Nařízení Komise (EU) č. 137/2011 ze dne 16. února 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 137/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 137/2011
          ze dne 16. února 2011,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech [1], a zejména na čl. 31 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 3 nařízení (ES) č. 2003/2003 stanoví, že hnojivo, které patří k některému z typů hnojiv uvedených v příloze I daného nařízení a splňuje podmínky stanovené v daném nařízení, může být označeno jako "hnojivo ES".
          (2) Mravenčan vápenatý (CAS 544-17-2) je hnojivem s druhotnými živinami, které se používá jako listové hnojivo pro pěstování ovoce v jednom členském státě. Látka je neškodná pro životní prostředí a lidské zdraví. Proto by měl být mravenčan vápenatý v zájmu zvýšení jeho dostupnosti pro zemědělce v celé Unii uznán jako typ "hnojiva ES".
          (3) Měly by být upraveny předpisy týkající se chelátových stopových živin a stopových roztokových hnojiv, aby se umožnilo použití více než jednoho chelatotvorného činidla, zavedly se společné hodnoty pro minimální obsah vodorozpustných stopových živin a zajistilo se, že bude označeno každé chelatotvorné činidlo, které vytváří chelát alespoň z 1 % vodorozpustných stopových živin a které je určeno a kvantifikováno v rámci norem EN. Je nezbytné zajistit dostatečné přechodné období, aby hospodářské subjekty měly možnost vyprodat svoje zásoby hnojiv.
          (4) Práškový oxid zinečnatý (CAS 1314-13-2) je zinkové hnojivo uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 2003/2003. Oxid zinečnatý ve formě prášku představuje při použití potenciální nebezpečí prášení. Při použití oxidu zinečnatého ve formě stabilní suspenze ve vodě toto nebezpečí nehrozí. Suspenze zinkového hnojiva by proto měla být uznána jako typ "hnojiva ES", aby se umožnilo bezpečnější používání oxidu zinečnatého. Aby zůstal volný prostor pro formulace, mělo by se v takových suspenzích na bázi vody rovněž povolit používání zinkových solí a jednoho či více typů zinkového chelátu (chelátů).
          (5) Ustanovení čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 2003/2003 obsahují pravidla pro složení a označování hnojících směsí na bázi stopových živin, ale takové směsi nejsou ještě uvedeny na seznamu mezi typy hnojiv v příloze I. Hnojící směsi na bázi stopových živin proto nelze prodávat jako "hnojiva ES". Do přílohy I by proto mělo být uvedeno označení typu hnojiva na bázi stopových živin pro pevná a kapalná hnojiva.
          (6) Imino-di-butandiová kyselina (dále jen "IDHA") představuje chelatotvorné činidlo, které je povoleno ve dvou členských státech k použití jako listové hnojivo v půdních aplikacích, při hydroponii a fertigaci. IDHA by měla být v zájmu zvýšení její dostupnosti pro zemědělce v celé Unii doplněna na seznam povolených chelatotvorných činidel v příloze I.
          (7) Ustanovení čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 2003/2003 požadují kontrolu "hnojiv ES" metodami popsanými v uvedeném nařízení. Některé metody ale dosud nebyly mezinárodně uznány. Evropský výbor pro normalizaci nyní vyvinul normy EN, které by měly uvedené metody nahradit.
          (8) Validované metody zveřejněné jako normy EN obvykle zahrnují kruhový test (mezilaboratorní zkoušku) k ověření reprodukovatelnosti a opakovatelnosti analytických metod mezi různými laboratořemi. Mělo by se proto rozlišovat mezi validovanými normami EN a nevalidovanými metodami, aby se lépe určily normy EN, které prošly mezilaboratorní zkouškou, a aby byli kontroloři o statistické spolehlivosti norem EN správně informováni.
          (9) V zájmu zjednodušení právních předpisů a usnadnění budoucích revizí je vhodné nahradit úplné znění norem v příloze IV nařízení (ES) č. 2003/2003 odkazy na normy EN, jež mají být zveřejněny Evropským výborem pro normalizaci.
