Nařízení Komise (EU) č. 121/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 121/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 121/2011
          ze dne 11. února 2011,
          kterým se stanoví paušální hodnoty použité pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví finanční vyrovnání, jež se vyplatí organizacím producentů, které za určitých podmínek stahují z trhu produkty uvedené v příloze I bodech A) a B) uvedeného nařízení. Výše tohoto finančního vyrovnání by měla být snížena o paušálně stanovenou hodnotu, jedná-li se o produkty určené k jiným účelům než k lidské spotřebě.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu [2] stanoví způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Hodnota takovýchto produktů by měla být stanovena na úrovni běžné pro každý z těchto způsobů odbytu s ohledem na průměrné příjmy, které lze při takovém odbytu získat v různých členských státech.
          (3) Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu [3], zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém je organizace uznána, musí o tom být informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem se rozumí orgán v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána. Proto by paušální odpočitatelnou hodnotou měla být hodnota používaná v tomto členském státě.
          (4) Stejná metoda výpočtu by se měla používat pro zálohy na finanční vyrovnání podle článku 6 nařízení (ES) č. 2509/2000.
          (5) Aby nebylo omezeno fungování intervenčního systému v roce 2011, mělo by se toto nařízení použít zpětně od 1. ledna 2011.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na rybářský hospodářský rok 2011 jsou paušální hodnoty podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) č. 104/2000, které budou použity pro výpočet finančního vyrovnání a příslušných záloh za produkty rybolovu stažené organizacemi producentů z trhu a určené k jiným účelům než k lidské spotřebě, stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Paušální hodnotou, která má být odečtena od finančního vyrovnání a příslušných záloh, je hodnota používaná v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.
          [3] Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PAUŠÁLNÍ HODNOTY
          Použití produktů stažených z trhu | EUR/tuna |
          1.Použití po zpracování na moučku (krmivo): | |
          a)Sleď obecný (Clupea harengus) a makrely (Scomber scombrus a Scomber japonicus): | |
          —Dánsko a Švédsko | 55 |
          —Spojené království | 50 |
          —ostatní členské státy | 15 |
          —Francie | 2 |
          b)Garnát obecný (Crangon crangon) a krevetky severní (Pandalus borealis): | |
          —Dánsko a Švédsko | 0 |
          —ostatní členské státy | 10 |
          c)Ostatní produkty: | |
          —Dánsko | 40 |
          —Švédsko, Portugalsko a Irsko | 20 |
          —Spojené království | 25 |
          —ostatní členské státy | 1 |
          2.Použití v čerstvém nebo konzervovaném stavu (krmivo): | |
          a)Sardinka obecná (Sardina pilchardus) a sardele (Engraulis spp.): | |
          —všechny členské státy | 8 |
          b)Ostatní produkty: | |
          —Švédsko | 0 |
          —Francie | 30 |
          —ostatní členské státy | 30 |
          3.Použití jako návnada: | |
          —Francie | 55 |
          —ostatní členské státy | 20 |
          4.Použití pro jiné účely než jako krmivo | 0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.