Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 142/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011
          ze dne 25. února 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 písm. b) bod ii) a čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 11 odst. 2 písm. b) a (c) a čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 15 odst. 1 písm. b), d), e), h) a i) a čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 17 odst. 2 a čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4 písm. a), b) a c) a čl. 19 odst. 4 druhý pododstavec, čl. 20 odst. 10 a 11, čl. 21 odst. 5 a 6, čl. 22 odst. 3 a čl. 23 odst. 3, čl. 27 písm. a), b), c) a e) až h) a článek 27 druhý pododstavec, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, článek 40, čl. 41 odst. 3 první a třetí pododstavec, článek 42, čl. 43 odst. 3, čl. 45 odst. 4, čl. 47 odst. 2, čl. 48 odst. 2, čl. 48 odst. 7 písm. a), čl. 48 odst. 8 písm. a) a čl. 48 odst. 8 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství [2], a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoví veterinární a hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a produkty z nich získané. Uvedené nařízení určuje okolnosti, za nichž mají být vedlejší produkty živočišného původu neškodně odstraněny, aby se zabránilo šíření rizik pro zdraví lidí a zvířat. Nařízení navíc upřesňuje, za jakých podmínek lze vedlejší produkty živočišného původu používat v krmivech a pro různé jiné účely, například v kosmetických prostředcích, léčivých přípravcích a pro technická použití. Rovněž stanoví povinnosti pro provozovatele, podle nichž mají s vedlejšími produkty živočišného původu manipulovat v zařízeních a podnicích, které podléhají úředním kontrolám.
          (2) Nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoví, že by podrobná pravidla pro manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty, například normy zpracování, hygienické podmínky a formát dokumentace, která musí být přiložena k zásilkám vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro účely sledovatelnosti, měla být přijata prostřednictvím prováděcích opatření.
          (3) Podrobná pravidla pro používání a neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu v tomto nařízení by měla být stanovena tak, aby bylo dosaženo cílů nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména udržitelného využívání materiálů živočišného původu, a vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat v Evropské unii.
          (4) Nařízení (ES) č. 1069/2009 se nevztahuje na celá těla volně žijících zvířat nebo jejich části, u nichž neexistuje podezření na infekci ani postižení onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata, s výjimkou vodních živočichů vylovených k obchodním účelům. Navíc se nevztahuje na celá těla zvěře nebo jejich části, které nebyly po zabití sebrány v souladu se správnou mysliveckou praxí. Pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu získané při lovu, měly by být neškodně odstraňovány způsobem, který brání přenosu rizik, odpovídá konkrétní myslivecké praxi a je v souladu se správnou praxí popsanou odborníky v oboru myslivosti.
          (5) Nařízení (ES) č. 1069/2009 se vztahuje na vedlejší produkty živočišného původu používané ke zhotovení loveckých trofejí. Zhotovování takovýchto trofejí, jakož i preparátů ze zvířat a jejich částí, pro které jsou používány jiné metody, například plastinace, by mělo probíhat za podmínek, které brání přenosu rizik pro zdraví lidí nebo zvířat.
          (6) Nařízení (ES) č. 1069/2009 se vztahuje na odpad ze stravovacích zařízení, pokud tento odpad pochází z dopravních prostředků mezinárodní přepravy, například materiály z potravin podávaných na palubě letadel či lodí, které přilétají nebo připlouvají do Evropské unie ze třetí země. Odpad ze stravovacích zařízení rovněž spadá do oblasti uvedeného nařízení, pokud je určen ke krmným účelům, ke zpracování v souladu s jednou z povolených zpracovatelských metod popsaných v tomto nařízení nebo k přeměně na bioplyn nebo ke kompostování. Nařízení (ES) č. 1069/2009 zakazuje, aby byla odpadem ze stravovacích zařízení krmena jiná hospodářská zvířata než zvířata kožešinová. Z toho důvodu lze v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 odpad ze stravovacích zařízení zpracovávat a následně používat za předpokladu, že tato zvířata nejsou krmena produktem, který je z tohoto odpadu získán.
          (7) V zájmu jednotnosti právních předpisů Unie by jako základ definice krmných surovin živočišného původu v tomto nařízení měla být použita definice krmných surovin v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/EHS a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES [3].
          (8) Nařízení (ES) č. 1069/2009 zakazuje, aby byly vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty z vnímavých živočišných druhů odesílány z hospodářství, zařízení, podniků nebo oblastí, které podléhají omezením z důvodu výskytu závažného přenosného onemocnění. Aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany zdraví zvířat v Unii, měl by být jako seznam závažných přenosných onemocnění pro účely stanovení rozsahu tohoto zákazu určen seznam nákaz uvedený v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a Kodexu zdraví vodních živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
          (9) Jelikož spalování a spoluspalování některých vedlejších produktů živočišného původu nespadá do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů [4], měla by být v tomto nařízení stanovena odpovídající pravidla pro prevenci zdravotních rizik vyplývajících z takovýchto činností, a to s ohledem na možné dopady na životní prostředí. Zbytky ze spalování nebo spoluspalování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů by měly být recyklovány nebo neškodně odstraněny v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, jelikož tyto právní předpisy zejména umožňují, aby byla fosforová složka popela použita v hnojivech a aby byl popel zvířat v zájmovém chovu předáván majitelům těchto zvířat.
          (10) Aby se zmírnila možná zdravotní rizika, měly by být produkty živočišného původu nebo potraviny, které takovéto produkty obsahují, neškodně odstraňovány pouze na skládku v souladu se směrnicí Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů [5], pokud byly zpracovány způsobem, který je vymezen v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin [6].
          (11) Mělo by být zakázáno neškodně odstraňovat vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty do toku odpadních vod, jelikož na takovýto tok se nevztahují požadavky, které by zajistily, že jsou odpovídajícím způsobem zvládána rizika pro zdraví lidí a zvířat. Měla by být přijata odpovídající opatření, aby se zabránilo nepřijatelným rizikům vyplývajícím z neúmyslného odstranění tekutých vedlejších produktů živočišného původu, které vznikají například při mytí podlah a čištění vybavení používaného při zpracování.
          (12) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic [7] stanoví určitá opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví. V čl. 2 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice se stanoví, že z oblasti působnosti uvedené směrnice jsou vyňaty určité látky, a to v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy Unie, včetně vedlejších produktů živočišného původu upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [8], kromě těch, které jsou určeny ke spalování, skládkování nebo využití v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování. Uvedené nařízení bylo ke dni 4. března 2011 zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 1069/2009. V zájmu soudržnosti právních předpisů Unie by procesy, při nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty přeměňovány na bioplyn a kompostovány, měly být v souladu s hygienickými pravidly stanovenými v tomto nařízení, jakož i s opatřeními na ochranu životního prostředí, která jsou stanovena ve směrnici 2008/98/ES.
          (13) Příslušný orgán členského státu by měl mít možnost povolit alternativní parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn a pro jejich kompostování, a to na základě ověření podle harmonizovaného vzoru. V takovém případě by mělo být možné uvádět zbytky rozkladu a kompost na trh v celé Evropské unii. Příslušný orgán členského státu by navíc měl mít možnost povolit určité parametry pro specifické vedlejší produkty živočišného původu, například odpad ze stravovacích zařízení a směsi odpadu ze stravovacích zařízení s některými jinými materiály, které jsou přeměňovány na bioplyn nebo kompostovány. Jelikož takováto povolení nejsou vydávána podle harmonizovaného vzoru, měly by být zbytky rozkladu a kompost uváděny na trh pouze ve členském státě, v němž byly dané parametry povoleny.
          (14) Aby se zabránilo kontaminaci potravin patogenními původci, měly by zařízení nebo podniky, které zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu, provádět činnosti v místě odděleném od jatek nebo jiných zařízení, v nichž jsou zpracovávány potraviny, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [9], pokud ke zpracování vedlejších produktů živočišného původu nedochází za podmínek schválených příslušným orgánem, aby se zabránilo přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat do zařízení pro zpracování potravin.
          (15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [10] stanoví, že členské státy mají provádět roční programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE). Do těchto programů sledování by měla být zařazena těla zvířat, jimiž jsou v zájmu zvyšování biologické rozmanitosti krmeny určité druhy, a to v rozsahu, který je nutný, aby se zaručilo, že tyto programy zajišťují dostatek informací o prevalenci TSE v konkrétních členských státech.
          (16) Za účelem podpory biologické rozmanitosti povoluje nařízení (ES) č. 1069/2009 krmení ohrožených či chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů žijících ve svém přírodním stanovišti určitým materiálem kategorie 1. Takovéto krmení by mělo být povoleno u některých druhů masožravých živočichů uvedených ve směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [11] a některých druhů dravých ptáků uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků [12], aby se zohlednily přirozené způsoby krmení těchto druhů.
          (17) Nařízení (ES) č. 1069/2009 zavedlo řízení o povolení alternativních metod pro využívání nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů. Takovéto metody může Komise povolit po obdržení stanoviska od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "EFSA"). Aby se úřadu EFSA usnadnilo hodnocení žádostí, měl by být stanoven standardní formát, který by žadatelům objasňoval povahu důkazů, které je třeba předložit. V souladu se Smlouvami by mělo být možné předkládat žádosti o alternativní metody v úředních jazycích Unie, jak stanoví nařízení Rady EHS č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství [13].
          (18) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv [14], se od provozovatelů potravinářských podniků s výjimkou primárních producentů požaduje, aby skladovali a přepravovali krmiva za určitých hygienických podmínek. Jelikož tyto podmínky zajišťují rovnocenné zmírnění možných rizik, neměly by se na krmné směsi získané z vedlejších produktů živočišného původu vztahovat požadavky tohoto nařízení týkající skladování a přepravy.
          (19) S cílem podpořit vědu a výzkum a zaručit, aby byly vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty co nejlépe využívány při diagnostice onemocnění lidí a zvířat, by příslušný orgán měl být oprávněn stanovit podmínky pro odběr vzorků z těchto materiálů pro výzkumné, vzdělávací a diagnostické účely. Takovéto podmínky by však neměly být stanoveny pro vzorky patogenních původců, pro něž jsou stanovena zvláštní pravidla ve směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [15].
          (20) Směrnice 97/78/ES osvobozuje vedlejší produkty živočišného původu, které jsou určeny pro výstavy, ovšem za předpokladu, že nejsou určeny k uvádění na trh, a vedlejší produkty živočišného původu, které jsou určeny pro zvláštní studie nebo analýzy, od veterinárních kontrol na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie. Uvedená směrnice umožňuje přijmout pro výše uvedené případy osvobození prováděcí opatření. V tomto nařízení by měly být stanoveny odpovídající podmínky pro dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených pro výstavy a zvláštní studie nebo analýzy, aby bylo zaručeno, že při vstupu takovýchto produktů do Unie nedojde k rozšíření nepřijatelných rizik pro zdraví lidí nebo zvířat. V zájmu soudržnosti právních předpisů Unie a s cílem poskytnout provozovatelům právní jistotu by tyto podmínky a prováděcí opatření pro směrnici 97/78/ES měly být stanoveny v tomto nařízení.
          (21) Po sběru by mělo být s vedlejšími produkty živočišného původu manipulováno za odpovídajících podmínek, které zaručují, že nedojde k přenosu nepřijatelných rizik pro zdraví lidí nebo zvířat. Zařízení nebo podniky, v nichž jsou prováděny určité úkony ještě před tím, než jsou vedlejší produkty živočišného původu podrobeny dalšímu zpracování, by měly být zkonstruovány a provozovány způsobem, který brání takovému přenosu rizik. To by se mělo týkat také zařízení nebo podniků, v nichž jsou prováděny úkony, při nichž dochází k manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu podle veterinárních předpisů Unie kromě manipulace s vedlejšími produkty živočišného původu při léčebných činnostech soukromých veterinárních lékařů.
          (22) Podle nařízení (ES) č. 1069/2009 mají provozovatelé zaručit, že vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty jsou ve všech fázích řetězce výroby, používání a neškodného odstranění sledovatelné, aby se zabránilo zbytečnému narušování vnitřního trhu, dojde-li k událostem, které souvisejí se skutečnými nebo možnými riziky pro zdraví lidí a zvířat. Sledovatelnost by tudíž neměli zaručovat pouze provozovatelé, kteří vyrábějí, sbírají nebo přepravují vedlejší produkty živočišného původu, ale také provozovatelé, kteří vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty neškodně odstraňují, a to spalováním, spoluspalováním nebo na skládky.
          (23) Nádoby nebo dopravní prostředky, které se používají pro vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, by měly být udržovány v čistém stavu, aby se zamezilo kontaminaci. Jsou-li určeny pro přepravu specifického materiálu, například tekutého vedlejšího produktu živočišného původu, který nepředstavuje nepřijatelné riziko pro zdraví, mohou provozovatelé přizpůsobit svá opatření, která mají zabránit kontaminaci, skutečnému riziku, které daný materiál představuje.
          (24) Členské státy by měly být oprávněny požadovat od provozovatelů, aby k předkládání důkazu o tom, že zásilka vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů byla doručena na místo určení, používali integrovaný počítačový veterinární systém (Traces), který byl zaveden rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS [16] (dále jen "systém TRACES"). Jinak by důkaz o doručení zásilek měl být předkládán prostřednictvím čtvrté kopie obchodního dokladu, která se vrátí výrobci. Po prvním roce provádění tohoto nařízení by měly být zkušenosti s oběma možnostmi vyhodnoceny.
          (25) Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví určité parametry pro ošetřování tavených/škvařených tuků, rybího tuku a vaječných výrobků, které zajišťují, že jsou odpovídajícím způsobem zvládána možná rizika pro zdraví v případech, kdy jsou takovéto produkty používány k jiným účelům než k lidské spotřebě. Uvedené parametry by tudíž měly být povoleny jako alternativy k ošetření vedlejších produktů živočišného původu, která jsou stanovena v tomto nařízení.
          (26) Mlezivo a výrobky z mleziva by proto měly být získávány od stád skotu, která jsou prostá určitých nákaz uvedených ve směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [17].
          (27) Měly by být aktualizovány odkazy na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [18], směrnici Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat [19] a na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech [20] a v hygienických pravidlech pro obchod s nezpracovaným hnojem by měl být aktualizován odkaz na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí [21].
          (28) S některými dováženými materiály určenými k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu by mělo být manipulováno a měly by být používány za podmínek, jež odpovídají riziku, které mohou takovéto materiály představovat. Zejména by mělo být vypracováno ustanovení pro jejich bezpečnou přepravu do zařízení nebo podniků určení, v nichž jsou takovéto materiály a materiál kategorie 3 zapracovány do krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Pokud jde o zařízení nebo podniky určení, měl by být příslušný orgán oprávněn povolovat skladování dovezených materiálů společně s materiálem kategorie 3, pokud je možné dovezené materiály sledovat.
          (29) Nařízení (ES) č. 1069/2009 poukazuje na určité získané produkty, které lze uvádět na trh v souladu podmínkami stanovenými v některých jiných právních předpisech Unie. Tyto právní předpisy rovněž stanoví podmínky pro dovoz, sběr a přemísťování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro účely výroby takovýchto získaných produktů. Nařízení (ES) č. 1069/2009 se však použije v případech, kdy tyto jiné právní předpisy Unie nestanoví podmínky týkající se rizik pro zdraví lidí a zvířat, která mohou takovéto suroviny představovat. Jelikož takovéto podmínky nebyly stanoveny pro materiály, které před tím, než začaly splňovat podmínky pro uvedení na trh stanovené v těchto jiných právních předpisech Unie, prošly určitými fázemi zpracování, měly by být stanoveny v tomto nařízení. Zejména by měly být stanoveny podmínky upravující dovoz takovýchto materiálů a manipulaci s nimi v Unii, a to za přísné kontroly, a požadavky na dokumentaci, aby se zabránilo přenosu možných zdravotních rizik z takovýchto materiálů.
          (30) V tomto nařízení by zejména měly být stanoveny odpovídající hygienické podmínky pro materiály, které se používají pro výrobu léčivých přípravků v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků [22], veterinárních léčivých přípravků v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků [23], zdravotnických prostředků v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích [24], diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro [25], aktivních implantabilních zdravotnických prostředků v souladu se směrnicí 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků [26] nebo laboratorních činidel ("hotové výrobky"). Pokud jsou rizika vyplývající z takovýchto materiálů zmírněna čištěním, koncentrací v produktu nebo v důsledku podmínek, za nichž je s nimi manipulováno a za nichž jsou neškodně odstraňovány, měly by se použít pouze požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto nařízení, které se týkají sledovatelnosti. V takovém případě by se neměly použít požadavky týkající se oddělení různých kategorií vedlejších produktů živočišného původu v zařízení nebo podniku, které vyrábějí hotové výrobky, jelikož následné použití materiálů k jiným účelům, zejména k zapracování do potravin nebo krmiv, lze vyloučit, pokud budou provozovatelé řádně uplatňovat pravidla, za což by měl nést odpovědnost příslušný orgán. Zásilky takovýchto materiálů, které mají být dovezeny do Unie, by měly být na stanovišti hraniční kontroly vstupu v souladu se směrnicí 97/78/ES podrobeny veterinárním kontrolám, aby se zaručilo, že tyto produkty splňují požadavky, aby mohly být v Unii uvedeny na trh.
          (31) Podle směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [27] jsou určité nákazy, vůči nimž jsou koňovití vnímaví, povinné hlášením. Krevní výrobky z koňovitých, které jsou určeny k jiným účelům než ke krmení, například krevní výrobky určené pro veterinární léčivé přípravky, by měly pocházet z koňovitých, kteří nevykazovali klinické příznaky těchto nákaz, aby se zmírnilo riziku přenosu těchto nákaz.
          (32) Mělo by být přípustné uvádět na trh čerstvé kůže a kožky určené k jiným účelům než k lidské spotřebě, pokud splňují veterinární podmínky pro čerstvé maso stanovené v souladu se směrnicí Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [28], neboť tyto podmínky zajišťují odpovídající zmírnění možných rizik pro zdraví.
          (33) Hygienická pravidla stanovená v tomto nařízení pro výrobu loveckých trofejí a jiných preparátů ze zvířat a jejich uvádění na trh, která eliminují možná rizika, by měla být doplňková k pravidlům pro ochranu určitých druhů volně žijících živočichů, která jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [29], neboť uvedené nařízení má odlišný cíl. Na anatomické preparáty ze zvířat nebo vedlejších produktů živočišného původu, jež byly podrobeny procesům, jako je například plastinace, které rovnocenně eliminují možná rizika, by se neměla vztahovat veterinární omezení, aby se usnadnilo používání těchto preparátů, zejména v rámci vzdělávání.
          (34) Vedlejší produkty včelařství, které mají být uvedeny na trh, by měly být prosté určitých nákaz, vůči nimž jsou včely vnímavé a které jsou vyjmenovány ve směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS [30].
          (35) Evropský parlament a Rada vyzvaly Komisi, aby stanovila konečný bod výrobního řetězce tukových produktů, za kterým se na ně již nevztahují požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009. Rozhodnutí o konečném bodě by mělo být přijato, jakmile bude k dispozici posouzení, které zhodnotí schopnost tukových procesů zmírnit možná zdravotní rizika, která může představovat každá kategorie zpracovávaných živočišných tuků.
          (36) V tomto nařízení by měl být uveden odkaz na nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení [31], jelikož by z uvedených třetích zemí a ostatních území měl být povolen dovoz určitých vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, protože rizika, která tyto produkty představují, jsou totožná s riziky, která mohou případně souviset s dovozem živých zvířat nebo čerstvého masa.
          (37) Měl by být uveden odkaz na další seznamy třetích zemí, z nichž lze dovážet určité materiály živočišného původu, aby bylo možné na základě obdobných úvah o rizicích pro zdraví a v zájmu zaručení soudržnosti právních předpisů Unie určit třetí země, z nichž je možné dovážet vedlejší produkty živočišného původu z příslušných druhů. Takovéto seznamy byly stanoveny rozhodnutím Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES [32], nařízením Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie [33], rozhodnutím Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu [34], nařízením Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení [35], a nařízením Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení [36].
          (38) Jelikož odpad z fotografického průmyslu, v němž jsou používány určité vedlejší produkty živočišného původu, například páteř skotu, představuje rizika nejen pro zdraví lidí a zvířat, ale také pro životní prostředí, měl by být buď neškodně odstraněn, nebo vyvezen do třetí země původu vedlejších produktů živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů [37].
          (39) V pravidlech pro tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů přes Evropskou unii, k němuž dochází při přemísťování mezi územími Ruské federace, by měl být uveden odkaz na seznam stanovišť hraniční kontroly stanovený rozhodnutím Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES [38]. Pro účely takového tranzitu by měl být používán společný veterinární vstupní doklad stanovený nařízením Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství [39].
          (40) Toto nařízení by mělo stanovit, že veterinární osvědčení, která mají v místě vstupu do Unie, v němž probíhají veterinární kontroly, doprovázet zásilky vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, by měla být vydávána v souladu se zásadami osvědčování, které jsou rovnocenné zásadám stanoveným ve směrnici Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty [40].
          (41) V zájmu jednotnosti právních předpisů Unie by úřední kontroly v celém řetězci vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů měly být prováděny v souladu s obecnými povinnostmi při úředních kontrolách, které jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat [41].
          (42) Z toho důvodu je nutné stanovit v tomto nařízení prováděcí opatření k nařízení (ES) č. 1069/2009.
          (43) Nařízení (ES) č. 1069/2009 s účinkem ode dne 4. března 2011 zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
          (44) Po přijetí nařízení (ES) č. 1774/2002 byly přijaty určité prováděcí akty, konkrétně nařízení Komise (ES) č. 811/2003 o zákazu opětovného použití ryb v rámci téhož druhu a zakopání nebo spálení vedlejších produktů živočišného původu [42], rozhodnutí Komise 2003/322/ES o krmení některých druhů mrchožravých ptáků některým materiálem kategorie 1 [43], rozhodnutí Komise 2003/324/ES o odchylce od zákazu opětovného použití v rámci téhož druhu pro kožešinová zvířata [44], nařízení Komise (ES) č. 79/2005 o mléku a mléčných výrobcích [45], (ES) č. 92/2005 o způsobech zneškodňování či využití [46], (ES) č. 181/2006 o organických hnojivech a půdních přídavcích s výjimkou hnoje [47], (ES) č. 1192/2006 o seznamech schválených zařízení [48] a (ES) č. 2007/2006 o dovozu a tranzitu některých meziproduktů z materiálů kategorie 3 [49].
          (45) Kromě toho byla přijata určitá přechodná opatření, zejména nařízení Komise (ES) č. 878/2004 o dovozu některých materiálů kategorie 1 a 2 a manipulaci s nimi [50], rozhodnutí Komise 2004/407/ES o dovozu určitých materiálů pro výrobu fotografické želatiny [51] a nařízení Komise (ES) č. 197/2006 o manipulaci se zmetkovými potravinami a jejich zneškodňování [52], aby byla stanovena opatření úměrná příslušnému riziku pro určitá specifická využití vedlejších produktů živočišného původu.
          (46) V zájmu dalšího zjednodušení pravidel Unie týkajících se vedlejších produktů živočišného původu, požadovaného předsednictvím Rady v době přijetí nařízení (ES) č. 1069/2009, by měla být uvedená prováděcí a přechodná opatření podrobena přezkumu. Měla by být podle potřeby zrušena a nahrazena tímto nařízením, aby tvořila soudržný právní rámec pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty.
          (47) Nařízení (ES) č. 1069/2009 se použije od 4. března 2011, a proto by se toto nařízení rovněž mělo používat od uvedeného data. Kromě toho je nezbytné stanovit přechodné období, aby zúčastněné subjekty měly čas přizpůsobit se novým pravidlům stanoveným v tomto nařízení a uvést na trh určité produkty, jež byly vyrobeny podle hygienických pravidel Unie, která byla použitelná před uvedeným datem, a aby mohl nadále probíhat dovoz, až budou požadavky stanovené tímto nařízením použitelné.
          (48) Uvádění určitých produktů uvedených v nařízení (ES) č. 878/2004 na trh a jejich vývoz by měly být nadále prováděny v souladu s vnitrostátními opatřeními, jelikož rizika spojená s omezeným množstvím dotčených materiálů je v současné době možné regulovat na vnitrostátní úrovni, a to až do případné budoucí harmonizace. Dokud nebudou na základě dalších důkazů přijata opatření pro sběr a neškodné odstraňování určitých omezených množství produktů živočišného původu z maloobchodního sektoru, měl by mít příslušný orgán nadále možnost povolovat sběr a neškodné odstraňování takovýchto produktů jinými způsoby, a to pod podmínkou, že je zaručena rovnocenná ochrana zdraví lidí a zvířat.
          (49) V souladu s žádostí, kterou vyjádřil Evropský parlament při souhlasu s nařízením (ES) č. 1069/2009, jehož dosáhl při prvním čtení, a s ohledem na konkrétnější návrhy Parlamentu na řešení určitých technických otázek byla předloha tohoto nařízení dne 27. září 2010 předložena Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k výměně názorů.
          (50) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 1
          Předmět a oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví prováděcí opatření:
          a) pro hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovená nařízením (ES) č. 1069/2009;
          b) týkající se určitých vzorků a předmětů osvobozených od veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly stanovených v čl. 16 odst. 1 písm. e) a f) směrnice 97/78/ES.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v příloze I.
          Článek 3
          Konečný bod výrobního řetězce pro některé získané produkty
          Následující získané produkty je možné uvádět na trh, jinak než dovozem, bez omezení, jak stanoví čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009:
          a) bionaftu, která splňuje požadavky na neškodné odstraňování a využívání získaných produktů stanovené v odst. 2 písm. b) oddílu 3 kapitoly IV přílohy IV;
          b) zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které splňuje zvláštní požadavky na zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu stanovené v odst. 7 písm. a) kapitoly II přílohy XIII;
          c) žvýkací pamlsky pro psy, které splňují zvláštní požadavky na žvýkací pamlsky pro psy stanovené v odst. 7 písm. b) kapitoly II přílohy XIII;
          d) kůže kopytníků, které splňují zvláštní požadavky na konečný bod pro tyto produkty stanovené v bodě C kapitoly V přílohy XIII;
          e) vlnu a srst, které splňují zvláštní požadavky na konečný bod pro tyto produkty stanovené v bodě B kapitoly VII přílohy XIII;
          f) peří a prachové peří, které splňuje zvláštní požadavky na konečný bod pro tyto produkty stanovené v bodě C kapitoly VII přílohy XIII;
          g) kožešinu, která splňuje podmínky kapitoly VIII přílohy XIII.
          Článek 4
          Závažná přenosná onemocnění
          Pro účely obecných veterinárních omezení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 1069/2009 jsou za závažná přenosná onemocnění považovány nákazy uvedené organizací OIE v článku 1.2.3 Kodexu zdraví suchozemských živočichů ve vydání z roku 2010 a v kapitole 1.3 Kodexu zdraví vodních živočichů ve vydání z roku 2010.
          KAPITOLA II
          NEŠKODNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ
          Článek 5
          Omezení týkající se používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů
          1. Provozovatelé v členských státech uvedených v kapitole I přílohy II musí splňovat podmínky pro krmení kožešinových zvířat určitými materiály získanými z těl zvířat stejného druhu nebo jejich částí, které jsou stanoveny v téže kapitole.
          2. Provozovatelé musí dodržovat omezení pro krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem z půdy, na níž byla aplikována určitá organická hnojiva nebo půdní přídavky, stanovená v kapitole II přílohy II.
          Článek 6
          Neškodné odstraňování spalováním a spoluspalováním
          1. Příslušný orgán zaručí, že spalování a spoluspalování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů probíhá pouze:
          a) ve spalovacích a spoluspalovacích zařízeních, kterým bylo uděleno povolení podle směrnice 2000/76/ES; nebo
          b) v případě zařízení, která nemusí mít povolení podle směrnice 2000/76/ES, ve spalovacích a spoluspalovacích zařízeních, která příslušný orgán schválil pro účely neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů spalováním nebo neškodného odstraňování nebo využívání vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů spoluspalováním, pokud představují odpad, a to v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          2. V souladu s čl. 24 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (ES) č. 1069/2009 příslušný orgán schválí spalovací a spoluspalovací zařízení uvedená v odst. 1 písm. b) pouze tehdy, pokud splňují požadavky stanovené v příloze III tohoto nařízení.
          3. Provozovatelé spalovacích a spoluspalovacích zařízení musí splňovat obecné požadavky na spalování a spoluspalování stanovené v kapitole I přílohy III.
          4. Provozovatelé vysokokapacitních spalovacích a spoluspalovacích zařízení musí splňovat požadavky stanovené v kapitole II přílohy III.
          5. Provozovatelé nízkokapacitních spalovacích a spoluspalovacích zařízení musí splňovat požadavky stanovené v kapitole III přílohy III.
          Článek 7
          Ukládání některých materiálů kategorie 1 a 3 na skládku
          Odchylně od článku 12 a čl. 14 písm. c) nařízení (ES) č. 1069/2009 může příslušný orgán povolit neškodné odstraňování následujících materiálů kategorie 1 a 3 na povolené skládce:
          a) dovezeného nebo z dovezených materiálů vyrobeného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. c) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          b) materiálu kategorie 3 uvedeného v čl. 10 písm. f) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009 za předpokladu, že:
          i) takovéto materiály nebyly ve styku s žádnými vedlejšími produkty živočišného původu, které jsou uvedené v článcích 8 a 9 a čl. 10 písm. a) až e) a h) až p) uvedeného nařízení,
          ii) v okamžiku, kdy jsou určeny k neškodnému odstranění, materiály:
          - uvedené v čl. 10 písm. f) uvedeného nařízení prošly zpracováním, jak je definováno v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004, a
          - uvedené v čl. 10 písm. g) uvedeného nařízení byly zpracovány v souladu s kapitolou II přílohy X tohoto nařízení nebo v souladu se zvláštními požadavky na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu stanovenými v kapitole II přílohy XIII tohoto nařízení, a
          iii) neškodné odstranění takovýchto materiálů nepředstavuje riziko pro zdraví lidí ani zvířat.
          Článek 8
          Požadavky na zpracovatelská zařízení a jiná zařízení
          1. Provozovatelé zaručí, že zpracovatelská zařízení a jiná zařízení, která podléhají jejich kontrole, splňují následující požadavky stanovené v kapitole I přílohy IV:
          a) obecné podmínky pro zpracování stanovené v oddíle 1;
          b) požadavky na čištění odpadních vod stanovené v oddíle 2;
          c) zvláštní požadavky na zpracování materiálů kategorie 1 a 2 stanovené v oddíle 3;
          d) zvláštní požadavky na zpracování materiálů kategorie 3 stanovené v oddíle 4.
          2. Příslušný orgán schválí zpracovatelská zařízení a jiná zařízení pouze tehdy, pokud splňují podmínky stanovené v kapitole I přílohy IV.
          Článek 9
          Hygienické požadavky a požadavky na zpracování pro zpracovatelská zařízení a jiná zařízení
          Provozovatelé zaručí, že zařízení a podniky, které podléhají jejich kontrole, splňují následující požadavky stanovené v příloze IV:
          a) hygienické požadavky a požadavky na zpracování stanovené v kapitole II;
          b) standardní zpracovatelské metody stanovené v kapitole III, pokud jsou takové metody v zařízení nebo podniku používány;
          c) alternativní zpracovatelské metody stanovené v kapitole IV, pokud jsou takové metody v zařízení nebo podniku používány.
          Článek 10
          Požadavky na přeměnu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na bioplyn a na kompostování
          1. Provozovatelé zaručí, že zařízení a podniky, které podléhají jejich kontrole, splňují následující požadavky na přeměnu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na bioplyn nebo na kompostování stanovené v příloze V:
          a) požadavky vztahující se na zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování stanovené v kapitole I;
          b) hygienické požadavky vztahující se na zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování stanovené v kapitole II;
          c) standardní parametry přeměny stanovené v oddíle 1 kapitoly III;
          d) normy pro zbytky rozkladu a kompost stanovené v oddíle 3 kapitoly III.
          2. Příslušný orgán schválí zařízení na výrobu bioplynu a kompostování pouze tehdy, pokud splňují požadavky stanovené v příloze V.
          3. Příslušný orgán může zařízením na výrobu bioplynu a kompostování povolit použití alternativních parametrů přeměny, pokud jsou dodrženy požadavky stanovené v oddíle 2 kapitoly III přílohy V.
          KAPITOLA III
          ODCHYLKY OD URČITÝCH USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1069/2009
          Článek 11
          Zvláštní pravidla pro výzkumné a diagnostické vzorky
          1. Příslušný orgán může povolit přepravu, použití a neškodné odstranění výzkumných a diagnostických vzorků za podmínek, které zaručují, že jsou zvládána rizika pro zdraví lidí a zvířat.
          Příslušný orgán zejména zaručí, že provozovatelé splňují požadavky kapitoly I přílohy VI.
          2. Provozovatelé musí dodržovat zvláštní pravidla pro výzkumné a diagnostické vzorky stanovená v kapitole I přílohy VI.
          3. Provozovatelé mohou odesílat výzkumné a diagnostické vzorky, které sestávají z následujících vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, do jiného členského státu, aniž by informovali příslušný orgán členského státu původu v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 a aniž by byl příslušný orgán členského státu určení informován prostřednictvím systému TRACES a aniž by tento orgán souhlasil s přijetím zásilky v souladu s čl. 48 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení:
          a) materiálů kategorie 1 a 2 a masokostní moučky nebo živočišných tuků získaných z materiálů kategorie 1 a 2;
          b) zpracovaných živočišných bílkovin.
          Článek 12
          Zvláštní pravidla pro vzorky zboží a výstavní předměty
          1. Příslušný orgán může povolit přepravu, použití a neškodné odstranění vzorků zboží a výstavních předmětů za podmínek, které zaručují, že jsou zvládána rizika pro zdraví lidí a zvířat.
          Příslušný orgán zejména zaručí, že provozovatelé splňují požadavky bodů 2, 3 a 4 oddílu 1 kapitoly I přílohy VI.
          2. Provozovatelé musí dodržovat zvláštní pravidla pro vzorky zboží a výstavní předměty stanovená v oddíle 2 kapitoly I přílohy VI.
          3. Provozovatelé mohou odesílat vzorky zboží, které sestávají z následujících vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, do jiného členského státu, aniž by informovali příslušný orgán členského státu původu v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 a aniž by byl příslušný orgán členského státu určení informován prostřednictvím systému TRACES a aniž by tento orgán souhlasil s přijetím zásilky v souladu s čl. 48 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení:
          a) materiálů kategorie 1 a 2 a masokostní moučky nebo živočišných tuků získaných z materiálů kategorie 1 a 2;
          b) zpracovaných živočišných bílkovin.
          Článek 13
          Zvláštní pravidla pro krmení
          1. Provozovatelé mohou používat materiál kategorie 2 ke krmení následujících zvířat za předpokladu, že takový materiál pochází ze zvířat, která nebyla usmrcena ani neuhynula v důsledku výskytu nebo podezření na výskyt onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata, pokud splňují obecné požadavky stanovené v oddíle 1 kapitoly II přílohy VI a veškeré další podmínky, které může stanovit příslušný orgán:
          a) zvířat chovaných v zoologických zahradách;
          b) kožešinových zvířat;
          c) psů z uznaných chovných stanic nebo smeček loveckých psů;
          d) psů a koček v útulcích;
          e) larev a červů pro rybí návnady.
          2. Provozovatelé mohou používat materiál kategorie 3 ke krmení následujících zvířat, pokud splňují obecné požadavky stanovené v oddíle 1 kapitoly II přílohy VI a veškeré další podmínky, které může stanovit příslušný orgán:
          a) zvířat chovaných v zoologických zahradách;
          b) kožešinových zvířat;
          c) psů z uznaných chovných stanic nebo smeček loveckých psů;
          d) psů a koček v útulcích;
          e) larev a červů pro rybí návnady.
          Článek 14
          Krmení určitých druhů v krmných stanicích a mimo ně a v zoologických zahradách
          1. Příslušný orgán může povolit použití materiálu kategorie 1 sestávajícího z celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, který obsahuje specifikovaný rizikový materiál, ke krmení:
          a) ohrožených či chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů žijících ve svém přírodním stanovišti v krmných stanicích za účelem podpory biologické rozmanitosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené v oddíle 2 kapitoly II přílohy VI;
          b) volně žijících zvířat uvedených v odst. 1 písm. a) oddílu 2 kapitoly II přílohy IV mimo krmné stanice, ve vhodných případech bez předchozího sběru mrtvých zvířat, pokud jsou splněny podmínky stanovené v oddíle 3 uvedené kapitoly.
          2. Příslušný orgán může povolit použití materiálu kategorie 1 sestávajícího z celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, který obsahuje specifikovaný rizikový materiál, a materiálu získaného ze zvířat chovaných v zoologických zahradách ke krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách, pokud jsou splněny podmínky stanovené v oddíle 4 kapitoly II přílohy VI.
          Článek 15
          Zvláštní pravidla pro sběr a neškodné odstraňování
          Pokud příslušný orgán povolí neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu na základě odchylky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nařízení (ES) č. 1069/2009, provede se neškodné odstranění podle zvláštních pravidel stanovených v kapitole III přílohy VI:
          a) zvláštních pravidel pro neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu stanovených v oddíle 1;
          b) pravidel pro spálení a zahrabání vedlejších produktů živočišného původu v odlehlých oblastech stanovených v oddíle 2;
          c) pravidel pro spálení a zahrabání včel a vedlejších produktů včelařství stanovených v oddíle 3.
