Nařízení Komise (EU) č. 112/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 112/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 112/2011
          ze dne 7. února 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Modul o rozměrech přibližně 8,5 × 30 × 23 cm, určený k monitorování respiračních a anestetických plynů vdechovaných pacientem během lékařského ošetření (tzv. modul analýzy plynu). Modul pracuje výlučně ve spojení se systémem pro monitorování pacientů a je tímto systémem zároveň ovládán. Modul analyzuje respirační plyn pacienta spektroskopicky a zjišťuje v něm např. obsah oxidu uhličitého, oxidu dusného, halotanu nebo isofluranu. Systém pro monitorování pacientů zpracovává údaje získané modulem a ověřuje je na základě předem stanovených parametrů. Výsledky se poté zobrazí na monitoru. Nejsou-li tyto parametry splněny, spustí se poplach. | 90181910 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 písm. b) ke kapitole 90 a na znění kódů KN 9018, 901819 a 90181910. Modul se nepovažuje za úplný přístroj a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory čísla 9027, neboť jeho kontrolní funkci a zobrazení výsledků vykonává systém pro monitorování pacientů. Zařazení do čísla 9027 je proto vyloučeno. Modul nelze uznat za ultrafialový nebo infračervený zářič kódu KN 90182000. Z tohoto důvodu je vyloučeno zařazení do kódu KN 90182000. Protože modul není používán k poskytování anestézie, nelze ho považovat za anestetický nástroj a přístroj kódu KN 90189060. Z tohoto důvodu je vyloučeno zařazení do kódu KN 90189060. Vzhledem k tomu, že modul je vhodný pouze k použití s elektrodiagnostickým přístrojem pro simultánní monitorování dvou nebo více parametrů, je třeba ho podle poznámky 2 písm. b) ke kapitole 90 zařadit do kódu KN 90181910. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.