Nařízení Komise (EU) č. 123/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 123/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 123/2011
          ze dne 11. února 2011,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prodejní cena Unie se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je alespoň rovna 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 1258/2010 [2] stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2011 pro všechny dotčené produkty.
          (3) Tržní ceny výrazně kolísají v závislosti na druhu a způsobu úpravy produktů, zejména v případě olihní a štikozubců.
          (4) Proto by měly být stanoveny přepočítávací koeficienty pro různé druhy a obchodní úpravy zmrazených produktů vykládaných v Unii, aby se určila úroveň cen, která aktivuje intervenční opatření stanovené v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.
          (5) Aby nebylo omezeno fungování intervenčního systému v roce 2011, mělo by se toto nařízení použít zpětně od 1. ledna 2011.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Prodejní ceny Unie podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2011 pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení, a obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, jež se k nim vztahují, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODEJNÍ CENY A PŘEPOČÍTÁVACÍ KOEFICIENTY
          Typy obchodní úpravy:
          vcelku, neočištěný : produkt, který neprošel žádným zpracováním
          očištěný : produkt, který je alespoň vykuchaný
          trup : tělo olihně, které je alespoň vykuchané a bez hlavy
          Druh | Úprava | Přepočítávací koeficient | Intervenční hladina | Prodejní cena (EUR/tuna) |
          Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | Vcelku nebo kuchaný, s hlavou nebo bez hlavy | 1,0 | 0,85 | 1629 |
          Štikozubec obecný (Merluccius spp.) | Vcelku nebo kuchaný, s hlavou nebo bez hlavy | 1,0 | 0,85 | 1047 |
          Jednotlivé filety | | | |
          —s kůží | 1,0 | 0,85 | 1273 |
          —bez kůže | 1,1 | 0,85 | 1401 |
          Zubatec obecný (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.) | Vcelku nebo kuchaný, s hlavou nebo bez hlavy | 1,0 | 0,85 | 1230 |
          Mečoun obecný (Xiphias gladius) | Vcelku nebo kuchaný, s hlavou nebo bez hlavy | 1,0 | 0,85 | 3449 |
          Krevety a garnáti Penaeidae | Zmrazené | | | |
          a)Parapenaeus Longirostris | | 1,0 | 0,85 | 3461 |
          b)ostatní čeledi Penaeidae | | 1,0 | 0,85 | 6641 |
          Sépie a sepioly a sepiola malá (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti) | Zmrazené | 1,0 | 0,85 | 1628 |
          Olihně (Loligo spp.) | | | | |
          a)Loligo patagonica | —vcelku, neočištěné | 1,00 | 0,85 | 997 |
          —očištěné | 1,20 | 0,85 | 1196 |
          b)Loligo vulgaris | —vcelku, neočištěné | 2,50 | 0,85 | 2493 |
          —očištěné | 2,90 | 0,85 | 2891 |
          Chobotnice (Octopus spp.) | Zmrazené | 1,00 | 0,85 | 1837 |
          Rod Illex (Illex argentinus) | —vcelku, neočištěné | 1,00 | 0,80 | 698 |
          —trup | 1,70 | 0,80 | 1187 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.