          KAPITOLA IV
          POVOLENÍ ALTERNATIVNÍCH METOD
          Článek 16
          Standardní formát žádosti o povolení alternativních metod
          1. Žádosti o povolení alternativních metod použití nebo neškodného odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů uvedené v čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 předkládají členské státy nebo zainteresované subjekty v souladu s požadavky standardního formátu pro žádosti o alternativní metody stanoveného v příloze VII.
          2. Členské státy určí národní kontaktní místa, která budou poskytovat informace o příslušném orgánu, který je odpovědný za hodnocení žádostí o povolení alternativních metod použití nebo neškodného odstranění vedlejších produktů živočišného původu.
          3. Komise zveřejní seznam národních kontaktních míst na svých internetových stránkách.
          KAPITOLA V
          SBĚR, PŘEPRAVA, IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST
          Článek 17
          Požadavky na obchodní doklady a veterinární osvědčení, identifikaci, sběr a přepravu vedlejších produktů živočišného původu a na sledovatelnost
          1. Provozovatelé zaručí, že vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty:
          a) splňují požadavky na sběr, přepravu a identifikaci stanovené v kapitolách I a II přílohy VIII;
          b) jsou během přepravy provázeny obchodními doklady nebo veterinárními osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v kapitole III přílohy VIII.
          2. Provozovatelé, kteří zasílají, přepravují nebo přijímají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, musí uchovávat záznamy o zásilkách a související obchodní doklady nebo veterinární osvědčení v souladu s požadavky stanovenými v kapitole IV přílohy VIII.
          3. Provozovatelé musí splňovat požadavky na označování určitých získaných produktů stanovené v kapitole V přílohy VIII.
          KAPITOLA VI
          REGISTRACE A SCHVÁLENÍ ZAŘÍZENÍ A PODNIKŮ
          Článek 18
          Požadavky na schválení jednoho nebo více zařízení a podniků, které manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu ve stejném místě
          Příslušný orgán může udělit schválení více než jednomu zařízení nebo podniku, v nichž dochází k manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu ve stejném místě, pokud je uspořádáním zařízení nebo podniků a způsobem manipulace s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty v zařízeních nebo podnicích vyloučeno, že mezi nimi dojde k přenosu rizik pro zdraví lidí nebo zvířat.
          Článek 19
          Požadavky na určitá schválená zařízení a podniky, které manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty
          Provozovatelé zaručí, že zařízení a podniky, které podléhají jejich kontrole, které byly schváleny příslušným orgánem, splňují požadavky stanovené v následujících kapitolách přílohy IX tohoto nařízení, pokud se v nich vykonává jedna nebo více z činností uvedených v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009:
          a) v kapitole I, pokud vyrábějí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení;
          b) v kapitole II, pokud skladují vedlejší produkty živočišného původu, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1 písm. i) uvedeného nařízení a manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu po jejich sběru, přičemž vykonávají jednu z následujících činností uvedených v čl. 24 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení:
          i) třídění,
          ii) dělení,
          iii) chlazení,
          iv) mražení,
          v) solení,
          vi) konzervování jinými postupy,
          vii) odstraňování kůží a kožek nebo odstraňování specifikovaného rizikového materiálu,
          viii) činnosti, při nichž dochází k manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původy a které jsou prováděny v souladu s povinnostmi podle veterinárních předpisů Unie,
          ix) pasterizačně/hygienické ošetření vedlejších produktů živočišného původu určených k přeměně na bioplyn/zkompostování, a to před takovouto přeměnou nebo zkompostováním v jiném zařízení nebo podniku v souladu s přílohou V tohoto nařízení,
          x) prosévání;
          c) v kapitole III, pokud skladují získané produkty pro určitá plánovaná použití podle čl. 24 odst. 1 písm. j) uvedeného nařízení.
          Článek 20
          Požadavky na určitá registrovaná zařízení a podniky, které manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty
          1. Provozovatelé registrovaných podniků nebo zařízení nebo jiní registrovaní provozovatelé musí manipulovat s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty za podmínek stanovených v kapitole IV přílohy IX.
          2. Registrovaní provozovatelé, kteří přepravují vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty jinde než mezi prostorami stejného provozovatele, musí dodržovat zejména podmínky stanovené v odst. 2 kapitoly IV přílohy IX.
          3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na:
          a) schválené provozovatele, kteří přepravují vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty v rámci vedlejší činnosti;
          b) provozovatele, kteří byli registrováni pro účely přepravních činností v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005.
          4. Příslušný orgán může následující provozovatele osvobodit od povinnosti ohlašovat informace, jak uvádí čl. 23 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009:
          a) provozovatele, kteří manipulují s loveckými trofejemi nebo jinými preparáty uvedenými v kapitole VI přílohy XIII tohoto nařízení nebo je vyrábějí, a to pro soukromé nebo nekomerční účely;
          b) provozovatele, kteří manipulují s výzkumnými a diagnostickými vzorky pro vzdělávací účely nebo tyto vzorky neškodně odstraňují.
          KAPITOLA VII
          UVÁDĚNÍ NA TRH
          Článek 21
          Zpracování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a jejich uvádění na trh pro účely krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových
          1. Provozovatelé musí splňovat následující požadavky týkající se uvádění vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na trh, jinak než dovozem, pro účely krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových, jak stanoví čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009, stanovené v příloze X tohoto nařízení:
          a) obecné požadavky na zpracování a uvádění na trh stanovené v kapitole I;
          b) zvláštní požadavky na zpracované živočišné bílkoviny a jiné získané produkty stanovené v kapitole II;
          c) požadavky na určitá krmiva pro ryby a rybí návnady stanovené v kapitole III.
          2. Příslušný orgán může povolit, aby mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které jsou klasifikovány jako materiál kategorie 3 v souladu s čl. 10 písm. e), f) a h) nařízení (ES) č. 1069/2009 a nebyly zpracovány v souladu s obecnými požadavky stanovenými v části I oddílu 4 kapitoly II přílohy X tohoto nařízení, byly uváděny na trh, jinak než dovozem, pokud tyto materiály splňují požadavky týkající se odchylky pro uvádění mléka zpracovaného v souladu s vnitrostátními normami na trh, stanovené v části II uvedeného oddílu.
          Článek 22
          Uvádění organických hnojiv a půdních přídavků na trh a jejich používání
          1. Provozovatelé musí splňovat požadavky týkající se uvádění organických hnojiv a půdních přídavků na trh, jinak než dovozem, a používání takovýchto produktů, zejména jejich aplikace na půdu, jak stanoví čl. 15 odst. 1 písm. i) a čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, stanovené v příloze XI tohoto nařízení.
          2. Na uvádění guána z volně žijících mořských ptáků na trh, a to i dovozem, se nevztahují žádné veterinární podmínky.
          3. Příslušný orgán členského státu, v němž mají být organické hnojivo nebo půdní přídavek, které byly vyrobeny z masokostní moučky získané z materiálu kategorie 2 nebo ze zpracovaných živočišných bílkovin, aplikovány na půdu, schválí jednu nebo více složek, které mají být s těmito materiály smíchány v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1069/2009, podle kritérií stanovených v odst. 3 oddílu 1 kapitoly II přílohy XI tohoto nařízení.
          4. Odchylně od čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou příslušné orgány členského státu původu a členského státu určení, které mají společnou hranici, povolit odeslání hnoje mezi dvěma hospodářstvími, která se nacházejí v pohraničních oblastech těchto dvou členských států, a to za odpovídajících podmínek umožňujících zvládání všech možných rizik pro zdraví lidí nebo zvířat, mezi něž patří například povinnost dotčených provozovatelů vést odpovídající záznamy, které jsou stanoveny ve dvoustranné dohodě.
          5. Jak je stanoveno v čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, je-li to potřebné, příslušné orgány členských států podpoří vypracování, šíření a využívání vnitrostátních pokynů pro správnou zemědělskou praxi při aplikaci organických hnojiv a půdních přídavků na půdu.
          Článek 23
          Meziprodukty
          1. Meziprodukty, které jsou do Unie dovezeny nebo jsou v režimu tranzitu, musí splňovat podmínky umožňující zvládat možná rizika pro zdraví lidí a zvířat, které jsou uvedeny v příloze XII tohoto nařízení.
          2. S meziprodukty, které byly přepraveny do zařízení nebo podniku uvedených v odst. 3 přílohy XII tohoto nařízení, lze manipulovat bez dalších omezení podle nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto nařízení, pokud:
          a) zařízení nebo podnik disponují odpovídajícím vybavením pro příjem meziproduktů, které brání přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata;
          b) meziprodukty nepředstavují riziko přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata v důsledku čištění nebo jiného ošetření, kterým byly vedlejší produkty živočišného původu v meziproduktu podrobeny, v důsledku koncentrace vedlejších produktů živočišného původu v meziproduktu nebo v důsledku odpovídajících opatření biologické ochrany pro manipulaci s meziprodukty;
          c) zařízení nebo podnik vedou záznamy o množství přijatých materiálů, jejich kategorii, je-li to relevantní, a o zařízení, podniku nebo provozovateli, jimž své produkty dodaly; a
          d) jsou nevyužité meziprodukty nebo jiné přebytečné materiály ze zařízení nebo podniku, například výrobky, u nichž uplynula doba trvanlivosti, neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.
          3. Provozovatel nebo vlastník zařízení nebo podniku v místě určení meziproduktů nebo jeho zástupce musí meziprodukty používat a/nebo odesílat výhradně k dalšímu mísení, potažení, montáži, balení nebo označení.
          Článek 24
          Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a jiné získané produkty
          1. Je zakázáno používat materiál kategorie 1 uvedený v čl. 8 písm. a), b), d) a e) nařízení (ES) č. 1069/2009 k výrobě získaných produktů, které jsou určeny k požití lidmi nebo zvířaty nebo k aplikaci na ně, kromě získaných produktů uvedených v článcích 33 a 36 uvedeného nařízení.
          2. Pokud lze vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt použít ke krmení hospodářských zvířat nebo k jiným účelům uvedeným v čl. 36 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009, musí být uváděny na trh, jinak než dovozem, v souladu se zvláštními požadavky týkajícími se zpracovaných živočišných bílkovin a jiných získaných produktů, které jsou stanoveny v kapitole II přílohy X tohoto nařízení, pokud příloha XIII tohoto nařízení nestanoví pro tyto produkty žádné zvláštní požadavky.
          3. Provozovatelé musí splňovat požadavky týkající se uvádění krmiva pro zvířata v zájmovém chovu na trh, jinak než dovozem, jak stanoví článek 40 nařízení (ES) č. 1069/2009, stanovené v kapitolách I a II přílohy XIII tohoto nařízení.
          4. Provozovatelé musí splňovat požadavky týkající se uvádění získaných produktů na trh, jinak než dovozem, jak stanoví článek 40 nařízení (ES) č. 1069/2009, stanovené v kapitole I a kapitolách III až XII přílohy XIII tohoto nařízení.
          KAPITOLA VIII
          DOVOZ, TRANZIT A VÝVOZ
          Článek 25
          Dovoz, tranzit a vývoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů
          1. Je zakázán dovoz následujících vedlejších produktů živočišného původu do Unie a jejich tranzit přes Unii:
          a) nezpracovaného hnoje;
          b) neošetřeného peří, jeho částí a prachového peří;
          c) včelího vosku ve formě voštin.
          2. Na dovoz následujících produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii se nevztahují žádné veterinární podmínky:
          a) vlny a srsti, které byly průmyslově vyprány nebo ošetřeny jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavují žádná nepřijatelná rizika;
          b) kožešin, které byly alespoň po dobu dvou dnů sušeny při okolní teplotě 18 °C a vlhkosti 55 %.
          3. Provozovatelé musí splňovat následující zvláštní požadavky na dovoz určitých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v čl. 41 odst. 3 a článku 42 nařízení (ES) č. 1069/2009 do Unie a jejich tranzit přes Unii, stanovené v příloze XIV tohoto nařízení:
          a) zvláštní požadavky na dovoz a tranzit materiálu kategorie 3 a získaných produktů pro využití v krmivovém řetězci k jiným účelům než pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmivo pro kožešinová zvířata, stanovené v kapitole I uvedené přílohy;
          b) zvláštní požadavky na dovoz a tranzit vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro využití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, stanovené v kapitole II uvedené přílohy.
          Článek 26
          Uvádění určitých materiálů kategorie 1 na trh, včetně dovozu, a jejich vývoz
          Příslušný orgán může povolit, aby byly uváděny na trh, včetně dovozu, a vyváženy kůže a kožky získané ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření definovanému v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo v čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES, střeva přežvýkavců, též s obsahem, a kosti a produkty z kostí obsahující páteř a lebku, pokud jsou splněny tyto požadavky:
          a) uvedené materiály nesmí být materiály kategorie 1 získané z těchto zvířat:
          i) zvířat podezřelých z nákazy TSE v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001,
          ii) zvířat, u nichž byla přítomnost TSE úředně potvrzena,
          iii) zvířat, která byla usmrcena v souvislosti s opatřeními k eradikaci TSE;
          b) uvedené materiály nesmí být určeny k žádnému z těchto způsobů použití:
          i) ke krmení,
          ii) k aplikaci na půdu, z níž jsou krmena hospodářská zvířata,
          iii) k výrobě:
          - kosmetických prostředků podle definice v čl. 1 odst. 1 směrnice 76/768/EHS,
          - aktivních implantabilních zdravotnických prostředků podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 90/385/EHS,
          - zdravotnických prostředků podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 93/42/EHS,
          - diagnostických zdravotnických prostředků in vitro podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES,
          - veterinárních léčivých přípravků podle definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/82/ES,
          - léčivých přípravků podle definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/83/ES;
          c) materiály musí být dováženy s označením a musí splňovat zvláštní požadavky pro určité přemísťování vedlejších produktů živočišného původu stanovené v oddíle 1 kapitoly IV přílohy XIV tohoto nařízení;
          d) materiály musí být dováženy v souladu s požadavky hygienického osvědčení stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech.
          Článek 27
          Dovoz a tranzit výzkumných a diagnostických vzorků
          1. Příslušný orgán může povolit dovoz a tranzit výzkumných a diagnostických vzorků sestávajících ze získaných produktů nebo vedlejších produktů živočišného původu včetně vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 25 odst. 1 v souladu s podmínkami, které zaručují, že jsou zvládána rizika pro zdraví lidí a zvířat.
          Takovéto podmínky musí zahrnovat alespoň tyto body:
          a) dovoz zásilek musí být předem povolen příslušným orgánem členského státu určení; a
          b) zásilky musí být z místa vstupu do Unie zaslány přímo schválenému uživateli.
          2. Provozovatelé předloží výzkumné a diagnostické vzorky, které jsou určeny k dovozu přes jiný členský stát než členský stát určení, na schváleném stanovišti hraniční kontroly Unie, které je uvedeno v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES. Na stanovišti hraniční kontroly nejsou tyto výzkumné a diagnostické vzorky podrobeny veterinárním kontrolám v souladu s kapitolou I směrnice 97/78/ES. Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly informuje příslušný orgán členského státu určení o dovozu výzkumných a diagnostických vzorků prostřednictvím systému TRACES.
          3. Provozovatelé, kteří manipulují s výzkumnými a diagnostickými vzorky, musí splňovat zvláštní požadavky na neškodné odstraňování výzkumných a diagnostických vzorků stanovené v oddíle 1 kapitoly III přílohy XIV tohoto nařízení.
          Článek 28
          Dovoz a tranzit vzorků zboží a výstavních předmětů
          1. Příslušný orgán může povolit dovoz a tranzit vzorků zboží v souladu se zvláštními pravidly stanovenými v odstavci 1 oddílu 2 kapitoly III přílohy XIV tohoto nařízení.
          2. Provozovatelé, kteří manipulují se vzorky zboží, musí splňovat zvláštní pravidla pro manipulaci se vzorky zboží a jejich neškodné odstraňování stanovená v odstavcích 2 a 3 oddílu 2 kapitoly III přílohy XIV tohoto nařízení.
          3. Příslušný orgán může povolit dovoz a tranzit výstavních předmětů v souladu se zvláštními pravidly pro výstavní předměty stanovenými v oddíle 3 kapitoly III přílohy XIV tohoto nařízení.
          4. Provozovatelé, kteří manipulují s výstavními předměty, musí splňovat podmínky pro balení, manipulaci s výstavními předměty a jejich neškodné odstraňování stanovené v oddíle 3 kapitoly III přílohy XIV tohoto nařízení.
          Článek 29
          Zvláštní požadavky na určité přemísťování vedlejších produktů živočišného původu mezi územími Ruské federace
          1. Příslušný orgán povolí specifické přemístění zásilek vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z Ruské federace nebo do ní určených, a to přímo nebo přes jinou třetí zemi, po silnici nebo železnici přes Unii mezi schválenými stanovišti hraniční kontroly Unie, která jsou uvedena v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zaplombována veterinárním útvarem příslušného orgánu plombou s pořadovým číslem;
          b) doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES byly úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu, který odpovídá za stanoviště hraniční kontroly, na každé straně opatřeny razítkem "POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES EU";
          c) jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;
          d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v příloze III nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.
          2. Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území členského státu se nepovoluje.
          3. Příslušný orgán provádí pravidelné audity, aby zajistil, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které se na území Unie dostaly.
          Článek 30
          Seznamy zařízení a podniků ve třetích zemích
          Seznam zařízení a podniků ve třetích zemích se vloží do systému TRACES v souladu s technickými specifikacemi, které Komise zveřejňuje na svých internetových stránkách.
          Každý seznam je pravidelně aktualizován.
          Článek 31
          Vzory veterinárních osvědčení a prohlášení pro dovoz a tranzit
          Zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro dovoz do Unie nebo tranzit přes Unii jsou v místě vstupu do Unie, v němž jsou prováděny veterinární kontroly stanovené směrnicí 97/78/ES, provázeny veterinárními osvědčeními a prohlášeními, které odpovídají vzorům stanoveným v příloze XV tohoto nařízení.
          KAPITOLA IX
          ÚŘEDNÍ KONTROLY
          Článek 32
          Úřední kontroly
          1. Příslušný orgán přijme nezbytná opatření, aby kontroloval celý řetězec sběru, přepravy, používání a neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Uvedená opatření se provádějí v souladu se zásadami pro úřední kontroly, které jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 882/2004.
          2. Úřední kontroly uvedené v odstavci 1 zahrnují kontroly, při nichž se ověřuje, zda jsou uchovávány záznamy a jiné doklady požadované podle pravidel stanovených tímto nařízením.
          3. Příslušný orgán provádí následující úřední kontroly uvedené v čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 v souladu s požadavky, které jsou stanoveny v příloze XVI tohoto nařízení:
          a) úřední kontroly ve zpracovatelských zařízeních podle kapitoly I;
          b) úřední kontroly jiných činností, při nichž dochází k manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty, podle oddílů 1 až 9 kapitoly III.
          4. Příslušný orgán provádí kontroly plomb, které jsou připevněny na zásilky vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů.
          Pokud příslušný orgán opatří takovou zásilku, která je přepravována do místa určení, plombou, musí o tom uvědomit příslušný orgán v místě určení.
          5. Příslušný orgán sestaví seznamy zařízení, podniků a provozovatelů uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 v souladu s formátem stanoveným v kapitole II přílohy XVI tohoto nařízení.
          6. Příslušný orgán členského státu určení rozhodne o žádosti provozovatele o přijetí nebo zamítnutí určitého materiálu kategorie 1, kategorie 2 a masokostní moučky nebo živočišných tuků získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2 do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, pokud je předložena jednom z úředních jazyků tohoto členského státu.
          7. Provozovatelé předkládají žádosti o povolení uvedené v odstavci 6 v souladu se standardním formátem, který je stanoven v oddíle 10 kapitoly III přílohy XVI tohoto nařízení.
          Článek 33
          Opětovné schválení podniků a zařízení po udělení dočasného schválení
          1. Pokud je podniku nebo zařízení schváleným pro zpracování materiálu kategorie 3 následně uděleno dočasné schválení pro zpracování materiálu kategorie 1 nebo materiálu kategorie 2 v souladu s čl. 24. odst. 2 písm. b) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009, nesmějí znovu začít zpracovávat materiál kategorie 3, aniž by nejprve získaly schválení příslušného orgánu, že mohou znovu začít zpracovávat materiál kategorie 3 v souladu s článkem 44 uvedeného nařízení.
          2. Pokud je podniku nebo zařízení schváleným pro zpracování materiálu kategorie 2 následně uděleno dočasné schválení pro zpracování materiálu kategorie 1 v souladu s čl. 24. odst. 2 písm. b) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009, nesmějí znovu začít zpracovávat materiál kategorie 2, aniž by nejprve získaly schválení příslušného orgánu, že mohou znovu začít zpracovávat materiál kategorie 2 v souladu s článkem 44 uvedeného nařízení.
          KAPITOLA X
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 34
          Omezení uvádění určitých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na trh z důvodů ochrany zdraví lidí a zvířat
          Příslušný orgán nezakáže ani neomezí uvádění následujících vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na trh z důvodů ochrany zdraví lidí nebo zvířat kromě pravidel stanovených v právních předpisech Unie, a zejména v nařízení (ES) č. 1069/2009 a tomto nařízení:
          a) zpracovaných živočišných bílkovin a jiných získaných produktů uvedených v kapitole II přílohy X tohoto nařízení;
          b) krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a určitých jiných získaných produktů uvedených v příloze XIII tohoto nařízení;
          c) vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů dovezených do Unie nebo v režimu tranzitu přes Unii podle přílohy XIV tohoto nařízení.
          Článek 35
          Zrušení
          1. Zrušují se tyto právní akty:
          a) nařízení (ES) č. 811/2003;
          b) rozhodnutí 2003/322/ES;
          c) rozhodnutí 2003/324/ES;
          d) nařízení (ES) č. 878/2004;
          e) rozhodnutí 2004/407/ES;
          f) nařízení (ES) č. 79/2005;
          g) nařízení (ES) č. 92/2005;
          h) nařízení (ES) č. 181/2006;
          i) nařízení (ES) č. 197/2006;
          j) nařízení (ES) č. 1192/2006;
          k) nařízení (ES) č. 2007/2006.
          2. Odkazy na uvedené zrušené předpisy se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 36
          Přechodná opatření
          1. Během přechodného období do 31. prosince 2011 mohou provozovatelé uvádět na trh organická hnojiva a půdní přídavky, které byly vyrobeny před 4. březnem 2011 v souladu s nařízeními (ES) č. 1774/2002 a (ES) č. 181/2006:
          a) pokud byly vyrobeny z/ze:
          i) masokostní moučky získané z materiálu kategorie 2,
          ii) zpracovaných živočišných bílkovin;
          b) i když nebyly smíchány se složkou, která vylučuje následné použití směsi ke krmným účelům.
          2. Během přechodného období do 31. ledna 2012 budou zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které jsou provázeny veterinárním osvědčením, prohlášením nebo obchodním dokladem, jež byly vyplněny a podepsány v souladu s odpovídajícím vzorem stanoveným v příloze X nařízení (ES) č. 1774/2002, nadále přijímány pro dovoz do Unie, pokud tato osvědčení, prohlášení nebo doklady byly vyplněny a podepsány před 30. listopadem 2011.
          3. Během přechodného období do 31. prosince 2012 a odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou členské státy povolovat sběr, přepravu a neškodné odstraňování materiálů kategorie 3, které sestávají z produktů živočišného původu, nebo potravin obsahujících produkty živočišného původu, které již nejsou z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, určeny k lidské spotřebě, jak je uvedeno v čl. 10 písm. f) uvedeného nařízení, a to jinými prostředky než spálením nebo zahrabáním v místě, jak uvádí čl. 19 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, pokud jsou splněny požadavky na neškodné odstranění jinými prostředky stanovené v kapitole IV přílohy VI tohoto nařízení.
          Článek 37
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 4. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.
          [5] Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
          [8] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [10] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          [11] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
          [12] Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.
          [13] Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58.
          [14] Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.
          [16] Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63.
          [17] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
          [18] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.
          [19] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.
          [20] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.
          [21] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
          [22] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
          [23] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.
          [24] Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1.
          [25] Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.
          [26] Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17.
          [27] Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
          [28] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [29] Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
          [30] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
          [31] Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.
          [32] Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.
          [33] Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1.
          [34] Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.
          [35] Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.
          [36] Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12.
          [37] Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
          [38] Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.
          [39] Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.
          [40] Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.
          [41] Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
          [42] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 14.
          [43] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 32.
          [44] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 37.
          [45] Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 46.
          [46] Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 27.
          [47] Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 31.
          [48] Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 10.
          [49] Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 98.
          [50] Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 62.
          [51] Úř. věst. L 151, 30.4.2004, s. 11.
          [52] Úř. věst. L 32, 4.2.2006, p. 13.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          DEFINICE PODLE ČLÁNKU 2
          Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
          1. "kožešinovými zvířaty" se rozumějí zvířata držená nebo chovaná k výrobě kožešin a nepoužívaná pro lidskou spotřebu;
          2. "krví" se rozumí čerstvá plná krev;
          3. "krmnými surovinami" se rozumějí takové krmné suroviny, definované v čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 767/2009, které jsou živočišného původu, včetně zpracovaných živočišných bílkovin, krevních výrobků, tavených/škvařených tuků, vaječných výrobků, rybího tuku, tukových derivátů, kolagenu, želatiny a hydrolyzovaných bílkovin, hydrogenfosforečnanu vápenatého, fosforečnanu vápenatého, mléka, mléčných výrobků, produktů získaných z mléka, mleziva, výrobků z mleziva a kalu z odstředivky a separátoru;
          4. "krevními výrobky" se rozumějí výrobky získané z krve nebo jejích frakcí s výjimkou krevní moučky; zahrnují též sušenou/zmrazenou/tekutou krevní plazmu, sušenou plnou krev, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky nebo jejich frakce a směsi;
          5. "zpracovanými živočišnými bílkovinami" se rozumějí živočišné bílkoviny získané v plném rozsahu z materiálu kategorie 3, které byly ošetřeny v souladu s oddílem 1 kapitoly II přílohy X (včetně krevní moučky a rybí moučky), aby byly vhodné k přímému použití jako krmné suroviny nebo k jakémukoli jinému využití v krmivech, včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, nebo k využití v organických hnojivech a půdních přídavcích; nezahrnují však krevní výrobky, mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka, mlezivo, výrobky z mleziva, kal z odstředivky a separátoru, želatinu, hydrolyzované bílkoviny a hydrogenfosforečnan vápenatý, vejce a vaječné výrobky, včetně skořápek, fosforečnan vápenatý a kolagen;
          6. "krevní moučkou" se rozumějí zpracované živočišné bílkoviny získané tepelným ošetřením krve nebo krevních frakcí v souladu s oddílem 1 kapitoly II přílohy X;
          7. "rybí moučkou" se rozumějí zpracované živočišné bílkoviny získané z vodních živočichů s výjimkou mořských savců;
          8. "tavenými/škvařenými tuky" se rozumějí tuky získané zpracováním:
          a) vedlejších produktů živočišného původu; nebo
          b) produktů určených k lidské spotřebě, které provozovatel určil k jiným účelům než k lidské spotřebě;
          9. "rybím tukem" se rozumí tuk získaný zpracováním vodních živočichů nebo tuk ze zpracování ryb určených k lidské spotřebě, který provozovatel určil k jiným účelům než k lidské spotřebě;
          10. "vedlejšími produkty včelařství" se rozumí med, včelí vosk, mateří kašička, propolis nebo pyl neurčené k lidské spotřebě;
          11. "kolagenem" se rozumějí produkty na bázi bílkovin vyrobené z kůží a kožek, kostí a šlach zvířat;
          12. "želatinou" se rozumí přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat;
          13. "škvarky" se rozumějí zbytky po tavení/škvaření obsahující bílkoviny po částečném oddělení tuku a vody;
          14. "hydrolyzovanými bílkovinami" se rozumějí polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a jejich směsi získané hydrolýzou produktů živočišného původu;
          15. "proplachovou vodou" se rozumí směs mléka, mléčných výrobků nebo produktů z nich získaných a vody, která je sbírána při vyplachování zařízení mlékárny, včetně nádob používaných pro mléčné výrobky, před tím, než je zařízení očištěno a vydezinfikováno;
          16. "krmivem v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu" se rozumí tepelně ošetřené krmivo pro zvířata v zájmovém chovu v hermeticky uzavřené nádobě;
          17. "žvýkacími pamlsky pro psy" se rozumějí produkty určené ke žvýkání pro zvířata v zájmovém chovu, které jsou vyrobeny z nevyčiněných kůží kopytníků nebo z jiného materiálu živočišného původu;
          18. "dochucovacími masovými výtažky" se rozumí tekutý nebo dehydrovaný získaný produkt živočišného původu, který se používá ke zvýšení úrovně chutnosti krmiva pro zvířata v zájmovém chovu;
          19. "krmivem pro zvířata v zájmovém chovu" se rozumí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy, které
          a) obsahují materiál kategorie 3 jiný než materiál uvedený v čl. 10 písm. n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009, a
          b) mohou obsahovat dovezený materiál kategorie 1 sestávající z vedlejších produktů živočišného původu získaných ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES;
          20. "zpracovaným krmivem pro zvířata v zájmovém chovu" se rozumí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než syrové, které bylo zpracováno v souladu s odstavcem 3 kapitoly II přílohy XIII;
          21. "syrovým krmivem pro zvířata v zájmovém chovu" se rozumí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahující určité materiály kategorie 3, které neprošlo žádným konzervačním postupem kromě zchlazení nebo zmrazení;
          22. "odpadem ze stravovacích zařízení" se rozumí veškerý potravinářský odpad včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti;
          23. "zbytky rozkladu" se rozumějí zbytky, které jsou výsledkem přeměny vedlejších produktů živočišného původu v zařízení na výrobu bioplynu;
          24. "obsahem trávicího traktu" se rozumí obsah trávicího traktu savců a ptáků nadřádu běžci;
          25. "tukovými deriváty" se rozumějí produkty získané z tavených/škvařených tuků, které byly, pokud jde o tavené/škvařené tuky z materiálu kategorie 1 nebo kategorie 2, zpracovány v souladu s kapitolou XI přílohy XIII;
          26. "guánem" se rozumí přírodní produkt, který byl sebrán z trusu netopýrů nebo volně žijících mořských ptáků a není mineralizovaný;
          27. "masokostní moučkou" se rozumí živočišná bílkovina získaná zpracováním materiálů kategorie 1 nebo kategorie 2 v souladu s jednou ze zpracovatelských metod stanovených v kapitole III přílohy IV;
          28. "ošetřenými kůžemi a kožkami" se rozumějí produkty získané z jiných neošetřených kůží a kožek než ze žvýkacích pamlsků pro psy, které byly:
          a) sušeny;
          b) nasoleny za sucha nebo za mokra po dobu nejméně 14 dnů před odesláním;
          c) nasoleny po dobu nejméně 7 dnů v mořské soli s přídavkem 2 % uhličitanu sodného;
          d) sušeny po dobu nejméně 42 dnů při teplotě nejméně 20 °C; nebo
          e) podrobeny jinému konzervačnímu postupu než činění;
          29. "neošetřenými kůžemi a kožkami" se rozumějí všechny kožní a podkožní tkáně, které neprošly žádným jiným ošetřením než dělením, chlazením nebo zmrazením;
          30. "neošetřeným peřím a jeho částmi" se rozumí peří a jeho části kromě peří nebo jeho částí, které byly ošetřeny:
          a) proudem páry; nebo
          b) jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavují žádná nepřijatelná rizika;
          31. "neošetřenou vlnou" se rozumí vlna kromě vlny, která:
          a) prošla průmyslovým praním;
          b) byla získána při činění; nebo
          c) byla ošetřena jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavuje žádná nepřijatelná rizika;
          32. "neošetřenou srstí" se rozumí srst kromě srsti, která:
          a) prošla průmyslovým praním;
          b) byla získána při činění; nebo
          c) byla ošetřena jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavuje žádná nepřijatelná rizika;
          33. "neošetřenými prasečími štětinami" se rozumějí prasečí štětiny kromě prasečích štětin, které:
          a) prošly průmyslovým praním;
          b) byly získány při činění; nebo
          c) byly ošetřeny jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavují žádná nepřijatelná rizika;
          34. "výstavním předmětem" se rozumějí vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty určené k výstavám nebo uměleckým činnostem;
          35. "meziproduktem" se rozumí získaný produkt:
          a) který je určen k výrobě léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro nebo laboratorních činidel;
          b) jehož fáze návrhu, zpracování a výroby byly řádně dokončeny, a je tedy možné pokládat jej za získaný produkt a přizpůsobit materiál přímo nebo jako složku produktu tomuto účelu;
          c) který však vyžaduje některé další úpravy nebo úkony, jako je míšení, potahování, montování, balení nebo označování, aby byl podle potřeby připraven k uvedení na trh nebo do provozu jako léčivý přípravek, veterinární léčivý přípravek, zdravotnický prostředek, aktivní implantabilní zdravotnický prostředek, diagnostický zdravotnický prostředek in vitro nebo laboratorní činidlo;
          36. "laboratorním činidlem" se rozumí balený produkt připravený k použití, který obsahuje vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty a je jako samostatně nebo v kombinaci s látkami, které nejsou živočišného původu, určen ke zvláštnímu použití v laboratoři jako činidlo nebo reagenční výrobek, kalibrátor nebo kontrolní materiál s cílem odhalit, změřit, vyšetřit nebo vyrábět jiné látky;
          37. "produktem určeným k diagnostice in vitro" se rozumí balený produkt připravený k použití, který obsahuje krevní výrobek nebo jiný vedlejší produkt živočišného původu a je používán samostatně nebo v kombinaci jako činidlo, reagenční výrobek, kalibrátor, jako sestava nebo jiný systém a určen k využití in vitro k vyšetření vzorků lidského nebo živočišného původu, a to výlučně nebo zásadně pro účely diagnostiky fyziologického stavu, zdravotního stavu, choroby nebo genetické anomálie nebo k určení bezpečnosti a slučitelnosti s činidly; nezahrnuje darované orgány nebo krev;
          38. "výzkumnými a diagnostickými vzorky" se rozumějí vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty určené k těmto účelům: vyšetření v rámci diagnostických činností nebo analýze na podporu pokroku v oblasti vědy a techniky v rámci vzdělávacích nebo výzkumných činností;
          39. "vzorky zboží" se rozumějí vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty určené pro konkrétní studie nebo analýzy, které mají sloužit k provádění výrobního procesu nebo k vývoji krmiv nebo jiných získaných produktů a také ke zkoušení strojního zařízení k použití v zařízení nebo podniku, které:
          a) vyrábějí krmiva nebo produkty pro jiná použití než jako potraviny nebo krmiva; nebo
          b) zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty;
          40. "spoluspalováním" se rozumí využívání nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů ve spoluspalovacím zařízení, pokud představují odpad;
          41. "spalováním pro energetické účely" se rozumí proces oxidace paliva, jehož cílem je využít energetickou hodnotu vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, pokud nepředstavují odpad;
          42. "spalováním" se rozumí neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů jako odpadu ve spalovacím zařízení, jak je definováno v čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/76/ES;
          43. "zbytky ze spalování a spoluspalování" se rozumějí zbytky podle definice v čl. 3 odst. 13 směrnice 2000/76/ES, které vznikají ve spalovacích nebo spoluspalovacích zařízeních, v nichž se ošetřují vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty;
          44. "barevným kódováním" se rozumí systematické používání barev, jak je stanoveno v odst. 1 písm. c) kapitoly II přílohy VIII, pro poskytnutí informací, jak je stanoveno tímto nařízením, na povrchu nebo části povrchu obalu, nádoby či vozidla nebo na etiketě či symbolu k nim připojených;
          45. "mezioperacemi" se rozumějí operace kromě skladování uvedené v čl. 19 písm. b);
          46. "činěním" se rozumí tvrzení kůží a kožek s využitím rostlinných tvrdicích činidel, solí chromu nebo jiných látek, jako jsou například soli hliníku, železa, křemíku, aldehydy, chinony nebo jiná umělá tvrdicí činidla;
          47. "preparováním zvířat" se rozumí preparace, vycpávání a napínání kůží a kožek zvířat tak, aby zvířata působila jako živá, aniž by se přes napnutou kůži a kožku přenášela nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat;
          48. "obchodem" se rozumí obchod zbožím mezi členskými státy uvedený v článku 28 Smlouvy o fungování Evropské unie;
          49. "zpracovatelskými metodami" se rozumějí metody uvedené v kapitolách III a IV přílohy IV;
          50. "šarží" se rozumí produkční jednotka vyrobená v jednom podniku s využitím jednotných výrobních parametrů, jako je například původ materiálů, nebo několik takovýchto jednotek, pokud jsou vyráběny kontinuálně v jednom podniku a uskladněny společně jako expediční jednotka;
          51. "hermeticky uzavřenou nádobou" se rozumí nádoba, která je konstruovaná tak, aby byla odolná proti vniknutí mikroorganismů;
          52. "zařízením na výrobu bioplynu" se rozumí zařízení, ve kterém vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty představují alespoň část materiálu, který je za anaerobních podmínek podroben biologickému odbourání;
          53. "sběrnými středisky" se rozumějí jiná zařízení než zpracovatelská zařízení, v nichž jsou sbírány vedlejší produkty živočišného původu uvedené v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, aby byly použity ke krmení zvířat uvedených v tomtéž článku;
          54. "zařízením na kompostování" se rozumí zařízení, ve kterém vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty představují alespoň část materiálu, který je za aerobních podmínek podroben biologickému odbourání;
          55. "spoluspalovacím zařízením" se rozumí stacionární nebo mobilní zařízení, jehož hlavním účelem je výroba energie nebo hmotných produktů, jak je definováno v čl. 3 odst. 5 směrnice 2000/76/ES;
          56. "spalovacím zařízením" se rozumí stacionární nebo mobilní technická jednotka a zařízení určené k tepelnému zpracování odpadu, jak je definováno v čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/76/ES;
          57. "zařízením na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu" se rozumějí prostory nebo vybavení pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo dochucovacích masových výtažků, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          58. "zpracovatelským zařízením" se rozumějí prostory nebo vybavení pro zpracování vedlejších produktů živočišného původu, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009, v nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu zpracovávány v souladu s přílohou IV a/nebo přílohou X.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
          KAPITOLA I
          Opětovné použití kožešinových zvířat v rámci téhož druhu
          1. V Estonsku, Lotyšsku a Finsku mohou být následující kožešinová zvířata krmena masokostní moučkou nebo jinými produkty, které byly zpracovány v souladu s kapitolou III přílohy IV a získány z těl nebo částí těl zvířat téhož druhu:
          a) lišky (Vulpes vulpes);
          b) psíci mývalovití (Nyctereutes procyonides).