          (10) Nařízení (ES) č. 2003/2003 by proto mělo být příslušným způsobem pozměněno,
          (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 32 nařízení (ES) č. 2003/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny
          1. Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          2. Příloha IV nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Přechodná ustanovení
          Body a) až e) bodu 2 přílohy I se použijí od 9. října 2012 na hnojiva uváděná na trh před 9. březnem 2011.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:
          1) V části D se vkládají tyto položky 2.1 a 2.2:
          "2.1 | Mravenčan vápenatý | Chemicky získaný výrobek obsahující jako hlavní složku mravenčan vápenatý | 33,6 % CaO Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO 56 % mravenčan | | Oxid vápenatý Mravenčan |
          2.2 | Kapalný mravenčan vápenatý | Výrobek získaný rozpuštěním mravenčanu vápenatého ve vodě | 21 % CaO Vápník vyjádřený jako vodorozpustný CaO 35 % mravenčan | | Oxid vápenatý Mravenčan" |
          2) Oddíl E.1 se mění takto:
          a) V části E.1.2 se položky 2b a 2c nahrazují tímto:
          "2b | Chelát kobaltu | Vodorozpustný výrobek obsahující kobalt chemicky sloučený s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) | 5 % vodorozpustného kobaltu a alespoň 80 % vodorozpustného kobaltu je v chelátu s povolenými chelatotvorným činidlem (činidly) | Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustný kobalt (Co) Volitelně: Celkově kobalt (Co) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Kobalt (Co) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou |
          2c | Kobaltové roztokové hnojivo | Vodný roztok typů 2a a/nebo typů 2b | 2 % vodorozpustného kobaltu | Označení musí obsahovat: 1)název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů)2)Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu, pokud je přítomno, a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustný kobalt (Co) Volitelně: Celkově kobalt (Co) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Kobalt (Co) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného kobaltu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou" |
          b) V části E.1.3 se položky 3d a 3f nahrazují tímto:
          "3d | Chelát mědi | Vodorozpustný výrobek obsahující měď chemicky sloučenou s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) | 5 % vodorozpustné mědi a alespoň 80 % vodorozpustné mědi je v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) | Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustná měď (Cu) Volitelně: Celkově měď (Cu) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Měď (Cu) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou |
          3f | Roztokové hnojivo na bázi mědi | Vodný roztok typů 3a a/nebo typů 3d | 2 % vodorozpustné mědi | Označení musí obsahovat: 1)název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů)2)Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustná měď (Cu) Volitelně: Celkově měď (Cu) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Měď (Cu) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustné mědi a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou" |
          c) V části E.1.4 se položky 4b a 4c nahrazují tímto:
          "4b | Chelát železa | Vodorozpustný výrobek obsahující železo chemicky sloučené s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) | 5 % vodorozpustného železa, u něhož chelátová frakce představuje nejméně 80 % a nejméně 50 % vodorozpustného železa je v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly) | Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustné železo (Fe) Volitelně: Celkově železo (Fe) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Železo (Fe) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou |
          4c | Železo – roztokové hnojivo | Vodný roztok typů 4a a/nebo typů 4b | 2 % vodorozpustného železa | Označení musí obsahovat: 1)název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů)2)Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustné železo (Fe) Volitelně: Celkově železo (Fe) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Železo (Fe) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného železa a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou" |
          d) V části E.1.5 se položky 5b a 5e nahrazují tímto:
          "5b | Chelát manganu | Vodorozpustný výrobek obsahující mangan chemicky sloučený s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) | 5 % vodorozpustného kobaltu a alespoň 80 % vodorozpustného manganu je v chelátu s povolenými chelatotvorným činidlem (činidly) | Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustný mangan (Mn) Volitelně: Celkově mangan (Mn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Mangan (Mn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou |
          5e | Manganové roztokové hnojivo | Vodný roztok typů 5a a/nebo typů 5b | 2 % vodorozpustného manganu | Označení musí obsahovat: 1)název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů)2)Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustný mangan (Mn) Volitelně: Celkově mangan (Mn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Mangan (Mn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného manganu a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou" |
          e) V části E.1.7 se položky 7b a 7e nahrazují tímto:
          "7b | Chelát zinku | Vodorozpustný výrobek obsahující zinek chemicky sloučený s povoleným chelatotvorným činidlem (činidly) | 5 % vodorozpustného zinku a alespoň 80 % vodorozpustného zinku v chelátu s povolenými chelatotvorným činidlem (činidly) | Název každého povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustný zinek (Zn) Volitelně: Celkově zinek (Zn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Zinek (Zn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou |
          7e | Zinkové roztokové hnojivo | Vodný roztok typů 7a a/nebo typů 7b | 2 % vodorozpustného zinku | Označení musí obsahovat: 1)název minerálního aniontu (názvy minerálních aniontů)2)Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Vodorozpustný zinek (Zn) Volitelně: Celkově zinek (Zn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly Zinek (Zn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou" |
          f) V bodu E.1.7 se vkládá nová položka 7f, která zní:
          "7f | Suspenze zinkového hnojiva | Výrobek získaný suspenzí typu 7a) a/nebo 7c) a/nebo typů 7b) ve vodě | 20 % celkově zinek | Označení musí obsahovat: 1.název aniontu (názvy aniontů)2.Název jakéhokoli povoleného chelatotvorného činidla, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou | Celkově zinek (Zn) Vodorozpustný zinek (Zn), je-li přítomen Zinek (Zn) v chelátu s povoleným chelatotvorným činidlem, které je v chelátu s alespoň 1 % vodorozpustného zinku a které lze určit a kvantifikovat evropskou normou" |
          3) Část E.2 se mění takto:
          a) Název části E.2 se nahrazuje tímto:
          "E.2. Minimální obsah stopových živin, procentuální hmotnost hnojiva; typy hnojících směsí na bázi stopových živin".
