Nařízení Rady (EU) č. 131/2011 ze dne 14. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 131/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 131/2011
          ze dne 14. února 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/100/SZBP ze dne …, kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku, [1]
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1483 (2003) se v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem [2] stanoví zvláštní opatření týkající se výnosů z vývozních prodejů ropy, ropných produktů a zemního plynu z Iráku a v článku 10 uvedeného nařízení se stanoví zvláštní opatření týkající se vynětí určitého iráckého majetku ze soudních řízení. Tato zvláštní opatření byla uplatňována do 31. prosince 2010.
          (2) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1956 (2010) stanovila, že platnost těchto zvláštních opatření by měla být prodloužena do 30. června 2011 a že po tomto datu by již dále být uplatňována neměla. V souladu s rozhodnutím 2011/100/SZBP by nyní mělo být nařízení (ES) č. 1210/2003 odpovídajícím způsobem změněno.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 18 nařízení (ES) č. 1210/2003 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Články 2 a 10 se použijí do 30. června 2011."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. února 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          Hoffmann R.
          [1] Viz strana 9 tohoto Úøedního vìstníku.
          [2] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.