Nařízení Komise (EU) č. 105/2011 ze dne 4. února 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 31. ledna do 1. února 2011 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 105/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 105/2011
          ze dne 4. února 2011,
          kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 31. ledna do 1. února 2011 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 [3] Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé [4] otevírá celní kvóty s nulovou celní sazbu na dovozy nezpracovaného olivového oleje kódů KN 15091010 a 15091090 zcela získaného v Tunisku a přepravovaného přímo z této země do Evropské unie, v rámci limitu stanoveného pro každý rok.
          (2) Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska [5] stanoví měsíční množstevní limity pro vydání dovozních licencí.
          (3) V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 byly příslušným orgánům podány žádosti na vydání dovozních licencí na celkové množství překračující měsíční limit stanovený na měsíc únor v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.
          (4) Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient přidělení umožňující vydání dovozních licencí v poměru k dostupnému množství.
          (5) Po dosažení limitu na měsíc únor nelze vydat žádnou dovozní licenci na uvedený měsíc,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro žádosti o dovozní licence podané od 31. ledna do 1. února 2011 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 se určuje koeficient přidělení 95,463571 %.
          Vydání dovozních licencí na množství, o něž bylo žádáno ode dne 7. února 2011, se na únor 2011 pozastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 57.
          [4] Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.
          [5] Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.