VOR-DME | VKV všesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti. |
          VORTAC | VKV všesměrový radiomaják spojený s TACAN. |
          26. V bodě 7.4.2.8 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník PointRoleValue
          Hodnota | Definice |
          end | Fyzický konec směru dráhy. |
          mid | Střed dráhy. |
          start | Fyzický začátek směru dráhy. |
          threshold | Začátek té části dráhy, kterou lze použít pro přistání. |
          27. V bodě 7.4.2.9 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RunwayTypeValue
          Hodnota | Definice |
          FATO | Prostor konečného přiblížení a vzletu pro vrtulníky. |
          runway | Dráha pro letouny. |
          28. V bodě 7.4.2.10 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník SurfaceCompositionValue
          Hodnota | Definice |
          asphalt | Asfaltový povrch. |
          concrete | Betonový povrch. |
          grass | Travnatý povrch. |
          29. V bodě 7.5.2.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník CablewayTypeValue
          Hodnota | Definice |
          cabinCableCar | Lanová dráha skládající se ze zavěšené kabiny pro přepravu skupin lidí a/nebo zboží uvnitř kabiny z jednoho místa na druhé (kabinová lanovka). |
          chairLift | Lanová dráha skládající se ze zavěšených sedaček pro přepravu jednotlivců nebo skupin lidí z jednoho místa na druhé za použití ocelového lana nebo provazu, který je smyčkou upevněn ve dvou bodech (sedačková lanovka). |
          skiTow | Lyžařský vlek pro vytáhnutí lyžařů a snowboardistů do kopce. |
          30. V bodě 7.6.3.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník FormOfRailwayNodeValue
          Hodnota | Definice |
          junction | Uzel kolejové dráhy, v němž se nalézá mechanismus sítě kolejové dráhy se dvěma pohyblivými kolejnicemi a nezbytnými spojkami, které dopravním prostředkům umožňují přecházet z jedné koleje na druhou (výhybka). |
          levelCrossing | Uzel kolejové dráhy, v němž síť kolejové dráhy na stejné úrovni křižuje silnice (úrovňové křížení). |
          pseudoNode | Uzel kolejové dráhy, který je místem, v němž jeden nebo více atributů spojnic kolejové dráhy, které jsou na tento uzel napojeny, mění svou hodnotu, nebo místo potřebné pro popis geometrie sítě. |
          railwayEnd | Místo v síti kolejové dráhy, v němž se na uzel kolejové dráhy napojuje pouze jediná spojnice této dráhy. Označuje konec spojnice kolejové dráhy (zarážedlo). |
          railwayStop | Místo v síti kolejové dráhy, v němž zastavují vlaky z důvodu nakládky/vykládky nákladu nebo umožnění nástupu a výstupu cestujících (tarifní bod). |
          31. V bodě 7.6.3.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RailwayTypeValue
          Hodnota | Definice |
          cogRailway | Kolejová dráha, která umožňuje provoz dopravních prostředků na velkých sklonech s využitím ozubnice, skládá se z ozubené tyče (obvykle umístěné mezi dvěma průběžnými kolejnicemi), přičemž dopravní prostředky jsou vybaveny jedním nebo více ozubenými koly či pastorky, které do ozubené tyče zapadají (ozubnicová dráha). |
          funicular | Kolejová dráha, která s využitím lana připevněného na dopravní prostředek pohybující se na kolejích pohybuje dopravním prostředkem nahoru a dolů po velmi velkém sklonu. Je-li to možné, stoupající a klesající dopravní prostředky se vzájemně vyvažují (pozemní lanovka). |
          magneticLevitation | Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje jako vodící drážka dopravního prostředku a využívající k nadnášení dopravních prostředků mechanismus magnetické levitace( magnetická dráha). |
          metro | Městský systém kolejové dráhy, který se využívá ve velkých městských oblastech a vede na trati oddělené od ostatních dopravních systémů, obvykle je poháněn elektrickou energií a v některých případech vede pod zemí (metro). |
          monorail | Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků. |
          suspendedRail | Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků, které jsou na ní zavěšené a pohybují se po této dráze (zavěšená kolej). |
          train | Kolejová dráha, která se obvykle skládá ze dvou paralelních kolejnic, po kterých se pohybuje samostatně poháněný dopravní prostředek nebo hnací vozidlo vlaku táhnoucí s ním spojenou řadu vozů tak, aby přepravil náklad nebo cestující z jednoho místa určení do druhého (vlak). |
