Nařízení Komise (EU) č. 110/2011 ze dne 8. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledků, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro modul ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“ Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 110/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 110/2011
          ze dne 8. února 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledků, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro modul ESSPROS "čisté dávky sociální ochrany"
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS) [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 458/2007 stanovilo metodický rámec pro sestavování statistik na srovnatelném základě k užitku Evropské unie a lhůty pro předávání a šíření statistik sestavených v souladu s Evropským systémem jednotné statistiky sociální ochrany (dále jen "ESSPROS").
          (2) Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 458/2007 by měla být přijata prováděcí opatření týkající se formátu pro předávání údajů, výsledků, které mají být předány, a kritérií pro měření kvality pro modul "čisté dávky sociální ochrany".
          (3) Aby byl soubor příjemců stejný jako v případě hrubých dávek sociální ochrany, o kterých se sbírají údaje v základním systému ESSPROS, údaje pro modul "čisté dávky sociální ochrany" by se měly získávat použitím "omezené metody".
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Formáty pro předávání údajů a výsledků, které mají být předány, pro modul "čisté dávky sociální ochrany" jsou stanoveny v příloze I.
          2. Kritéria pro měření kvality údajů týkajících se modulu "čisté dávky sociální ochrany" jsou stanovena v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 113, 30.4.2007, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Formáty pro předávání údajů týkajících se modulu "čisté dávky sociální ochrany" a výsledků, které mají být předány
          1. ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDÁNY
          Údaje o čistých dávkách sociální ochrany (omezená metoda) se předávají v souladu s formátem stanoveným Komisí.
          Předávají se tyto proměnné:
          1.1 Průměrné položkové daňové sazby (AITR) a průměrné položkové sazby sociálního zabezpečení (AISCR), které se souběžně člení podle:
          - podrobné klasifikace výlučně peněžitých dávek sociální ochrany, která je uvedena v příloze 1 příručky ESSPROS,
          - programů uvedených v "seznamu programů" stanovených v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1322/2007 [1].
          1.2 Reziduální fiskální dávky (poskytují se pouze, pokud nejsou přímo zohledněny v AITR a/nebo AISCR).
          Každá reziduální fiskální dávka by měla být rozdělena podle své funkce, která odpovídá okruhu rizik a potřeb vymezenému v čl. 2 odst. b) nařízení (ES) č. 458/2007 na první úrovni klasifikace.
          Údaje o reziduálních fiskálních dávkách se uvádějí v národní měně.
          1.3 Údaje o čistých sociálních dávkách (omezená metoda), které se souběžně člení podle:
          - podrobné klasifikace dávek sociální ochrany, která je uvedena v příloze 1 příručky ESSPROS,
          - programů uvedených v "seznamu programů" stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1322/2007 (měly by se také předávat údaje na úrovni souhrnu všech programů, který odpovídá součtu všech programů).
          Údaje o čistých dávkách sociální ochrany by se měly získat propojením údajů o hrubých dávkách sociální ochrany stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1322/2007 s proměnnými uvedenými v bodech 1.1 a 1.2.
          2. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA
          Podrobné klasifikace a definice, které se mají používat při uplatňování tohoto nařízení, jsou stanoveny v příručce ESSPROS vypracované Komisí ve spolupráci s členskými státy.
          [1] Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          A. KRITÉRIA PRO MĚŘENÍ KVALITY ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE MODULU "ČISTÉ DÁVKY SOCIÁLNÍ OCHRANY"
          Podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 [1] se pro roční zprávu hodnotící kvalitu sběru údajů o čistých dávkách sociální ochrany použijí tato kritéria kvality: relevance, přesnost, včasnost, dochvilnost, dostupnost a srozumitelnost, srovnatelnost a soudržnost.
          B. PŘEDÁVANÉ INFORMACE
          Členské státy poskytnou tyto informace:
          1. Kontaktní údaje:
          1.1 Informace o osobě, která údaje sestavila.
          2. Přesnost
          2.1 Pokrytí zdrojů údajů: typy použitých zdrojů (registry či jiné administrativní zdroje, zjišťování, odhady); údaje o programech/funkcích, které různé zdroje údajů pokrývají; zprávy o problémech s pokrytím zdrojů údajů, které vedly k odhadu údajů.
          2.2 Metodiky a předpoklady, které se při odhadech a v případě neúplného pokrytí zdrojů údajů použily:
          - administrativní údaje,
          - zjišťování,
          - modelování,
          - jiné (uveďte).
          2.3 Revize statistik:
          - změny v používaných zdrojích údajů,
          - změny v metodách a předpokladech používaných pro odhad údajů,
          - revize údajů z důvodu koncepčních úprav (např. úpravy národních účtů),
          - revize údajů z důvodu dostupnosti konečné statistiky,
          - revize údajů z důvodu revize kvality,
          - popis postupu přijatého pro revizi údajů.
          3. Srovnatelnost
          3.1 Prostorová srovnatelnost
          - odchylky od úplného pokrytí konečných údajů,
          - odchylky od metodiky ESSPROS,
          - podrobnosti o důvodech pro odchylky a o použitých metodách,
          - odhad dopadu těchto odchylek na srovnatelnost.
          3.2 Časová srovnatelnost:
          - popis shody mezi pokrytím historických údajů a pokrytím současných údajů,
          - popis srovnatelnosti historických údajů a současných údajů.
          4. Dostupnost a srozumitelnost
          4.1 Popis postupu šíření údajů, který daná země uplatnila.
          4.2 Popis metadat/metodiky poskytnuté uživatelům.
          5. Relevance
          5.1 Popis nakolik statistické informace odpovídají současným a možným potřebám uživatelů.
          C. ČASOVÝ PLÁN PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV O KVALITĚ
          Zprávy o kvalitě týkající se modulu "čisté dávky sociální ochrany" se vypracovávají každoročně.
          Zpráva za rok N se Komisi (Eurostatu) předá do 31. ledna v roce N + 3.
          D. FORMÁT PRO PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV O KVALITĚ
          Informace týkající se kvality údajů se předají v souladu s formátem stanoveným Komisí (Eurostatem).
          [1] Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.