          2. V Estonsku a Lotyšsku mohou být kožešinová zvířata druhu norek americký (Mustela vison) krmena masokostní moučkou nebo jinými produkty, které byly zpracovány v souladu se zpracovatelskými metodami stanovenými v kapitole III přílohy IV a které jsou získány z těl nebo částí těl zvířat téhož druhu.
          3. Krmení uvedené v odstavcích 1 a 2 musí probíhat za těchto podmínek:
          a) krmení probíhá pouze v hospodářstvích:
          i) která byla registrována příslušným orgánem na základě žádosti, k níž je přiložena dokumentace, která prokazuje, že u populace druhů, jichž se žádost týká, neexistuje žádný důvod k podezření na přítomnost původce TSE,
          ii) kde je v hospodářství zaveden odpovídající systém dohledu nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi (TSE) u kožešinových zvířat, který zahrnuje pravidelná laboratorní vyšetření vzorků na přítomnost TSE,
          iii) která poskytla odpovídající záruky, že se do potravinového nebo krmivového řetězce jiných zvířat než zvířat kožešinových nedostane žádný vedlejší produkt živočišného původu nebo masokostní moučka ani jiné produkty, které byly zpracovány v souladu s kapitolou III přílohy IV a které jsou získány z těchto zvířat nebo z jejich potomků,
          iv) která se nedostala do žádného zjevného kontaktu s hospodářstvím, u kterého existuje podezření na výskyt TSE nebo v němž byl výskyt TSE potvrzen,
          v) kde provozovatel registrovaného hospodářství zaručí, že:
          - s těly kožešinových zvířat určenými ke krmení zvířat téhož druhu je manipulováno a jsou zpracována odděleně od těl, která nejsou pro tento účel schválena,
          - kožešinová zvířata, která jsou krmena masokostní moučkou nebo jinými produkty, které byly zpracovány v souladu s kapitolou III přílohy IV a které jsou získány ze zvířat téhož druhu, jsou držena odděleně od zvířat, která nejsou krmena produkty získanými ze zvířat téhož druhu,
          - hospodářství splňuje požadavky stanovené v odstavci 2 oddílu 1 kapitoly II přílohy VI a odst. 2 písm. b) bodě ii) kapitoly II přílohy VIII;
          b) provozovatel hospodářství zaručí, že masokostní moučka nebo jiné produkty získané ze stejného druhu a určené ke krmení téhož druhu byly:
          i) zpracovány ve zpracovatelském zařízení schváleném podle čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009 a výlučně za použití zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo 7 stanovených v kapitole III přílohy IV tohoto nařízení,
          ii) byly vyrobeny ze zdravých zvířat usmrcených za účelem výroby kožešiny;
          c) v případě, že dojde ke zjevnému nebo domnělému kontaktu s hospodářstvím, u kterého existuje podezření na výskyt TSE nebo v němž byl výskyt TSE potvrzen, provozovatel hospodářství musí neprodleně:
          i) informovat o tomto kontaktu příslušný orgán,
          ii) přestat odesílat kožešinová zvířata do jakéhokoli místa určení bez písemného povolení od příslušného orgánu.
          KAPITOLA II
          Krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem
          Na krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem z půdy, buď přímým přístupem zvířat k této půdě, nebo použitím posekaného rostlinného porostu jako krmiva, pokud byla na tuto půdu aplikována organická hnojiva nebo půdní přídavky, se vztahují tyto podmínky:
          a) musela být dodržena ochranná lhůta alespoň 21 dnů uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          b) byla použita pouze organická hnojiva a půdní přídavky, které jsou v souladu s čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 a kapitolou I přílohy XI tohoto nařízení.
          Uvedené podmínky se však nepoužijí, pokud byla na půdu aplikována pouze tato organická hnojiva nebo půdní přídavky:
          a) hnůj a guáno;
          b) obsah trávicího traktu, mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka, mlezivo a výrobky z mleziva, o nichž se příslušný orgán nedomnívá, že představují riziko šíření závažného onemocnění zvířat.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          NEŠKODNÉ ODSTRANĚNÍ A VYUŽITÍ
          KAPITOLA I
          OBECNÉ POŽADAVKY NA SPALOVÁNÍ A SPOLUSPALOVÁNÍ
          Oddíl 1
          Obecné podmínky
          1. Provozovatelé spalovacích a spoluspalovacích zařízení uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení zaručí, že jsou v zařízeních, která podléhají jejich kontrole, splněny tyto hygienické podmínky:
          a) vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty musí být co nejdříve po příjezdu neškodně odstraněny v souladu s podmínkami stanovenými příslušným orgánem. Musí být až do neškodného odstranění řádně uskladněny v souladu s podmínkami stanovenými příslušným orgánem;
          b) zařízení musí disponovat odpovídajícím vybavením pro čištění a dezinfekci nádob a vozidel, a to zejména v určeném prostoru, z nějž jsou v souladu s právními předpisy Unie vypouštěny odpadní vody, aby se zabránilo riziku kontaminace;
          c) zařízení musí být umístěna na pevném a dobře vysušeném podloží;
          d) zařízení musí být vybavena odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci. K tomuto účelu musí být prováděn zdokumentovaný program hubení škůdců;
          e) pracovníci musí mít přístup k vhodným zařízením osobní hygieny, jako jsou toalety, šatny a umyvadla, je-li to nezbytné k prevenci rizika kontaminace;
          f) pro všechny části zařízení musí být stanoveny a zdokumentovány čisticí postupy. K očistě musí být k dispozici vhodné čisticí nástroje a prostředky;
          g) hygienická kontrola musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Časový rozvrh kontrol a jejich výsledky musí být zdokumentovány a uchovány po dobu minimálně dvou let.
          2. Provozovatel spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení přijme veškerá nezbytná preventivní opatření týkající se přijímání vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, aby zabránil nebo v nejvyšší možné míře omezil přímá rizika pro zdraví lidí nebo zvířat.
          3. Zvířata nesmějí mít přístup k zařízením, vedlejším produktům živočišného původu a získaným produktům, které čekají na spálení nebo spoluspálení, ani k popelu ze spalování nebo spoluspalování vedlejších produktů živočišného původu.
          4. Pokud jsou spalovací nebo spoluspalovací zařízení umístěna v chovném hospodářství:
          a) musí se zajistit naprosté fyzické oddělení spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, v případě potřeby prostřednictvím plotu;
          b) dané vybavení musí sloužit výhradně ke spalování a nesmí se používat jinde v hospodářství, nebo musí být v jiném případě před takovým použitím vyčištěno a vydezinfikováno;
          c) před manipulací se zvířaty nebo s krmivem pro tato zvířata si pracovníci, kteří v zařízení pracují, musí převléknout svrchní oděv a obuv.
          5. Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které čekají na spálení nebo spoluspálení, a popel musí být uskladněny v zakrytých, správně označených a, je-li to vhodné, nepropustných nádobách.
          6. Vedlejší produkty živočišného původu, které nebyly zcela spáleny, musí být spáleny znovu nebo neškodně odstraněny jinak než na povolené skládce, a to podle situace v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Oddíl 2
          Provozní podmínky
          Spalovací nebo spoluspalovací zařízení musí být navržena, vybavena, postavena a provozována tak, aby plyn, který je výsledkem provozu, dosáhl řízeným a homogenním způsobem i za těch nejméně příznivých podmínek teploty 850 °C po dobu alespoň dvou sekund nebo teploty 1100 °C po dobu 0,2 sekundy, měřeno poblíž vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním bodě spalovací komory, v níž dochází ke spalování nebo spoluspalování, schváleném příslušným orgánem.
          Oddíl 3
          Zbytky ze spalování a spoluspalování
          1. Zbytky ze spalování a spoluspalování musí být minimalizovány jak z hlediska množství, tak škodlivosti. Takovéto zbytky musí být ve vhodných případech využity, a to přímo v zařízení nebo mimo něj v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, nebo neškodně odstraněny na povolené skládce.
          2. Přeprava a prozatímní uskladnění suchých zbytků včetně prachu musí probíhat takovým způsobem, aby se zabránilo rozptýlení do okolního prostředí, například v uzavřených nádobách.
          Oddíl 4
          Měření teploty a jiných parametrů
          1. Ke sledování parametrů a podmínek vztahujících se k procesu spalování nebo spoluspalování se využijí technické postupy.
          2. Ve schválení vydaném příslušným orgánem nebo v podmínkách, které jsou k němu připojené, musí být stanoveny požadavky na měření teploty.
          3. Fungování veškerého automatizovaného monitorovacího zařízení musí být kontrolováno a podrobováno ročnímu kontrolnímu přezkušování.
          4. Výsledky měření teploty musí být zaznamenány a předloženy v náležité úpravě, aby příslušný orgán mohl ověřit, zda jsou splněny přípustné provozní podmínky stanovené v tomto nařízení, a to v souladu s postupy, o nichž rozhodne uvedený příslušný orgán.
          Oddíl 5
          Mimořádný provoz
          V případě poruchy nebo mimořádných provozních podmínek ve spalovacím nebo spoluspalovacím zařízení provozovatel co nejdříve omezí nebo odstaví provoz do doby, než bude moci být obnoven normální provoz.
          KAPITOLA II
          VYSOKOKAPACITNÍ SPALOVACÍ A SPOLUSPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ
          Oddíl 1
          Zvláštní provozní podmínky
          Spalovací nebo spoluspalovací zařízení, v nichž je nakládáno pouze s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty, o kapacitě přesahující 50 kg za hodinu (vysokokapacitní zařízení), která nemusí mít povolení k provozu v souladu se směrnicí 2000/76/ES, musí splňovat tyto podmínky:
          a) každá linka zařízení musí být vybavena nejméně jedním pomocným hořákem. Tento hořák se automaticky zapne, pokud teplota spalin po posledním vstřiku spalovacího vzduchu poklesne pod teplotu 850 °C nebo 1100 °C podle toho, která teplota se použije. Tento hořák musí být rovněž využíván během uvádění zařízení do provozu a jeho odstavování, aby se zajistilo, že teplota 850 °C nebo 1100 °C, podle toho, která z nich se použije, bude udržena po celou dobu těchto operací, dokud je v komoře, v níž spalování nebo spoluspalování probíhá, nějaký nespálený materiál;
          b) při kontinuálním vkládání vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů do komory, kde probíhá spalování nebo spoluspalování, musí zařízení používat automatizovaný systém, který brání vložení vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů do komory během uvádění do provozu, dokud není dosaženo teploty 850 °C nebo 1100 °C, podle toho, která z nich se použije, a také pokaždé, když teplota není dodržena.
          c) Provozovatel musí spalovací zařízení provozovat tak, aby bylo dosaženo takové úrovně spalování, aby obsah celkového organického uhlíku ve strusce a ve zbytkovém popelu byl nižší než 3 % nebo aby jejich ztráty po spálení byly nižší než 5 % hmotnosti suchého materiálu. Podle potřeby se použijí vhodné metody předběžné úpravy.
          Oddíl 2
          Vypouštění vody
          1. Prostory vysokokapacitních zařízení včetně přidružených prostor k uskladnění vedlejších produktů živočišného původu musí být navrženy tak, aby bylo zabráněno neoprávněnému a náhodnému úniku jakýchkoli znečišťujících látek do půdy a povrchové a podzemní vody.
          2. Musí být zřízeny skladovací kapacity k zadržení úniku kontaminované dešťové vody z prostoru zařízení nebo zadržení kontaminované vody vzniklé v důsledku rozlití nebo hasičského zásahu.
          Je-li to nutné, provozovatel zaručí, že je možné takovouto dešťovou vodu a takovouto vodu před vypuštěním v nezbytném případě otestovat a ošetřit.
          KAPITOLA III
          NÍZKOKAPACITNÍ SPALOVACÍ A SPOLUSPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ
          Spalovací a spoluspalovací zařízení, v nichž je nakládáno pouze s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty, o kapacitě nižší než 50 kg vedlejších produktů živočišného původu za hodinu nebo na šarži (nízkokapacitní zařízení), která nemusí mít povolení k provozu v souladu se směrnicí 2000/76/ES, musí být:
          a) používána pouze k neškodnému odstraňování:
          i) mrtvých zvířat ze zájmového chovu uvedených v čl. 8 písm. a) bodě iii) nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo
          ii) materiálů kategorie 1 uvedených v čl. 8 písm. b), e) a f), materiálů kategorie 2 uvedených v článku 9 nebo materiálů kategorie 3 uvedených v článku 10 uvedeného nařízení;
          b) vybavena pomocným hořákem, pokud jsou do nízkokapacitního zařízení vkládány materiály kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. b) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          c) provozována takovým způsobem, že z vedlejších produktů živočišného původu zbude pouze popel.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          ZPRACOVÁNÍ
          KAPITOLA I
          POŽADAVKY NA ZPRACOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ A NĚKTERÉ JINÉ PODNIKY A ZAŘÍZENÍ
          Oddíl 1
          Obecné podmínky
          1. Zpracovatelská zařízení musí splňovat následující požadavky na zpracování tlakovou sterilizací nebo v souladu se zpracovatelskými metodami uvedenými v čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1069/2009:
          a) zpracovatelská zařízení nesmějí být umístěna ve stejném místě jako jatka nebo jiná zařízení, která byla schválena nebo registrována v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 nebo nařízením (ES) č. 853/2004, pokud nejsou rizika pro zdraví lidí a zvířat, která vyplývají ze zpracování vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z takových jatek nebo jiných zařízení, zmírněna splněním alespoň těchto podmínek:
          i) zpracovatelské zařízení musí být fyzicky odděleno od jatek nebo jiného zařízení, je-li to vhodné, umístěním v budově, která je od jatek nebo od jiného zařízení zcela oddělena,
          ii) zpracovatelské zařízení musí mít funkční:
          - systém přepravníků, který propojuje zpracovatelské zařízení s jatkami nebo jiným zařízením a který není možné obejít,
          - samostatné vstupy, přijímací prostory, vybavení a výstupy jak pro zpracovatelské zařízení, tak pro jatka nebo zařízení,
          iii) musí být přijata opatření, aby se zabránilo šíření rizik prostřednictvím činnosti zaměstnanců zpracovatelského zařízení a jatek nebo jiného zařízení,
          iv) neoprávněné osoby ani zvířata nemají do zpracovatelského zařízení přístup.
          Odchylně od bodů i) až iv) může v případě zpracovatelských zařízení, která zpracovávají materiál kategorie 3, příslušný orgán povolit podmínky odlišné od podmínek stanovených v uvedených bodech, jejichž cílem je zmírnění rizik pro zdraví lidí a zvířat včetně rizik vyplývajících ze zpracovávání materiálu kategorie 3, který pochází z jiných zařízení, která byla schválena nebo registrována v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 nebo nařízením (ES) č. 853/2004.
          Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v čl. 52 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 o tom, že jejich příslušné orgány tuto odchylku využily;
          b) zpracovatelské zařízení musí mít čistý a nečistý sektor, které jsou od sebe odpovídajícím způsobem odděleny. Nečistý sektor musí být vybaven zakrytým prostorem k přijímání vedlejších produktů živočišného původu a zkonstruován způsobem, který umožňuje snadné čištění a dezinfikování. Podlahy musí být položeny tak, aby umožňovaly odvod tekutin;
          c) zpracovatelské zařízení musí být vybaveno odpovídajícím zařízením včetně toalet, šaten a umyvadel pro zaměstnance;
          d) zpracovatelské zařízení musí disponovat dostatečnou kapacitou pro výrobu horké vody a páry ke zpracování vedlejších produktů živočišného původu;
          e) je-li to vhodné, musí být nečistý sektor vybaven zařízením na zmenšení velikosti vedlejších produktů živočišného původu a zařízením k nakládce rozdrcených vedlejších produktů živočišného původu do zpracovatelské jednotky;
          f) pokud je vyžadováno tepelné ošetření, musí být všechna zařízení vybavena:
          i) měřicím zařízením ke sledování teploty v časových intervalech a, pokud je to u použité zpracovatelské metody vhodné, tlaku v kritických bodech,
          ii) záznamovými přístroji k průběžnému zaznamenávání výsledků těchto měření takovým způsobem, aby byly tyto výsledky přístupné pro účely ověřování a úředních kontrol,
          iii) odpovídajícím bezpečnostním systémem, aby se zabránilo nedostatečnému ohřevu;
          g) aby se zabránilo opakovanému znečištění získaného produktu vložením vedlejších produktů živočišného původu, musí být prostor v zařízení, ve kterém je vykládán příchozí materiál ke zpracování, jasně oddělen od prostor, které jsou vyhrazeny ke zpracování tohoto produktu, a prostor, ve kterých je získaný produkt uskladněn.
          2. Zpracovatelské zařízení musí být vybaveno vhodnými prostředky k čištění a dezinfekci kontejnerů nebo nádob, ve kterých vedlejší produkty živočišného původu obdrželo, a dopravních prostředků jiných než lodí, ve kterých jsou přepravovány.
          3. K dispozici musí být odpovídající vybavení, aby bylo možné podle potřeby vydezinfikovat kola vozidla a jiné části vozidla v okamžiku, kdy vozidlo opouští nečistý sektor zpracovatelského zařízení.
          4. Všechna zpracovatelská zařízení musí být vybavena systémem odstraňování odpadní vody, který splňuje požadavky stanovené příslušným orgánem v souladu s právními předpisy Unie.
          5. Zpracovatelské zařízení musí být vybaveno vlastní laboratoří nebo musí využívat služeb externí laboratoře. Tato laboratoř musí být zařízena k provádění nezbytných analýz a musí být schválena příslušným orgánem na základě posouzení schopnosti laboratoře provádět tyto analýzy, musí být akreditována podle mezinárodně uznávaných norem nebo musí být pravidelně kontrolována příslušným orgánem, aby byla posouzena schopnost laboratoře provádět tyto analýzy.
          6. Pokud z posouzení rizik vyplývá, že objem ošetřovaných produktů vyžaduje pravidelnou nebo stálou přítomnost příslušného orgánu, musí zpracovatelské zařízení disponovat uzamykatelnou místností, která je odpovídajícím způsobem vybavena a je určena výhradně k využívání kontrolním útvarem.
          Oddíl 2
          Čištění odpadních vod
          1. Zpracovatelská zařízení, která zpracovávají materiál kategorie 1, a jiná zařízení, ve kterých je odstraňován specifikovaný rizikový materiál, jatka a zpracovatelská zařízení, která zpracovávají materiál kategorie 2, musí provádět předběžné ošetření za účelem zadržení a shromáždění materiálů živočišného původu, což je první fáze čištění odpadních vod.
          Zařízení pro předběžné ošetření se musí skládat z odtokových jímek nebo česlí umístěných na dolním konci procesu, přičemž velikost jejich otvorů s filtrovými póry nebo ok nesmí přesáhnout 6 mm, nebo z rovnocenných systémů zaručujících, že velikost pevných částic v odpadní vodě, která těmito systémy proteče, nepřesáhne 6 mm.
          2. Odpadní voda ze zařízení uvedených v odstavci 1 musí být podrobena předběžnému ošetření, kterým se zaručí, že je před odtokem ze zařízení všechna odpadní voda tímto procesem přefiltrována. Nesmí se provádět žádné drcení, macerace ani jiné zpracování nebo použití tlaku, jimiž by se mohl usnadnit průchod pevných materiálů živočišného původu procesem předběžného ošetření.
          3. Veškerý materiál živočišného původu, který je v průběhu předběžného ošetření zachycen v zařízeních uvedených v odstavci 1, se shromažďuje a přepravuje jako materiál kategorie 1 nebo případně kategorie 2 a neškodně se odstraňuje v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.
          4. Odpadní voda, která byla podrobena předběžnému ošetření v zařízeních uvedených v odstavci 1, a odpadní voda ze zařízení, která manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu nebo je zpracovávají, se ošetří v souladu s právními předpisy Unie bez omezení v souladu s tímto nařízením.
          5. Kromě požadavků stanovených v odstavci 4 může příslušný orgán uložit provozovatelům povinnost ošetřit odpadní vody z nečistého sektoru zpracovatelských zařízení nebo zařízení či podniků, které provádějí mezioperace s materiálem kategorie 1 nebo kategorie 2 nebo skladují materiál kategorie 1 nebo kategorie 2, v souladu s podmínkami, které zaručují, že jsou zmírněna rizika z patogenních původců.
          6. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, je zakázáno neškodně odstraňovat vedlejší produkty živočišného původu včetně krve a mléka nebo získané produkty do toku odpadních vod.
          Materiál kategorie 3, který sestává z kalu z odstředivky nebo separátoru, však lze neškodně odstraňovat do toku odpadních vod, pokud byl podroben jednomu z ošetření určených pro kal z odstředivky nebo separátoru, která jsou stanovena v části III oddílu 4 kapitoly II přílohy X tohoto nařízení.
          Oddíl 3
          Zvláštní požadavky na zpracování materiálu kategorie 1 a kategorie 2
          Prostorové rozvržení zpracovatelských zařízení, která zpracovávají materiály kategorie 1 a kategorie 2, musí zaručovat, že od obdržení surového materiálu až do odeslání výsledného získaného produktu jsou materiál kategorie 1 a materiál kategorie 2 zcela odděleny, s výjimkou případu, kdy je jako materiál kategorie 1 zpracovávána směs materiálu kategorie 1 a materiálu kategorie 2.
          Oddíl 4
          Zvláštní požadavky na zpracování materiálů kategorie 3
          Kromě obecných podmínek stanovených v oddíle 1 se použijí tyto požadavky:
          1. Zpracovatelská zařízení, která zpracovávají materiály kategorie 3, se nesmí nacházet na stejném místě jako zpracovatelská zařízení, která zpracovávají materiál kategorie 1 nebo kategorie 2, ledaže by byla umístěna ve zcela oddělené budově.
          2. Příslušný orgán však může povolit, aby byl materiál kategorie 3 zpracován v místě, kde dochází k manipulaci s materiálem kategorie 1 nebo 2 nebo k jeho zpracování, pokud je zabráněno křížové kontaminaci, a to:
          a) prostorovým rozvržením zařízení, zejména prostředky pro příjem, a další manipulací se surovými materiály;
          b) prostorovým rozvržením a řízením vybavení používaného při zpracování včetně prostorového rozvržení a řízení samostatných zpracovatelských linek nebo postupů čištění, které vylučují šíření možných rizik pro zdraví lidí a zvířat; a
          c) prostorovým rozvržením a řízením prostor pro dočasné uskladnění konečných produktů.
          3. Pokud zpracovatelská zařízení, která zpracovávají materiál kategorie 3, zpracovávají materiály určené ke krmení, musí disponovat zařízením na kontrolu přítomnosti cizích těles, jako je například obalový materiál nebo kovové části, ve vedlejších produktech živočišného původu nebo získaných produktech. Takováto cizí tělesa musí být před zpracováním nebo během něj odstraněna.
          KAPITOLA II
          HYGIENICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ
          Oddíl 1
          Obecné hygienické požadavky
          Kromě obecných hygienických požadavků stanovených v článku 25 nařízení (ES) č. 1069/2009 musí být ve zpracovatelských zařízeních zaveden zdokumentovaný program hubení škůdců pro účely provádění opatření ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci, uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
          Oddíl 2
          Obecné požadavky na zpracování
          1. K nepřetržitému sledování podmínek zpracování musí být využívány přesně kalibrované měřicí přístroje/záznamníky. Záznamy prokazující datum kalibrace měřicích přístrojů/záznamníků musí být uchovány.
          2. Materiál, který pravděpodobně neprošel specifikovaným tepelným ošetřením, například materiál vypuštěný při uvádění do provozu nebo uniklý z kotlů, musí tepelným ošetřením projít znovu nebo musí být sebrán a znovu zpracován nebo neškodně odstraněn v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.
          Oddíl 3
          Zpracovatelské metody pro materiál kategorie 1 a kategorie 2
          Pokud příslušný orgán nevyžaduje použití tlakové sterilizace (metoda č. 1), zpracuje se materiál kategorie 1 a kategorie 2 v souladu se zpracovatelskými metodami č. 2, 3, 4 nebo 5 uvedenými v kapitole III.
          Oddíl 4
          Zpracování materiálu kategorie 3
          1. Kritické kontrolní body, které určují rozsah tepelných ošetření uplatněných při zpracování, u každé ze zpracovatelských metod uvedených v kapitole III musí zahrnovat:
          a) velikost částic surového materiálu;
          b) teplotu dosaženou při procesu tepelného ošetření;
          c) tlak, je-li vyvinut na surový materiál;
          d) délku trvání procesu tepelného ošetření nebo objem vstupujícího materiálu za jednotku času do kontinuálního systému. Pro každý použitelný kritický kontrolní bod musí být určeny minimální normy zpracování.
          2. U chemických ošetření, která příslušný orgán povolil jako zpracovatelskou metodu č. 7 v souladu s bodem G kapitoly III, musí kritické kontrolní body, které určují rozsah použitých chemických ošetření, zahrnovat dosaženou úpravu pH.
          3. Záznamy se uchovávají po dobu minimálně dvou let, aby se prokázalo, že jsou uplatňovány minimální procesní hodnoty pro každý kritický kontrolní bod.
          4. Materiál kategorie 3 se zpracovává v souladu s některou ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 a se zpracovatelskou metodou č. 7, nebo, pokud takový materiál pochází z vodních živočichů, v souladu s některou ze zpracovatelských metod č. 1 až 7 uvedených v kapitole III.
          KAPITOLA III
          STANDARDNÍ ZPRACOVATELSKÉ METODY
          A. Zpracovatelská metoda č. 1 (tlaková sterilizace)
          Zmenšení
          1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 50 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 50 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 50 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.
          Doba, teplota a tlak
          2. Vedlejší produkty živočišného původu o velikosti části nepřesahující 50 mm musí být zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 133 °C po dobu minimálně 20 minut bez přerušení a při tlaku (absolutním) minimálně 3 bary. Tlak musí být vyvinut odčerpáním veškerého vzduchu ve sterilizační komoře a nahrazením tohoto vzduchu párou ("nasycenou párou"); tepelné ošetření může být uplatněno jako jediný postup nebo jako prvotní nebo závěrečná fáze sterilizace.
          3. Zpracování může být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.
          B. Zpracovatelská metoda č. 2
          Zmenšení
          1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 150 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 150 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 150 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.
          Doba, teplota a tlak
          2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřáty způsobem, který zaručuje, že je dosaženo teploty v jádře vyšší než 100 °C alespoň po dobu 125 minut, teploty v jádře vyšší než 110 °C alespoň po dobu 120 minut a teploty v jádře vyšší než 120 °C po dobu alespoň 50 minut.
          Teplot v jádře je možné dosáhnout postupně nebo souběžnou kombinací uvedených dob.
          3. Zpracování musí být prováděno v dávkovém systému.
          C. Zpracovatelská metoda č. 3
          Zmenšení
          1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 30 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 30 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 30 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.
          Doba, teplota a tlak
          2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřáty způsobem, který zaručuje, že je dosaženo teploty v jádře vyšší než 100 °C alespoň po dobu 95 minut, teploty v jádře vyšší než 110 °C alespoň po dobu 55 minut a teploty v jádře vyšší než 120 °C po dobu alespoň 13 minut.
          Teplot v jádře je možné dosáhnout postupně nebo souběžnou kombinací uvedených dob.
          3. Zpracování může být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.
          D. Zpracovatelská metoda č. 4
          Zmenšení
          1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 30 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 30 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 30 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.
          Doba, teplota a tlak
          2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu umístěny do nádoby s přidaným tukem a zahřáty takovým způsobem, který zaručuje, že je dosaženo teploty v jádře vyšší než 100 °C po dobu alespoň 16 minut, teploty v jádře vyšší než 110 °C po dobu alespoň 13 minut, teploty v jádře vyšší než 120 °C po dobu alespoň 8 minut a teploty v jádře vyšší než 130 °C po dobu alespoň 3 minut.
          Teplot v jádře je možné dosáhnout postupně nebo souběžnou kombinací uvedených dob.
          3. Zpracování může být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.
          E. Zpracovatelská metoda č. 5
          Zmenšení
          1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 20 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 20 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 20 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.
          Doba, teplota a tlak
          2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřívány, dokud se nevysráží, a potom stlačeny tak, aby se z bílkovinné hmoty odstranila voda a tuk. Bílkovinná hmota musí být následně zahřáta způsobem, který zaručuje, že je dosaženo teploty v jádře vyšší než 80 °C po dobu alespoň 120 minut a teploty v jádře vyšší než 100 °C po dobu alespoň 60 minut.
          Teplot v jádře je možné dosáhnout postupně nebo souběžnou kombinací uvedených dob.
          3. Zpracování může být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.
          F. Zpracovatelská metoda č. 6 (pro vedlejší produkty živočišného původu kategorie 3, které pocházejí pouze z vodních živočichů nebo vodních bezobratlých živočichů)
          Zmenšení
          1. Vedlejší produkty živočišného původu musí být zmenšeny na velikost částic, která nepřesahuje:
          a) 50 mm v případě tepelného ošetření podle odst. 2 písm. a); nebo
          b) 30 mm v případě tepelného ošetření podle odst. 2 písm. b).
          Následně musí být promíchány s kyselinou mravenčí, aby se pH snížilo na hodnotu 4,0 nebo nižší a aby se na této hodnotě udrželo. Před dalším ošetřením musí být směs uskladněna alespoň po dobu 24 hodin.
          Doba, teplota a tlak
          2. Po zmenšení musí být směs zahřáta na:
          a) teplotu v jádře nejméně 90 °C po dobu alespoň 60 minut; nebo
          b) teplotu v jádře nejméně 70 °C po dobu alespoň 60 minut.
          Je-li použit systém s kontinuálním průtokem, postup produktu měničem tepla musí být řízen pomocí mechanických ovladačů omezujících jeho posuv tak, aby do ukončení tepelného ošetření produkt prošel cyklem, který je dostatečný jak z hlediska času, tak teploty.
          3. Zpracování může být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.
          G. Zpracovatelská metoda č. 7
          1. Každá zpracovatelská metoda schválená příslušným orgánem, u které provozovatel tomuto orgánu prokázal tyto body:
          a) identifikace příslušných rizik ve výchozím materiálu s ohledem na původ materiálu a možných rizik s ohledem na nákazový status ve členském státě nebo oblasti či pásmu, kde má být metoda použita;
          b) schopnost zpracovatelské metody snížit tato rizika na úroveň, která nepředstavuje závažná rizika pro zdraví lidí a zvířat;
          c) z konečného produktu byl denně po dobu 30 produkčních dnů odebírán vzorek v souladu s těmito mikrobiologickými normami:
          i) vzorky materiálu odebrané bezprostředně po ošetření:
          Clostridium perfringens: nepřítomnost v 1 g produktu
          ii) vzorky materiálu odebrané v průběhu skladování nebo při vyskladnění:
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g;
          kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          2. Podrobné údaje o kritických kontrolních bodech, podle kterých každé zpracovatelské zařízení uspokojivě splňuje mikrobiologické normy, musí být zaznamenány a uchovány, aby provozovatel a příslušný orgán mohli sledovat provoz zpracovatelského zařízení. Údaje, které mají být zaznamenávány a sledovány, musí obsahovat velikost částic a v příslušných případech kritickou teplotu, absolutní dobu, profil tlaku, objem vstupujícího surového materiálu za jednotku času a míru recyklace tuku.
          3. Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit použití zpracovatelských metod, které byly schváleny před dnem použitelnosti tohoto nařízení, a to v souladu s kapitolou III přílohy V nařízení (ES) č. 1774/2002.
          4. Příslušný orgán trvale nebo dočasně pozastaví uplatňování zpracovatelských metod uvedených v odstavcích 1 a 3, pokud získá důkaz, že se některá z okolností upřesněných v odst. 1 písm. a) nebo b) podstatně změnila.
          5. Příslušný orgán na žádost sdělí příslušnému orgánu jiného členského státu informace, které má podle odstavců 1 a 2 k dispozici o schválené zpracovatelské metodě.
          KAPITOLA IV
          ALTERNATIVNÍ ZPRACOVATELSKÉ METODY
          Oddíl 1
          Obecná ustanovení
          1. Materiály vzniklé zpracováním materiálů kategorie 1 a 2 kromě bionafty vyrobené v souladu s bodem D oddílu 2 této kapitoly musí být trvale označeny v souladu s požadavky na označování určitých získaných produktů stanovenými v kapitole V přílohy VIII.
          2. Příslušný orgán členského státu dá výsledky úředních kontrol na žádost k dispozici příslušnému orgánu jiného členského státu, pokud je v tomto členském státě alternativní metoda použita poprvé, aby zavedení nové alternativní metody usnadnil.
          Oddíl 2
          Normy zpracování
          A. Proces alkalické hydrolýzy
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít vedlejší produkty živočišného původu všech kategorií.
          2. Zpracovatelská metoda
          Alkalická hydrolýza se provádí podle těchto norem zpracování:
          a) musí být použit roztok hydroxidu sodného (NaOH) nebo hydroxidu draselného (KOH) (nebo jejich kombinace), a to v množství zajišťujícím přibližnou molární ekvivalenci vzhledem k hmotnosti, typu a složení vedlejších produktů živočišného původu, které mají být podrobeny rozkladu.
          Pokud mají vedlejší produkty živočišného původu vysoký obsah tuku, který neutralizuje zásadu, musí se přidávaná zásada přizpůsobit tak, aby bylo dosaženo uvedené molární ekvivalence;
          b) vedlejší produkty živočišného původu musí být vloženy do nádoby z legované oceli. Odměřené množství zásady musí být přidáno v tuhém stavu nebo v podobě roztoku podle písmene a);
          c) nádoba musí být uzavřena a vedlejší produkty živočišného původu a směs se zásadou se musí zahřát na teplotu v jádře nejméně 150 °C při tlaku (absolutním) nejméně 4 bary po dobu nejméně:
          i) tří hodin bez přerušení,
          ii) šesti hodin bez přerušení v případě ošetření vedlejších produktů živočišného původu podle čl. 8 písm. a) bodů i) a ii) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Materiály získané z materiálů kategorie 1, které sestávají ze zvířat usmrcených v rámci opatření k eradikaci TSE, a to buď přežvýkavců, kteří nevyžadují vyšetření na TSE, nebo přežvýkavců, kteří byli s negativním výsledkem podrobeni vyšetřením v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001, však mohou být zpracovány v souladu s odst. 2 písm. c) bodem i) tohoto oddílu, nebo
          iii) jedné hodiny bez přerušení v případě vedlejších produktů živočišného původu sestávajících výlučně z materiálu z ryb či drůbeže;
          d) proces se musí provádět v dávkovém systému a materiál v nádobě musí být soustavně míchán, aby se usnadnil proces rozkladu, dokud se tkáně nerozpustí a kosti a zuby nezměknou; a
          e) vedlejší produkty živočišného původu musí být ošetřeny takovým způsobem, aby byly požadavky na čas, teplotu a tlak splněny současně.
          B. Proces hydrolýzy za vysokého tlaku a teploty
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít materiály kategorie 2 a kategorie 3.
          2. Zpracovatelská metoda
          Hydrolýza za vysokého tlaku a teploty se provádí podle těchto norem zpracování:
          a) vedlejší produkty živočišného původu musí být zahřáty na teplotu v jádře nejméně 180 °C po dobu alespoň 40 minut bez přerušení při tlaku (absolutním) nejméně 12 barů, přičemž k zahřívání dochází nepřímým působením páry na biolytický reaktor;
          b) proces se musí provádět v dávce a materiál v nádobě musí být soustavně míchán; a
          c) vedlejší produkty živočišného původu musí být ošetřeny takovým způsobem, aby byly požadavky na čas, teplotu a tlak splněny současně.
          C. Proces výroby bioplynu hydrolýzou za vysokého tlaku
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít vedlejší produkty živočišného původu všech kategorií.