          tramway | Kolejová dráha používaná v městských oblastech, která často vede na úrovni ulice a dělí se o silniční prostor s motorovými vozidly a chodci. Tramvaje jsou obvykle poháněny elektrickou energií (tramvaj). |
          32. V bodě 7.6.3.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RailwayUseValue
          Hodnota | Definice |
          cargo | Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu nákladu. |
          carShuttle | Kolejová dráha se používá výhradně pro kyvadlovou dopravu automobilů |
          mixed | Použití kolejové dráhy je smíšené. Používá se pro přepravu cestujících i nákladu. |
          passengers | Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu cestujících. |
          33. V bodě 7.7.3.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník AreaConditionValue
          Hodnota | Definice |
          inNationalPark | Omezení rychlosti na území národního parku. |
          insideCities | Omezení rychlosti na území měst. |
          nearRailroadCrossing | Omezení rychlosti v blízkosti železničního přejezdu. |
          nearSchool | Omezení rychlosti v blízkosti školy. |
          outsideCities | Omezení rychlosti mimo území měst. |
          trafficCalmingArea | Omezení rychlosti v klidových zónách. |
          34. V bodě 7.7.3.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník FormOfRoadNodeValue
          Hodnota | Definice |
          enclosedTrafficArea | Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje uzavřenou dopravní oblast. Dopravní oblastí se rozumí oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace. |
          junction | Silniční uzel, v němž se stýkají tři nebo více silničních spojnic (křižovatka). |
          levelCrossing | Silniční uzel, kde silniční síť křižuje kolejová dráha na stejné úrovni (úrovňové křížení). |
          pseudoNode | Silniční uzel, v němž se napojují přesně dvě silniční spojnice. |
          roadEnd | Silniční uzel, v němž se napojuje pouze jediná silniční spojnice. Označuje konec komunikace. |
          roadServiceArea | Plocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni. |
          roundabout | Silniční uzel představuje kruhový objezd nebo je jeho součástí. Kruhový objezd je komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru. |
          trafficSquare | Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje dopravní areál. Dopravní areál je oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi, používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem. |
          35. V bodě 7.7.3.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník FormOfWayValue
          Hodnota | Definice |
          bicycleRoad | Komunikace, po které se mohou pohybovat pouze jízdní kola (cyklostezka). |
          dualCarriageway | Komunikace s fyzicky oddělenými směrovými jízdními pásy, bez ohledu na počet jízdních pruhů, která není dálnicí ani rychlostní silnicí (směrově dělená komunikace). |
          enclosedTrafficArea | Oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace. |
          entranceOrExitCarPark | Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na parkoviště nebo výjezd z něj. |
          entranceOrExitService | Komunikace používaná pouze pro vjezd k silniční službě nebo výjezd z ní. |
          freeway | Komunikace bez úrovňového křížení s jinými komunikacemi. |
          motorway | Komunikace, pro kterou obvykle platí zvláštní pravidla přístupu a používání. Má dva nebo více jízdních pruhů, které jsou obvykle fyzicky odděleny, a nemá žádné úrovňové křížení. |
          pedestrianZone | Oblast, kde je silniční síť projektovaná zejména pro využití chodci (pěší zóna). |
          roundabout | Komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru (kruhový objezd). |
          serviceRoad | Komunikace, která vede souběžně s komunikací s relativně vysokou propojovací funkcí a která je projektována k tomu, aby spojovala tuto komunikaci s komunikacemi s nižší propojovací funkcí. |
          singleCarriageway | Komunikace, kde provoz není oddělen žádným fyzickým objektem (směrově nedělená komunikace). |
          slipRoad | Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na jinou komunikaci nebo výjezd z ní. |
