Nařízení Komise (EU) č. 124/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 124/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 124/2011
          ze dne 11. února 2011,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu [2], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podpora soukromého skladování by neměla přesáhnout souhrn technických a finančních nákladů, které byly zaznamenány v Unii v rybářském hospodářském roce, jenž předcházel dotčenému hospodářskému roku.
          (2) S cílem nepodporovat dlouhodobé skladování, zkrátit platební lhůty a snížit zátěž kontrol by podpora soukromého skladování měla být vyplácena v jediné splátce.
          (3) Aby nebylo omezeno fungování intervenčního systému v roce 2011, mělo by se toto nařízení použít zpětně od 1. ledna 2011.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na rybářský hospodářský rok 2011 se výše podpory soukromého skladování uvedené v článku 25 nařízení (ES) č. 104/2000 pro produkty vyjmenované v příloze II uvedeného nařízení stanoví takto:
          — první měsíc : 219 EUR/t,
          — druhý měsíc : 0 EUR/t.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 30.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.