Nařízení Komise (EU) č. 125/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 125/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 125/2011
          ze dne 11. února 2011,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu [3], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že lze poskytovat podporu na množství určitých čerstvých produktů stažených z trhu a zpracovaných s cílem prodloužit jejich trvanlivost a skladovaných nebo konzervovaných.
          (2) Cílem této podpory je vhodně povzbudit organizace producentů ke zpracování nebo konzervování produktů stažených z trhu, aby se předešlo jejich znehodnocení.
          (3) Výše podpory by měla být určena tak, aby nenarušovala rovnováhu trhu dotčených produktů a hospodářskou soutěž.
          (4) Výše podpory by neměla přesáhnout technické a finanční náklady na úkony nutné ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a k jejich skladování, zaznamenané v Unii v průběhu rybářského hospodářského roku, který předcházel dotyčnému roku.
          (5) Aby nebylo omezeno fungování intervenčního systému v roce 2011, mělo by se toto nařízení použít zpětně od 1. ledna 2011.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rybářský hospodářský rok 2011 jsou částky překlenovací podpory uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a částky paušální podpory zmíněné v čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 34.
          [3] Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 10.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Částka překlenovací podpory pro produkty uvedené v příloze I bodech A a B a pro jazyky (Solea spp.) uvedené v příloze I bodu C nařízení (ES) č. 104/2000
          Zpracovatelské postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 | Podpora (EUR/tuna) |
          1 | 2 |
          I.Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných a s hlavou nebo sekaných produktů | |
          —sardinky druhu Sardina pilchardus | 359 |
          —jiné druhy | 291 |
          II.Filetování, zmrazení a skladování | 400 |
          III.Solení a/nebo sušení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou nebo sekaných nebo filetovaných produktů | 277 |
          IV.Nakládání a skladování | 260 |
          2. Výše překlenovací podpory pro ostatní produkty uvedené v příloze I bodu C nařízení (ES) č. 104/2000
          Zpracovatelské a/nebo konzervovací postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 | Produkty | Podpora (EUR/tuna) |
          1 | 2 | 3 |
          I.Zmrazení a skladování | Humr severský (Nephrops norvegicus) | 327 |
          Zadečky humra severského (Nephrops norvegicus) | 248 |
          II.Odstranění hlavy, zmrazení a skladování | Humr severský (Nephrops norvegicus) | 293 |
          III.Vaření, zmrazení a skladování | Humr severský (Nephrops norvegicus) | 327 |
          Krab německý (Cancer pagurus) | 248 |
          IV.Pasterace a skladování | Krab německý (Cancer pagurus) | 392 |
          V.Skladování živých produktů ve stabilních nádržích nebo klecích | Krab německý (Cancer pagurus) | 210 |
          3. Částka paušální podpory pro produkty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 104/2000
          Zpracovatelské postupy | Podpora (EUR/tuna) |
          I.Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných a s hlavou nebo sekaných produktů | 291 |
          II.Filetování, zmrazení a skladování | 400 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.