          tractorRoad | Komunikace určená pouze pro traktory (zemědělské či lesnické stroje) nebo terénní vozidla (vozidlo s vyšší světlou výškou, velkými koly a pohonem všech kol) (polní nebo lesní cesta). |
          trafficSquare | Oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi a používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem. |
          walkway | Komunikace vyhrazená pro chodce a uzavřená fyzickou bariérou proti běžnému použití pro vozidla (chodník). |
          36. V bodě 7.7.3.4 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RoadPartValue
          Hodnota | Definice |
          carriageway | Část komunikace, která je vyhrazena pro provoz (jízdní pás). |
          pavedSurface | Část komunikace, která má zpevněný povrch. |
          37. V bodě 7.7.3.5 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RoadServiceTypeValue
          Hodnota | Definice |
          busStation | Autobusová zastávka. |
          parking | Parkoviště. |
          restArea | Odpočívka. |
          toll | Oblast výběru mýtného jako například automaty na výdej lístků nebo služby pro úhradu mýtného. |
          38. V bodě 7.7.3.6 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RoadSurfaceCategoryValue
          Hodnota | Definice |
          paved | Komunikace má zpevněný povrch. |
          unpaved | Komunikace má nezpevněný povrch. |
          39. V bodě 7.7.3.7 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník ServiceFacilityValue
          Hodnota | Definice |
          drinks | Dostupnost nápojů. |
          food | Dostupnost potravin. |
          fuel | Dostupnost paliva. |
          picnicArea | Místo ke konzumaci občerstvení. |
          playground | Na místě se nachází hřiště. |
          shop | Na místě se nachází obchod. |
          toilets | Na místě se nachází toalety. |
          40. V bodě 7.7.3.8 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník SpeedLimitSourceValue
          Hodnota | Definice |
          fixedTrafficSign | Pevné dopravní značení (úřední nařízení pro dané místo, výslovně stanovené omezení rychlosti). |
          regulation | Předpis (předpis s celonárodní platností, pravidlo nebo "nepřímé omezení rychlosti"). |
          variableTrafficSign | Proměnné dopravní značení. |
          41. V bodě 7.7.3.9 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník VehicleTypeValue
          Hodnota | Definice |
          allVehicle | Všechny dopravní prostředky, vyjma chodců. |
          bicycle | Šlapací dvoukolový dopravní prostředek (jízdní kolo). |
          carWithTrailer | Osobní automobil s připojeným vozíkem. |
          deliveryTruck | Nákladní vozidlo relativně malé velikosti, jehož hlavním účelem je dovážet zboží a materiály. |
          emergencyVehicle | Vozidlo, které se podílí na poskytování rychlé pomoci, mimo jiné také policie, sanitka a požární vůz. |
          employeeVehicle | Vozidlo provozované zaměstnancem firmy, které se používá v souladu s postupy této firmy. |
          facilityVehicle | Vozidlo přidělené do vymezené oblasti na soukromé nemovitosti nebo nemovitosti s omezeným přístupem. |
          farmVehicle | Vozidlo obvykle spojované se zemědělskou činností. |
          highOccupancyVehicle | Vozidlo obsazené několika uživateli v počtu odpovídajícím stanovenému minimálnímu počtu cestujících (nebo jej převyšujícím). |
          lightRail | Dopravní vozidlo podobné vlaku a omezené na kolejovou síť uvnitř vymezené oblasti. |
          mailVehicle | Vozidlo, které vybírá, přepravuje či doručuje poštu. |
          militaryVehicle | Vozidlo s oprávněním od vojenské správy. |
          moped | Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu méně než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která nepřekročí 45 km/h (28 mph). |
          motorcycle | Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu více než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která překračuje 45 km/h (28 mph) (motocykl). |
          passengerCar | Malé vozidlo určené pro soukromou přepravu osob (osobní automobil). |
          pedestrian | Osoba pohybující se pomocí chůze (chodec). |
          privateBus | Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, v osobním vlastnictví nebo pronájmu. |
          publicBus | Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, pro které jsou obvykle zveřejněny jízdní linky a řády (autobus MHD). |