          b) Název části E.2.1 se nahrazuje tímto:
          "E.2.1. Minimální obsah stopových živin v pevných nebo kapalných směsích hnojiv na bázi stopových živin, procentuální hmotnost hnojiva."
          c) V části E.2.1. se zrušují dvě věty pod tabulkou.
          d) Název části E.2.2. se nahrazuje tímto:
          "E.2.2. Minimální obsah stopových živin ve hnojivech ES obsahujících primární a/nebo sekundární živinu (živiny) se stopovou živinou (stopovými živinami) pro půdní hnojení, procentuální hmotnost hnojiva".
          e) Název části E.2.3 se nahrazuje tímto:
          "E.2.3. Minimální obsah stopových živin ve hnojivech ES obsahujících primární a/nebo sekundární živinu (živiny) se stopovou živinou (stopovými živinami) pro listové hnojení, procentuální hmotnost hnojiva".
          f) Vkládá se nový bod E.2.4., který zní:
          "E.2.4. Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin
          Č. | Označení typu | Údaje o způsobu výroby a hlavních složkách | Minimální celkový obsah stopových živin (v hmotnostních procentech) Údaje o vyjádření živin Další požadavky | Další údaje o označení typu | Živiny, jejichž obsah musí být deklarován Formy a rozpustnost živin Další kritéria |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          1 | Směs stopových živin | Výrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu E.1. | Celkem stopových živin: 5 % podle hmotnosti hnojiva Jednotlivá stopová živina podle části E.2.1 | Označení musí obsahovat: 1)názvy veškerých minerálních aniontů, jsou-li přítomny2)název (názvy) všech povolených chelatotvorných činidel, jsou-li přítomna | Celkový obsah každé živiny Vodorozpustný obsah každé živiny, je-li přítomna. Stopová živina v chelátu každého povoleného chelatotvorného činidla (činidel), je-li přítomno |
          2 | Kapalná směs stopových živin | Výrobek získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu E 1 ve vodě | Celkem stopových živin: 2 % podle hmotnosti hnojiva Jednotlivá stopová živina podle části E.2.1 | Označení musí obsahovat: 1)názvy veškerých minerálních aniontů, jsou-li přítomny2)název (názvy) všech povolených chelatotvorných činidel, jsou-li přítomna | Celkový obsah každé živiny Vodorozpustný obsah každé živiny, je-li přítomna. Stopová živina v chelátu každého povoleného chelatotvorného činidla (činidel), je-li přítomno" |
          4) V části E.3.1 se vkládá tato položka, která zní:
          "Imino-di-butandiová kyselina | IDHA | C8H11O8N | 131669-35-7". |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha IV oddíl B nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:
          1) Metoda 2.6.2 se nahrazuje tímto:
          "Metoda 2.6.2
          Stanovení celkového dusíku přítomného v hnojivech obsahujících dusík ve formě dusičnanové, amonné a močovinové prostřednictvím dvou různých metod
          EN 15750: Hnojiva a materiály k vápnění půd. Stanovení celkového dusíku přítomného v hnojivech obsahujících dusík ve formě dusičnanové, amonné a močovinové prostřednictvím dvou různých metod
          Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem."
          2) Vkládá se tato metoda 2.6.3, která zní:
          "Metoda 2.6.3
          Stanovení močovinových kondenzátů pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) – Isobutylidenediurea a crotonylidenediurea (metoda A) a oligomery methylenové močoviny (metoda B)
          EN 15705: Hnojiva. Stanovení močovinových kondenzátů pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie HPLC. Isobutylidenediurea a crotonylidenediurea (metoda A) a oligomery methylenové močoviny (metoda B)
          Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem."
          3) Vkládá se tento název metody 5, který zní:
          "Oxid uhličitý"
          4) Doplňuje se tato metoda 5.1, která zní:
          "Metoda 5.1
          Stanovení oxidu uhličitého – Část I: metoda pro pevná hnojiva
          EN 14397-1: Hnojiva a materiály k vápnění půd. Stanovení oxidu uhličitého. Část I: metoda pro pevná hnojiva
          Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem."
          5) Metoda 8.9 se nahrazuje tímto:
          "Metoda 8.9
          Stanovení obsahu síranů použitím tří různých metod
          EN 15749: Hnojiva a materiály k vápnění půd. Stanovení obsahu síranů použitím tří různých metod
          Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.