          2. Zpracovatelská metoda
          Proces výroby bioplynu hydrolýzou za vysokého tlaku se provádí podle těchto norem zpracování:
          a) vedlejší produkty živočišného původu musí být nejprve zpracovány využitím zpracovatelské metody č. 1 (tlaková sterilizace) stanovené v kapitole III ve schváleném zpracovatelském zařízení;
          b) po provedení procesu uvedeného v písmeni a) musí být materiály zbavené tuku ošetřovány po dobu nejméně 20 minut při teplotě nejméně 220 °C a při tlaku (absolutním) nejméně 25 barů, přičemž k zahřívání dochází ve dvou stupních – nejprve přímým vstřikováním páry, a poté nepřímo v koaxiálním výměníku tepla;
          c) proces se musí provádět v dávkovém nebo kontinuálním systému a materiál musí být soustavně míchán;
          d) vedlejší produkty živočišného původu musí být ošetřeny takovým způsobem, aby byly požadavky na čas, teplotu a tlak splněny současně;
          e) výsledný materiál musí být poté smísen s vodou a podroben anaerobní fermentaci (přeměně na bioplyn) v reaktoru na výrobu bioplynu;
          f) v případě výchozího materiálu kategorie 1 musí celý proces probíhat ve stejném místě a v uzavřeném systému a bioplyn získaný tímto procesem musí být v témže zařízení rychle spálen pro energetické účely při teplotě nejméně 900 °C, a poté prudce zchlazen.
          D. Proces výroby bionafty
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít frakci tuků získanou z vedlejších produktů živočišného původu všech kategorií.
          2. Zpracovatelská metoda
          Bionafta se vyrábí podle těchto norem zpracování:
          a) pokud není použit rybí tuk nebo tavený/škvařený tuk, které byly vyrobeny v souladu s oddíly VIII, resp. XII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, frakce tuku získaná z vedlejších produktů živočišného původu musí být nejprve zpracována za použití:
          i) v případě materiálů kategorie 1 nebo 2 zpracovatelské metody č. 1 (tlaková sterilizace) stanovené v kapitole III; a
          ii) v případě materiálů kategorie 3 některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo 7, nebo v případě materiálu získaného z ryb zpracovatelských metod č. 1 až 7 uvedených v kapitole III;
          b) zpracovaný tuk musí být poté dále zpracován za použití jedné z těchto metod:
          i) procesu, při němž musí být zpracovaný tuk oddělen od bílkoviny, a v případě tuku z přežvýkavců musí být odstraněny nerozpustné nečistoty převyšující 0,15 % hmotnostních, a poté musí být zpracovaný tuk podroben esterifikaci a transesterifikaci.
          U zpracovaného tuku získaného z materiálu kategorie 3 se však esterifikace nevyžaduje. Pro účely esterifikace musí být hodnota pH snížena přidáním kyseliny sírové (H2SO4) nebo rovnocenné kyseliny na méně než 1 a směs musí být alespoň po dobu dvou hodin za intenzivního míchání zahřívána na 72 °C.
          Transesterifikace musí být prováděna zvýšením hodnoty pH na přibližně 14 pomocí hydroxidu draselného nebo rovnocenné zásady při teplotě 35 °C až 50 °C nejméně po dobu 15 minut. Transesterifikace se za podmínek uvedených v tomto odstavci provede dvakrát za použití nového roztoku zásady. Poté se produkty musí rafinovat, mimo jiné za použití vakuové destilace při 150 °C, a výsledkem je bionafta;
          ii) procesu za použití rovnocenných parametrů procesu, které příslušný orgán schválil.
          E. Proces zplyňování podle Brookese
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít materiály kategorie 2 a kategorie 3.
          2. Zpracovatelská metoda
          Proces zplyňování podle Brookese se provádí podle těchto norem zpracování:
          a) dospalovací komora musí být vyhřáta za použití zemního plynu;
          b) vedlejší produkty živočišného původu musí být vloženy do primární komory zplyňovače a dveře se musí uzavřít. Primární komora nesmí být vybavena hořáky a musí být vyhřívána přenosem tepla vedením od dospalovacího hořáku, který musí být umístěn pod primární komorou. Do primární komory musí být pro zvýšení účinnosti procesu vpouštěn vzduch, avšak pouze třemi vstupními ventily umístěnými na hlavních dveřích;
          c) vedlejší produkty živočišného původu musí být zplyněním přeměněny na komplexní uhlovodíky a výsledné plyny musí být z primární komory vedeny úzkým otvorem v horní části zadní stěny do směšovací a štěpné zóny, kde musí být štěpeny na své základní složky. Nakonec musí být plyny vedeny do dospalovací komory, kde musí být za přebytku vzduchu spáleny v plameni hořáku na zemní plyn;
          d) každá provozní jednotka musí mít jako pojistku pro případ selhání hořáku nebo ventilátoru dva hořáky a dva ventilátory přivádějící vzduch pro dospálení. Sekundární komora musí být navržena tak, aby za všech podmínek spalování pro energetické účely zajišťovala minimální dobu zdržení 2 sekundy při teplotě nejméně 950 °C;
          e) při výstupu ze sekundární komory musí spaliny projít regulátorem tahu umístěným v dolní části komína, který je zchladí a zředí venkovním vzduchem, přičemž v primární i sekundární komoře udržuje stálý tlak;
          f) proces musí být realizován ve 24hodinovém cyklu, který zahrnuje plnění, zpracování, zchlazení a odstranění popela. Na konci cyklu musí být zbytkový popel z primární komory odstraněn pomocí vakuového extrakčního systému do uzavřených pytlů a před přepravou se zaplombuje;
          g) zplyňování jiného materiálu, než jsou vedlejší produkty živočišného původu, nesmí být povoleno.
          F. Spalování živočišného tuku pro energetické účely v kotli
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít frakci tuků získanou z vedlejších produktů živočišného původu všech kategorií.
          2. Zpracovatelská metoda
          Spalování živočišného tuku pro energetické účely v kotli se provádí podle těchto norem zpracování:
          a) pokud není použit rybí tuk nebo tavený/škvařený tuk, které byly vyrobeny v souladu s oddíly VIII, resp. XII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, frakce tuku získaná z vedlejších produktů živočišného původu musí být nejprve zpracována za použití:
          i) v případě frakce tuku z materiálů kategorie 1 a 2, která je určena ke spálení pro energetické účely v jiném zařízení,
          - u frakce tuku ze zpracování přežvýkavců, kteří byli s negativním výsledkem podrobeni vyšetřením v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001, a ze zpracování jiných zvířat než přežvýkavců, která vyžadují vyšetření na TSE, některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 stanovených v kapitole III této přílohy,
          - u frakce tuku ze zpracování jiných přežvýkavců zpracovatelské metody č. 1 uvedené v kapitole III, a
          ii) v případě materiálů kategorie 1 a 2 určených ke spálení pro energetické účely ve stejném zařízení a materiálu kategorie 3 některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metody č. 7; v případě materiálů získaných z ryb zpracovatelských metod č. 1 až 7 uvedených v kapitole III;
          b) frakce tuku musí být oddělena od bílkoviny a v případě tuku z přežvýkavců, který je určen ke spálení pro energetické účely v jiném zařízení, musí být odstraněny nerozpustné nečistoty převyšující 0,15 % hmotnostních;
          c) po procesu uvedeném v písmenech a) a b) se tuk musí:
          i) odpařovat v parním kotli a spalovat pro energetické účely při teplotě alespoň 1100 °C po dobu alespoň 0,2 sekundy; nebo
          ii) zpracovat za použití rovnocenných parametrů procesu, které příslušný orgán schválil;
          d) spalovat pro energetické účely jiný materiál živočišného původu než živočišný tuk nesmí být povoleno;
          e) spalování tuku získaného z materiálu kategorie 1 a kategorie 2 pro energetické účely musí probíhat ve stejném zařízení, kde se tuk taví/škvaří, s cílem využít vytvářenou energii k procesu tavení/škvaření. Příslušný orgán však může povolit přemístění uvedeného tuku do jiných zařízení ke spalování pro energetické účely za předpokladu, že:
          i) zařízení určení je schváleno ke spalování pro energetické účely,
          ii) zpracování potravin nebo krmiv ve schváleném zařízení ve stejných prostorách probíhá za podmínek přísného oddělení obou procesů;
          f) spalování pro energetické účely se musí provádět v souladu s právními předpisy Unie pro ochranu životního prostředí, a zejména s ohledem na normy uvedených právních předpisů týkající se nejlepších dostupných metod pro kontrolu a sledování emisí.
          G. Proces termomechanické výroby biopaliva
          1. Výchozí materiál
          V tomto procesu lze použít hnůj a obsah trávicího traktu a materiál kategorie 3.
          2. Zpracovatelská metoda
          Termomechanická výroba biopaliva se provádí podle těchto norem zpracování:
          a) vedlejší produkty živočišného původu musí být vloženy do měniče a následně ošetřovány při teplotě 80 °C po dobu osmi hodin. Během této doby se velikost materiálu musí neustále zmenšovat za použití vhodného zařízení na mechanický oděr;
          b) materiál musí být následně ošetřován při teplotě 100 °C po dobu nejméně dvou hodin;
          c) velikost částic získaného materiálu nesmí přesahovat 20 mm;
          d) vedlejší produkty živočišného původu musí být ošetřeny takovým způsobem, aby byly požadavky na čas, teplotu a tlak stanovené v písmenech a) a b) splněny současně.
          e) během tepelného ošetření materiálu se ze vzduchového prostoru nad biopalivem musí nepřetržitě odsávat vodní pára, která musí být vedena chladičem z nerezové oceli. Kondenzát se musí uchovávat po dobu nejméně jedné hodiny při teplotě nejméně 70 °C a poté vypustit jako odpadní voda;
          f) po tepelném ošetření materiálu musí být získané biopalivo z měniče vypuštěno a automaticky vedeno zcela zakrytým a zajištěným dopravníkem ke spálení nebo spoluspálení na stejném místě;
          g) proces musí být prováděn v dávkovém systému.
          Oddíl 3
          Neškodné odstraňování a využívání získaných produktů
          1. Produkty získané zpracováním:
          a) materiálu kategorie 1 se:
          i) neškodně odstraní v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009,
          ii) neškodně odstraní zahrabáním na povolené skládce,
          iii) přemění na bioplyn za předpokladu, že jsou zbytky rozkladu neškodně odstraněny v souladu s body i) nebo ii) nebo
          iv) dále zpracují na tukové deriváty určené k jiným způsobům využití než ke krmení;
          b) materiálu kategorie 2 nebo kategorie 3 se:
          i) neškodně odstraní, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a) bodech i) nebo ii), po zpracování nebo bez předchozího zpracování, jak je stanoveno v čl. 12 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1069/2009,
          ii) dále zpracují na tukové deriváty určené k jiným způsobům využití než ke krmení,
          iii) použijí jako organická hnojiva nebo půdní přídavky nebo
          iv) zkompostují nebo přemění na bioplyn.
          2. Materiál, který je výsledkem zpracování v souladu s:
          a) procesem alkalické hydrolýzy vymezeným v bodě A oddílu 2, může být přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu a následně rychle spálen pro energetické účely při teplotě nejméně 900 °C a poté prudce zchlazen; pokud byl jako výchozí materiál použit materiál uvedený v čl. 8 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1069/2009, probíhá přeměna na bioplyn ve stejném místě jako zpracování, a to v uzavřeném systému;
          b) procesem výroby bionafty, může být:
          i) v případě bionafty a zbytků z destilace bionafty použit jako palivo bez omezení podle tohoto nařízení (konečný bod),
          ii) v případě síranu draselného použit k výrobě získaných produktů určených k aplikaci na půdu,
          iii) v případě glycerinu:
          - získaného z materiálu kategorie 1 nebo kategorie 2, materiál, který byl zpracován v souladu se zpracovatelskou metodou č. 1 stanovenou v kapitole III, přeměněn na bioplyn,
          - získaného z materiálu kategorie 3 použit ke krmení.
          3. Jakýkoli odpad, který je výsledkem zpracování vedlejších produktů živočišného původu v souladu s tímto oddílem, například kal, obsah filtrů, popel a zbytky rozkladu, se neškodně odstraní v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 a tímto nařízením.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          PŘEMĚNA VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ NA BIOPLYN, KOMPOSTOVÁNÍ
          KAPITOLA I
          POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ
          Oddíl 1
          Zařízení na výrobu bioplynu
          1. Zařízení na výrobu bioplynu musí být vybavena pasterizačně/hygienickou jednotkou, kterou není možné obejít, určenou pro vkládané vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty o maximální velikosti částic 12 mm před vstupem do jednotky, a to s/se:
          a) zařízením na sledování, že je během jedné hodiny dosaženo teploty 70 °C;
          b) záznamovými přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků měření uvedených v písmeni a); a
          c) odpovídajícím systémem, aby se zabránilo nedostatečnému ohřevu.
          2. Odchylně od odstavce 1 není pasterizačně/hygienická jednotka povinná pro zařízení na výrobu bioplynu, která přeměňují pouze:
          a) materiál kategorie 2, který byl zpracován v souladu se zpracovatelskou metodou č. 1 uvedenou v kapitole III přílohy IV;
          b) materiál kategorie 3, který byl zpracován v souladu s některou ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo se zpracovatelskou metodou č. 7, nebo, pokud takový materiál pochází z vodních živočichů, s některou ze zpracovatelských metod č. 1 až 7 uvedených v kapitole III přílohy IV;
          c) materiál kategorie 3, který prošel pasterizačně/hygienickým ošetřením v jiném schváleném zařízení;
          d) vedlejší produkty živočišného původu, které lze použít jako surovinu bez zpracování v souladu s čl. 13 písm. e) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009 a tímto nařízením;
          e) vedlejší produkty živočišného původu, které prošly procesem alkalické hydrolýzy stanoveným v bodě A oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV;
          f) následující vedlejší produkty živočišného původu, pokud to povolí příslušný orgán:
          i) vedlejší produkty živočišného původu uvedené v čl. 10 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009, které byly v okamžiku, kdy byly určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě, zpracovány způsobem vymezeným v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004,
          ii) vedlejší produkty živočišného původu uvedené v čl. 10 písm. g) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo
          iii) vedlejší produkty živočišného původu, které jsou přeměněny na bioplyn, pokud jsou zbytky rozkladu následně zkompostovány nebo zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s tímto nařízením.
          3. Je-li zařízení na výrobu bioplynu umístěno v místě nebo v bezprostřední blízkosti místa, kde jsou držena hospodářská zvířata, a nevyužívá výlučně hnůj, mléko nebo mlezivo, které pocházejí od těchto zvířat, musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od prostoru, v němž jsou tato zvířata držena.
          Tato vzdálenost se určí tak, aby bylo zaručeno, že neexistuje nepřijatelné riziko, že se ze zařízení na výrobu bioplynu rozšíří onemocnění přenosná na člověka nebo zvířata.
          V každém případě musí být zajištěno naprosté fyzické oddělení zařízení na výrobu bioplynu od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, v případě potřeby prostřednictvím plotu.
          4. Každé zařízení na výrobu bioplynu musí mít vlastní laboratoř nebo využívat laboratoř externí. Tato laboratoř musí být zařízena k provádění nezbytných analýz a musí být schválena příslušným orgánem, musí být akreditována podle mezinárodně uznávaných norem nebo musí být příslušným orgánem pravidelně kontrolována.
          Oddíl 2
          Zařízení na kompostování
          1. Zařízení na kompostování musí být vybavena uzavřeným kompostujícím reaktorem nebo uzavřeným prostorem, který není možné obejít, určeným pro vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty vkládané do zařízení a musí být vybavena:
          a) zařízením na sledování teploty v reálném čase;
          b) záznamovými přístroji k zaznamenávání, v příslušných případech kontinuálnímu, výsledků měření uvedených v písmeni a);
          c) odpovídajícím bezpečnostním systémem, aby se zabránilo nedostatečnému ohřevu.
          2. Odchylně od odstavce 1 lze povolit i jiné systémy kompostování, pokud:
          a) jsou řízeny takovým způsobem, že všechen materiál v systému odpovídá požadovaným parametrům na čas a teplotu, a v příslušných případech je zajištěno kontinuální sledování parametrů; nebo
          b) přeměňují pouze materiály uvedené v odstavci 2 oddílu 1; a
          c) splňují všechny příslušné požadavky tohoto nařízení.
          3. Je-li zařízení na kompostování umístěno v místě nebo v bezprostřední blízkosti místa, kde jsou držena hospodářská zvířata, a nevyužívá výlučně hnůj, mléko nebo mlezivo, které pocházejí od těchto zvířat, musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od prostoru, v němž jsou tato zvířata držena.
          Tato vzdálenost se určí tak, aby bylo zaručeno, že neexistuje nepřijatelné riziko, že se ze zařízení na kompostování rozšíří onemocnění přenosná na člověka nebo zvířata.
          V každém případě musí být zajištěno naprosté fyzické oddělení zařízení na kompostování od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, v případě potřeby prostřednictvím plotu.
          4. Každé zařízení na kompostování musí mít vlastní laboratoř nebo využívat laboratoř externí. Tato laboratoř musí být zařízena k provádění nezbytných analýz a musí být schválena příslušným orgánem, musí být akreditována podle mezinárodně uznávaných norem nebo musí být příslušným orgánem pravidelně kontrolována.
          KAPITOLA II
          HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTOVÁNÍ
          1. Vedlejší produkty živočišného původu musí být přeměněny co nejdříve po příjezdu do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování. Až do ošetření musí být řádným způsobem uskladněny.
          2. Kontejnery, nádoby a vozidla používané k přepravě neošetřeného materiálu musí být očištěny a vydezinfikovány ve vyhrazeném prostoru.
          Tento prostor musí být umístěn nebo navržen tak, aby se zabránilo riziku kontaminace ošetřených produktů.
          3. Systematicky musí být prováděna preventivní opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu nebo jiným škůdcům.
          K tomuto účelu musí být využíván zdokumentovaný program hubení škůdců.
          4. Pro všechny části zařízení musí být stanoveny a zdokumentovány čisticí postupy. K očistě musí být k dispozici vhodné čisticí nástroje a prostředky.
          5. Hygienická kontrola musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Časový rozvrh kontrol a jejich výsledky musí být zdokumentovány.
          6. Zařízení a vybavení musí být udržováno v dobrém technickém stavu a měřicí zařízení musí být v pravidelných intervalech kalibrováno.
          7. Se zbytky rozkladu a kompostem musí být v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování manipulováno a musí být uskladněny tak, aby se zabránilo opětovné kontaminaci.
          KAPITOLA III
          PARAMETRY PRO PŘEMĚNU
          Oddíl 1
          Standardní parametry pro přeměnu
          1. Na materiál kategorie 3, který se používá jako surovina v zařízeních na výrobu bioplynu vybavených pasterizačně/hygienickou jednotkou, se musí vztahovat tyto minimální požadavky:
          a) maximální velikost částic před vstupem do jednotky: 12 mm;
          b) minimální teplota celé hmoty materiálu v jednotce: 70 °C; a
          c) minimální doba v jednotce bez přerušení: 60 minut.
          Mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka, mlezivo a výrobky z mleziva, které patří do kategorie 3, však mohou být v zařízení na výrobu bioplynu využity bez pasterizačně/hygienického ošetření jako surovina, pokud se příslušný orgán nedomnívá, že představují riziko šíření závažného přenosného onemocnění na člověka nebo zvířata.
          Minimální požadavky stanovené v písmenech b) a c) tohoto odstavce se rovněž vztahují na materiál kategorie 2, který je bez předchozího zpracování vkládán do zařízení na výrobu bioplynu v souladu s čl. 13 písm. e) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          2. Na materiál kategorie 3, který se používá jako surovina v zařízeních na kompostování, se musí vztahovat tyto minimální požadavky:
          a) maximální velikost částic před vstupem do kompostujícího reaktoru: 12 mm;
          b) minimální teplota celé hmoty materiálu v reaktoru: 70 °C; a
          c) minimální doba bez přerušení: 60 minut.
          Minimální požadavky stanovené v písmenech b) a c) tohoto odstavce se rovněž vztahují na materiál kategorie 2, který je bez předchozího zpracování kompostován v souladu s čl. 13 písm. e) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Oddíl 2
          Alternativní parametry pro přeměnu pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování
          1. Příslušný orgán však může povolit použití jiných parametrů než parametrů stanovených v odstavci 1 oddílu 1 kapitoly I a než standardních parametrů pro přeměnu, pokud žadatel prokáže, že tyto parametry zajišťují odpovídající snížení biologických rizik. Do uvedeného prokázání patří ověření, které se provádí v souladu s těmito požadavky:
          a) identifikace a rozbor možných rizik včetně účinku vstupního materiálu na základě úplného popisu podmínek a parametrů přeměny;
          b) posouzení rizik, jež vyhodnotí, jak je v praxi za běžné a atypické situace dosahováno zvláštních podmínek přeměny podle písmene a);
          c) ověření zamýšleného procesu pomocí měření snížení životaschopnosti/infekčnosti:
          i) endogenních indikátorových organismů během procesu, kde indikátor:
          - je trvale přítomen v surovině ve vysokém počtu,
          - není méně termorezistentní vůči letálním aspektům procesu přeměny, ale ani není mnohem více rezistentní než patogeny, k jejichž sledování se používá,
          - je poměrně snadno kvantifikovatelný, identifikovatelný a potvrditelný, nebo
          ii) dobře charakterizovaného testovacího organismu nebo viru během expozice, který je ve vhodném testovacím tělese vložen do výchozího materiálu;
          d) ověření zamýšleného procesu podle písmene c) musí prokázat, že je procesem dosaženo tohoto celkového snížení rizik:
          i) u tepelných a chemických procesů:
          - snížením Enterococcus faecalis nebo Salmonella Senftenberg o pět řádů (775W, H2S negativní),
          - snížením infekčního titru termorezistentních virů, jako je parvovirus, nejméně o tři řády, pokud jsou identifikovány jako příslušné riziko a
          ii) u chemických procesů rovněž:
          - snížením množství rezistentních parazitů, jako jsou vajíčka Ascaris sp., nejméně o 99,9 % (3 řády) životaschopných stadií;
          e) navržení komplexního kontrolního programu včetně postupů sledování fungování procesu podle písmene c);
          f) opatření, která zaručují kontinuální sledování příslušných parametrů procesu stanovených v kontrolním programu během provozu zařízení a dohled nad těmito parametry.
          Podrobné údaje o příslušných parametrech procesu používaných v zařízeních na výrobu bioplynu a kompostování a rovněž o jiných kritických kontrolních bodech musí být zaznamenávány a uchovávány, aby vlastník, provozovatel nebo jejich zástupce a příslušný orgán mohli sledovat provoz zařízení.
          Provozovatel musí záznamy na požádání poskytnout příslušném orgánu. Komisi musí být na požádání k dispozici informace týkající se procesu povoleného podle tohoto odstavce.
          2. Dokud však nebudou přijata pravidla uvedená v čl. 15 odst. 2 písm. a) bodě ii) nařízení (ES) č. 1069/2009, příslušný orgán může odchylně od odstavce 1 povolit využití jiných zvláštních požadavků než požadavků stanovených v této kapitole, pokud v souvislosti se snížením patogenních původců zaručují rovnocenný účinek u:
          a) odpadu ze stravovacích zařízení, který je použit jako jediný vedlejší produkt živočišného původu v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování; a
          b) směsí odpadu ze stravovacích zařízení a těchto materiálů:
          i) hnoje,
          ii) obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu,
          iii) mléka,
          iv) mléčných výrobků,
          v) produktů získaných z mléka,
          vi) mleziva,
          vii) výrobků z mleziva,
          viii) vajec,
          ix) vaječných výrobků,
          x) vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009, které prošly zpracováním, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004.
          3. Pokud jsou materiály uvedené v odst. 2 písm. b) nebo získané produkty uvedené v čl. 10 písm. g) nařízení (ES) č. 1069/2009 jediným výchozím materiálem živočišného původu, který je ošetřován v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování, může příslušný orgán povolit využití jiných zvláštních požadavků než požadavků stanovených v této kapitole, pokud:
          a) má za to, že tyto materiály nepředstavují riziko šíření závažných přenosných onemocnění na člověka nebo zvířata;
          b) má za to, že zbytky rozkladu nebo kompost představují nezpracovaný materiál, a uloží provozovatelům povinnost manipulovat s nimi v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 a tímto nařízením.
          4. Provozovatelé mohou na trh uvádět zbytky rozkladu a kompost vyrobené podle parametrů, které byly povoleny příslušným orgánem:
          a) v souladu s odstavcem 1;
          b) v souladu s odstavci 2 a 3, pouze v členských státech, v nichž byly uvedené parametry povoleny.
          Oddíl 3
          Normy pro zbytky rozkladu a kompost
          1. a) Reprezentativní vzorky odebrané ze zbytků rozkladu nebo kompostu v průběhu přeměny či ihned po přeměně v zařízení na výrobu bioplynu nebo v průběhu kompostování či ihned po zkompostování v zařízení na kompostování musí za účelem sledování procesu splňovat tyto normy:
          Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g;
          nebo
          Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 v 1 g;
          a
          b) reprezentativní vzorky odebrané ze zbytků rozkladu nebo kompostu v průběhu nebo při vyskladnění musí splňovat tyto normy:
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          kde v případě písmene a) nebo b):
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          2. Zbytky rozkladu nebo kompost, které nesplňují požadavky uvedené v tomto oddíle, se znovu podrobí přeměně nebo kompostování a v případě salmonely s nimi musí být manipulováno nebo musí být neškodně odstraněny v souladu s pokyny příslušného orgánu.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZKUM, KRMENÍ A SBĚR A NEŠKODNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ
          KAPITOLA I
          ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VZORKY URČENÉ K VÝZKUMNÝM A JINÝM ÚČELŮM
          Oddíl 1
          Výzkumné a diagnostické vzorky
          1. Provozovatelé zaručí, že k zásilkám výzkumných a diagnostických vzorků je přiložen obchodní doklad, který musí uvádět:
          a) popis materiálu a živočišného druhu původu;
          b) kategorii materiálu;
          c) množství materiálu;
          d) místo původu a místo odeslání materiálu;
          e) jméno a adresu odesílatele;
          f) jméno a adresu příjemce a/nebo uživatele.
          2. Uživatelé, kteří manipulují s výzkumnými a diagnostickými vzorky, přijmou veškerá nezbytná opatření, aby po dobu, kdy dochází k manipulaci s materiálem, který podléhá jejich kontrole, zabránili šíření onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, a to zejména tím, že uplatní správnou laboratorní praxi.
          3. Následné využití výzkumných a diagnostických vzorků k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v bodě 38 přílohy I, se zakazuje.
          4. Pokud nejsou drženy pro referenční účely, musí být výzkumné a diagnostické vzorky a jakékoli produkty získané z používání těchto vzorků neškodně odstraněny:
          a) jako odpad spálením nebo spoluspálením;
          b) v případě vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů uvedených v čl. 8 písm. a) bodě iv), čl. 8 písm. c) a d), článku 9 a článku 10 nařízení (ES) č. 1069/2009, které jsou částmi buněčných kultur, laboratorních souprav nebo laboratorních vzorků, ošetřením za podmínek, které jsou alespoň rovnocenné validované metodě pro parní autoklávy [1], a následně neškodným odstraněním jako odpad nebo odpadní vody v souladu s příslušnými právními předpisy Unie;
          c) tlakovou sterilizací a následným neškodným odstraněním nebo využitím v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.
          5. Uživatelé, kteří manipulují s výzkumnými a diagnostickými vzorky, musí vést rejstřík zásilek takovýchto vzorků.
          Tento rejstřík musí obsahovat informace uvedené v odstavci 1 a datum a metodu neškodného odstranění vzorků a jakýchkoli získaných produktů.
          6. Odchylně od odstavců 1, 4 a 5 může příslušný orgán souhlasit s tím, aby se s výzkumnými a diagnostickými vzorky používanými pro vzdělávací účely manipulovalo a byly neškodně odstraněny za jiných podmínek, které zaručují, že nevzniknou žádná nepřijatelná rizika pro zdraví lidí nebo zvířat.
          Oddíl 2
          Vzorky zboží a výstavní předměty
          1. Vzorky zboží a výstavní předměty mohou být přepravovány, používány a neškodně odstraňovány pouze v souladu s odstavci 1 až 4 a 6 oddílu 1.
          2. Pokud nejsou vzorky zboží drženy pro referenční účely, musí být poté, co byly dokončeny příslušné studie nebo analýzy:
          a) odeslány zpět do členského státu původu;
          b) odeslány do jiného členského státu nebo třetí země, pokud bylo toto odeslání předem povoleno příslušným orgánem členského státu nebo třetí země určení; nebo
          c) neškodně odstraněny nebo použity v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.
          3. Po ukončení výstavy nebo umělecké činnosti musí být výstavní předměty odeslány zpět do členského státu původu, odeslány nebo neškodně odstraněny v souladu s odstavcem 2.
          KAPITOLA II
          ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KRMENÍ
          Oddíl 1
          Obecné požadavky
          Materiály kategorie 2 a 3 uvedenými v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou být krmena zvířata uvedená v čl. 18 odst. 1 písm. a), d), f), g) a h), a to alespoň za následujících podmínek navíc k podmínkám, které jsou stanoveny příslušným orgánem v souladu s čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení:
          1. Vedlejší produkty živočišného původu jsou k uživatelům nebo do sběrných středisek přepravovány v souladu s oddíly 1 a 3 kapitoly I přílohy VIII.
          2. Sběrná střediska jsou registrována příslušným orgánem, pokud:
          a) splňují požadavky na zařízení, která provádějí mezioperace, stanovené v kapitole II přílohy IX; a
          b) disponují odpovídajícím vybavením k likvidaci nepoužitého materiálu nebo jej odesílají do schváleného zpracovatelského zařízení nebo do schváleného spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení v souladu s tímto nařízením.
          3. Členské státy mohou povolit, aby bylo zpracovatelské zařízení použito pro materiál kategorie 2 jako sběrné středisko.
          4. Provozovatelé sběrných středisek, kteří konečným uživatelům dodávají jiný materiál než vedlejší produkty živočišného původu pocházející z vodních živočichů a vodních bezobratlých živočichů, musí zaručit, že tento materiál prošel jedním z těchto ošetření:
          a) denaturováním roztokem barvicího činidla; roztok musí být natolik silný, aby bylo zbarvení barveného materiálu jasně viditelné a nemizelo, když jsou barvené materiály podrobeny mrazení nebo chlazení, a celý povrch všech kusů materiálu musí být pokryt takovýmto roztokem buď ponořením materiálu do roztoku nebo nastříkáním nebo jinou aplikací roztoku;
          b) sterilizací varem nebo pařením pod tlakem, dokud není každý kus materiálu ve všech částech uvařen; nebo
          c) jakoukoli jinou manipulací nebo ošetřením, které byly povoleny příslušným orgánem, který za provozovatele odpovídá.
          Oddíl 2
          Krmení některých druhů v krmných stanicích
          1. Příslušný orgán může povolit, aby byl materiál kategorie 1 uvedený v čl. 18 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1069/2009 použit ke krmení následujících ohrožených nebo chráněných druhů v krmných stanicích za těchto podmínek:
          a) materiálem musí být krmen:
          i) jeden z těchto druhů mrchožravých ptáků v následujících členských státech:
          Členský stát | Živočišný druh |
          Bulharsko | orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) sup hnědý (Aegypius monachus) sup mrchožravý (Neophron percnopterus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) orel skalní (Aquila chrysaetos) orel královský (Aquila heliaca) orel mořský (Haliaeetus albicilla) luňák hnědý (Milvus migrans) luňák červený (Milvus milvus) |
          Řecko | orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) sup hnědý (Aegypius monachus) sup mrchožravý (Neophron percnopterus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) orel skalní (Aquila chrysaetos) orel královský (Aquila heliaca) orel mořský (Haliaeetus albicilla) luňák hnědý (Milvus migrans) |
          Španělsko | orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) sup hnědý (Aegypius monachus) sup mrchožravý (Neophron percnopterus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) orel skalní (Aquila chrysaetos) orel iberský (Aquila adalberti) luňák hnědý (Milvus migrans) luňák červený (Milvus milvus) |
          Francie | orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) sup hnědý (Aegypius monachus) sup mrchožravý (Neophron percnopterus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) orel skalní (Aquila chrysaetos) orel mořský (Haliaeetus albicilla) luňák hnědý (Milvus migrans) luňák červený (Milvus milvus) |
          Itálie | orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) sup hnědý (Aegypius monachus) sup mrchožravý (Neophron percnopterus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) orel skalní (Aquila chrysaetos) luňák hnědý (Milvus migrans) luňák červený (Milvus milvus) |
          Kypr | sup hnědý (Aegypius monachus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) |
          Portugalsko | sup hnědý (Aegypius monachus) sup mrchožravý (Neophron percnopterus) sup bělohlavý (Gyps fulvus) orel skalní (Aquila chrysaetos) |
          Slovensko | orel skalní (Aquila chrysaetos) orel královský (Aquila heliaca) orel mořský (Haliaeetus albicilla) luňák hnědý (Milvus migrans) luňák červený (Milvus milvus) |
          ii) jeden z druhů řádu šelmy, který je uveden v příloze II směrnice 92/43/EHS, ve zvláštních oblastech ochrany, které byly zřízeny podle uvedené směrnice, nebo
          iii) jeden z druhů řádu dravci nebo sovy, který je uveden v příloze I směrnice 2009/147/ES, ve zvláštních oblastech ochrany, které byly zřízeny podle uvedené směrnice;
          b) příslušný orgán udělil provozovateli odpovědnému za krmnou stanici povolení.
          Příslušný orgán takováto povolení udělí, pokud:
          i) krmení neslouží jako alternativní způsob neškodného odstraňování specifikovaných rizikových materiálů nebo neškodného odstraňování uhynulých přežvýkavců, kteří takový materiál představující riziko TSE obsahují,
          ii) je zaveden odpovídající systém dohledu nad TSE stanovený nařízením (ES) č. 999/2001, který zahrnuje pravidelná laboratorní vyšetření vzorků na přítomnost TSE;
          c) příslušný orgán musí zaručit koordinaci se všemi ostatními příslušnými orgány, které odpovídají za dohled nad požadavky stanovenými v povolení;
          d) příslušný orgán musí být na základě posouzení konkrétního stavu dotčeného druhu a jeho přírodního stanoviště přesvědčen, že se stav daného druhu z hlediska ochrany zlepší;
          e) povolení udělené příslušným orgánem musí:
          i) odkazovat na skutečně dotčené druhy a uvádět jejich názvy,
          ii) podrobně popisovat polohu krmné stanice v zeměpisné oblasti, v níž má krmení probíhat, a
          iii) být neprodleně pozastaveno v případě:
          - údajné nebo potvrzené vazby na šíření TSE do doby, než je možné riziko vyloučit, nebo
          - nedodržení pravidel stanovených v tomto nařízení;
          f) provozovatel odpovědný za krmení musí:
          i) vyčlenit prostor pro krmení, který je uzavřen a k němuž mají přístup pouze zvířata druhů, které mají být chráněny, což je ve vhodném případě zajištěno pomocí plotů nebo jiných prostředků, které odpovídají přirozeným způsobům krmení uvedených druhů,
          ii) zaručit, že jsou způsobilá těla skotu a alespoň 4 % způsobilých těl ovcí a koz, která mají být použita ke krmení, před takovýmto použitím podrobena vyšetřením s negativním výsledkem, a to v rámci programu sledování TSE prováděného v souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 999/2001 a popřípadě v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 6 odst. 1b druhého pododstavce uvedeného nařízení, a
          iii) vést záznamy alespoň o počtu, povaze, odhadované hmotnosti a původu jatečně upravených těl zvířat použitých ke krmení, datu krmení, místě, v němž ke krmení došlo, a popřípadě o výsledcích vyšetření na TSE.
          2. Pokud členský stát žádá Komisi, aby byl zařazen do seznamu stanoveného v odst. 1 písm. a), předloží:
          a) podrobné zdůvodnění rozšíření seznamu o určité druhy mrchožravých ptáků v tomto členském státě včetně vysvětlení důvodů, proč je nezbytné krmit tyto ptáky materiálem kategorie 1 místo materiálu kategorie 2 nebo kategorie 3;
          b) vysvětlení opatření, která budou přijata, aby byl zaručen soulad s odstavcem 1.
          Oddíl 3
          Krmení volně žijících zvířat mimo krmné stanice
          Příslušný orgán může povolit použití materiálu kategorie 1 sestávajícího z celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, který obsahuje specifikovaný rizikový materiál, ve vhodném případě bez předchozího sběru mrtvých zvířat, ke krmení volně žijících zvířat uvedených v odst. 1 písm. a) oddílu 2 mimo krmné stanice, a to za těchto podmínek:
          1. Příslušný orgán musí být na základě posouzení konkrétního stavu dotčeného druhu a jeho přírodního stanoviště přesvědčen, že se stav daného druhu z hlediska ochrany zlepší.
          2. Příslušný orgán musí v povolení určit hospodářství nebo stáda v zeměpisně vymezené krmné oblasti podle těchto podmínek:
          a) krmná oblast nesmí zasahovat do oblastí, v nichž dochází k intenzivnímu chovu zvířat;
          b) hospodářská zvířata v hospodářstvích nebo stádech v krmné oblasti musí být pod pravidelným dohledem úředního veterinárního lékaře, pokud jde o prevalenci TSE a onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata;
          c) krmení musí být neprodleně pozastaveno v případě:
          i) údajné nebo potvrzené vazby na šíření TSE v hospodářství nebo stádu do doby, než je možné riziko vyloučit,
          ii) údajného nebo potvrzeného ohniska závažného onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata v hospodářství nebo stádu do doby, než je možné riziko vyloučit, nebo
          iii) nedodržení pravidel stanovených v tomto nařízení;
          d) příslušný orgán musí v povolení upřesnit:
          i) odpovídající opatření, která mají zabránit přenosu TSE a přenosných onemocnění z mrtvých zvířat na jiná zvířata nebo člověka, například opatření zaměřená na způsoby krmení druhů, které mají být chráněny, sezónní krmná omezení, omezení přemísťování hospodářských zvířat a jiná opatření určená ke zvládání možných rizik přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, například opatření týkající se druhů přítomných v krmné oblasti, k jejichž krmení nejsou použity vedlejší produkty živočišného původu,
          ii) povinnosti osob nebo subjektů v krmné oblasti, kteří pomáhají při krmení nebo odpovídají za hospodářská zvířata, v souvislosti s opatřeními, která jsou uvedena v bodě i),
          iii) podmínky uložení sankcí uvedených v článku 53 nařízení (ES) č. 1069/2009, které se uplatní při porušení opatření uvedených v bodě i) osobami nebo subjekty uvedenými v bodě ii) tohoto písmene d);
          e) pokud ke krmení dochází bez předchozího sběru mrtvých zvířat, provede se odhad pravděpodobné úmrtnosti hospodářských zvířat v krmné oblasti a pravděpodobných požadavků na krmení volně žijících zvířat, přičemž tento odhad poslouží jako základ pro posouzení možných rizik přenosu onemocnění.