          residentialVehicle | Vozidlo, jehož vlastník je místním obyvatelem (nebo hostem) v určité ulici či městské části. |
          schoolBus | Vozidlo provozované jménem školy pro přepravu studujících (školní autobus). |
          snowChainEquippedVehicle | Jakékoli vozidlo vybavené sněhovými řetězy. |
          tanker | Nákladní vozidlo s více než dvěma osami, používané pro hromadnou přepravu kapalného či plynného nákladu (cisterna). |
          taxi | Vozidlo, které si je podle vydané licence možné pronajmout a většinou je vybavené taxametrem (taxi). |
          transportTruck | Nákladní vozidlo pro dálkovou přepravu zboží. |
          trolleyBus | Dopravní vozidlo pro hromadnou přepravu podobné autobusu, které je poháněno připojením na elektrickou síť (trolejbus). |
          vehicleForDisabledPerson | Vozidlo se speciálním označením, které je určené pro přepravu osob se zdravotním postižením. |
          vehicleWithExplosiveLoad | Vozidlo přepravující výbušný náklad. |
          vehicleWithOtherDangerousLoad | Vozidlo přepravující nebezpečný náklad, jiný než výbušniny či látky s rizikem znečištění vod. |
          vehicleWithWaterPollutingLoad | Vozidlo přepravující náklad s rizikem znečištění vod. |
          42. V bodě 7.7.3.10 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník WeatherConditionValue
          Hodnota | Definice |
          fog | Rychlost platí za mlhy. |
          ice | Rychlost platí při náledí. |
          rain | Rychlost platí za deště. |
          smog | Rychlost platí při určitém množství smogu. |
          snow | Rychlost platí při sněhu. |
          43. V bodě 7.8.3.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník FerryUseValue
          Hodnota | Definice |
          cars | Trajekt převáží automobily. |
          other | Trajekt převáží jiný náklad než cestující, automobily, nákladní vozidla či vlaky. |
          passengers | Trajekt převáží cestující. |
          train | Trajekt převáží vlaky. |
          trucks | Trajekt převáží nákladní vozidla. |
          44. V bodě 7.8.3.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník FormOfWaterwayNodeValue
          Hodnota | Definice |
          junctionFork | Prvky infrastruktury, kde jeden tok dopravy plavidel křižuje jiný tok dopravy plavidel, nebo místa, kde se toky dopravy plavidel rozdělují či stýkají (vodní křižovatka). |
          lockComplex | Plavební komora nebo skupina plavebních komor určených pro zdvihnutí či spuštění lodí mezi vodními úseky různé výšky na říčních vodních cestách či kanálech. |
          movableBridge | Most, který lze zvednou nebo otočit tak, aby mohly proplout lodě (pohyblivý most). |
          shipLift | Zařízení pro přepravu lodí mezi vodními útvary ve dvou různých nadmořských výškách, který se používá jako alternativa k plavebním komorám (lodní výtah). |
          waterTerminal | Místo překladiště zboží. |
          turningBasin | Místo, kde se kanál nebo úzká vodní cesta rozšiřuje, aby se lodě mohly otočit (obratiště). |
          45. V bodě 8.4.2.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník HydroNodeCategoryValue
          Hodnota | Definice |
          boundary | Uzel využívaný k propojení různých sítí. |
          flowConstriction | Síťový uzel, který nesouvisí přímo s topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který ovlivňuje tok sítě. |
          flowRegulation | Síťový uzel, který nesouvisí přímo se samotnou topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který reguluje tok v síti. |
          junction | Uzel, v němž se stýkají tři nebo více spojnic. |
          outlet | Koncový uzel řady vzájemně propojených spojnic. |
          source | Počáteční uzel řady vzájemně propojených spojnic. |
          46. V bodě 8.5.4.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník CrossingTypeValue
          Hodnota | Definice |
          aqueduct | Potrubí nebo umělý kanál, který je navržen k přepravě vody ze vzdáleného zdroje, obvykle pomocí zemské přitažlivosti, pro zajištění dodávek pitné vody a/nebo pro zemědělské a průmyslové použití (akvadukt). |
          bridge | Stavba, která spojuje dvě místa a zajišťuje přechod dopravní cesty přes překážku v terénu (most). |
          culvert | Uzavřený kanál pro převod vodního toku pod cestou (propustek). |
