Nařízení Komise (EU) č. 127/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1017/2010, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob dánských, francouzských a finských intervenčních agentur na vnitřním trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 127/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 127/2011
          ze dne 11. února 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 1017/2010, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob dánských, francouzských a finských intervenčních agentur na vnitřním trhu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (EU) č. 1017/2010 [2] se zahájila stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu.
          (2) Vzhledem k situaci na trhu s pšenicí obecnou a ječmenem v Evropské unii a k vývoji poptávky po obilovinách zjištěném v různých oblastech v průběhu posledních týdnů se ukazuje jako nezbytné, aby v některých členských státech byla dána k dispozici nová množství obilovin ze zásob intervenčních agentur. Je proto vhodné povolit intervenčním agenturám v příslušných členských státech zvýšení množství zařazených do nabídkových řízení. Uvedená zvýšení se týkají pšenice obecné do výše 125 tun ve Finsku a ječmene do výše 54 tun ve Francii a 33 tun v Dánsku, přičemž 125 tun pšenice obecné v intervenčních zásobách ve Finsku, 54 tun ječmene ve Francii a 33 tun v Dánsku představují zpětnou opravu množství po úpravě zásob, které jsou skutečně k dispozici v skladovacích zařízeních intervenčních center, a prodeji těchto zásob za sníženou cenu v rámci dílčích nabídkových řízení dne 16. prosince 2010, dne 13. ledna 2011 a dne 27. ledna 2011.
          (3) Nařízení (EU) č. 1017/2010 by proto mělo být změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EU) č. 1017/2010 se mění takto:
          a) řádek týkající se Dánska se nahrazuje tímto:
          "Danmark | — | 59583 | —" |
          b) řádek týkající se Francie se nahrazuje tímto:
          "France | — | 70439 | —" |
          c) řádek týkající se Finska se nahrazuje tímto:
          "Suomi/Finland | 22882 | 784136 | —" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 41.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.