          Oddíl 4
          Krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách materiálem kategorie 1
          Příslušný orgán může povolit použití materiálu kategorie 1 sestávajícího z celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, který obsahuje specifikovaný rizikový materiál, a materiálu získaného ze zvířat chovaných v zoologických zahradách ke krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách, a to za těchto podmínek:
          a) příslušný orgán musí provozovateli odpovědnému za krmení udělit povolení. Příslušný orgán takováto povolení udělí, pokud:
          i) krmení neslouží jako alternativní způsob neškodného odstraňování specifikovaných rizikových materiálů nebo neškodného odstraňování uhynulých přežvýkavců, kteří takový materiál představující riziko TSE obsahují,
          ii) je-li použit materiál kategorie 1 sestávající z celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, který obsahuje specifikovaný rizikový materiál pocházející ze skotu, je zaveden odpovídající systém dohledu nad TSE stanovený nařízením (ES) č. 999/2001, který zahrnuje pravidelná laboratorní vyšetření vzorků na přítomnost TSE;
          b) povolení udělené příslušným orgánem musí být neprodleně pozastaveno v případě:
          i) údajné nebo potvrzené vazby na šíření TSE do doby, než je možné riziko vyloučit, nebo
          ii) nedodržení pravidel stanovených v tomto nařízení;
          c) provozovatel odpovědný za krmení musí:
          i) uskladnit materiál, který má být použit ke krmení, a provádět krmení v uzavřeném a oploceném prostoru, aby se zaručilo, že k materiálu určenému ke krmení nemají přístup jiná masožravá zvířata než zvířata chovaná v zoologických zahradách, pro která bylo povolení uděleno,
          ii) zaručit, že přežvýkavci, kteří mají být použiti ke krmení, jsou zařazeni do programu sledování TSE prováděného v souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 999/2001 a popřípadě v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 6 odst. 1b druhého pododstavce uvedeného nařízení,
          iii) vést záznamy alespoň o počtu, povaze, odhadované hmotnosti a původu těl zvířat použitých ke krmení, datu krmení, výsledcích vyšetření na TSE a datu krmení.
          KAPITOLA III
          ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO SBĚR A NEŠKODNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ
          Oddíl 1
          Zvláštní pravidla pro neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu
          1. Pokud příslušný orgán povolí neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu na místě v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nařízení (ES) č. 1069/2009, může k takovému neškodnému odstranění dojít:
          a) spálením nebo zakopáním v místě, z něhož vedlejší produkty živočišného původu pocházejí;
          b) na povolené skládce; nebo
          c) spálením nebo zakopáním v místě, v němž je ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí co nejmenší, za předpokladu, že se toto místo nachází v dostatečné vzdálenosti, aby měl příslušný orgán možnost předcházet ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.
          2. Spalování vedlejších produktů živočišného původu v místech uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. b), c) a e) nařízení (ES) č. 1069/2009 musí být prováděno tak, aby bylo zaručeno, že jsou spáleny:
          a) na řádně postavené hranici a přeměněny na popel;
          b) aniž by došlo k ohrožení zdraví lidí;
          c) bez použití procesů nebo metod, které by mohly poškodit životní prostředí, zejména pokud by mohly vést k ohrožení vody, ovzduší, půdy a rostlin a živočichů nebo by jej mohly poškodit hlukem či zápachy;
          d) za podmínek, které zaručují, že je výsledný popel neškodně odstraněn zahrabáním na povolené skládce.
          3. Zahrabání vedlejších produktů živočišného původu v místech uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nařízení (ES) č. 1069/2009 musí být prováděno tak, aby bylo zaručeno, že jsou zahrabány:
          a) takovým způsobem, aby se k nim nedostala masožravá ani všežravá zvířata;
          b) na povolené skládce nebo na jiném místě, aniž by bylo ohroženo zdraví lidí a za použití procesů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí, zejména pokud by mohly vést k ohrožení vody, ovzduší, půdy a rostlin a živočichů nebo by jej mohly poškodit hlukem či zápachy.
          4. Při neškodném odstranění podle čl. 19 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nařízení (ES) č. 1069/2009 musí být vedlejší produkty živočišného původu přemísťovány z místa původu do místa neškodného odstranění za těchto podmínek:
          a) vedlejší produkty živočišného původu jsou přepravovány v bezpečných a nepropustných nádobách nebo vozidlech;
          b) nakládka a vykládka vedlejších produktů živočišného původu probíhá pod dozorem příslušného orgánu, je-li to vhodné;
          c) kola vozidla jsou před tím, než vozidlo odjede z místa původu, vydezinfikována;
          d) nádoby a vozidla používané pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu jsou po vyložení těchto produktů důkladně vyčištěny a vydezinfikovány; a
          e) je zajištěn náležitý doprovod vozidel, přezkoušení nepropustnosti a dvojitý kryt, je-li to vhodné.
          Oddíl 2
          Spálení a zahrabání vedlejších produktů živočišného původu v odlehlých oblastech
          Maximální procentní podíl uvedený v čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 nepřesáhne:
          a) 10 % populace skotu v dotčeném členském státě;
          b) 25 % populace ovcí a koz v dotčeném členském státě;
          c) 10 % populace prasat v dotčeném členském státě; a
          d) procentní podíl populace jiných druhů, který příslušný orgán určí na základě posouzení možných rizik pro zdraví lidí a zvířat, která vznikají při neškodném odstranění zvířat těchto druhů spálením nebo zahrabáním na místě.
          Oddíl 3
          Spálení a zahrabání včel a vedlejších produktů včelařství
          Příslušný orgán může povolit, aby byly včely a vedlejší produkty včelařství neškodně odstraněny spálením nebo zahrabáním na místě, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud jsou přijata veškerá nezbytná opatření, aby se zaručilo, že spálením ani zahrabáním není ohroženo zdraví lidí či zvířat ani životní prostředí.
          KAPITOLA IV
          NEŠKODNÉ ODSTRANĚNÍ JINÝMI PROSTŘEDKY
          Odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou členské státy povolit sběr, přepravu a neškodné odstraňování materiálů kategorie 3 uvedených v čl. 10 písm. f) uvedeného nařízení jinými prostředky než spálením či zahrabáním na místě, pokud:
          a) materiály nepřesahují objemem 20 kg týdně ze zařízení nebo podniku, kde jsou sbírány, bez ohledu na druh, z nějž materiály pocházejí;
          b) materiály jsou sbírány, přepravovány a neškodně odstraňovány prostředky, které brání přenosu nepřijatelných rizik pro zdraví lidí a zvířat;
          c) příslušný orgán provádí v zařízeních nebo podnicích, kde jsou materiály sbírány, pravidelné kontroly včetně ověřování záznamů vedených provozovateli, aby zaručil, že jsou dodržována ustanovení tohoto oddílu.
          Členské státy se mohou rozhodnout, že zvýší objem uvedený v písmeni a) na nejvýše 50 kg týdně, pokud Komisi a ostatním členským státům v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v čl. 52 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 předloží podrobné odůvodnění, v němž upřesní povahu činností, u nichž má být zvýšen objem, druh, z nějž dotčené vedlejší produkty živočišného původu pocházejí, a vysvětlí důvody, proč je nutné objem zvýšit, a to s ohledem na odpovídající systém pro manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty na svém území a pro jejich neškodné odstraňování uvedený v čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení.
          [1] CEN TC/102 – Sterilizátory pro zdravotnické účely – EN 285:2006 + A2:2009 – Sterilizace – Parní sterilizátory – Velké sterilizátory, odkaz zveřejněn v Úředním věstníku C 293, 2.12.2009, s. 39.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          STANDARDNÍ FORMÁT ŽÁDOSTÍ O ALTERNATIVNÍ METODY
          KAPITOLA I
          Jazykový režim
          1. Žádosti o povolení alternativní metody používání nebo neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů uvedené v článku 20 nařízení (ES) č. 1069/2009 (žádosti) se předkládají v jednom z úředních jazyků Evropské unie uvedených v článku 1 nařízení č. 1 z roku 1958.
          2. Zainteresované subjekty, které předkládají takové žádosti v jiném jazyce než v angličtině, před posouzením validují úřední překlad své žádosti, který zajistí úřad EFSA.
          Doba uvedená v čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 1069/2009 začíná teprve tedy, když zainteresovaný subjekt validoval úřední překlad žádosti.
          KAPITOLA II
          Obsah žádostí
          1. Žádosti musí obsahovat všechny nezbytné informace o následujících bodech, aby mohl úřad EFSA posoudit bezpečnost alternativní metody, která je v nich navržena:
          a) o kategoriích vedlejších produktů živočišného původu, které mají být podrobeny alternativní metodě, a to odkazem na kategorie uvedené v článcích 8, 9 a 10 nařízení (ES) č. 1069/2009;
          b) o identifikaci a charakterizaci rizikových materiálů podle těchto zásad:
          Značně rizikové materiály musí být identifikovány odděleně. U každého materiálu musí být posouzena pravděpodobnost vystavení lidí a zvířat tomuto materiálu za běžných a mimořádných/abnormálních provozních podmínek. Musí být posouzeno možné riziko v případě značného vystavení;
          c) o snížení rizika původců podle těchto zásad:
          Na základě přímých měření musí být odhadnuto snížení rizika pro zdraví lidí a zvířat, jehož lze procesem dosáhnout.
          Pokud není k dispozici přímé měření, lze rovněž použít modelování nebo extrapolaci z jiných procesů. Aby se prokázalo účinné snížení rizika, musí být identifikované nebezpečí (jako je Salmonella) množstevně vyjádřeno jak z hlediska vstupního (surového) materiálu, tak výsledného výstupního materiálu. Pro účely této kapitoly sestává výstupní materiál z konečných produktů, které jsou výsledkem procesu, a vedlejších produktů získaných z procesu.
          Odhady musí být doloženy důkazy. Sem patří – u měření – informace o použité metodice (citlivost a spolehlivost použitých metod), povaha vzorků, které byly analyzovány, a důkaz, že jsou vzorky reprezentativní (příslušné reálné vzorky, počet provedených vyšetření).
          Pokud jsou pro měření prionů použity náhrady, měla by být vysvětlena jejich relevance. Musí být předloženo hodnocení validity s ohledem na příslušné nejistoty;
          d) o omezení rizika podle těchto zásad:
          Musí být analyzována pravděpodobná účinnost technických opatření použitých k tomu, aby se zaručilo, že jsou rizika omezena.
          Tato analýza musí odrážet běžné a abnormální/mimořádné provozní podmínky včetně selhání procesu.
          Musí být upřesněny postupy sledování a dohledu k prokázání omezení rizika.
          Pokud není možné riziko zcela omezit, je nutné možná rizika posoudit;
          e) o identifikaci vzájemně propojených procesů podle těchto zásad:
          Musí být vyhodnoceny možné nepřímé dopady, které mohou ovlivnit schopnost konkrétního procesu snížit riziko.
          Nepřímé dopady mohou být výsledkem přepravy, skladování a bezpečného neškodného odstranění konečných produktů, které jsou výsledkem procesu, a vedlejších produktů získaných z procesu;
          f) o zamýšleném konečném využití konečných produktů a vedlejších produktů podle těchto zásad:
          Musí být upřesněno zamýšlené konečné využití konečných produktů a vedlejších produktů procesu.
          Ze snížení rizika odhadnutého podle písmene c) musí být vypočtena pravděpodobná rizika pro zdraví lidí a zvířat.
          2. Žádosti se předkládají spolu s dokumentací, zejména s grafem toku, z nějž je patrné fungování procesu, s důkazy uvedenými v odst. 1 písm. c), jakož i s dalšími důkazy, které mají opodstatnit vysvětlení uvedené v rámci stanoveném v odstavci 1.
          3. Žádosti musí obsahovat kontaktní adresu zainteresovaného subjektu, která zahrnuje jméno a úplnou adresu, telefonní a/nebo faxové číslo a/nebo adresu elektronické pošty konkrétní kontaktní osoby, která nese odpovědnost buď jako zainteresovaný subjekt, nebo jeho jménem.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          SBĚR, PŘEPRAVA A SLEDOVATELNOST
          KAPITOLA I
          SBĚR A PŘEPRAVA
          Oddíl 1
          Vozidla a nádoby
          1. Od počátečního bodu výrobního řetězce uvedeného v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 musí být vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty sbírány a přepravovány v zaplombovaných nových obalech nebo zakrytých nepropustných nádobách nebo vozidlech.
          2. Vozidla a nádoby k opakovanému využití a všechno zařízení a přístroje k opakovanému využití, které se dostanou do styku s vedlejšími produkty živočišného původu nebo získanými produkty kromě získaných produktů, které jsou uváděny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 767/2009 a jsou uskladněny a přepravovány v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 183/2005, musí být udržovány v čistém stavu.
          Pokud nejsou vyhrazeny k přepravě konkrétních vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů tak, aby se zabránilo křížové kontaminaci, musí být zejména:
          a) před použitím čisté a suché; a
          b) po každém použití vyčištěny, omyty a/nebo vydezinfikovány v míře nutné k tomu, aby se zabránilo křížové kontaminaci.
          3. Nádoby k opakovanému využití musí být vyhrazeny k přepravě konkrétního vedlejšího produktu živočišného původu nebo získaného produktu v takové míře, aby se zabránilo křížové kontaminaci.
          Nádoby k opakovanému využití lze nicméně používat, pokud příslušný orgán takovéto použití povolil:
          a) k přepravě různých vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, pokud jsou mezi různými způsoby využití vyčištěny a vydezinfikovány způsobem, který brání křížové kontaminaci;
          b) k přepravě vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů uvedených v čl. 10 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009 poté, co byly použity k přepravě produktů určených k lidské spotřebě, za podmínek, které brání křížové kontaminaci.
          4. Obalový materiál musí být neškodně odstraněn spálením nebo jinými prostředky v souladu s právními předpisy Unie.
          Oddíl 2
          Teplotní podmínky
          1. Přeprava vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny k výrobě krmných surovin nebo syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, musí probíhat při odpovídající teplotě, v případě vedlejších produktů živočišného původu z masa nebo masných výrobků, které byly určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě, při teplotě nejvýše 7 °C, pokud nejsou použity ke krmným účelům v souladu s kapitolou I přílohy II, aby se zabránilo vzniku rizik pro zdraví zvířat nebo lidí.
          2. Nezpracovaný materiál kategorie 3 určený k výrobě krmných surovin nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu musí být skladován a přepravován zchlazený, zmrazený nebo zesilážovaný, pokud:
          a) není zpracován do 24 hodin po sběru nebo ukončení skladování ve zchlazené nebo zmrazené podobě, jestliže je k následné přepravě použit dopravní prostředek, v němž je udržována skladovací teplota;
          b) v případě mléka, mléčných výrobků nebo produktů získaných z mléka, které neprošly žádným z ošetření uvedených v části I oddílu 4 kapitoly II přílohy X, není přepravován zchlazený a v izolovaných nádobách, není-li kvůli vlastnostem materiálu možné zmírnit rizika prostřednictvím jiných opatření.
          3. Konstrukce vozidel využívaných k přepravě zmrazených zásilek musí zajišťovat, že je po celou dobu přepravy udržována přiměřená teplota, a umožňovat, aby teplota byla sledována.
          Oddíl 3
          Odchylka pro sběr a přepravu materiálu kategorie 3, který sestává z mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka
          Oddíl 1 se nevztahuje na sběr a přepravu materiálu kategorie 3, který sestává z mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, prováděné provozovateli zařízení na zpracování mléka, která byla schválena v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, pokud tato zařízení přijímají produkty, které předtím dodala a které jsou jim vráceny, zejména od jejich odběratelů.
          Oddíl 4
          Odchylka pro sběr a přepravu hnoje
          Odchylně od oddílu 1 může příslušný orgán souhlasit se sběrem a přepravou hnoje mezi dvěma body v jednom hospodářství nebo mezi zemědělci a uživateli v témže členském státě za podmínek, které zaručují, že je zabráněno vzniku nepřijatelných rizik pro zdraví lidí a zvířat.
          KAPITOLA II
          IDENTIFIKACE
          1. Musí být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, že:
          a) je možné zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů identifikovat a že jsou produkty během sběru, z nějž vedlejší produkty živočišného původu pocházejí, a při přepravě uchovávány odděleně a je možné je identifikovat;
          b) se označující látka pro identifikaci vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů zvláštní kategorie používá pouze pro tu kategorii, pro kterou se její použití požaduje podle tohoto nařízení nebo je určeno či stanoveno podle odstavce 4;
          c) se zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů odesílají z jednoho členského státu do jiného členského státu v obalech, nádobách nebo vozidlech, které jsou nápadně a alespoň po dobu přepravy nesmazatelně barevně kódovány tak, aby byly na povrchu nebo části povrchu obalu, nádoby či vozidla nebo na etiketě či symbolu k nim připojených zobrazeny informace stanové tímto nařízením, a to tímto způsobem:
          i) v případě materiálů kategorie 1 černou barvou,
          ii) v případě materiálů kategorie 2 (jiných než hnůj a obsah trávicího traktu) žlutou barvou,
          iii) v případě materiálů kategorie 3 zelenou barvou s vysokým obsahem modré, aby se zajistilo zřetelné odlišení od ostatních barev,
          iv) v případě dovezených zásilek barvou uvedenou pro příslušné materiály v bodech i), ii) a iii), od okamžiku, kdy zásilka překročila stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu do Unie.
          2. Během přepravy a skladování musí etiketa připojená k obalu, nádobě nebo vozidlu:
          a) jasně uvádět kategorii vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů; a
          b) na obalu, nádobě nebo vozidle, podle toho, co je použito, viditelně a čitelně uvádět následující slova:
          i) v případě materiálu kategorie 3 slova "není určeno k lidské spotřebě",
          ii) v případě materiálu kategorie 2 (jiného než hnůj a obsah trávicího traktu) a získaných produktů z materiálu kategorie 2 slova "není určeno ke krmení zvířat"; je-li však materiál kategorie 2 určen ke krmení zvířat uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 za podmínek stanovených podle uvedeného článku, etiketa musí místo toho uvádět slova "ke krmení …", u nichž bude doplněn název konkrétních druhů zvířat, pro jejichž krmení je materiál určen,
          iii) v případě materiálu kategorie 1 a získaných produktů z materiálu kategorie 1, které jsou určeny k
          - neškodnému odstranění, slova "pouze k neškodnému odstranění",
          - výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, slova "pouze k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu",
          - výrobě získaného produktu uvedeného v článku 36 nařízení (ES) č. 1069/2009, slova "pouze k výrobě získaného produktu. Není určeno k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat ani k aplikaci na půdu",
          iv) v případě mléka, mléčných výrobků, produktů získaných z mléka, mleziva a výrobků z mleziva slova "není určeno k lidské spotřebě",
          v) v případě želatiny vyrobené z materiálu kategorie 3 slova "želatina vhodná ke krmení zvířat",
          vi) v případě kolagenu vyrobeného z materiálu kategorie 3 slova "kolagen vhodný ke krmení zvířat",
          vii) v případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu slova "k použití pouze jako krmivo pro zvířata v zájmovém chovu",
          viii) v případě ryb a produktů získaných z ryb určených ke krmení ryb, které byly před distribucí ošetřeny a zabaleny, název a adresu zařízení původu, v němž se krmivo vyrábí, a to jasně a čitelně, a
          - v případě rybí moučky z volně žijících ryb slova "obsahuje rybí moučku pouze z volně žijících ryb – lze použít ke krmení všech druhů ryb ve farmovém chovu",
          - v případě rybí moučky z ryb ve farmovém chovu slova "obsahuje rybí moučku pouze z ryb ve farmovém chovu druhu […] – lze použít pouze ke krmení jiného druhu ryb ve farmovém chovu",
          - v případě rybí moučky z volně žijících ryb a ryb ve farmovém chovu slova "obsahuje rybí moučku z volně žijících ryb a ryb ve farmovém chovu druhu […] – lze použít pouze ke krmení jiného druhu ryb ve farmovém chovu",
          ix) v případě krevních výrobků z koňovitých určených k jiným účelům než k použití v krmivech slova "krev a krevní výrobky z koňovitých. Není určeno k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat",
          x) v případě rohů, kopyt a paznehtů a jiných materiálů určených k výrobě organických hnojiv a půdních přídavků uvedených v oddíle 12 kapitoly II přílohy XIV slova "není určeno k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat",
          xi) v případě organických hnojiv a půdních přídavků slova "organická hnojiva nebo půdní přídavky / nesmí dojít ke spásání hospodářskými zvířaty ani k použití plodin jako rostlinného porostu nejméně během 21 dnů po aplikaci",
          xii) v případě materiálu použitého ke krmení v souladu s oddílem 1 kapitoly II přílohy VI název a adresu sběrného střediska a slova "není určeno k lidské spotřebě",
          xiii) v případě hnoje a obsahu trávicího traktu slovo "hnůj",
          xiv) v případě meziproduktů na vnějším obalu slova "pouze pro léčivé přípravky / veterinární léčivé přípravky / zdravotnické prostředky / aktivní implantabilní zdravotnické prostředky / diagnostické zdravotnické prostředky in vitro / laboratorní činidla",
          xv) v případě výzkumných a diagnostických vzorků slova "k výzkumným a diagnostickým účelům" namísto textu na etiketě stanoveného v písmeni a),
          xvi) v případě vzorků zboží slova "vzorek zboží, není určeno k lidské spotřebě" namísto textu na etiketě stanoveného v písmeni a),
          xvii) v případě výstavních předmětů slova "výstavní předmět, není určeno k lidské spotřebě" namísto textu na etiketě stanoveného v písmeni a).
          c) Etiketa uvedená v písmeni b) bodě xi) však není vyžadována u těchto organických hnojiv a půdních přídavků:
          i) v baleních připravených k prodeji o hmotnosti nepřesahující 50 kg určených k použití konečným spotřebitelem; nebo
          ii) v žocích, jejichž hmotnost nepřesahuje 1000 kg, pokud:
          - to povolí příslušný orgán členského státu, v němž mají být organické hnojivo nebo půdní přídavek aplikovány na půdu;
          - je na těchto žocích uvedeno, že nejsou určeny k aplikaci na půdu, k níž mají přístup hospodářská zvířata.
          3. Členské státy mohou zavést systémy nebo stanovit pravidla pro barevné kódování obalů, nádob nebo vozidel používaných pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které pocházejí z jejich území a zůstávají na něm, za předpokladu, že tyto systémy nebo pravidla nelze zaměnit se systémem barevného kódování stanoveným v odst. 1 písm. c).
          4. Členské státy mohou zavést systémy nebo stanovit pravidla pro označování vedlejších produktů živočišného původu, které pocházejí z jejich území nebo na něm zůstávají, za předpokladu, že tyto systémy nebo pravidla nejsou v rozporu s požadavky na označování stanovenými pro získané produkty v kapitole V této přílohy.
          5. Odchylně od odstavců 3 a 4 mohou členské státy používat systémy nebo pravidla uvedené ve zmíněných odstavcích pro vedlejší produkty živočišného původu, které pocházejí z jejich území, které však nemají na jejich území zůstat, pokud s tím daný členský stát anebo třetí země určení vyjádří souhlas.
          6. Avšak:
          a) odstavce 1 a 2 této kapitoly se nevztahují na identifikaci materiálu kategorie 3, který sestává z mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, prováděnou provozovateli zařízení na zpracování mléka, která byla schválena v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, pokud tato zařízení přijímají produkty, které předtím dodala a které jsou jim vráceny, zejména od jejich odběratelů;
          b) odchylně od odstavců 1 a 2 může příslušný orgán souhlasit s identifikací hnoje, který je přepravován mezi dvěma body v jednom hospodářství nebo mezi hospodářstvími a uživateli v témže členském státě, jinými prostředky;
          c) krmné směsi definované v čl. 3 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 767/2009, které byly vyrobeny z vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a které jsou zabaleny a uváděny na trh jako krmivo v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009, nemusí být identifikovány v souladu s odstavcem 1 a nemusí být opatřeny etiketou v souladu s odstavcem 2.
          KAPITOLA III
          OBCHODNÍ DOKLADY A VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
          1. K vedlejším produktům živočišného původu a získaným produktům musí být během přepravy přiložen obchodní doklad podle vzoru stanoveného v této kapitole nebo veterinární osvědčení, pokud to požaduje toto nařízení.
          Takovýto doklad či osvědčení však nejsou nutné, pokud:
          a) maloobchodníci dodají získané produkty z materiálu kategorie 3 a organická hnojiva a půdní přídavky v rámci téhož členského státu jiným konečným uživatelům než hospodářským subjektům;
          b) jsou mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které představují materiály kategorie 3, sebrány a vráceny provozovatelům zařízení na zpracování mléka, která byla schválena v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, jestliže tito provozovatelé přijímají produkty, a to zejména od svých odběratelů, které jim předtím dodali;
          c) jsou krmné směsi definované v čl. 3 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 767/2009, které byly vyrobeny z vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, uváděny na trh zabalené a označené v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009.
          2. Obchodní doklad musí být vyhotoven minimálně v trojím provedení (jeden originální doklad a dvě kopie). Originál musí doprovázet zásilku na místo konečného určení. Příjemce je povinen jej uchovat. Jednu z kopií je povinen uchovat výrobce, druhou přepravce.
          Členské státy mohou požadovat, aby byl důkaz o doručení zásilky poskytnut prostřednictvím systému TRACES nebo formou čtvrté kopie obchodního dokladu, která je příjemcem zaslána zpět výrobci.
          3. Veterinární osvědčení musí vydat a podepsat příslušný orgán.
          4. Během přepravy v rámci Unie musí být k vedlejším produktům živočišného původu a získaným produktům od počátečního bodu výrobního řetězce uvedeného v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 přiložen obchodní doklad podle vzoru uvedeného v odstavci 6.
          Nicméně kromě povolení předávat informace prostřednictvím alternativního systému uvedeného v čl. 21 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1069/2009 může příslušný orgán povolit, aby vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které jsou přepravovány po jeho území, byly provázeny:
          a) jiným obchodním dokladem v tištěné nebo elektronické podobě, pokud takovýto obchodní doklad obsahuje informace uvedené v písmeni f) poznámek pod odstavcem 6 této kapitoly;
          b) obchodním dokladem, v němž je množství materiálu vyjádřeno hmotností nebo objemem materiálu nebo počtem balení.
          5. Záznamy a související obchodní doklady nebo veterinární osvědčení se uchovávají alespoň po dobu dvou let, aby bylo možné předložit je příslušnému orgánu.
          6. Vzor obchodního dokladu
          Poznámky
          a) Obchodní doklady se vyhotovují v souladu se strukturou vzoru uvedeného v této kapitole.
          Musí obsahovat, a to v očíslovaném pořadí uvedeném ve vzoru, potvrzení, jež jsou požadována pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů.
          b) Podle potřeby se vyhotoví v jednom z úředních jazyků členského státu původu a členského státu určení.
          Je možné jej ovšem rovněž vyhotovit v jiném z úředních jazyků Unie, pokud je k němu přiložen úřední překlad nebo byl-li získán předchozí souhlas příslušného orgánu členského státu určení.
          c) Originál každého obchodního dokladu tvoří jeden list papíru, oboustranně, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné listy papíru prokazatelně tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.
          d) Pokud jsou k obchodnímu dokladu připojeny další listy papíru z důvodů identifikace položek zásilky, tyto listy se rovněž považují za součást originálu dokladu, pokud je každá stránka podepsána osobou odpovědnou za zásilku.
          e) Pokud obchodní doklad, včetně dalších listů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede číselný kód dokladu přidělený odpovědnou osobou.
          f) Originál obchodního dokladu musí vyplnit a podepsat odpovědná osoba.
          Obchodní doklad musí uvádět:
          i) datum odebrání materiálu ze zařízení,
          ii) popis materiálu včetně
          - identifikace materiálu podle jedné z kategorií uvedených v článcích 8, 9 a 10 nařízení (ES) č. 1069/2009,
          - živočišného druhu a konkrétního odkazu na použitelné písmeno/bod článku 10 nařízení (ES) č. 1069/2009 v případě materiálu kategorie 3 a z něj získaných produktů, které jsou určeny ke krmení, a
          - v příslušných případech čísla ušní značky zvířete,
          iii) množství materiálu vyjádřené objemem, hmotností nebo počtem balení,
          iv) místo původu materiálu, z nějž je materiál odeslán,
          v) název a adresu přepravce materiálu,
          vi) název a adresu příjemce a v příslušných případech jeho číslo schválení nebo registrace, které bylo vydáno podle nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 nebo (ES) č. 183/2005, podle toho, které je použitelné, a
          vii) v příslušných případech číslo schválení nebo registrace zařízení nebo podniku původu, které bylo vydáno podle nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 nebo (ES) č. 183/2005, podle toho, které je použitelné, a popis povahy a metod ošetření.
          g) Podpis odpovědné osoby musí být v jiné barvě, než je barva tisku.
          h) Číslo jednací dokumentu a místní číslo jednací se pro jednu zásilku vydají pouze jednou.
          Obchodní doklad
          pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v rámci Evropské unie v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          EVROPSKÁ UNIE
          Obchodní doklad
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          PSČ
          I.2. Číslo jednací dokladu
          I.2.a. Místní číslo jednací
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6.
          I.7.
          I.8. Země původu
          Kód ISO
          I.9. Region původu
          Kód
          I.10. Země určení
          Kód ISO
          I.11. Region určení
          Kód
          I.12. Místo původu
          I.13. Místo určení
          Zařízení
          Zařízení
          Ostatní
          Název
          Číslo schválení
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Adresa
          PSČ
          PSČ
          I.14. Místo nakládky
          I.15. Datum odjezdu
          I.16. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          I.17. Přepravce
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          Členský stát
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Tranzit přes třetí zemi
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          Místo vstupu
          Číslo stanoviště hraniční kontroly
          I.27. Tranzit přes členské státy
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          I.28. Vývoz
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          I.29.
          I.30.
          I.31. Identifikace zboží
          Číslo schválení zařízení
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Kategorie
          Typ úpravy
          Výrobní závod
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu / získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě
          II.Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1. Prohlášení odesílatele
          Já, níže podepsaný, prohlašuji, že:
          II.1.1. informace v části I jsou věcně správné;
          II.1.2. byla přijata veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů patogenními původci a křížové kontaminaci mezi jednotlivými kategoriemi.
          Poznámky
          Část I:
          Kolonky I.9. a I.11.: V příslušných případech.
          Kolonky I.12., I.13. a I.17.: Číslo schválení nebo číslo registrace.
          Kolonka I.14: Vyplňte, pokud se liší od „I.1. Odesílatel“.
          Kolonka I.25: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonka I.31:
          Druh zvířat: V případě materiálu kategorie 3 a z něj získaných produktů určených k využití jako krmná surovina.
          Druh zboží: Uveďte zboží vybrané z následujícího seznamu: „vedlejší produkty včelařství“, „krevní výrobky“, „krev“, „krevní moučka“, „získané produkty“ (pokud již nejsou za konečným bodem, a tudíž není požadován obchodní doklad), „zbytky rozkladu“, „obsah trávicího traktu“, „žvýkací pamlsky pro psy“ (pokud již nejsou za konečným bodem, a tudíž není požadován obchodní doklad), „rybí moučka“, „dochucovací masové výtažky“, „želatina“, „škvarky“, „kůže a kožky“ (pokud již nejsou za konečným bodem, a tudíž není požadován obchodní doklad), „hydrolyzované bílkoviny“, „organická hnojiva“, „krmivo pro zvířata v zájmovém chovu“, „zpracované živočišné bílkoviny“, „zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu“ (pokud již není za konečným bodem, a tudíž není požadován obchodní doklad), „syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu“, „tavené/škvařené tuky“, „kompost“, „zpracovaný hnůj“, „rybí tuk“, „mléčné výrobky“, „kal z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka“, „hydrogenfosforečnan vápenatý“, „fosforečnan vápenatý“, „kolagen“, „vaječné výrobky“, „sérum koňovitých“, „lovecké trofeje“, „vlna“ (pokud již není za konečným bodem, a tudíž není požadován obchodní doklad), „srst“, „prasečí štětiny“, „peří“, „vedlejší produkty živočišného původu určené ke zpracování“.
          Kategorie: Kategorie 1, 2 nebo 3. V případě materiálu kategorie 3 uveďte, o jaké písmeno – a) až p) – se jedná (podle článku 10 nařízení (ES) č. 1069/2009):
          V případě vedlejších produktů živočišného původu určených k použití v syrovém krmivu pro zvířata v zájmovém chovu uveďte 3a nebo 3b (i nebo ii), tedy zda jsou vedlejší produkty živočišného původu uvedeny v čl. 10 písm. a) nebo b) (bodě i) nebo ii)) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          V případě kůží a kožek a produktů z nich získaných uveďte 3b(iii) nebo 3n, tedy zda jsou vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty uvedeny v čl. 10 písm. b) bodě iii) nebo v písmeni n) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Jestliže zásilka obsahuje více než jednu kategorii materiálu, uveďte množství a v příslušných případech počet nádob na kategorii materiálů.
          Typ úpravy: V případě ošetřených kůží a kožek, které a) nesplňují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, nebo b) neprošly úplným procesem činění nebo c) nejsou „wet blue“ (kůže vyčiněná chromem bez další úpravy) nebo d) nejsou mořené surové kůže nebo e) nejsou vápněné kůže (ošetřené vápnem v solném roztoku s pH 12 až 13 po dobu minimálně 8 hodin): uveďte jedno z následujících ošetření: a) sušené; b) nasolené za sucha nebo za mokra po dobu nejméně 14 dnů před odesláním; c) nasolené po dobu 7 dnů v mořské soli s přídavkem 2 % uhličitanu sodného.
          U materiálů kategorie 3 a získaných produktů z materiálu kategorie 3 určených k použití v krmivech: v příslušných případech popište povahu a metody ošetření.
          Číslo šarže: Uveďte číslo šarže nebo v příslušných případech číslo ušní značky.
          Barva podpisu se musí lišit od barvy tisku.
          Podpis
          V … dne …
          (místo)
          (datum)
          (podpis odpovědné osoby / odesílatele)
          (jméno, hůlkovým písmem)
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA IV
          ZÁZNAMY
          Oddíl 1
          Obecná ustanovení
          1. Záznamy uvedené v čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu a získaných produktech kromě krmných směsí definovaných v čl. 3 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 767/2009, které byly vyrobeny z vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a jsou uváděny na trh v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009, musí obsahovat:
          a) popis:
          i) živočišného druhu u materiálu kategorie 3 a z něj získaných produktů, určených k použití jako krmné suroviny a v příslušných případech číslo ušní značky v případě celých jatečně upravených těl zvířat a jejich hlav,
          ii) množství materiálu;
          b) v případě záznamů uchovávaných kteroukoli osobou, která zasílá vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, tyto informace:
          i) datum odebrání materiálu ze zařízení,
          ii) název a adresu přepravce a příjemce a v příslušných případech jejich číslo schválení nebo registrace;
          c) v případě záznamů uchovávaných kteroukoli osobou, která přepravuje vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, tyto informace:
          i) datum odebrání materiálu ze zařízení,
          ii) místo původu materiálu, z nějž je materiál odeslán,
          iii) název a adresu příjemce a v příslušných případech jeho číslo schválení nebo registrace;
          d) v případě záznamů uchovávaných kteroukoli osobou, která přijímá vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, tyto informace:
          i) datum přijetí materiálu,
          ii) místo původu materiálu, z nějž je materiál odeslán,
          iii) název a adresu přepravce.
          2. Odchylně od odstavce 1 tohoto oddílu nemusí provozovatelé uchovávat informace uvedené v odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. b) bodě i) a odst. 1 písm. c) bodech i) a iii) a odst. 1 písm. d) bodech ii) a iii) odděleně, pokud u každé zásilky uchovávají kopii obchodního dokladu stanoveného v kapitole III a dávají tyto informace k dispozici společně s ostatními informacemi, které jsou požadovány podle odstavce 1 tohoto oddílu.
          3. Provozovatelé spalovacích a spoluspalovacích zařízení musí vést záznamy o množstvích a kategorii spálených nebo případně spoluspálených vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a o datu, kdy k těmto úkonům došlo.
          Oddíl 2
          Doplňkové požadavky v případě použití ke zvláštním krmným účelům
          Pokud jsou vedlejší produkty živočišného původu použity ke zvláštním krmným účelům v souladu s kapitolou II přílohy IV, musí provozovatelé kromě záznamů požadovaných podle oddílu 1 vést následující záznamy o příslušném materiálu:
          1. v případě konečných uživatelů o použitém množství, zvířatech, která mají být krmena, a datu použití;
          2. v případě sběrných středisek:
          i) o množství, s nímž se manipuluje nebo které je ošetřeno v souladu s odstavcem 4 oddílu 1 kapitoly I přílohy IV,
          ii) o názvu/jméně a adrese jednotlivých konečných uživatelů materiálu,
          iii) o prostorách, do nichž je materiál přemístěn za účelem použití,
          iv) o odeslaném množství a
          v) o datu, kdy byl materiál odeslán.