          siphon | Potrubí používané pro dopravu tekutiny z jedné úrovně na nižší úroveň, při využití diferenčního tlaku kapaliny, kterým je vodní sloupec vytlačen nahoru na vyšší úroveň předtím, než spadne do výpusti. |
          47. V bodě 8.5.4.2 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník HydrologicalPersistenceValue
          Hodnota | Definice |
          dry | Zřídka naplněná a/nebo tekoucí, zpravidla pouze během a/nebo bezprostředně po silné dešťové srážce. |
          ephemeral | Naplněná a/nebo tekoucí během dešťové srážky a/nebo bezprostředně po ní. |
          intermittent | Naplněná a/nebo tekoucí po část roku. |
          perennial | Naplněná a/nebo tekoucí nepřetržitě po celý rok. |
          48. V bodě 8.5.4.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník InundationValue
          Hodnota | Definice |
          controlled | Území pravidelně zaplavované v rámci regulace úrovně vody v přehradě. |
          natural | Území pravidelně pokrývané záplavovou vodou, kromě přílivových vod. |
          49. V bodě 8.5.4.4 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník ShoreTypeValue
          Hodnota | Definice |
          boulders | Velké kameny omleté vodou nebo působením povětrnostních vlivů (balvany). |
          clay | Tuhá, houževnatá, jemnozrnná půda obsahující převážně hydratované aluminosilikáty, které se stávají poddanější po přidání vody a lze je tvarovat a sušit (jíl). |
          gravel | Malé kamínky omleté vodou nebo rozdrcené (oblázky, štěrk). |
          mud | Měkká, mokrá půda, písek, prach a/nebo jiná zemina (bláto). |
          rock | Kameny všech velikostí. |
          sand | Zrnitý materiál obsahující malé erodované úlomky (zejména křemičitých) kamenů, jemnější než štěrk a větší než hrubé naplaveniny (písek). |
          shingle | Malé, volné, kulaté kamínky omleté vodou, zejména ty, které se hromadí na mořském břehu (oblázky). |
          stone | Kusy skály nebo minerální látky (jiné než je kov) určité formy a velikosti, obvykle uměle tvarované a používané ke zvláštním účelům. |
          50. V bodě 8.5.4.5 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník WaterLevelValue
          Hodnota | Definice |
          equinoctialSpringLowWater | Úroveň odlivu v době rovnodennosti. |
          higherHighWater | Nejvyšší z přílivových hladin (nebo jediná přílivová hladina) v kterýkoliv určený přílivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce. |
          higherHighWaterLargeTide | Průměr z nejvyšších hladin přílivu, jeden z každého 19letého období sledování. |
          highestAstronomicalTide | Nejvyšší přílivová hladina, jejíž výskyt lze předpovědět za průměrných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek. |
          highestHighWater | Nejvyšší hladina přílivu, která byla v daném místě pozorována. |
          highWater | Nejvyšší hladina dosažená v daném místě u vodní hladiny v jednom přílivovém cyklu. |
          highWaterSprings | Libovolná hladina, která aproximuje střední hladinu skočného dmutí. |
          indianSpringHighWater | Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední vyšší hladiny skočného dmutí. |
          indianSpringLowWater | Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední nižší hladiny skočného dmutí. |
          localDatum | Libovolné datum, které stanoví úřad místního přístavu, na jehož základě tento úřad měří úroveň a výšku přílivu a odlivu. |
          lowerLowWater | Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) v kterýkoliv určený odlivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce. |
          lowerLowWaterLargeTide | Průměr nejnižší hladiny odlivu, jeden z každého 19letého období sledování. |
          lowestAstronomicalTide | Nejnižší hladina odlivu, jejíž výskyt lze předpovědět za běžných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek. |
          lowestLowWater | Libovolná hladina, která odpovídá největšímu odlivu zaznamenanému v daném místě, nebo trochu nižší. |
          lowestLowWaterSprings | Libovolná hladina, která odpovídá nejnižší hladině vody zaznamenané v daném místě při skočném dmutí v průběhu období kratšího než 19 let. |
          lowWater | Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako referenční úroveň pro omezený region, bez ohledu na pozdější přesnější stanovení. |
