Nařízení Komise (EU) č. 120/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 120/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 120/2011
          ze dne 11. února 2011,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné v Unii se mohou stanovovat každý rok po skupinách produktů pro produkty, na které se vztahuje pozastavení cel podle čl. 28 odst. 1. To platí rovněž pro produkty, které musí dodržovat referenční cenu, protože se na ně vztahuje závazné snížení cel v rámci WTO nebo jiné preferenční režimy.
          (2) Podle čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 104/2000 se referenční cena produktů uvedených v příloze I bodech A a B uvedeného nařízení rovná ceně za stažení stanovené v souladu s čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.
          (3) Ceny Unie za stažení pro dotčené produkty jsou na rybářský hospodářský rok 2011 stanoveny nařízením Komise (EU) č. 122/2011 [2].
          (4) Podle čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 104/2000 se referenční cena jiných produktů, než jsou produkty uvedené v přílohách I a II uvedeného nařízení, stanoví zejména na základě váženého průměru celních hodnot zjištěných na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu stanovení referenční ceny.
          (5) Referenční ceny není nutné stanovit pro ty produkty, na které se vztahují kritéria stanovená v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 a jež jsou dováženy ze třetích zemí v zanedbatelných objemech.
          (6) Aby bylo v roce 2011 umožněno rychlé použití referenčních cen, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Referenční ceny na rybářský hospodářský rok 2011 pro produkty rybolovu uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 104/2000 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Viz strana 9 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Referenční ceny pro produkty rybolovu podle čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 104/2000
          Druh | Velikost [1] | Referenční cena (EUR/tuna) |
          Vykuchané s hlavou [1] | Ryba vcelku [1] |
          Doplňkový kód TARIC | Extra, A [1] | Doplňkový kód TARIC | Extra, A [1] |
          Sleď obecný Clupea harengus ex03024000 | 1 | | — | F011 | 129 |
          2 | — | F012 | 197 |
          3 | — | F013 | 186 |
          4a | — | F016 | 118 |
          4b | — | F017 | 118 |
          4c | — | F018 | 247 |
          5 | — | F015 | 219 |
          6 | — | F019 | 110 |
          7a | — | F025 | 110 |
          7b | — | F026 | 99 |
          8 | — | F027 | 82 |
          Okouníci (Sebastes spp.) ex03026931 a ex03026933 | 1 | | — | F067 | 982 |
          2 | — | F068 | 982 |
          3 | — | F069 | 824 |
          Treska obecná Gadus morhua ex03025010 | 1 | F073 | 1144 | F083 | 826 |
          2 | F074 | 1144 | F084 | 826 |
          3 | F075 | 1081 | F085 | 636 |
          4 | F076 | 858 | F086 | 477 |
          5 | F077 | 604 | F087 | 350 |
          | | Vařené ve vodě | Čerstvé nebo chlazené |
          Doplňkový kód TARIC | Extra, A [1] | Doplňkový kód TARIC | Extra, A [1] |
          Krevetky severní (Pandalus borealis) ex03062310 | 1 | F317 | 5134 | F321 | 1098 |
          2 | F318 | 1800 | — | — |
          2. Referenční ceny pro produkty rybolovu podle čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 104/2000
          Produkt | Doplňkový kód TARIC | Úprava | Referenční cena (EUR/tuna) |
          1.Okouníci(Sebastes spp.)
          | | Vcelku: | |
          ex03037935 ex03037937 | F411 | —s hlavou nebo bez hlavy | 969 |
          ex03042935 ex03042939 | | Filety: | |
          F412 | —nevykostěné ("standardní") | 1952 |
          F413 | —vykostěné | 2094 |
          F414 | —bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti ne vyšší než 4 kg | 2239 |
          2.Treska obecná(Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac) treska velkohlavá (Gadus macrocephalus) a treska polární Boreogadus saida
          ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941 | F416 | Vcelku, s hlavou nebo bez hlavy | 1095 |
          ex03042929 | | Filety: | |
          F417 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné ("standardní") | 2451 |
          F418 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné | 2663 |
          F419 | —jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží | 2499 |
          F420 | —jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže | 2972 |
          F421 | —bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti ne vyšší než 4 kg | 2990 |
          ex03049933 | F422 | Kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa | 1448 |
          3.Treska tmavá(Pollachius virens)
          ex03042931 | | Filety: | |
          F424 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné ("standardní") | 1564 |
          F425 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné | 1688 |
          F426 | —jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží | 1476 |
          F427 | —jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže | 1663 |
          F428 | —bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti ne vyšší než 4 kg | 1840 |
          ex03049941 | F429 | Kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa | 966 |
          4.Treska jednoskvrnná(Melanogrammus aeglefinus)
          ex03042933 | | Filety: | |
          F431 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné ("standardní") | 2241 |
          F432 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné | 2580 |
          F433 | —jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží | 2537 |
          F434 | —jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže | 2737 |
          F435 | —bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti ne vyšší než 4 kg | 2901 |
          5.Treska pestrá(Theragra chalcogramma)
          | | Filety: | |
          ex03042985 | F441 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné ("standardní") | 1170 |
          F442 | —prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné | 1311 |
          6.Sleď obecný(Clupea harengus, Clupea pallasii)
          | | Řezy ze sleďů | |
          ex03041997 ex03049923 | F450 | —o hmotnosti vyšší než 80 g/kus | 510 |
          F450 | —o hmotnosti vyšší než 80 g/kus | 464 |
          [1] Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou uvedeny v článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.