          Oddíl 3
          Požadavky u některých kožešinových zvířat
          Provozovatel hospodářství uvedeného v kapitole I přílohy II musí vést záznamy alespoň o:
          a) počtu kožešin a jatečně upravených těl zvířat, která byla krmena materiály pocházejícími ze zvířat stejného druhu; a
          b) o každé zásilce, aby se zaručila sledovatelnost materiálu.
          Oddíl 4
          Požadavky na aplikaci určitých organických hnojiv a půdních přídavků na půdu
          Osoba odpovědná za půdu, na kterou jsou aplikována organická hnojiva a půdní přídavky jiné než materiály uvedené ve druhém odstavci kapitoly II přílohy II a k níž mají přístup hospodářská zvířata nebo na které je sekán rostlinný porost ke krmení hospodářských zvířat, musí uchovávat alespoň po dobu dvou let záznamy:
          1. o množství aplikovaných organických hnojiv a půdních přídavků;
          2. o datu, kdy byly organická hnojiva a půdní přídavky aplikovány na půdu, a o místech aplikace;
          3. o datech následujících po aplikaci organického hnojiva nebo půdního přídavku, kdy bylo hospodářským zvířatům povoleno pást se na dané půdě nebo kdy byl na dané půdě posekán rostlinný porost určený ke krmení.
          Oddíl 5
          Požadavky na vedlejší produkty živočišného původu získané z vodních živočichů a krmení ryb
          Zpracovatelská zařízení, která vyrábějí rybí moučku nebo jiná krmiva pocházející z vodních živočichů, musí uchovávat záznamy:
          a) o denně vyrobených množstvích;
          b) o druzích původu včetně údaje, zda byli vodní živočichové uloveni ve volné přírodě nebo chováni v rámci akvakultury;
          c) v případě rybí moučky z ryb ve farmovém chovu, která je určena ke krmení jiných druhů ryb ve farmovém chovu, o vědeckém názvu druhu původu.
          Oddíl 6
          Požadavky na spálení a zahrabání vedlejších produktů živočišného původu
          V případě spálení nebo zahrabání vedlejších produktů živočišného původu podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 musí osoba, která je za toto spálení nebo zahrabání odpovědná, vést záznamy:
          a) o množstvích, kategoriích a druzích spálených nebo zahrabaných vedlejších produktů živočišného původu;
          b) o datu a místě spálení a zahrabání.
          Oddíl 7
          Požadavky na fotografickou želatinu
          Provozovatelé schválených továren fotografického průmyslu uvedených v oddíle 11 kapitoly II přílohy XIV musí vést záznamy o nákupech a využití fotografické želatiny a o neškodném odstraňování zbytků a přebytečného materiálu.
          KAPITOLA V
          OZNAČOVÁNÍ URČITÝCH ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ
          1. Ve zpracovatelských zařízeních, která zpracovávají materiál kategorie 1 nebo kategorie 2, musí být získané produkty trvale označeny glycerol-triheptanoátem (GTH) tímto způsobem:
          a) GTH se přidá do získaných produktů, které prošly předchozím hygienizačním tepelným ošetřením při teplotě v jádře alespoň 80 °C a zůstávají následně chráněné před opětovnou kontaminací;
          b) všechny získané produkty jednotně obsahují v celé hmotě minimální koncentraci alespoň 250 mg GTH na kg tuku.
          2. Provozovatelé zpracovatelských zařízení uvedených v odstavci 1 musí mít zavedený systém monitorování a zaznamenávání parametrů, které jsou vhodným prostředkem k tomu, aby bylo příslušnému orgánu prokázáno, že je dosaženo požadované jednotné minimální koncentrace GTH.
          Uvedený systém monitorování a zaznamenávání musí zahrnovat určování obsahu intaktního GTH jako triglyceridu ve vyčištěném extraktu GTH v petroletheru 40–70 ze vzorků odebraných v pravidelných intervalech.
          3. Označení GTH se nevyžaduje u:
          a) tekutých získaných produktů určených do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování;
          b) získaných produktů určených ke krmení kožešinových zvířat v souladu s kapitolou I přílohy II;
          c) bionafty vyrobené v souladu s bodem D oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV;
          d) získaných produktů, které byly získány v souladu s čl. 12 písm. a) bodem ii), čl. 12 písm. b) bodem ii), čl. 13 písm. a) bodem ii), čl. 13 písm. b) bodem ii) a čl. 16 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud jsou takovéto produkty:
          i) přemísťovány uzavřeným systémem přepravníků, který nelze obejít a který byl schválen příslušným orgánem, ze zpracovatelského zařízení určeného k:
          - okamžitému přímému spalování nebo spoluspalování,
          - okamžitému použití v souladu s metodou schválenou pro vedlejší produkty živočišného původu kategorie 1 a kategorie 2 v souladu s kapitolou IV přílohy IV nebo
          ii) určeny k výzkumným účelům nebo jiným zvláštním účelům uvedeným v článku 17 nařízení (ES) č. 1069/2009, které byly povoleny příslušným orgánem.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IX
          POŽADAVKY NA URČITÁ SCHVÁLENÁ A REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ A PODNIKY
          KAPITOLA I
          VÝROBA KRMIVA PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU
          Zařízení nebo podniky, které vyrábějí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, musí být vybaveny odpovídajícím vybavením:
          a) ke zcela bezpečnému skladování a ošetření příchozího materiálu; a
          b) k neškodnému odstraňování nevyužitých vedlejších produktů živočišného původu zbylých po výrobě výrobků v souladu s tímto nařízením, nebo musí být takovýto materiál zaslán do spalovacího zařízení, spoluspalovacího zařízení, zpracovatelského zařízení nebo, jde-li o materiál kategorie 3, do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009 a tímto nařízením.
          KAPITOLA II
          MANIPULACE S VEDLEJŠÍMI PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU PO JEJICH SBĚRU
          Požadavky této kapitoly se vztahují na skladování vedlejších produktů živočišného původu podle čl. 24 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 a na následující úkony, při nichž dochází k manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu po jejich sběru podle čl. 24 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení:
          a) třídění;
          b) dělení;
          c) chlazení;
          d) mražení;
          e) solení nebo konzervování jinými postupy;
          f) odstraňování kůží a kožek;
          g) odstraňování specifikovaného rizikového materiálu;
          h) úkony, při nichž dochází k manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu a které jsou prováděny v souladu s povinnostmi podle veterinárních předpisů Unie; například prohlídka po porážce nebo odběr vzorků;
          i) pasterizačně/hygienické ošetření vedlejších produktů živočišného původu určených k přeměně na bioplyn nebo zkompostování, a to před takovouto přeměnou nebo zkompostováním v jiném zařízení nebo podniku v souladu s přílohou V tohoto nařízení;
          j) prosévání.
          Oddíl 1
          Obecné požadavky
          1. Prostory a vybavení, v nichž jsou prováděny mezioperace, musí splňovat alespoň následující požadavky:
          a) musí být dostatečně odděleny od průběžných komunikací, po nichž by se mohla šířit kontaminace, a od jiných prostor, například jatek. Prostorové rozvržení zařízení musí zaručovat, že od okamžiku přijetí až do odeslání jsou materiály kategorie 1, resp. kategorie 2 naprosto odděleny od materiálu kategorie 3, pokud nejsou ve zcela samostatné budově;
          b) zařízení musí disponovat zakrytým prostorem k přijímání a odesílání vedlejších produktů živočišného původu, pokud nejsou vedlejší produkty živočišného původu vypouštěny prostřednictvím zařízení, která brání šíření rizik pro zdraví lidí a zvířat, například uzavřeným potrubím pro tekuté vedlejší produkty živočišného původu;
          c) zařízení musí být zkonstruováno způsobem, který umožňuje snadné čištění a dezinfikování. Podlahy musí být položeny tak, aby umožňovaly odvod tekutin;
          d) zařízení musí být vybaveno odpovídajícím zařízením včetně toalet, šaten a umyvadel pro zaměstnance a je-li to vhodné, kancelářským prostorem, který je možné dát k dispozici pracovníkům provádějícím úřední kontroly;
          e) zařízení musí být vybaveno odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci;
          f) v případě, kdy je to pro účely dosažení cílů tohoto nařízení nezbytné, musí být zařízení vybaveno vhodnými prostředky uskladnění s řízenou teplotou s dostatečnou kapacitou k udržování vedlejších produktů živočišného původu v odpovídající teplotě navrženými tak, aby umožňovaly sledování a záznam těchto teplot.
          2. Zařízení musí být vybaveno vhodnými prostředky k čištění a dezinfekci kontejnerů nebo nádob, ve kterých vedlejší produkty živočišného původu obdrželo, a dopravních prostředků jiných než lodí, ve kterých jsou přepravovány. K dispozici musí být odpovídající vybavení k dezinfekci kol vozidel.
          Oddíl 2
          Hygienické požadavky
          1. Třídění vedlejších produktů živočišného původu se provádí způsobem, který zamezí jakémukoli riziku šíření nákaz zvířat.
          2. S vedlejšími produkty živočišného původu musí být po celou dobu skladování manipulováno a musí být uskladněny odděleně od ostatního zboží tak, aby se zabránilo šíření patogenních původců.
          3. Vedlejší produkty živočišného původu musí být až do dalšího odeslání náležitým způsobem uskladněny při vhodných teplotách.
          Oddíl 3
          Normy zpracování při pasterizačně/hygienickém ošetření
          Pasterizačně/hygienické ošetření uvedené v písmeni i) úvodního odstavce této kapitoly se provádí v souladu s normami zpracování uvedenými v odstavci 1 oddílu 1 kapitoly I přílohy V nebo v souladu s alternativními parametry pro přeměnu, které byly povoleny v souladu s odstavcem 1 oddílu 2 kapitoly III téže přílohy.
          KAPITOLA III
          POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ
          Oddíl 1
          Obecné požadavky
          Prostory a vybavení pro skladování získaných produktů musí splňovat alespoň následující požadavky:
          1. Prostory a vybavení pro skladování získaných produktů z materiálu kategorie 3 se nesmějí nacházet ve stejném místě jako prostory pro skladování získaných produktů z materiálu kategorie 1 nebo kategorie 2, pokud není prostorovým rozvržením a řízením prostor, například skladováním ve zcela oddělených budovách, zabráněno křížové kontaminaci.
          2. Zařízení musí:
          a) disponovat zakrytým prostorem k přijímání a odesílání získaných produktů, pokud nejsou získané produkty:
          i) vypouštěny prostřednictvím zařízení, která brání šíření rizik pro zdraví lidí a zvířat, například uzavřeným potrubím pro tekuté produkty, nebo
          ii) přijímány v baleních, například v žocích, nebo v zakrytých nepropustných nádobách nebo dopravních prostředcích;
          b) být zkonstruováno způsobem, který umožňuje snadné čištění a dezinfikování. Podlahy musí být položeny tak, aby umožňovaly odvod tekutin;
          c) být vybaveno odpovídajícím zařízením včetně toalet, šaten a umyvadel pro zaměstnance;
          d) být vybaveno odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci.
          3. Zařízení musí být vybaveno vhodnými prostředky k čištění a dezinfekci kontejnerů nebo nádob, ve kterých získané produkty obdrželo, a dopravních prostředků jiných než lodí, ve kterých jsou přepravovány.
          4. Získané produkty musí být až do dalšího odeslání náležitým způsobem uskladněny.
          Oddíl 2
          Zvláštní požadavky na skladování určitého mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka
          1. Produkty uvedené v části II oddílu 4 kapitoly II přílohy X musí být skladovány při odpovídající teplotě, aby se zabránilo vzniku rizika pro zdraví lidí nebo zvířat, a to ve vyhrazeném schváleném nebo registrovaném skladovacím zařízení nebo podniku nebo ve vyhrazeném odděleném skladovacím prostoru v rámci schváleného nebo registrovaného skladovacího zařízení nebo podniku.
          2. Vzorky konečných produktů, které byly odebrány během skladování nebo při vyskladnění, musí splňovat alespoň mikrobiologické normy stanovené v kapitole I přílohy X.
          KAPITOLA IV
          REGISTROVANÍ PROVOZOVATELÉ
          1. Provozovatelé registrovaných podniků nebo zařízení nebo jiní registrovaní provozovatelé musí manipulovat s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty za těchto podmínek:
          a) prostory musí být vybudovány tak, aby umožňovaly účinné čištění a dezinfekci, je-li to vhodné;
          b) prostory musí být vybaveny odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci;
          c) je-li to nezbytné, musí být zařízení a vybavení udržováno v hygienickém stavu;
          d) vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty musí být skladovány za podmínek, které brání kontaminaci.
          2. Provozovatelé musí vést záznamy ve formě, ke které má příslušný orgán přístup.
          3. Registrovaní provozovatelé, kteří přepravují vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty jinde než mezi prostorami stejného provozovatele, musí dodržovat zejména tyto body:
          a) mají k dispozici informace o identifikaci svých vozidel, které umožňují ověřit, že jsou vozidla používána k přepravě vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů;
          b) podle potřeby svá vozidla čistí a dezinfikují;
          c) přijmou veškerá ostatní nezbytná opatření, aby zabránili kontaminaci a šíření onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA X
          KRMNÉ SUROVINY
          KAPITOLA I
          OBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH
          Mikrobiologické normy pro získané produkty
          Na získané produkty se vztahují následující mikrobiologické normy:
          Vzorky konečných produktů odebrané v průběhu skladování nebo při vyskladnění ve zpracovatelském zařízení musí splňovat tyto normy:
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g;
          kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          Mikrobiologické normy stanovené v této kapitole se však nevztahují na tavené/škvařené tuky a rybí tuk ze zpracování vedlejších produktů živočišného původu, jsou-li zpracované živočišné bílkoviny, které byly získány při stejném zpracování, podrobeny odběru vzorků, aby se zaručil soulad s uvedenými normami.
          KAPITOLA II
          ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVANÉ ŽIVOČIŠNÉ BÍLKOVINY A JINÉ ZÍSKANÉ PRODUKTY
          Oddíl 1
          Zvláštní požadavky na zpracované živočišné bílkoviny
          A. Suroviny
          K výrobě zpracovaných živočišných bílkovin mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které jsou materiály kategorie 3, nebo produkty, které jsou z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů kategorie 3 uvedených v čl. 10 písm. n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování
          1. Zpracované živočišné bílkoviny pocházející ze savců musí být podrobeny zpracovatelské metodě č. 1 (tlakové sterilizaci) uvedené v kapitole III přílohy IV.
          Nicméně,
          a) prasečí krev nebo frakce prasečí krve určené k výrobě krevní moučky mohou být namísto toho podrobeny kterékoli ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV, pokud se u zpracovatelské metody č. 7 použilo na celou hmotu tepelné ošetření zahřátím na teplotu 80 °C;
          b) zpracované živočišné bílkoviny pocházející ze savců
          i) mohou být podrobeny kterékoli ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV, pokud jsou následně neškodně odstraněny nebo využity jako palivo ke spalování pro energetické účely,
          ii) pokud jsou určeny výhradně k použití v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu, mohou být podrobeny kterékoli ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV, pokud:
          - jsou přepravovány v nádobách určených pro tento účel, které neslouží k přepravě vedlejších produktů živočišného původu nebo krmiv pro hospodářská zvířata, a
          - jsou odesílány přímo ze zpracovatelského zařízení pro materiál kategorie 3 do zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo do schváleného skladovacího zařízení, z nějž jsou odeslány přímo do zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu.
          2. Zpracované živočišné bílkoviny, které nepocházejí ze savců, s výjimkou rybí moučky, musí být podrobeny některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV.
          3. Rybí moučka musí být podrobena:
          a) některé ze zpracovatelských metod stanovených v kapitole III přílohy IV; nebo
          b) jiné metodě, která zaručuje, že produkt splňuje mikrobiologické normy pro získané produkty stanovené v kapitole I této přílohy.
          C. Skladování
          1. Zpracované živočišné bílkoviny musí být zabaleny a uskladněny v nových nebo sterilizovaných pytlích nebo uskladněny v řádně zkonstruovaných zásobnících pro volně ložené látky nebo skladovacích halách.
          Musí být přijata odpovídající opatření k minimalizaci kondenzace uvnitř zásobníků, přepravníků nebo výtahů.
          2. Produkty na přepravnících, výtazích a v zásobnících musí být chráněny proti náhodné kontaminaci.
          3. Zařízení k manipulaci se zpracovanými živočišnými bílkovinami musí být udržováno v čistém a suchém stavu a musí být vybaveno odpovídajícími kontrolními body, aby bylo možné čistotu zařízení kontrolovat.
          Veškeré prostředky uskladnění musí být pravidelně vyprazdňovány a čištěny v míře nezbytné k zabránění kontaminaci.
          4. Zpracované živočišné bílkoviny musí být uchovávány v suchu.
          Musí být zabráněno prosakování a kondenzaci ve skladovacím prostoru.
          Oddíl 2
          Zvláštní požadavky na krevní výrobky
          A. Surovina
          K výrobě krevních výrobků může být použita pouze krev uvedená v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. b) bodě i) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování
          Krevní výrobky musí být podrobeny:
          a) některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV; nebo
          b) jiné metodě, která zaručuje, že krevní výrobek splňuje mikrobiologické normy pro získané produkty stanovené v kapitole I této přílohy.
          Oddíl 3
          Zvláštní požadavky na tavené/škvařené tuky, rybí tuk a tukové deriváty z materiálu kategorie 3
          A. Suroviny
          1. Tavené/škvařené tuky
          K výrobě taveného/škvařeného tuku může být použit pouze materiál kategorie 3 jiný než materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. i), j), n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          2. Rybí tuk
          K výrobě rybího tuku může být použit pouze materiál kategorie 3 uvedený v čl. 10 písm. i) a j) nařízení (ES) č. 1069/2009 a materiál kategorie 3 pocházející z vodních živočichů uvedený v čl. 10 písm. e) a f) uvedeného nařízení.
          B. Normy zpracování
          Pokud nebyly rybí tuk nebo tavené/škvařené tuky vyrobeny v souladu s oddíly VIII, resp. XII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, musí být tavené/škvařené tuky vyrobeny za použití některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metody č. 7 a rybí tuky mohou být vyrobeny:
          a) za použití zpracovatelských metod č. 1 až 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV; nebo
          b) v souladu s jinou metodou, která zaručuje, že tento produkt splňuje mikrobiologické normy pro získané produkty stanovené v kapitole I této přílohy.
          Tavené/škvařené tuky získané z přežvýkavců musí být pročištěny tak, aby maximální úroveň zbývajících nerozpustných nečistot nepřesahovala 0,15 % hmotnostních.
          Tukové deriváty z tavených/škvařených tuků nebo rybího tuku kategorie 3 musí být vyrobeny jednou ze zpracovatelských metod uvedených v kapitole III přílohy IV.
          C. Hygienické požadavky
          Pokud jsou tavený/škvařený tuk nebo rybí tuk v balení, musí být zabaleny do nových nádob nebo nádob, které byly v nezbytném případě vyčištěny a vydezinfikovány, aby se zabránilo kontaminaci, a musí být přijata veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo jejich opětovné kontaminaci.
          Pokud se předpokládá přeprava volně loženého výrobku, musí být potrubí, čerpadla, cisterny a jiné kontejnery pro volně ložené látky nebo kamionové cisterny používané k přepravě výrobku z výrobního závodu, a to buď přímo na loď, nebo do zásobníků na pobřeží nebo přímo do podniků, před použitím čisté.
          Oddíl 4
          Zvláštní požadavky na mléko, mlezivo a některé další produkty získané z mléka nebo mleziva
          Část I
          Obecné požadavky
          A. Surovina
          K výrobě mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka lze použít pouze mléko uvedené v čl. 10 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009 kromě kalu z odstředivky nebo separátoru a mléko uvedené v čl. 10 písm. f) a h) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Mlezivo lze použít pouze tehdy, pokud pochází ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného prostřednictvím mleziva na člověka nebo zvířata.
          B. Normy zpracování
          1. Mléko musí být ošetřeno jedním z následujících způsobů:
          1.1. sterilizací při hodnotě F0 [*] 3 nebo vyšší;
          1.2. UHT [**] v kombinaci s jednou z následujících podmínek:
          a) je provedeno následné fyzikální ošetření:
          i) procesem sušení, v případě mléka určeného ke krmení v kombinaci s doplňkovým zahřátím alespoň na teplotu 72 °C; nebo
          ii) snížením hodnoty pH pod 6 nejméně po dobu jedné hodiny;
          b) mléko, mléčný výrobek nebo produkt získaný z mléka byly vyrobeny nejméně 21 dnů před odesláním a během této doby nebyl v členském státě původu zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky;
          1.3. dvojnásobným ošetřením HTST [***];
          1.4. HTST v kombinaci s jednou z následujících podmínek:
          a) je provedeno následné fyzikální ošetření:
          i) procesem sušení, v případě mléka určeného ke krmení v kombinaci s doplňkovým zahřátím alespoň na teplotu 72 °C, nebo
          ii) snížením hodnoty pH pod 6,0 nejméně po dobu jedné hodiny;
          b) mléko, mléčný výrobek nebo produkt získaný z mléka byly vyrobeny nejméně 21 dnů před odesláním a během této doby nebyl v členském státě původu zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky.
          2. Mléčné výrobky a produkty získané z mléka musí být buď ošetřeny nejméně jedním způsobem uvedeným v odstavci 1, nebo musí být vyrobeny z mléka ošetřeného v souladu s odstavcem 1.
          3. Syrovátka určená ke krmení zvířat druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce a vyrobená z mléka ošetřeného v souladu s odstavcem 1 musí:
          a) buď být odebrána nejméně 16 hodin po sražení mléka a její hodnota pH před přepravou do hospodářství s chovem zvířat musí být nižší než 6,0; nebo
          b) být vyrobena nejméně 21 dnů před odesláním a během této doby nesmí být v členském státě původu zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky.
          4. Kromě požadavků stanovených v odstavcích 1, 2 a 3 musí mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka splňovat tyto požadavky:
          4.1. po ukončení zpracování musí být uplatněna veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci produktů;
          4.2. konečný produkt musí být označen tak, aby bylo patrné, že obsahuje materiál kategorie 3 a není určen k lidské spotřebě, a musí být
          a) zabalen do nových nádob nebo
          b) přepravován volně ložený v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány.
          5. Syrové mléko musí být vyráběno za podmínek, které poskytují odpovídající záruky ve vztahu ke zdraví zvířat.
          6. Mlezivo a výrobky z mleziva musí:
          6.1. být získány od skotu drženého v hospodářství, v němž jsou všechna stáda skotu uznána jako úředně prostá tuberkulózy, úředně prostá brucelózy a úředně prostá enzootické leukózy skotu podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. d), f) a j) směrnice 64/432/EHS;
          6.2. být vyrobeny nejméně 21 dnů před odesláním a během této doby nesmí být v členském státě původu zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky;
          6.3. projít jedním ošetřením HTST [***];
          6.4. splňovat požadavky stanovené v odstavci 4 této části.
          Část II
          Odchylka pro uvádění mléka zpracovaného v souladu s vnitrostátními normami na trh
          1. Požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 této části se vztahují na zpracování, používání a skladování mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, které představují materiál kategorie 3, uvedených v čl. 10 písm. e) nařízení (ES) č. 1069/2009, kromě kalu z odstředivky a separátoru, a mléka uvedeného v čl. 10 písm. f) a h) uvedeného nařízení, které nebyly zpracovány v souladu s částí I tohoto oddílu.
          2. Příslušný orgán povolí zařízením na zpracování mléka, která byla schválena nebo registrována v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, aby dodávala mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka pro účely uvedené v odstavci 3 této části, pokud dotčené zařízení zaručí sledovatelnost produktů.
          3. Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka mohou být dodávány a používány jako krmná surovina:
          a) v dotčeném členském státě a příhraničních oblastech, v nichž se členské státy za tímto účelem navzájem dohodly, v případě získaných produktů včetně proplachové vody, které byly ve styku se syrovým mlékem a/nebo mlékem pasterizovaným v souladu s požadavky na tepelné ošetření stanovenými v bodě II odst. 1 písm. a) nebo b) kapitoly II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, pokud byly tyto získané produkty ošetřeny jedním z těchto způsobů:
          i) UHT,
          ii) sterilizací, při které je buď dosaženo hodnoty Fc rovné nebo vyšší než 3, nebo která byla provedena při teplotě nejméně 115 °C po dobu 15 minut nebo za rovnocenné kombinace teploty a času;
          iii) pasterizací nebo sterilizací kromě sterilizace uvedené v bodě ii), po nichž následuje:
          - v případě sušeného mléka nebo sušených mléčných výrobků nebo produktů získaných z mléka proces sušení,
          - v případě acidifikovaného mléčného výrobku proces, při němž se pH sníží a je po dobu nejméně jedné hodiny udržováno pod hodnotou 6;
          b) v dotčeném členském státě,
          i) v případě získaných produktů včetně proplachové vody, které byly ve styku s mlékem, jež bylo pouze pasterizováno v souladu s požadavky na tepelné ošetření stanovenými v bodě II. 1 písm. a) kapitoly II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, a syrovátky vyrobené z mléčných výrobků, které nebyly tepelně ošetřeny, odebrané nejdříve 16 hodin po sražení mléka, jejíž hodnota pH před dodáním ke krmení musí být nižší než 6,0, pokud jsou odesílány do omezeného počtu schválených hospodářství s chovem zvířat, který je stanoven na základě posouzení rizik při nejlepším a nejhorším scénáři provedeném dotčeným členským státem při přípravě pohotovostních plánů pro epizootické nákazy, zejména slintavku a kulhavku,
          ii) v případě surových produktů včetně proplachové vody, která byla ve styku se syrovým mlékem a jinými produkty, u nichž není možné zaručit ošetření uvedená v písmeni a) a v písm. b) bodě i), pokud jsou odesílány do omezeného počtu schválených hospodářství s chovem zvířat, který je stanoven na základě posouzení rizik při nejlepším a nejhorším scénáři provedeném dotčeným členským státem při přípravě pohotovostních plánů pro epizootické nákazy, zejména slintavku a kulhavku, a pokud je možné přemísťovat zvířata nacházející se v povoleném hospodářství s chovem zvířat výhradně:
          - buď přímo na jatka, která se nacházejí v témže členském státě, nebo
          - do jiného hospodářství v témže členském státě, u nějž příslušný orgán zaručí, že zvířata vnímavá ke slintavce a kulhavce mohou hospodářství opustit buď přímo na jatka, která se nacházejí v témže členském státě, nebo, byla-li zvířata odeslána do hospodářství, která ke krmení nepoužívají produkty uvedené v tomto bodě ii), po skončení období nekrmení uvedenými produkty po dobu 21 dnů od příchodu zvířat.
          4. Příslušný orgán může povolit dodávku mleziva, které nesplňuje podmínky stanovené v bodě B odst. 6 části I, od jednoho zemědělce druhému zemědělci v rámci téhož členského státu pro krmné účely, a to za podmínek, které brání přenosu rizik pro zdraví.
          Část III
          Zvláštní požadavky na kal z odstředivky nebo separátoru
          Materiál kategorie 3, který sestává z kalu z odstředivky nebo separátoru, musí být podroben tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C po dobu 60 minut nebo nejméně 80 °C po dobu 30 minut, než je možné uvést jej na trh pro účely krmení hospodářských zvířat.
          Oddíl 5
          Zvláštní požadavky na želatinu a hydrolyzované bílkoviny
          A. Suroviny
          K výrobě želatiny a hydrolyzovaných bílkovin mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které představují materiál kategorie 3, nebo produkty, které jsou z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. m), n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování pro želatinu
          1. Pokud nebyla želatina vyrobena v souladu s oddílem XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, musí být vyrobena procesem, který zaručuje, že je materiál kategorie 3 podroben ošetření kyselinou nebo zásadou, po němž následuje jedno nebo několikeré propláchnutí.
          Hodnota pH musí být odpovídajícím způsobem upravena. Želatina musí být extrahována zahřátím jednou nebo několikrát po sobě, po němž následuje pročištění prostřednictvím filtrace a sterilizace.
          2. Poté, co byla želatina podrobena procesům uvedeným v odstavci 1, může projít sušením a je-li to vhodné, procesem rozmělnění nebo laminace.
          3. Použití konzervačních prostředků jiných než oxidu siřičitého a peroxidu vodíku je zakázáno.
          C. Další požadavky na želatinu
          Želatina musí být zabalena, vložena do dalšího obalu, uskladněna a přepravována za uspokojivých hygienických podmínek.
          Zejména:
          a) musí být poskytnuta místnost nebo vyhrazený prostor k uskladnění obalového materiálu pro primární a sekundární balení;
          b) balení a vkládání do dalšího obalu musí probíhat v místnosti nebo v prostoru, které jsou pro tento účel určené.
          D. Normy zpracování pro hydrolyzované bílkoviny
          Hydrolyzované bílkoviny musí být vyrobeny výrobním postupem, jehož součástí jsou odpovídající opatření k co největšímu omezení kontaminace. Hydrolyzované bílkoviny získané z přežvýkavců musí mít molekulární hmotnost nižší než 10000 daltonů.
          Kromě požadavků prvního odstavce musí být hydrolyzované bílkoviny zcela nebo zčásti získané z kůží přežvýkavců vyrobeny ve zpracovatelském zařízení určeném výhradně k výrobě hydrolyzovaných bílkovin postupem zahrnujícím přípravu surového materiálu kategorie 3 nakládáním do solného láku, loužením a intenzivním praním, který musí být následován vystavením materiálu:
          a) pH vyššímu než 11 po dobu delší než tři hodiny při teplotě vyšší než 80 °C a následně tepelnému ošetření při teplotě vyšší než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku vyšším než 3,6 baru; nebo
          b) pH v rozmezí 1 až 2 následovanému vystavení pH vyššímu než 11 a následně tepelnému ošetření při teplotě 140 °C po dobu 30 minut při tlaku 3 bary.
          Oddíl 6
          Zvláštní požadavky na hydrogenfosforečnan vápenatý
          A. Suroviny
          K výrobě hydrogenfosforečnanu vápenatého mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které představují materiál kategorie 3, nebo produkty, které jsou z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. m), n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování
          1. Hydrogenfosforečnan vápenatý musí být vyráběn postupem, který má tyto tři fáze:
          a) zaprvé zaručuje, že všechny kosti, které představují materiál kategorie 3, jsou najemno nadrceny a pomocí horké vody odtučněny a ošetřeny zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (při minimální koncentraci 4 % a pH nižším než 1,5) po dobu alespoň dvou dnů;
          b) zadruhé, po skončení části postupu uvedené v písmeni a) pokračuje postup ošetřením získaného fosforečného výluhu vápnem, což vede k získání výsledné sraženiny hydrogenfosforečnanu vápenatého při pH 4 až 7;
          c) sraženinu hydrogenfosforečnanu vápenatého nakonec vysuší vzduchem při počáteční teplotě v rozmezí od 65 °C do 325 °C a konečné teplotě v rozmezí od 30 °C do 65 °C.
          2. Pokud je hydrogenfosforečnan vápenatý získáván z kostí zbavených tuku, musí být získán z kostí uvedených v čl. 10 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Oddíl 7
          Zvláštní požadavky na fosforečnan vápenatý
          A. Suroviny
          K výrobě fosforečnanu vápenatého mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které představují materiál kategorie 3, nebo produkty, které jsou z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. m), n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování
          Fosforečnan vápenatý musí být vyráběn postupem, který zaručuje:
          a) že všechny kosti, které představují materiál kategorie 3, jsou najemno nadrceny a pomocí protiproudu horké vody odtučněny (úlomky kostí musí být menší než 14 mm);
          b) nepřetržité vaření v páře při teplotě 145 °C po dobu 30 minut při tlaku 4 bary;
          c) odstředění vývaru z bílkovin od hydroxyapatitu (fosforečnanu vápenatého);
          d) granulaci fosforečnanu vápenatého po sušení ve fluidním loži vzduchem o teplotě 200 °C.
          Oddíl 8
          Zvláštní požadavky na kolagen
          A. Suroviny
          K výrobě kolagenu mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které představují materiál kategorie 3, nebo produkty, které jsou z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. m), n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování
          1. Pokud nebyl kolagen vyroben v souladu s požadavky na kolagen stanovenými v oddíle XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, musí být vyroben postupem, který zajišťuje, že nezpracovaný materiál kategorie 3 je podroben ošetření, které zahrnuje promytí, úpravu pH pomocí kyseliny či zásady s následným jedním či několikerým propláchnutím, filtrací a extruzí.
          Po ošetření může kolagen projít procesem sušení.
          2. Používání jiných konzervačních prostředků, než které povolují právní předpisy Unie, je zakázáno.
          C. Další požadavky
          Kolagen musí být zabalen, vložen do dalšího obalu, uskladněn a přepravován za uspokojivých hygienických podmínek. Zejména:
          a) musí být poskytnuta místnost nebo vyhrazený prostor k uskladnění obalového materiálu pro primární a sekundární balení;
          b) balení a vkládání do dalšího obalu musí probíhat v místnosti nebo v prostoru, které jsou pro tento účel určené.
          Oddíl 9
          Zvláštní požadavky na vaječné výrobky
          A. Suroviny
          K výrobě vaječných výrobků mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu uvedené v čl. 10 písm. e) a f) a v čl. 10 písm. k) bodě ii) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          B. Normy zpracování
          Vaječné výrobky musí být:
          a) podrobeny některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV;
          b) podrobeny jiné metodě a parametrům, které zaručují, že produkty splňují mikrobiologické normy pro získané produkty stanovené v kapitole I; nebo
          c) ošetřeny v souladu s požadavky na vejce a vaječné výrobky, které jsou stanoveny v kapitolách I, II a III oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.
          Oddíl 10
          Zvláštní požadavky na určitý materiál kategorie 3
          Materiál kategorie 3, který sestává z produktů živočišného původu, nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které již nejsou z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, určeny k lidské spotřebě, jak je uvedeno v čl. 10 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009, mohou být uváděny na trh pro účely krmení hospodářských zvířat, pokud:
          a) materiál není tvořen materiálem živočišného původu ani se nedostal do styku s tímto materiálem, který neprošel zpracováním:
          i) v souladu s tímto nařízením,
          ii) vymezeným v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004;
          b) byla přijata veškerá nezbytná preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci materiálu.
          KAPITOLA III
          POŽADAVKY NA URČITÁ KRMIVA PRO RYBY A RYBÍ NÁVNADY
          1. Vedlejší produkty živočišného původu z ryb nebo vodních bezobratlých živočichů a produkty z nich získané, které jsou určeny k použití jak krmivo pro ryby ve farmovém chovu nebo jiné druhy pocházející z akvakultury, musí splňovat tyto podmínky:
          a) je s nimi manipulováno a jsou zpracovávány odděleně od materiálu, který nebyl pro tyto účely schválen;
          b) pocházejí
          i) z volně žijících ryb nebo jiných vodních živočichů kromě mořských savců, kteří byli vyloveni k obchodním účelům, nebo z vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících ryb pocházejících ze zařízení, která vyrábějí rybí výrobky určené k lidské spotřebě, nebo
          ii) z ryb ve farmovém chovu, pokud jsou jimi krmeny jiné druhy ryb ve farmovém chovu;
          c) jsou zpracovány ve zpracovatelském zařízení v souladu s metodou, která zaručuje, že je produkt mikrobiologicky bezpečný, a to rovněž pokud jde o rybí patogenní původce.
          2. Příslušný orgán může stanovit podmínky, jejichž cílem je zabránit vzniku nepřijatelných rizik přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata a upravují používání vodních živočichů a vodních a suchozemských bezobratlých živočichů:
          a) jako krmivo pro ryby ve farmovém chovu nebo pro vodní bezobratlé živočichy, pokud nebyly vedlejší produkty živočišného původu zpracovány v souladu s odst. 1 písm. c);
          b) jako rybí návnady včetně návnad pro vodní bezobratlé živočichy.
          [*] F0 je vypočtený smrtící účinek na bakteriální spory. Hodnota F0 ve výši 3,00 znamená, že nejchladnější bod výrobku byl dostatečně zahřát, aby bylo dosaženo stejného smrtícího účinku jako při zahřátí na teplotu 121 °C (250 °F) na tři minuty s okamžitým zahřátím a zchlazením.
          [**] UHT = ošetření ultravysokou teplotou (Ultra-High Temperature) při teplotě 132 °C po dobu nejméně jedné sekundy.