          lowWaterDatum | Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako standardní reference pro omezenou oblast. |
          lowWaterSprings | Úroveň, která aproximuje střední hodnotu skočného dmutí. |
          meanHigherHighWater | Průměrná výška vyššího přílivu v daném místě za 19leté období. |
          meanHigherHighWaterSprings | Průměrná výška vyššího skočného dmutí v daném místě. |
          meanHigherLowWater | Průměr vyšší výšky odlivu za každý odlivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti. |
          meanHighWater | Průměrná výška veškerého přílivu v daném místě za 19leté období. |
          meanHighWaterNeaps | Průměrná výška vysokých hladin hluchého dmutí. |
          meanHighWaterSprings | Průměrná výška vysokých hladin skočného dmutí. |
          meanLowerHighWater | Průměr nižší výšky přílivu každý přílivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti. |
          meanLowerLowWater | Průměrná výška nižšího odlivu v daném místě za období 19 let. |
          meanLowerLowWaterSprings | Průměrná výška nižších odlivových hladin skočného dmutí v daném místě. |
          meanLowWater | Průměrná výška veškerých hladin odlivu v daném místě za období 19 let. |
          meanLowWaterNeaps | Průměrná výška nízké hladiny hluchého dmutí. |
          meanLowWaterSprings | Průměrná výška nízké hladiny skočného dmutí. |
          meanSeaLevel | Průměrná výška moře na přílivové stanici měřená z pevné, předem určené referenční úrovně. |
          meanTideLevel | Aritmetický průměr střední hodnoty přílivu a střední hodnoty odlivu. |
          meanWaterLevel | Průměr všech hodinových úrovní vody za dobu, o které jsou dostupné záznamy. |
          nearlyHighestHighWater | Libovolná úroveň, která aproximuje nejvyšší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající vysoké hladině skočného dmutí. |
          nearlyLowestLowWater | Úroveň, která aproximuje nejnižší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající podzimnímu odlivu. |
          tropicHigherHighWater | Nejvyšší z vysokých hladin (nebo jediná vysoká hladina) přílivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší. |
          tropicLowerLowWater | Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) z odlivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší. |
          51. V bodě 9.4.1 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník DesignationSchemeValue
          Hodnota | Definice |
          emeraldNetwork | Chráněné území má označení v rámci Sítě Emerald. |
          IUCN | Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace Mezinárodní unie pro ochranu přírody. |
          nationalMonumentsRecord | Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          natura2000 | Chráněné území má označení buď podle směrnice o stanovištích (92/43/EHS), nebo směrnice o ptácích (79/409/EHS). |
          Ramsar | Chráněné území má označení podle Ramsarské úmluvy. |
          UNESCOManAndBiosphereProgramme | Chráněné území má označení podle programu UNESCO "Člověk a biosféra". |
          UNESCOWorldHeritage | Chráněné území má označení podle Úmluvy UNESCO o světovém dědictví. |
          52. V bodě 9.4.3 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník IUCNDesignationValue
          Hodnota | Definice |
          habitatSpeciesManagementArea | Chráněné území je klasifikováno jako území určené k péči o biotopy a druhy podle systému klasifikace IUCN. |
          managedResourceProtectedArea | Chráněné území je klasifikováno jako řízené území ochrany přírodních zdrojů podle systému klasifikace IUCN. |
          nationalPark | Chráněné území je klasifikováno jako národní park podle systému klasifikace IUCN. |
          naturalMonument | Chráněné území je klasifikováno jako přírodní památka podle systému klasifikace IUCN. |
          ProtectedLandscapeOrSeascape | Chráněné území je klasifikováno jako chráněná krajina nebo přímoří podle systému klasifikace IUCN. |
          strictNatureReserve | Chráněné území je klasifikováno jako přísná přírodní rezervace podle systému klasifikace IUCN. |
          wildernessArea | Chráněné území je klasifikováno jako území divočiny podle systému klasifikace IUCN. |
          53. V bodě 9.4.4 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník NationalMonumentsRecordDesignationValue
