Nařízení Komise (EU) č. 106/2011 ze dne 7. února 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Cerezas de la Montaña de Alicante (CHZO)]

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 106/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 106/2011
          ze dne 7. února 2011,
          kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Cerezas de la Montaña de Alicante (CHZO)]
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 prověřila Komise žádost Španělska o schválení změn ve specifikaci chráněného zeměpisného označení "Cerezas de la Montaña de Alicante", zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 [2].
          (2) Jelikož dané změny nejsou menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, Komise zveřejnila žádost o změnu podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie [3]. Vzhledem k tomu, že Komisi nebyla předložena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, je třeba změny schválit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvalují.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
          [2] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 151, 10.6.2010, s. 23.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
          Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
          ŠPANĚLSKO
          Cerezas de la Montaña de Alicante (CHZO)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.