          [***] HTST = krátkodobá vysokoteplotní pasterizace (High Temperature Short Time) při teplotě 72 °C po dobu nejméně 15 sekund nebo ošetření s rovnocenným pasterizačním účinkem, kterým je dosaženo negativní reakce na fosfatázový test.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XI
          ORGANICKÁ HNOJIVA A PŮDNÍ PŘÍDAVKY
          KAPITOLA I
          POŽADAVKY NA NEZPRACOVANÝ HNŮJ, ZPRACOVANÝ HNŮJ A ZÍSKANÉ PRODUKTY ZE ZPRACOVANÉHO HNOJE
          Oddíl 1
          Nezpracovaný hnůj
          1. Na obchod s nezpracovaným hnojem od jiných druhů než drůbeže nebo koňovitých mezi členskými státy se kromě souhlasu členského státu určení podle čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 vztahují tyto podmínky:
          a) obchod s nezpracovaným hnojem od jiných druhů než drůbeže nebo koňovitých je zakázán s výjimkou hnoje:
          i) z oblasti, která nepodléhá omezením z důvodu závažného přenosného onemocnění, a
          ii) který má být pod dohledem příslušných orgánů aplikován na půdu, která je součástí jednoho hospodářství nacházejícího se po obou stranách hranice dvou členských států;
          b) příslušný orgán členského státu určení však může s ohledem na původ hnoje, jeho místo určení a zdravotní úvahy udělit zvláštní povolení, které umožňuje, aby byl na jeho území dodán:
          i) hnůj určený k/ke:
          - zpracování v zařízení na výrobu získaných produktů, které jsou určeny k použití mimo krmivový řetězec, nebo
          - přeměně na bioplyn nebo kompostování v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 a přílohou V tohoto nařízení s cílem vyrobit produkty uvedené v oddíle 2 této kapitoly.
          V těchto případech příslušný orgán při udělení povolení k dodání hnoje do takovýchto zařízení zohlední původ hnoje, nebo
          ii) hnůj určený k aplikaci na půdu v hospodářství, pokud příslušný orgán členského státu původu vyjádřil s takovýmto obchodem souhlas;
          c) v případech uvedených v písmeni b) se k obchodnímu dokladu, který zásilku hnoje provází, doplní potvrzení o zdravotní nezávadnosti podle vzoru stanoveného v odstavci 3.
          2. Na obchod s nezpracovaným drůbežím hnojem mezi členskými státy se kromě souhlasu členského státu určení podle čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 vztahují tyto podmínky:
          a) hnůj musí pocházet z oblasti, která nepodléhá omezením z důvodu výskytu newcastleské choroby nebo influenzy ptáků;
          b) nezpracovaný hnůj pocházející z drůbežích hejn očkovaných proti newcastleské chorobě nesmí být navíc odesílán do oblasti, která získala status oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, podle čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/158/ES; a
          c) k obchodnímu dokladu, který zásilku hnoje provází, se doplní potvrzení o zdravotní nezávadnosti podle vzoru stanoveného v odstavci 3.
          3. Vzor potvrzení o zdravotní nezávadnosti, které má být doplněno k obchodnímu dokladu:
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          EVROPSKÁ UNIE
          Obchodní doklad
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          PSČ
          I.2. Číslo jednací dokumentu
          I.2.a. Místní číslo jednací
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6.
          I.7.
          I.8. Země původu
          Kód ISO
          I.9. Region původu
          Kód
          I.10. Země určení
          Kód ISO
          I.11. Region určení
          Kód
          I.12. Místo původu
          I.13. Místo určení
          Zařízení
          Zařízení
          Ostatní
          Název
          Číslo schválení
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Adresa
          PSČ
          PSČ
          I.14. Místo nakládky
          I.15. Datum odjezdu
          I.16. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          I.17. Přepravce
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          Členský stát
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Technické využití
          I.26. Tranzit přes třetí zemi
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          Místo vstupu
          Číslo stanoviště hraniční kontroly
          I.27. Tranzit přes členské státy
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          I.28. Vývoz
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          I.29.
          I.30.
          I.31. Identifikace zboží
          Číslo schválení zařízení
          Druh (vědecký název)
          Druh zboží
          Kategorie
          Typ úpravy
          Výrobní závod
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu / získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě
          II.Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          III. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem si vědom toho, že příslušný orgán v místě určení vyjádřil souhlas se vstupem nezpracovaného hnoje na své území a že nezpracovaný hnůj uvedený v kolonce I.18 splňuje tyto podmínky:
          a) V případě nezpracovaného drůbežího hnoje (1):
          [Hnůj pochází z oblasti, která nepodléhá omezením z důvodu výskytu newcastleské choroby nebo influenzy ptáků.]
          a [V případě nezpracovaného hnoje z drůbežích hejn očkovaných proti newcastleské chorobě není hnůj odesílán do oblasti, která získala status oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, podle čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/158/ES.]
          b) V případě nezpracovaného hnoje od jiných druhů než drůbeže nebo koňovitých (1):
          [Hnůj pochází z oblasti, která nepodléhá omezením z důvodu výskytu závažného přenosného onemocnění.]
          a
          buď [Hnůj je určen ke zpracování v zařízení na výrobu získaných produktů, které jsou určeny k použití mimo krmivový řetězec, nebo je určen k přeměně na bioplyn nebo kompostování v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 s cílem vyrobit zpracovaný hnůj nebo zpracované výrobky z hnoje.]
          nebo [Hnůj je určen k aplikaci na půdu v hospodářství.]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonky I.9. a I.11.: V příslušných případech.
          Kolonky I.12., I.13. a I.17.: Číslo schválení nebo číslo registrace.
          Kolonka I.14.: Vyplňte, pokud se liší od „I.1. Odesílatel“.
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonka I.31.:
          Druh zboží: „hnůj“.
          Část II:
          (1) Nehodící se škrtněte.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          4. Mezi členskými státy může probíhat obchod s nezpracovaným hnojem z koňovitých, pokud s obchodem vyjádřil souhlas členský stát určení, jak je uvedeno v čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, a pokud hnůj nepochází z hospodářství podléhajícího veterinárním omezením týkajícím se vozhřivky, vezikulární stomatitidy, sněti slezinné nebo vztekliny podle čl. 4 odst. 5 směrnice 2009/156/ES.
          5. V souladu s čl. 48 odst. 1 písm. c) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009 může příslušný orgán členského státu určení od provozovatelů, kteří odesílají nezpracovaný hnůj z jiného členského státu, požadovat, aby:
          a) předložili další informace o plánovaném odeslání, například přesná zeměpisná označení týkající se místa, kde má být hnůj vyložen; a
          b) hnůj před aplikací na půdu uskladnili.
          6. Příslušný orgán může povolit odeslání hnoje přepravovaného mezi dvěma body umístěnými v jednom hospodářství za podmínek umožňujících zvládání možných rizik pro zdraví, mezi něž patří například povinnost dotčených provozovatelů vést odpovídající záznamy.
          Oddíl 2
          Guáno z netopýrů, zpracovaný hnůj a získané produkty ze zpracovaného hnoje
          Na uvádění zpracovaného hnoje, získaných produktů ze zpracovaného hnoje a guána z netopýrů na trh se kromě souhlasu členského státu určení podle čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 vztahují tyto podmínky:
          a) musí pocházet ze zařízení na získané produkty určené k použití mimo krmivový řetězec nebo ze zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování nebo ze zařízení na výrobu organických hnojiv nebo půdních přídavků;
          b) musí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C po dobu alespoň 60 minut a snížení počtu sporotvorných a toxinogenních bakterií, pokud jsou identifikovány jako příslušné riziko;
          c) příslušný orgán však může povolit použití jiných standardních parametrů procesu, než jsou parametry uvedené v písmeni b), pokud žadatel prokáže, že tyto parametry zaručují minimalizaci biologických rizik.
          Součástí takového prokázání je ověření, které se provádí takto:
          i) identifikace a rozbor možných rizik včetně účinku vstupního materiálu, a to na základě úplné definice podmínek zpracování, a posouzení rizik, jež vyhodnotí, jak je v praxi za běžné a atypické situace dosahováno specifických podmínek zpracování,
          ii) ověření zamýšleného procesu
          ii-1) pomocí měření snížení životaschopnosti/infekčnosti endogenních indikátorových organismů během procesu, kde indikátor:
          - je trvale přítomen v surovině ve vysokém počtu,
          - není méně termorezistentní vůči letálním aspektům procesu ošetření, ale ani není mnohem více rezistentní než patogenní původci, k jejichž sledování se používá,
          - je poměrně snadno kvantifikovatelný, poměrně snadno identifikovatelný a potvrditelný, nebo
          ii-2) pomocí měření snížení životaschopnosti/infekčnosti dobře charakterizovaného testovacího organismu nebo viru během expozice, který je ve vhodném testovacím tělese vložen do výchozího materiálu,
          iii) ověření podle bodu ii) musí prokázat, že je procesem dosaženo tohoto celkového snížení rizik:
          - u tepelných a chemických procesů snížením Enterococcus faecalis nejméně o pět řádů a snížením infekčního titru termorezistentních virů, jako je parvovirus, nejméně o tři řády, pokud jsou identifikovány jako příslušné riziko,
          - u chemických procesů rovněž snížením množství rezistentních parazitů, jako jsou vajíčka Ascaris sp., nejméně o 99,9 % (3 řády) životaschopných stadií,
          iv) navržení komplexního kontrolního programu včetně postupů sledování procesu,
          v) opatření, která zaručují kontinuální sledování příslušných parametrů procesu stanovených v kontrolním programu během provozu zařízení a dohled nad těmito parametry.
          Podrobné údaje o příslušných parametrech procesu používaných v zařízeních a rovněž o jiných kritických kontrolních bodech musí být zaznamenávány a uchovávány, aby vlastník, provozovatel nebo jejich zástupce a příslušný orgán mohli sledovat provoz zařízení. Komisi musí být na požádání k dispozici informace týkající se procesu povoleného podle tohoto písmene;
          d) reprezentativní vzorky hnoje odebrané v průběhu zpracování v zařízení nebo ihned po něm za účelem sledování procesu musí splňovat tyto normy:
          Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 v 1 g;
          nebo
          Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 v 1 g;
          a
          reprezentativní vzorky hnoje odebrané v průběhu skladování nebo při vyskladnění ve výrobním zařízení nebo zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí splňovat tyto normy:
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          Zpracovaný hnůj nebo zpracované výrobky z hnoje, které nesplňují normy v tomto písmeni, jsou považovány za nezpracované;
          e) musí být uskladněny tak, aby po zpracování byla minimalizována jejich kontaminace nebo sekundární infekce a zvlhnutí. Musí proto být skladovány:
          i) v pevně utěsněných a dobře izolovaných silech nebo řádně zkonstruovaných skladovacích halách, nebo
          ii) v řádně uzavřených obalech, například plastových pytlích nebo žocích.
          KAPITOLA II
          POŽADAVKY NA URČITÁ ORGANICKÁ HNOJIVA A PŮDNÍ PŘÍDAVKY
          Oddíl 1
          Podmínky výroby
          1. Organická hnojiva a půdní přídavky kromě hnoje, obsahu trávicího traktu, kompostu, mléka, mléčných výrobků, produktů získaných z mléka, mleziva, výrobků z mleziva a zbytků rozkladu z přeměny vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů na bioplyn se vyrábějí:
          a) zpracovatelskou metodou č. 1 (tlakovou sterilizací), je-li jako výchozí materiál použit materiál kategorie 2;
          b) použitím zpracovaných živočišných bílkovin, které byly vyrobeny z materiálu kategorie 3 v souladu s oddílem 1 kapitoly II přílohy X, nebo materiálů, které byly podrobeny jinému ošetření, pokud lze takovéto materiály použít pro organická hnojiva a půdní přídavky v souladu s tímto nařízením; nebo
          c) použitím některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV, je-li jako výchozí materiál použit materiál kategorie 3, který není používán k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin.
          2. Organická hnojiva a půdní přídavky, které sestávají nebo byly vyrobeny z masokostní moučky získané z materiálu kategorie 2 nebo ze zpracovaných živočišných bílkovin, se v registrovaném zařízení nebo podniku smíchají s dostatečným minimálním podílem složky, která je povolena příslušným orgánem členského státu, v němž má být produkt aplikován na půdu, aby se vyloučilo následné použití směsi ke krmným účelům.
          3. Příslušný orgán povolí složku uvedenou v odstavci 2 v souladu s těmito podmínkami:
          a) složka sestává z vápna, hnoje, moči, kompostu nebo zbytků rozkladu z přeměny vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo jiných látek, například minerálních hnojiv, které nejsou používány v krmivech a vylučují následné použití směsi ke krmným účelům v souladu se správnou zemědělskou praxí;
          b) složka je určena na základě posouzení klimatických a půdních podmínek pro použití směsi jako hnojiva, údajů, že složka učiní směs nepoživatelnou pro zvířata nebo jiným způsobem účinně zabrání zneužití směsi ke krmným účelům, a v souladu s požadavky stanovenými v právních předpisech Unie nebo v příslušných případech ve vnitrostátních právních předpisech pro ochranu životního prostředí, které se týkají ochrany půdy a podzemní vody.
          Příslušný orgán na požádání poskytne seznam povolených složek Komisi a ostatním členským státům.
          4. Požadavky uvedené v odstavci 2 se však nevztahují na:
          a) organická hnojiva a půdní přídavky v baleních připravených k prodeji o hmotnosti nepřesahující 50 kg určené k použití konečným spotřebitelem; nebo
          b) organická hnojiva a půdní přídavky v žocích o hmotnosti nepřesahující 1000 kg, na jejichž baleních je uvedeno, že organická hnojiva nejsou určena pro půdu, k níž mají přístup hospodářská zvířata, pokud příslušný orgán členského státu, v němž mají být organické hnojivo nebo půdní přídavek aplikovány na půdu, na základě posouzení pravděpodobnosti možného přesměrování materiálů do hospodářství s chovem zvířat nebo na půdu, k níž mají hospodářská zvířata přístup, použití těchto žoků povolil.
          5. Výrobci organických hnojiv a půdních přídavků musí zaručit, že je před uvedením těchto hnojiv a přídavků na trh provedena dekontaminace patogenních původců, a to v souladu s:
          - kapitolou I přílohy X v případě zpracovaných živočišných bílkovin nebo získaných produktů materiálu kategorie 2 nebo kategorie 3,
          - oddílem 3 kapitoly III přílohy V v případě kompostu a zbytků rozkladu z přeměny vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů na bioplyn.
          Oddíl 2
          Skladování a přeprava
          Po zpracování nebo přeměně musí být organická hnojiva a půdní přídavky řádně uskladněny a přepravovány:
          a) volně ložené za vhodných podmínek, které brání kontaminaci;
          b) zabalené nebo v žocích, jedná-li se o organická hnojiva nebo půdní přídavky určené k prodeji konečným uživatelům; nebo
          c) pokud jsou skladovány v hospodářství, v odpovídajícím prostoru pro skladování, k němuž nemají přístup žádná hospodářská zvířata.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XII
          MEZIPRODUKTY
          V souladu s čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 se na dovoz meziproduktů a jejich tranzit přes Unii vztahují tyto podmínky:
          1. Dovoz a tranzit meziproduktů se povolí, pokud:
          a) jsou získány z těchto materiálů:
          i) materiálu kategorie 3 jiného než materiálu uvedeného v čl. 10 písm. c), n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009,
          ii) produktů vyprodukovaných zvířaty uvedenými v čl. 10 písm. i), l) a m) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo
          iii) směsí materiálů uvedených v bodech i) a ii);
          b) jsou v případě meziproduktů určených pro výrobu zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a laboratorních činidel získány z/ze:
          i) materiálů, které splňují kritéria uvedená v písmeni a), s výjimkou toho, že mohou pocházet ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES,
          ii) materiálu kategorie 2 uvedeného v čl. 9 písm. f) a h) nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo
          iii) směsí materiálů uvedených v bodech i) a ii);
          c) jsou v případě meziproduktů určených pro výrobu aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a veterinárních léčivých přípravků získány z materiálů uvedených v písmeni b), pokud má příslušný orgán za to, že je použití těchto materiálů odůvodněné pro účely ochrany zdraví lidí nebo zvířat;
          d) pocházejí ze třetí země uvedené na seznamu členů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v bulletinu OIE;
          e) pocházejí ze zařízení nebo podniku registrovaného nebo schváleného příslušným orgánem třetí země uvedené v písmeni d) v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 2;
          f) ke každé zásilce je připojeno prohlášení dovozce v souladu se vzorovým prohlášením uvedeným v kapitole 20 přílohy XV, které musí být alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž musí být provedena kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a členského státu určení; tyto členské státy mohou povolit použití jiných jazyků a v případě prohlášení v těchto jiných jazycích požádat o úřední překlad;
          g) v případě materiálů uvedených v písmeni b) dovozce prokáže příslušnému orgánu, že tyto materiály:
          i) nepředstavují riziko přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, nebo
          ii) jsou přepravovány za podmínek, které brání přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata.
          2. Příslušný orgán třetí země může registrovat nebo schválit zařízení nebo podnik, jak je uvedeno v odst. 1 písm. e), pokud:
          a) provozovatel nebo vlastník zařízení nebo podniku nebo jeho zástupce:
          i) prokáže, že zařízení nebo podnik disponuje odpovídajícím vybavením k přeměně materiálů uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c), podle toho, které je použitelné, aby bylo zaručeno, že jsou dokončeny nezbytné fáze návrhu, zpracování a výroby,
          ii) stanoví a provádí metody sledování a kontroly kritických kontrolních bodů na základě využívaného procesu,
          iii) po dobu nejméně dvou let vede záznamy údajů získaných podle bodu ii) pro účely předložení příslušnému orgánu,
          iv) informuje příslušný orgán, pokud dostupné informace odhalí přítomnost vážného rizika pro zdraví zvířat nebo lidí;
          b) příslušný orgán třetí země pravidelně provádí kontroly zařízení nebo podniku a vykonává dozor nad zařízením nebo podnikem v souladu s těmito podmínkami:
          i) četnost kontrol a dozoru závisí na velikosti zařízení nebo podniku, typu vyráběného produktu, posouzení rizik a poskytnutých zárukách, a to na základě systému kontrol, který byl zřízen podle zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP),
          ii) pokud je při kontrolách prováděných příslušným orgánem odhaleno, že ustanovení tohoto nařízení nejsou dodržována, učiní příslušný orgán vhodná opatření,
          iii) příslušný orgán vypracuje seznam zařízení nebo podniků, které byly schváleny nebo registrovány v souladu s touto přílohou, a každému zařízení nebo podniku přidělí úřední číslo, které identifikuje zařízení nebo podnik podle povahy jeho činností; tento seznam a jeho následné změny se předkládají členskému státu, v němž se musí provést kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a členskému státu určení.
          3. Meziprodukty dovezené do Unie se zkontrolují na stanovišti hraniční kontroly v souladu s článkem 4 směrnice 97/78/ES a přepraví se ze stanoviště hraniční kontroly přímo do:
          a) registrovaného zařízení nebo podniku pro výrobu získaných produktů uvedených v článku 33 nařízení (ES) č. 1069/2009, kde se meziprodukty před uvedením na trh nebo do provozu musí dále mísit, potahovat, montovat, balit nebo označovat v souladu s právními předpisy Unie, které se na získaný produkt vztahují;
          b) zařízení nebo podniku, které byly schváleny pro účely skladování vedlejších produktů živočišného původu v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009, z nějž musí být odesílány výhradně do zařízení nebo podniku uvedených v písmeni a) tohoto odstavce pro použití popsaná v písmeni a).
          4. Meziprodukty, které se v rámci tranzitu přemísťují přes Unii, se přepravují v souladu s článkem 11 směrnice 97/78/ES.
          5. Úřední veterinární lékař na dotčeném stanovišti hraniční kontroly uvědomí prostřednictvím systému TRACES orgán, který je odpovědný za zařízení nebo podnik v místě určení zásilky.
          6. Provozovatel nebo vlastník zařízení nebo podniku v místě určení nebo jeho zástupce musí vést záznamy v souladu článkem 22 nařízení (ES) č. 1069/2009 a za účelem ověření souladu s tímto nařízením poskytne příslušnému orgánu na požádání nezbytné údaje o nákupu, prodeji, použití, skladování a neškodném odstranění přebytečných meziproduktů.
          7. Příslušný orgán v souladu se směrnicí 97/78/ES zaručí, že jsou zásilky meziproduktů odesílány z členského státu, v němž se musí provést kontrola na stanovišti hraniční kontroly, do zařízení nebo podniku v místě určení, jak je uvedeno v odstavci 3, nebo v případě tranzitu na stanoviště hraniční kontroly v místě výstupu.
          8. Příslušný orgán provádí v pravidelných intervalech kontrolu dokumentů za účelem odsouhlasení souladu množství meziproduktů, které jsou dováženy, a meziproduktů, které jsou skladovány, používány, odeslány nebo neškodně odstraněny, aby ověřil soulad s tímto nařízením.
          9. V případě zásilek meziproduktů v režimu tranzitu příslušné orgány odpovědné za stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu a místě výstupu podle potřeby spolupracují, aby zaručily, že jsou prováděny účinné kontroly a že jsou takovéto zásilky sledovatelné.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XIII
          KRMIVO PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÍSKANÉ PRODUKTY
          KAPITOLA I
          Obecné požadavky
          Zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a zařízení nebo podniky vyrábějící získané produkty uvedené v této příloze musí disponovat odpovídajícím vybavením pro:
          a) skladování a ošetřování příchozího materiálu za podmínek, které brání vzniku rizik pro zdraví lidí a zvířat;
          b) neškodné odstraňování nepoužitých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů zbylých po výrobě, pokud není nevyužitý materiál zaslán do jiného zařízení nebo podniku ke zpracování nebo neškodnému odstranění v souladu s tímto nařízením.
          KAPITOLA II
          Zvláštní požadavky na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy
          1. Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
          Provozovatelé mohou vyrábět syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pouze z materiálu kategorie 3 uvedeného v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu musí být zabaleno do nepropustného nového obalu.
          Musí být přijaty účinné kroky, které zaručí, že produkt není v průběhu výrobního řetězce až do okamžiku prodeje vystaven kontaminaci.
          2. Surovina pro zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy
          Provozovatelé mohou vyrábět zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy pouze:
          a) z materiálu kategorie 3 jiného než materiálu uvedeného v čl. 10 písm. n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009; a
          b) v případě dovezeného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu vyrobeného z dovezených materiálů, z materiálu kategorie 1 sestávajícího z vedlejších produktů živočišného původu získaných ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES.
          3. Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
          a) Krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu musí být podrobeno tepelnému ošetření, při kterém je dosaženo hodnoty Fc rovné minimálně 3;
          b) zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách musí být:
          i) tepelně ošetřeno zahřátím celé hmoty konečného produktu nejméně na teplotu 90 °C;
          ii) tepelně ošetřeno zahřátím složek živočišného původu nejméně na teplotu 90 °C,
          iii) vyrobeno, pokud jde o krmnou surovinu živočišného původu, výhradně za použití:
          - vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů z masa nebo masných výrobků, které byly tepelně ošetřeny zahřátím celé hmoty nejméně na teplotu 90 °C,
          - následujících získaných produktů, které byly vyrobeny v souladu s požadavky tohoto nařízení: mléka a mléčných výrobků, želatiny, hydrolyzovaných bílkovin, vaječných výrobků, kolagenu, krevních výrobků uvedených v oddíle 2 kapitoly II přílohy X, zpracovaných živočišných bílkovin včetně rybí moučky, taveného/škvařeného tuku, rybích tuků, hydrogenfosforečnanu vápenatého, fosforečnanu vápenatého nebo dochucovacích masových výtažků,
          iv) pokud to povolí příslušný orgán, podrobeno ošetření například sušením nebo fermentací, které zaručuje, že krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nepředstavuje nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat,
          v) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. l) a m) nařízení (ES) č. 1069/2009 a vedlejších produktů vyprodukovaných vodními živočichy a vodními a suchozemskými bezobratlými živočichy a pokud to povolí příslušný orgán, podrobeno ošetření, které zaručuje, že krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nepředstavuje nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat.
          Po výrobě musí být přijata veškerá preventivní opatření, aby se zaručilo, že takto zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu není vystaveno kontaminaci.
          Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu musí být zabaleno do nového obalu.
          4. Žvýkací pamlsky pro psy musí být podrobeny ošetření, které dostačuje ke zničení patogenních organismů včetně salmonel.
          Po tomto ošetření musí být přijata veškerá preventivní opatření, aby se zaručilo, že tyto žvýkací pamlsky pro psy nejsou vystaveny kontaminaci.
          Žvýkací pamlsky pro psy musí být zabaleny do nového obalu.
          5. Během výroby a/nebo skladování (před odesláním) musí být prováděny namátkové odběry vzorků ze žvýkacích pamlsků pro psy a ze zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách a takového zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které bylo ošetřeno v souladu s odst. 3 písm. b) bodem v), aby byl ověřen soulad s těmito normami:
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g;
          kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          6. Během výroby a/nebo skladování (před odesláním) musí být prováděny namátkové odběry vzorků ze syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, aby byl ověřen soulad s těmito normami:
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 v 1 g;
          kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          7. Konečný bod pro zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky
          Bez omezení v souladu s tímto nařízením je možné uvádět na trh:
          a) zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
          i) které bylo vyrobeno a zabaleno v Unii v souladu s odstavcem 3 a bylo vyšetřeno v souladu odstavcem 5, nebo
          ii) které bylo v souladu se směrnicí 97/78/ES podrobeno veterinárním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly;
          b) žvýkací pamlsky pro psy
          i) které byly vyrobeny a zabaleny v Unii v souladu s odstavcem 4 a byly vyšetřeny v souladu odstavcem 5, nebo
          ii) které byly v souladu se směrnicí 97/78/ES podrobeny veterinárním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly.
          KAPITOLA III
          Zvláštní požadavky na dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          1. Provozovatelé mohou používat pouze vedlejší produkty živočišného původu, které lze použít jako surovinu pro zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy v souladu s odstavcem 2 kapitoly II určené k výrobě tekutých nebo dehydrovaných získaných produktů používaných ke zvýšení úrovně chutnosti krmiva pro zvířata v zájmovém chovu.
          2. Dochucovací masové výtažky musí být podrobeny metodě a parametrům ošetření, které zaručují, že produkt splňuje mikrobiologické normy stanovené v odstavci 5 kapitoly II této přílohy. Po ošetření musí být přijata veškerá preventivní opatření, aby bylo zaručeno, že produkt není vystaven kontaminaci.
          3. Konečný produkt musí být:
          a) zabalen do nového nebo sterilizovaného obalu; nebo
          b) přepravován volně ložený v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly důkladně vyčištěny a vydezinfikovány.
          KAPITOLA IV
          Zvláštní požadavky na krev a krevní výrobky z koňovitých
          Na uvádění krve a krevních výrobků z koňovitých na trh pro jiné účely než použití v krmivech se vztahují tyto podmínky:
          1. Krev může být uvedena na trh pro tyto účely, pokud byla odebrána:
          a) od koňovitých, kteří:
          i) při prohlídce v den odběru krve nevykazují žádné klinické příznaky nákaz povinných hlášením uvedených v příloze I směrnice 2009/156/ES a influenzy koní, piroplasmózy koní, rinopneumonie koní a infekční arteritidy koní uvedených v článku 1.2.3 bodě 4 Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, vydání z roku 2010,
          ii) byli drženi alespoň po dobu 30 dnů před dnem odběru a v době odběru v hospodářstvích s veterinárním dohledem, která nepodléhají zákazu podle čl. 4 odst. 5 směrnice 2009/156/ES nebo omezením podle článku 5 uvedené směrnice,
          iii) po dobu stanovenou v čl. 4 odst. 5 směrnice 2009/156/ES nepřišli do styku s koňovitými z hospodářství, která podléhají zákazu z veterinárních důvodů podle uvedeného článku, a kteří po dobu nejméně 40 dnů před dnem odběru a v době odběru nepřišli do styku s koňovitými z členského státu nebo třetí země, které nejsou v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) a b) uvedené směrnice považovány za prosté moru koní;
          b) pod veterinárním dohledem buď:
          i) na jatkách registrovaných nebo schválených v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 nebo
          ii) v zařízeních, která byla za účelem odběru krve od koňovitých k výrobě krevních výrobků k jiným účelům než ke krmení schválena, opatřena číslem veterinárního schválení a dozorována příslušným orgánem.
          2. Krevní výrobky mohou být uváděny na trh pro tyto účely, pokud:
          a) byla přijata veškerá preventivní opatření, aby se během výroby, manipulace a balení zabránilo kontaminaci krevních výrobků patogenními původci;
          b) byly vyrobeny z krve, která:
          i) buď splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), nebo
          ii) byla ošetřena alespoň jedním z následujících způsobů s následnou kontrolou účinnosti za účelem inaktivace možných patogenních původců moru koní, encefalomyelitidy koní všech typů včetně venezuelské encefalomyelitidy koní, nakažlivé chudokrevnosti koní, vezikulární stomatitidy a vozhřivky (Burkholderia mallei):
          - tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin,
          - ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy,
          - změnou pH na hodnotu pH 5 po dobu dvou hodin,
          - tepelným ošetřením při teplotě nejméně 80 °C v celé hmotě.
          3. Krev a krevní výrobky z koňovitých musí být zabaleny do zaplombovaných nepropustných nádob, které jsou v případě krve z koňovitých opatřeny číslem schválení jatek nebo zařízení odběru uvedených v odst. 1 písm. b).
          KAPITOLA V
          Zvláštní požadavky na kůže kopytníků a produkty z nich získané
          A. Zařízení a podniky
          Příslušný orgán může zařízením nebo podnikům, které manipulují s kůžemi včetně vápněných kůží, povolit, aby dodávaly odřezky a plátky z těchto kůží pro účely výroby želatiny určené ke krmení zvířat, organických hnojiv nebo půdních přídavků, pokud:
          a) zařízení nebo podnik disponuje skladovacími prostory s pevnými podlahami a hladkými stěnami, které lze snadno vyčistit a vydezinfikovat, a v příslušných případech jsou vybaveny chladicím zařízením;
          b) skladovací prostory jsou udržovány v uspokojivé čistotě a dobrém technickém stavu, aby nebyly zdrojem kontaminace surovin;
          c) pokud se v těchto prostorách skladuje nebo zpracovává surovina, která nesplňuje požadavky této kapitoly, musí být po celou dobu příjmu, skladování, zpracování a odeslání oddělena od suroviny, která požadavky této kapitoly splňuje;
          d) v případě odřezků a plátků získaných z vápněných kůží se odřezky a plátky podrobí ošetření, které zaručuje, že nepředstavují žádné riziko pro zdraví lidí a zvířat, než jsou použity pro výrobu:
          i) želatiny ke krmení zvířat, nebo
          ii) organických hnojiv nebo půdních přídavků.
          B. Uvádění vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na trh
          1. Neošetřené kůže lze uvádět na trh za veterinárních podmínek vztahujících se na čerstvé maso podle směrnice 2002/99/ES.
          2. Ošetřené kůže lze uvádět na trh, pokud:
          a) nebyly v kontaktu s jinými produkty živočišného původu nebo živými zvířaty představujícími riziko rozšíření závažného přenosného onemocnění;
          b) obchodní doklad stanovený v kapitole III přílohy VIII obsahuje prohlášení, že byla přijata veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci patogenními původci.
          C. Konečný bod pro kůže
          1. Kůže kopytníků, které jsou podle rozhodnutí provozovatele určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě a splňují požadavky nařízení (ES) č. 853/2004 na suroviny pro želatinu nebo kolagen určené k použití v potravinách, lze uvádět na trh bez omezení v souladu s tímto nařízením.
          2. Bez omezení v souladu s tímto nařízením je možné uvádět na trh tyto ošetřené kůže:
          a) kůže, které prošly úplným postupem činění;
          b) kůže vyčiněné chromem bez další úpravy ("wet blue");
          c) mořené surové kůže; a
          d) vápněné kůže (ošetřené vápnem a naložené do láku o hodnotě pH 12–13 po dobu nejméně 8 hodin).
          3. Odchylně od bodu C odstavce 2 může příslušný orgán požadovat, aby byl k zásilkám ošetřených kůží uvedených v odst. 2 písm. c) a d) přiložen obchodní doklad podle vzoru stanoveného v odstavci 6 kapitoly III přílohy VIII, pokud jsou dodávány do zařízení nebo podniků vyrábějících krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, organická hnojiva nebo půdní přídavky nebo přeměňujících tyto materiály na bioplyn.
          KAPITOLA VI
          Zvláštní požadavky na lovecké trofeje a jiné preparáty ze zvířat
          A. Ustanoveními této kapitoly nejsou dotčena opatření na ochranu volně žijících živočichů přijatá podle nařízení (ES) č. 338/97.
          B. Bezpečné získávání materiálů
          Jestliže byly vedlejší produkty živočišného původu pro účely preparace podrobeny ošetření nebo jsou nabízeny ve stavu, který nepředstavuje zdravotní rizika, mohou být lovecké trofeje a jiné preparáty ze zvířat uváděny na trh, pokud pocházejí z/ze:
          a) jiných druhů než kopytníků, ptáků nebo živočichů biologické třídy Insecta nebo Arachnida; a
          b) zvířat pocházejících z oblasti, na kterou se nevztahují omezení v důsledku výskytu závažných přenosných onemocnění, vůči nimž jsou zvířata dotčených druhů vnímavá.
          C. Bezpečné ošetření
          1. Jestliže byly vedlejší produkty živočišného původu pro účely preparace podrobeny ošetření nebo jsou nabízeny ve stavu, který nepředstavuje zdravotní rizika, mohou být lovecké trofeje nebo jiné preparáty ze zvířat uváděny na trh, pokud:
          a) pocházejí z kopytníků a ptáků, kteří byli podrobeni úplnému taxidermickému ošetření, které zaručuje jejich uchování při okolních teplotách;
          b) jde o vycpané kopytníky nebo ptáky nebo vycpané části těchto zvířat;
          c) byly podrobeny anatomické preparaci, například plastinací; nebo
          d) jde o živočichy biologické třídy Insecta nebo Arachnida, kteří byli podrobeni ošetření například sušením, aby se zabránilo přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata.
          2. Lovecké trofeje a jiné preparáty kromě trofejí a preparátů uvedených v bodě B a bodě C odst. 1, které jsou ze zvířat pocházejících z oblasti, na kterou se vztahují omezení v důsledku výskytu závažných přenosných onemocnění, vůči nimž jsou zvířata dotčených druhů vnímavá, mohou být uváděny na trh, pokud:
          a) v případě loveckých trofejí nebo jiných preparátů, které sestávají výhradně z kostí, rohů, kopyt a paznehtů, drápů, parohů nebo zubů,
          i) byly na odpovídající dobu ponořeny do vařící vody, aby bylo zajištěno odstranění veškeré hmoty kromě kostí, rohů, kopyt a paznehtů, drápů, parohů nebo zubů,
          ii) byly vydezinfikovány přípravkem, který je povolen příslušným orgánem, zejména peroxidem vodíku v případě kostních částí,
          iii) byly neprodleně po ošetření zabaleny, aniž se dostaly do kontaktu s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, do samostatných, průhledných a uzavřených obalů tak, aby se zabránilo následné kontaminaci, a
          iv) je k nim přiloženo veterinární osvědčení, které potvrzuje, že podmínky stanovené v bodech i), ii) a iii) byly splněny;
          b) v případě loveckých trofejí nebo jiných preparátů, které sestávají výhradně z kůží nebo kožek,
          i) byly:
          - sušeny,
          - nasoleny za sucha nebo za mokra nejméně po dobu 14 dnů před odesláním; nebo
          - podrobeny jinému konzervačnímu postupu než činění,
          ii) byly neprodleně po ošetření zabaleny, aniž se dostaly do kontaktu s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, do samostatných, průhledných a uzavřených obalů tak, aby se zabránilo následné kontaminaci, a
          iii) je k nim přiložen obchodní doklad nebo veterinární osvědčení, které potvrzují, že podmínky stanovené v bodech i) a ii) byly splněny.
          KAPITOLA VII
          Zvláštní požadavky na vlnu, srst, prasečí štětiny, peří, jeho části a prachové peří
          A. Surovina
          1. Neošetřená vlna, neošetřená srst, neošetřené prasečí štětiny a neošetřené peří, jeho části a prachové peří musí představovat materiál kategorie 3 uvedený v čl. 10 písm. b) bodech iii), iv), v) a čl. 10 písm. h) a n) nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Musí být bezpečně uzavřeny v obalech a suché.
          Nicméně u neošetřeného peří, jeho částí a prachového peří, které jsou z jatek odesílány přímo do zpracovatelského zařízení, může příslušný orgán povolit odchylku od požadavku, aby byly materiály přepravované na jeho území vysušeny, pokud:
          a) byla přijata veškerá nezbytná opatření, aby se zamezilo případnému šíření nákazy;
          b) se přeprava provádí ve vodotěsných nádobách a/nebo vozidlech, které musí být ihned po každém použití vyčištěny a vydezinfikovány.
          2. Přemísťování prasečích štětin z oblastí s endemickým výskytem afrického moru prasat je zakázáno s výjimkou prasečích štětin, které:
          a) byly vařeny, barveny nebo běleny; nebo
          b) prošly jiným druhem ošetření, které zaručeně usmrcuje patogenní původce za předpokladu, že je tato skutečnost doložena v podobě osvědčení vypracovaného veterinárním lékařem zodpovídajícím za místo původu. Průmyslové praní není pro účely tohoto ustanovení považováno za způsob ošetření.
          3. Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na dekorativní peří nebo peří:
          a) přepravované cestujícími pro osobní potřebu; nebo
          b) v podobě zásilek zaslaných soukromým osobám k neobchodním účelům.
          B. Konečný bod pro vlnu a srst
          Průmyslově vypraná vlna a srst a vlna a srst, které byly ošetřeny jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavují nepřijatelná rizika, mohou být uváděny na trh bez omezení v souladu s tímto nařízením.
          Členské státy mohou povolit, aby na jejich území byla na trh bez omezení v souladu s tímto nařízením uváděna neošetřená vlna a srst z hospodářství nebo zařízení nebo podniků, které byly registrovány v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo schváleny v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. i) téhož nařízení, pokud jsou přesvědčeny, že vlna ani srst nepředstavují nepřijatelné riziko pro zdraví lidí a zvířat.