          Hodnota | Definice |
          agricultureAndSubsistence | Chráněné území je klasifikováno jako zemědělská památka či památka související s živobytím podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          civil | Chráněné území je klasifikováno jako občanská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          commemorative | Chráněné území je klasifikováno jako památný objekt podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          commercial | Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obchodu podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          communications | Chráněné území je klasifikováno jako památka spojovacích prostředků podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          defence | Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obrany podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          domestic | Chráněné území je klasifikováno jako domácí památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          education | Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti vzdělávání podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          gardensParksAndUrbanSpaces | Chráněné území je klasifikováno jako památka ve formě zahrady, parku nebo městského prostoru podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          healthAndWelfare | Chráněné území je klasifikováno jako památka ochrany zdraví a veřejného blaha podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          industrial | Chráněné území je klasifikováno jako průmyslová památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          maritime | Chráněné území je klasifikováno jako námořní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          monument | Chráněné území je klasifikováno jako památka neurčité formy podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          recreational | Chráněné území je klasifikováno jako rekreační památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          religiousRitualAndFunerary | Chráněné území je klasifikováno jako náboženská, obřadní nebo pohřební památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          settlement | Chráněné území je klasifikováno jako sídliště podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          transport | Chráněné území je klasifikováno jako dopravní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          waterSupplyAndDrainage | Chráněné území je klasifikováno jako vodohospodářská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách. |
          54. V bodě 9.4.5 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník Natura2000DesignationValue
          Hodnota | Definice |
          proposedSiteOfCommunityImportance | Chráněné území je navrženo jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000. |
          proposedSpecialProtectionArea | Chráněné území bylo navrženo jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000. |
          siteOfCommunityImportance | Chráněné území je označeno jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000. |
          specialAreaOfConservation | Chráněné území je označeno jako zvláštní oblast ochrany (SAC, evropsky významná lokalita) v rámci soustavy Natura2000. |
          specialProtectionArea | Chráněné území je označeno jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000. |
          55. V bodě 9.4.6 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník RamsarDesignationValue
          Hodnota | Definice |
          ramsar | Chráněné území je označeno podle Ramsarské úmluvy. |
          56. V bodě 9.4.7 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue
          Hodnota | Definice |
          biosphereReserve | Chráněné území je označeno jako biosférická rezervace podle programu UNESCO "Člověk a biosféra". |
          57. V bodě 9.4.8 se doplňuje následující tabulka:
          Přípustné hodnoty pro číselník UNESCOWorldHeritageDesignationValue
          Hodnota | Definice |
          cultural | Chráněné území je označeno jako památka světového kulturního dědictví. |
          mixed | Chráněné území je označeno jako památka světového smíšeného dědictví. |
          natural | Chráněné území je označeno jako památka světového přírodního dědictví. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.