          C. Konečný bod pro peří a prachové peří
          Peří, jeho části a prachové peří, které byly průmyslově vyprány a ošetřeny horkou párou při teplotě 100 °C po dobu nejméně 30 minut, mohou být uváděny na trh bez omezení v souladu s tímto nařízením.
          KAPITOLA VIII
          Zvláštní požadavky na kožešiny
          Konečný bod
          Kožešiny, které byly po dobu dvou dnů sušeny při okolní teplotě 18 °C a vlhkosti 55 %, mohou být uváděny na trh bez omezení v souladu s tímto nařízením.
          KAPITOLA IX
          Zvláštní požadavky na vedlejší produkty včelařství
          Vedlejší produkty včelařství určené výhradně k použití ve včelařství:
          1. nesmějí pocházet z oblasti, na kterou se vztahuje zákaz z důvodu výskytu:
          a) moru včelího plodu (Paenibacillus larvae larvae) vyjma případu, kdy příslušný orgán posoudil riziko jako zanedbatelné, vydal zvláštní povolení určené výhradně pro použití v tomto členském státě a přijal veškerá další nezbytná opatření, aby se zamezilo jakémukoli šíření této nákazy;
          b) roztočíkové nákazy včel (Acarapis woodi (Rennie)) vyjma případu, kdy oblast určení získala doplňkové záruky v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 92/65/EHS;
          c) lesknáčka úlového (Aethina tumida); nebo
          d) roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.); a
          2. musí splňovat požadavky stanovené v čl. 8 písm. a) směrnice 92/65/EHS.
          KAPITOLA X
          Zvláštní požadavky na tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 1 nebo kategorie 2 určené ke zpracování v tukovém zařízení
          1. Tavené/škvařené tuky, které byly získány z materiálu kategorie 1 nebo kategorie 2 a jsou určeny ke zpracování v tukovém zařízení, musí být vyrobeny pomocí některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 stanovených v kapitole III přílohy IV.
          2. Tavené/škvařené tuky získané z přežvýkavců musí být pročištěny tak, aby maximální úroveň zbývajících nerozpustných nečistot nepřesahovala 0,15 % hmotnostních.
          KAPITOLA XI
          Zvláštní požadavky na tukové deriváty
          1. K výrobě tukových derivátů z tavených/škvařených tuků získaných z materiálu kategorie 1 a kategorie 2 mohou být využity tyto postupy:
          a) transesterifikace nebo hydrolýza při teplotě minimálně 200 °C při odpovídajícím vhodném tlaku po dobu 20 minut (glycerol, mastné kyseliny a estery);
          b) saponifikace s NaOH 12M (glycerol a mýdlo):
          i) v dávkovém procesu při teplotě 95 °C po dobu tří hodin nebo
          ii) v kontinuálním procesu při teplotě 140 °C a tlaku 2 bary (2000 hPa) po dobu osmi minut; nebo
          c) hydrogenace při teplotě 160 °C a tlaku 12 barů (12000 hPa) po dobu dvaceti minut.
          2. Tukové deriváty vyrobené v souladu s touto kapitolou mohou být uváděny na trh pouze:
          a) pro jiná použití než v krmivech, kosmetických prostředcích a léčivých přípravcích;
          b) v případě tukových derivátů z materiálu kategorie 1 navíc pro jiná použití než v organických hnojivech a půdních přídavcích.
          KAPITOLA XII
          Zvláštní požadavky na rohy a výrobky z nich, kromě rohové moučky, a kopyta a paznehty a výrobky z nich, kromě moučky z kopyt a paznehtů, určené k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků
          Rohy a výrobky z nich, kromě rohové moučky, a kopyta a paznehty a výrobky z nich, kromě moučky z kopyt a paznehtů, určené k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků se uvádějí na trh za těchto podmínek:
          a) musí pocházet ze zvířat, která:
          i) byla buď poražena na jatkách, prošla prohlídkou před porážkou a byla v důsledku této prohlídky shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie; nebo
          ii) nevykazovala žádné klinické příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka či zvířata;
          b) musí být tepelně ošetřeny po dobu jedné hodiny při teplotě v jádře alespoň 80 °C;
          c) rohy musí být odděleny tak, aby nedošlo k otevření dutiny lebeční;
          d) ve všech fázích zpracování, uskladnění a přepravy jsou uplatněna veškerá preventivní opatření k zabránění křížové kontaminace;
          e) jsou zabaleny v nových obalech nebo nádobách nebo přepravovány ve vozidlech nebo kontejnerech pro volně ložené látky, které byly před nakládkou vydezinfikovány přípravkem schváleným příslušným orgánem;
          f) obaly nebo nádoby a kontejnery musí:
          i) uvádět druh produktu (například rohy, výrobky z rohů, kopyta a paznehty nebo výrobky z kopyt a paznehtů),
          ii) být označeny názvem a adresou schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku určení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XIV
          DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT
          KAPITOLA I
          ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA DOVOZ MATERIÁLU KATEGORIE 3 A ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ DO UNIE A TRANZIT PŘES UNII PRO POUŽITÍ V KRMIVOVÉM ŘETĚZCI K JINÝM ÚČELŮM NEŽ PRO KRMIVO PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU NEBO KRMIVO PRO KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA
          Oddíl 1
          Jak je uvedeno v čl. 41 odst. 1 písm. a) a čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, na dovezené zásilky materiálu kategorie 3 a produktů z něj získaných, které jsou určeny pro použití v krmivovém řetězci k jiným účelům než pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmivo pro kožešinová zvířata, a zásilky takovýchto materiálů a produktů v režimu tranzitu se vztahují tyto požadavky:
          a) musí v příslušných případech sestávat nebo být vyrobeny z materiálu kategorie 3 uvedeného ve sloupci "Suroviny" v tabulce 1;
          b) musí splňovat podmínky dovozu a tranzitu stanovené ve sloupci "Podmínky dovozu a tranzitu" v tabulce 1;
          c) musí pocházet ze třetí země nebo části třetí země uvedené ve sloupci "Seznamy třetích zemí" v tabulce 1; a
          d) jsou během přepravy do místa vstupu do Unie, v němž jsou prováděny veterinární kontroly, provázeny veterinárním osvědčením uvedeným ve sloupci "Osvědčení / vzory dokumentů" v tabulce 1; nebo
          e) jsou v místě vstupu do Unie, v němž jsou prováděny veterinární kontroly, předloženy společně s dokumentem, který odpovídá vzoru uvedenému ve sloupci "Osvědčení / vzory dokumentů" v tabulce 1.
          Tabulka 1
          Č. | Produkt | Suroviny (odkaz na ustanovení nařízení (ES) č. 1069/2009) | Podmínky dovozu a tranzitu | Seznamy třetích zemí | Osvědčení / vzory dokumentů |
          1 | Zpracovaná živočišná bílkovina | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) a m). | a)Zpracovaná živočišná bílkovina musí být vyrobena v souladu s oddílem 1 kapitoly II přílohy X; ab)zpracovaná živočišná bílkovina musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v oddíle 2 této kapitoly. | a)V případě zpracovaných živočišných bílkovin kromě rybí moučky:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.b)V případě rybí moučky:třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | Příloha XV kapitola 1. |
          2 | Krevní výrobky pro krmné suroviny | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. b) bodě i). | Krevní výrobky musí být vyrobeny v souladu s oddílem 2 kapitoly II přílohy X. | a)V případě krevních výrobků z kopytníků:třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů.b)V případě krevních výrobků z jiných druhů:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010. | Příloha XV kapitola 4 bod B. |
          3 | Tavené/škvařené tuky a rybí tuk | a)V případě tavených/škvařených tuků s výjimkou rybího tuku: Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i), j) a k).b)V případě rybího tuku: materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. e), f), i) a j). | a)Tavené/škvařené tuky a rybí tuk musí být vyrobeny v souladu s oddílem 3 kapitoly II přílohy X; ab)tavené/škvařené tuky musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v oddíle 3 této kapitoly. | a)V případě tavených/škvařených tuků s výjimkou rybího tuku:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.b)V případě rybího tuku:třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | a)V případě tavených/škvařených tuků s výjimkou rybího tuku:příloha XV kapitola 10 bod A.b)V případě rybího tuku:příloha XV kapitola 9. |
          4 | Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, mlezivo, výrobky z mleziva | a)Mléko, mléčné výrobky:materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. e), f) a h).b)Mlezivo, výrobky z mleziva:materiály kategorie 3 ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného prostřednictvím mleziva na člověka nebo zvířata. | Mléko, mléčné výrobky, mlezivo a výrobky z mleziva musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 4 této kapitoly. | a)V případě mléka a mléčných výrobků:schválené třetí země uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010.b)V případě mleziva a výrobků z mleziva:třetí země uvedené jako schválené ve sloupci "A"přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010. | a)V případě mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka:příloha XV kapitola 2 bod A.b)V případě mleziva a výrobků z mleziva:příloha XV kapitola 2 bod B. |
          5 | Želatina a hydrolyzované bílkoviny | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), e), f), g), i) a j), a v případě hydrolyzovaných bílkovin: materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. d), h) a k). | Želatina a hydrolyzované bílkoviny musí být vyrobeny v souladu s oddílem 5 kapitoly II přílohy X. | a)Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země:(KR) Jižní Korea(MY) Malajsie(PK) Pákistán(TW) Tchaj-wan.b)V případě želatiny a hydrolyzovaných bílkovin z ryb:třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | a)V případě želatiny:příloha XV kapitola 11.b)V případě hydrolyzovaných bílkovin:příloha XV kapitola 12. |
          6 | Hydrogenfosforečnan vápenatý | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i), j) a k). | Hydrogenfosforečnan vápenatý musí být vyroben v souladu s oddílem 6 kapitoly II přílohy X. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: (KR) Jižní Korea(MY) Malajsie(PK) Pákistán(TW) Tchaj-wan. | Příloha XV kapitola 12. |
          7 | Fosforečnan vápenatý | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i) a k). | Fosforečnan vápenatý musí být vyroben v souladu s oddílem 7 kapitoly II přílohy X. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: (KR) Jižní Korea(MY) Malajsie(PK) Pákistán(TW) Tchaj-wan. | Příloha XV kapitola 12. |
          8 | Kolagen | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), e), f), g), i) a j). | Kolagen musí být vyroben v souladu s oddílem 8 kapitoly II přílohy X. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: (KR) Jižní Korea(MY) Malajsie(PK) Pákistán(TW) Tchaj-wan. | Příloha XV kapitola 11. |
          9 | Vaječné výrobky | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. e) a f) a čl. 10 písm. k) bodě ii). | Vaječné výrobky musí být vyrobeny v souladu s oddílem 9 kapitoly II přílohy X. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa, vajec a vaječných výrobků a které jsou uvedeny v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008. | Příloha XV kapitola 15. |
          Oddíl 2
          Dovoz zpracovaných živočišných bílkovin
          Na dovoz zpracovaných živočišných bílkovin se vztahují tyto požadavky:
          1. Před tím, než jsou zásilky uvolněny do volného oběhu v Unii, musí příslušný orgán odebrat vzorky zpracovaných živočišných bílkovin z dovezených zásilek v místě stanoviště hraniční kontroly, aby zaručil soulad s obecnými požadavky kapitoly I přílohy X.
          Příslušný orgán musí:
          a) odebrat vzorky z každé zásilky volně ložených produktů;
          b) provádět namátkové odběry vzorků ze zásilek produktů balených ve výrobním závodu, z nějž produkty pocházejí.
          2. Pokud jsou výsledky šesti po sobě jdoucích vyšetření zásilek volně ložených produktů pocházejících z dané třetí země negativní, může příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly odchylně od odstavce 1 provést u následujících zásilek volně ložených produktů z této třetí země namátkový odběr vzorků.
          Pokud se ukáže, že jeden z těchto namátkových vzorků je pozitivní, musí o tom příslušný orgán, který odběr vzorků provedl, uvědomit příslušný orgán ve třetí zemi původu, aby mohl tento orgán přijmout odpovídající opatření k nápravě situace.
          Příslušný orgán ve třetí zemi původu musí o těchto opatřeních uvědomit příslušný orgán, který provedl odběr vzorků.
          V případě dalšího pozitivního výsledku ze stejného zdroje musí příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly odebrat vzorky z každé zásilky z téhož zdroje, dokud nejsou výsledky šesti dalších po sobě jdoucích vyšetření opět negativní.
          3. Příslušné orgány musí uchovávat záznamy o výsledcích odběru vzorků ze všech zásilek, které byly podrobeny odběru, a to alespoň po dobu tří let.
          4. Pokud se ukáže, že je zásilka dovezená do Unie pozitivní na salmonelu, nebo pokud nesplňuje mikrobiologické normy pro Enterobacteriaceae stanovené v kapitole I přílohy X, musí:
          a) s ní být buď zacházeno postupem podle čl. 17 odst. 2 písm. a) směrnice 97/78/ES; nebo
          b) být znovu zpracována ve zpracovatelském zařízení nebo dekontaminována ošetřením povoleným příslušným orgánem. Zásilka nesmí být uvolněna, dokud není ošetřena a vyšetřena podle potřeby na přítomnost salmonel nebo Enterobacteriaceae příslušným orgánem v souladu s kapitolou I přílohy X, a to s negativními výsledky.
          Oddíl 3
          Dovoz tavených/škvařených tuků
          Na dovoz tavených/škvařených tuků se vztahují tyto požadavky:
          Tavené/škvařené tuky:
          a) musí být výlučně nebo částečně získané z vepřových surovin a pocházet ze třetí země nebo z části třetí země, která byla v předchozích 24 měsících prostá slintavky a kulhavky a v předchozích 12 měsících prostá klasického moru prasat a afrického moru prasat;
          b) musí být výlučně nebo částečně získané z drůbežích surovin a pocházet ze třetí země nebo z části třetí země, která byla v předchozích 6 měsících prostá newcastleské choroby a influenzy ptáků;
          c) musí být výlučně nebo částečně získané ze surovin z přežvýkavců a pocházet ze třetí země nebo z části třetí země, která byla v předchozích 24 měsících prostá slintavky a kulhavky a v předchozích 12 měsících prostá moru skotu; nebo
          d) v případě, že v průběhu příslušného časového období uvedeného v písmenech a), b) a c) se vyskytlo ohnisko jedné z nákaz uvedených ve zmíněných písmenech, musí být podrobeny jednomu z těchto tepelných ošetření:
          i) alespoň při teplotě 70 °C po dobu nejméně 30 minut nebo
          ii) alespoň při teplotě 90 °C po dobu nejméně 15 minut.
          Provozovatelé musí zaznamenávat a uchovávat podrobné údaje o kritických kontrolních bodech, aby vlastník, provozovatel nebo jejich zástupce a v nezbytném případě příslušný orgán mohli sledovat provoz zařízení; zaznamenané informace musí obsahovat velikost částic, kritickou teplotu a v příslušných případech absolutní dobu, profil tlaku, objem vstupujícího surového materiálu za jednotku času a míru recyklace tuku.
          Oddíl 4
          Dovoz mléka, mléčných výrobků, produktů získaných z mléka, mleziva a výrobků z mleziva
          A. Na dovoz mléka, mléčných výrobků, produktů získaných z mléka, mleziva a výrobků z mleziva se vztahují tyto požadavky:
          1. Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka:
          a) byly podrobeny alespoň jednomu z ošetření stanovených v bodech 1.1, 1.2, 1.3 a v bodě B. 1.4 písm. a) části I oddílu 4 kapitoly II přílohy X;
          b) musí splňovat body B. 2 a B. 4 a v případě syrovátky bod B. 3 části I oddílu 4 kapitoly II přílohy X.
          2. Odchylně od bodu B. 1.4 části I oddílu 4 kapitoly II přílohy X mohou být mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka dováženy ze třetích zemí, které jsou za tímto účelem uvedené jako schválené v sloupci "A" přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka prošly jedním ošetřením HTST a:
          a) nebyly odeslány před uplynutím období nejméně 21 dnů po vyrobení a během tohoto období nebyl ve vyvážející třetí zemi zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky; nebo
          b) byly předloženy na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie nejméně 21 dnů po výrobě a během tohoto období nebyl ve vyvážející třetí zemi zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky.
          B. Na dovoz mleziva a výrobků z mleziva se vztahují tyto požadavky:
          1. Materiály prošly jedním ošetřením HTST a:
          a) nebyly odeslány před uplynutím období nejméně 21 dnů po vyrobení a během tohoto období nebyl ve vyvážející třetí zemi zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky; nebo
          b) byly předloženy na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie nejméně 21 dnů po výrobě a během tohoto období nebyl ve vyvážející třetí zemi zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky.
          2. Materiály byly získány od skotu, u nějž se provádějí pravidelné veterinární kontroly, aby bylo zaručeno, že pochází z hospodářství, v nichž jsou všechna stáda skotu:
          a) buď uznána jako úředně prostá tuberkulózy a úředně prostá brucelózy podle vymezení v čl. 2 odst. 2 písm. d) a f) směrnice 64/432/EHS nebo se na ně podle vnitrostátních právních předpisů třetí země, z níž mlezivo pochází, nevztahují omezení ohledně eradikace tuberkulózy a brucelózy; a
          b) buď uznána jako úředně prostá enzootické leukózy skotu podle vymezení v čl. 2 odst. 2 písm. j) směrnice 64/432/EHS nebo jsou součástí úředního systému pro tlumení enzootické leukózy skotu a klinické a laboratorní vyšetření u příslušného stáda během posledních dvou let neprokázala výskyt uvedené nákazy.
          3. Po ukončení zpracování byla uplatněna veškerá preventivní opatření, aby se zabránilo kontaminaci příslušného mleziva nebo výrobků z mleziva.
          4. Konečný výrobek musí být označen tak, aby bylo patrné, že obsahuje materiál kategorie 3 a není určen pro lidskou spotřebu, a musí být:
          a) zabalen do nových nádob; nebo
          b) přepravován volně ložený v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány.
          KAPITOLA II
          ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA DOVOZ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH K POUŽITÍ MIMO KRMIVOVÝ ŘETĚZEC PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA JINÁ NEŽ ZVÍŘATA KOŽEŠINOVÁ DO UNIE A TRANZIT PŘES UNII
          Oddíl 1
          Zvláštní požadavky
          Jak je uvedeno v čl. 41 odst. 1 písm. a), čl. 41 odst. 2 písm. c) a čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, na dovezené zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které jsou určeny pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, a zásilky těchto produktů v režimu tranzitu se vztahují tyto zvláštní požadavky:
          a) musí sestávat nebo být vyrobeny z vedlejších produktů živočišného původu uvedených ve sloupci "Suroviny" v tabulce 2;
          b) musí splňovat podmínky dovozu a tranzitu stanovené ve sloupci "Podmínky dovozu a tranzitu" v tabulce 2;
          c) musí pocházet ze třetí země nebo části třetí země uvedené ve sloupci "Seznamy třetích zemí" v tabulce 2; a
          d) jsou během přepravy do místa vstupu do Unie, v němž jsou prováděny veterinární kontroly, provázeny veterinárním osvědčením nebo podle potřeby jiným dokumentem, uvedeným ve sloupci "Osvědčení / vzory dokumentů" v tabulce 2; nebo
          e) jsou v místě vstupu do Unie, v němž jsou prováděny veterinární kontroly, předloženy společně s dokumentem, který odpovídá vzoru uvedenému ve sloupci "Osvědčení / vzory dokumentů" v tabulce 2.
          Tabulka 2
          Č. | Produkt | Suroviny (odkaz na ustanovení nařízení (ES) č. 1069/2009) | Podmínky dovozu a tranzitu | Seznamy třetích zemí | Osvědčení / vzory dokumentů |
          1 | Zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů | Materiál kategorie 2 uvedený v čl. 9 písm. a). | Zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů musí být vyrobeny v souladu s oddílem 2 kapitoly I přílohy XI. | Třetí země uvedené v: a)části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010;b)příloze I rozhodnutí 2004/211/ES; neboc)části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008. | Příloha XV kapitola 17. |
          2 | Krevní výrobky kromě výrobků z koňovitých k výrobě získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata | Materiál kategorie 1 uvedený v čl. 8 písm. c) a d) a materiál kategorie 3 uvedený v čl. 10 písm. a), b), d) a h). | Krevní výrobky musí být vyrobeny v souladu s oddílem 2. | Tyto třetí země: a)V případě neošetřených krevních výrobků z kopytníků:třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých je povolen dovoz čerstvého masa jakýchkoli druhů domácích kopytníků, a to pouze po období uvedené ve sloupcích 7 a 8 uvedené části.Japonsko.b)V případě neošetřených krevních výrobků z drůbeže a jiných druhů ptáků:třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.Japonsko.c)V případě neošetřených krevních výrobků z jiných zvířat:třetí země uvedené buď v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.Japonsko.d)V případě ošetřených krevních výrobků z jakýchkoli druhů:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.Japonsko. | a)V případě neošetřených krevních výrobků:příloha XV kapitola 4 bod C.b)V případě ošetřených krevních výrobků:příloha XV kapitola 4 bod D. |
          3 | Krev a krevní výrobky z koňovitých | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d) a h). | Krev a krevní výrobky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 3. | Tyto třetí země: a)v případě krve, která byla odebrána v souladu s odstavcem 1 kapitoly IV přílohy XIII nebo pokud byly krevní výrobky vyrobeny v souladu s odst. 2 písm. b) bodem i) uvedené kapitoly:třetí země nebo části třetích zemí uvedené v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES, ze kterých je povolen dovoz plemenných a užitkových koňovitých;b)v případě krevních výrobků, které byly ošetřeny v souladu s odst. 2 písm. b) bodem ii) kapitoly IV přílohy XIII:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa z domácích koňovitých. | Příloha XV kapitola 4 bod A. |
          4 | Čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. b) bodě iii). | Kůže musí splňovat požadavky stanovené v odstavcích 1 a 4 oddílu 4. | Kůže musí pocházet ze třetí země nebo v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Unie z části třetí země uvedené v seznamu v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa z téhož druhu. | Příloha XV kapitola 5 bod A. |
          5 | Ošetřené kůže kopytníků | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), čl. 10 písm. b) bodech i) a iii) a čl. 10 písm. n). | Kůže musí splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 oddílu 4. | a)V případě ošetřených kůží kopytníků:třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.b)V případě ošetřených kůží přežvýkavců, které jsou určeny k odeslání do Evropské unie a které byly před dovozem po dobu 21 dnů přechovávány odděleně nebo budou přepravovány nepřetržitě po dobu 21 dnů:kterákoli třetí země. | a)V případě ošetřených kůží kopytníků kromě těch, které splňují požadavky stanovené v odstavci 2 oddílu 4:příloha XV kapitola 5 bod B.b)V případě ošetřených kůží přežvýkavců a koňovitých, které jsou určeny k odeslání do Evropské unie a které byly před dovozem po dobu 21 dnů přechovávány odděleně nebo budou přepravovány nepřetržitě po dobu 21 dnů:úřední prohlášení stanovené v příloze XV kapitole 5 bodě C.c)V případě ošetřených kůží kopytníků, které splňují požadavky stanovené v odstavci 2 oddílu 4:osvědčení se nevyžaduje. |
          6 | Lovecké trofeje a jiné preparáty ze zvířat | Materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. f) získané z volně žijících zvířat, u nichž neexistuje podezření, že by byla nakažena onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata, a materiál kategorie 3 uvedený v čl. 10 písm. a), čl. 10 písm. b) bodech i), iii) a v) a čl. 10 písm. n). | Lovecké trofeje a jiné preparáty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 5. | a)V případě loveckých trofejí a jiných preparátů uvedených v odstavci 2 oddílu 5:kterákoli třetí země.b)V případě loveckých trofejí a jiných preparátů uvedených v odstavci 3 oddílu 5:i)lovecké trofeje z ptáků:třetí země uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa, a tyto země:(GL) Grónsko(TN) Tunisko.ii)Lovecké trofeje z kopytníků:třetí země uvedené v příslušných sloupcích pro čerstvé maso kopytníků v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 včetně jakýchkoli omezení stanovených ve sloupci pro zvláštní poznámky týkající se čerstvého masa. | a)V případě loveckých trofejí uvedených v odstavci 2 oddílu 5:příloha XV kapitola 6 bod A.b)V případě loveckých trofejí uvedených v odstavci 3 oddílu 5:příloha XV kapitola 6 bod B.c)V případě loveckých trofejí uvedených v odstavci 1 oddílu 5:osvědčení se nevyžaduje. |
          7 | Prasečí štětiny | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. b) bodě iv). | Prasečí štětiny musí být získány ze zvířat, která pocházejí ze třetí země původu a která byla poražena na jatkách v této třetí zemi původu. | a)V případě neošetřených prasečích štětin:třetí země nebo v případě regionalizace jejich regiony uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, které byly 12 měsíců před datem dovozu prosté afrického moru prasat.b)V případě ošetřených prasečích štětin:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, které nemusí být 12 měsíců před datem dovozu prosté afrického moru prasat. | a)Pokud se za posledních 12 měsíců nevyskytl žádný případ afrického moru prasat:příloha XV kapitola 7 bod A.b)Pokud se za posledních 12 měsíců vyskytl jeden nebo více případů afrického moru prasat:příloha XV kapitola 7 bod B. |
          8 | Neošetřená vlna a srst | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. h) a n). | Neošetřená vlna a srst musí být a)bezpečně uzavřeny v obalech a suché; ab)zaslány přímo do zařízení, které vyrábí získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec, nebo zařízení, které provádí mezioperace, a to za podmínek, které brání rozšíření patogenních původců. | Kterákoli třetí země. | Při dovozu neošetřené vlny a srsti se nevyžaduje veterinární osvědčení. |
          9 | Ošetřené peří, jeho části a prachové peří | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. b) bodě v), čl. 10 písm. h) a n). | Ošetřené peří nebo jeho části musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 6. | Kterákoli třetí země. | Při dovozu ošetřeného peří, jeho částí a prachového peří se nevyžaduje veterinární osvědčení. |
          10 | Vedlejší produkty včelařství | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. e). | a)V případě vedlejších produktů včelařství určených k použití ve včelařství kromě včelího vosku ve formě voštin:i)vedlejší produkty včelařství byly po dobu alespoň 24 hodin vystaveny teplotě -12 °C nebo nižší; neboii)v případě včelího vosku byl materiál před dovozem zpracován v souladu s některou ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo se zpracovatelskou metodou č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV, a rafinován.b)V případě včelího vosku kromě včelího vosku ve formě voštin pro jiné účely než krmení hospodářských zvířat byl včelí vosk před dovozem rafinován nebo zpracován v souladu s některou ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo se zpracovatelskou metodou č. 7, které jsou stanoveny v kapitole III přílohy IV. | a)V případě vedlejších produktů včelařství určených k použití ve včelařství:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tato země:(CM) Kamerunb)V případě včelího vosku pro jiné účely než krmení hospodářských zvířat:kterákoli třetí země. | a)V případě vedlejších produktů včelařství určených k použití ve včelařství:příloha XV kapitola 13.b)V případě včelího vosku pro jiné účely než krmení hospodářských zvířat:obchodní doklad potvrzující rafinaci nebo zpracování. |
          11 | Kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k jiným použitím než jako krmná surovina, organické hnojivo nebo půdní přídavek | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), čl. 10 písm. b) bodech i) a iii) a čl. 10 písm. e) a h). | Produkty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 7. | Kterákoli třetí země. | K produktům se přiloží: a)obchodní doklad stanovený v odstavci 2 oddílu 7; ab)prohlášení dovozce v souladu s kapitolou 16 přílohy XV vyhotovené alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, přes nějž zásilka poprvé vstupuje do Unie, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení. |
          12 | Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy | a)V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy:materiály uvedené v čl. 35 písm. a) bodech i) a ii).b)V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:materiály uvedené v čl. 35 písm. a) bodě iii). | Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy musí být vyrobeny v souladu s kapitolou II přílohy XIII. | a)V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo příloze I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso.V případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.b)V případě žvýkacích pamlsků pro psy a krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země:(JP) Japonsko(EC) Ekvádor(LK) Srí Lanka(TW) Tchaj-wan. | a)V případě krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu:příloha XV kapitola 3 bod A.b)V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách:příloha XV kapitola 3 bod B.c)V případě žvýkacích pamlsků pro psy:příloha XV, kapitola 3 bod C.d)V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:příloha XV kapitola 3 bod D. |
          13 | Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu | Materiály uvedené v čl. 35 písm. a). | Dochucovací masové výtažky musí být vyrobeny v souladu s kapitolou III přílohy XIII. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso. V případě dochucovacích masových výtažků z rybích materiálů třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | Příloha XV kapitola 3 bod E. |
          14 | Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva a výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec | a)Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a) až k).b)V případě materiálů pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu materiály kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. c).c)V případě kožešin pro výrobu získaných produktů materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. n). | Produkty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 8. | a)V případě vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:i)v případě vedlejších produktů živočišného původu ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých včetně hospodářských a volně žijících zvířat:třetí země nebo části třetích zemí uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých je povolen dovoz čerstvého masa pro lidskou spotřebu.ii)Surovina z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci:třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa a které jsou uvedeny v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.iii)Surovina z ryb:třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.iv)Surovina z jiných volně žijících suchozemských savců a zajícovitých:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.b)V případě vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu léčivých přípravků:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 a tyto třetí země:(JP) Japonsko(PH) Filipíny(TW) Tchaj-wan.c)V případě vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata kromě léčivých přípravků:třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých je povolen dovoz čerstvého masa z příslušných druhů, v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 nebo v případě materiálu z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | a)V případě vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:příloha XV kapitola 3 bod F.b)V případě vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata:příloha XV kapitola 8. |
          15 | Vedlejší produkty živočišného původu určené k použití jako syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. b) bodech i) a ii). | Produkty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 8. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso. V případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | příloha XV, kapitola 3 bod D. |
          16 | Vedlejší produkty živočišného původu určené k použití v krmivech pro kožešinová zvířata | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. b) bodech i) a ii). | Produkty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 8. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v příloze I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso. V případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | Příloha XV kapitola 3 bod D. |
          17 | Tavené/škvařené tuky pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata | a)V případě materiálů určených k výrobě bionafty:materiály kategorie 1, 2 a 3 uvedené v článcích 8, 9 a 10.b)V případě materiálů určených pro organická hnojiva a půdní přídavky:materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) a materiály kategorie 3 uvedené v článku 10 kromě čl. 10 písm. c) a p).c)V případě materiálů určených k jiným účelům:materiály kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. b), c) a d), materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) a materiály kategorie 3 uvedené v článku 10 kromě čl. 10 písm. c) a p). | Tavené/škvařené tuky musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 9. | Třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a v případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. | příloha XV kapitola 10 bod B. |
          18 | Tukové deriváty | a)V případě tukových derivátů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata:materiály kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. c) a d), materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) a materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i), j) a k).b)V případě tukových derivátů pro použití jako krmivo nebo pro použití mimo krmivový řetězec:materiály kategorie 3 uvedené v článku 10. | Tukové deriváty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 10. | Kterákoli třetí země. | a)V případě tukových derivátů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata:příloha XV kapitola 14 bod A.b)V případě tukových derivátů pro použití jako krmivo nebo pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata:příloha XV kapitola 14 bod B. |
          19 | Fotografická želatina | Materiály kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. b) a materiály kategorie 3 uvedené v článku 10. | Dovezená fotografická želatina musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 11. | Fotografická želatina může být dovážena pouze ze zařízení původu ve Spojených státech amerických a Japonsku, která jsou povolena v souladu s oddílem 11. | Příloha XV kapitola 19. |
          20 | Rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) určené k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků | Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), h) a n). | Produkty musí splňovat požadavky stanovené v oddíle 12. | Kterákoli třetí země. | Příloha XV kapitola 18. |
          Oddíl 2
          Dovoz krve a krevních výrobků, kromě krve a krevních výrobků z koňovitých, k výrobě získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          Na dovoz krve a krevních výrobků, kromě krve a krevních výrobků z koňovitých, k výrobě získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata se vztahují tyto požadavky:
          1. Krevní výrobky musí pocházet ze zařízení na výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, které splňuje zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení, nebo ze zařízení odběru.
          2. Krev, z níž jsou vyráběny krevní výrobky určené k výrobě získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, musí být odebrána:
          a) na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Unie;
          b) na jatkách schválených příslušným orgánem třetí země a pod dozorem tohoto orgánu; nebo
          c) ze živých zvířat v zařízeních schválených příslušným orgánem třetí země a pod dozorem tohoto orgánu.
          3.1. Krevní výrobky pro výrobu získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, které byly získány ze zvířat řádů Artiodactyla, Perissodactyla a Proboscidea včetně jejich kříženců, musí splňovat podmínky uvedené buď v písmeni a), nebo v písmeni b):
          a) výrobky musí projít jedním z následujících ošetření, která zaručují nepřítomnost patogenních původců nákaz uvedených v písmeni b):
          i) tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin s následnou kontrolou účinnosti,
          ii) ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy s následnou kontrolou účinnosti,
          iii) tepelným ošetřením při teplotě nejméně 80 °C v celé hmotě s následnou kontrolou účinnosti,
          iv) pouze v případě zvířat jiných než čeledí Suidae a Tayassuidae: změnou pH na hodnotu pH 5 po dobu dvou hodin s následnou kontrolou účinnosti;
          b) v případě krevních výrobků neošetřených v souladu s písmenem a) musí výrobky pocházet ze třetí země nebo oblasti:
          i) ve které nebyl po dobu nejméně 12 měsíců zaznamenán žádný případ moru skotu, moru malých přežvýkavců a horečky Údolí Rift a ve které nebylo provedeno očkování proti těmto nákazám po dobu nejméně 12 měsíců,
          ii) ve které nebyl po dobu nejméně 12 měsíců zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky, a
          - ve které nebylo provedeno očkování proti této nákaze po dobu nejméně 12 měsíců, nebo
          - ve které jsou u domácích přežvýkavců úředně prováděny a kontrolovány programy očkování proti slintavce a kulhavce po dobu nejméně 12 měsíců; v takovém případě musí být výrobky po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečného neškodného odstranění odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo rizikům rozšíření nákaz na zvířata či člověka.
          3.2. Kromě ustanovení odst. 3.1 písm. b) bodů i) a ii) musí být v případě zvířat jiných než čeledí Suidae a Tayassuidae splněna jedna z těchto podmínek:
          a) ve třetí zemi nebo oblasti původu nebyl po dobu nejméně 12 měsíců zaznamenán žádný případ vezikulární stomatitidy a katarální horečky ovcí (včetně výskytu séropozitivních zvířat) a u vnímavých druhů nebylo provedeno očkování proti těmto nákazám po dobu nejméně 12 měsíců;
          b) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být výrobky přepraveny přímo do zařízení určení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečného neškodného odstranění odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo rizikům rozšíření nákaz na zvířata či člověka.
          3.3. Kromě ustanovení odst. 3.1 písm. b) bodů i) a ii) nebyl v případě zvířat čeledí Suidae a Tayassuidae ve třetí zemi nebo oblasti původu po dobu nejméně 12 měsíců zaznamenán žádný případ vezikulární choroby prasat, klasického moru prasat a afrického moru prasat, nebylo provedeno očkování proti těmto nákazám po dobu nejméně 12 měsíců a je splněna jedna z těchto podmínek:
          a) v zemi nebo oblasti původu nebyl po dobu 12 měsíců zaznamenán žádný případ vezikulární stomatitidy (včetně výskytu séropozitivních zvířat) a u vnímavých druhů nebylo provedeno očkování proti této nákaze po dobu nejméně 12 měsíců;
          b) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být výrobky přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení a musí být přijata veškerá preventivní opatření včetně bezpečného neškodného odstranění odpadu, nepoužitého nebo přebytečného materiálu, aby se předešlo rizikům rozšíření nákaz na zvířata či člověka.
          4. Krevní výrobky pro výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, které byly získány z drůbeže a jiných druhů ptáků, musí splňovat podmínky uvedené buď v písmeni a), nebo písmeni b):
          a) výrobky musí projít jedním z následujících ošetření, která zaručují nepřítomnost patogenních původců nákaz uvedených v písmeni b):
          i) tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin s následnou kontrolou účinnosti,
          ii) ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy s následnou kontrolou účinnosti,
          iii) tepelným ošetřením při teplotě nejméně 70 °C v celé hmotě s následnou kontrolou účinnosti;
          b) v případě krevních výrobků neošetřených v souladu s písmenem a) musí výrobky pocházet ze třetí země nebo oblasti:
          i) která byla prostá newcastleské choroby a vysoce patogenní influenzy ptáků uvedených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, vydání z roku 2010,
          ii) ve které nebylo během posledních 12 měsíců provedeno očkování proti influenze ptáků,
          iii) ve které drůbež nebo jiné druhy ptáků, z nichž výrobky pocházejí, nebyly očkovány proti newcastleské chorobě očkovacími látkami připravenými z matečného kmene newcastleské choroby vykazujícího vyšší patogenitu než lentogenní kmeny viru.
          Oddíl 3
          Dovoz krve a krevních výrobků z koňovitých
          Na dovoz krve a krevních výrobků z koňovitých se vztahují tyto požadavky:
          1. Krev musí splňovat podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) kapitoly IV přílohy XIII a musí být odebrána pod veterinárním dohledem buď:
          a) na jatkách
          i) schválených v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 nebo
          ii) schválených příslušným orgánem třetí země a pod dozorem tohoto orgánu; nebo
          b) v zařízeních, která byla za účelem odběru krve od koňovitých k výrobě krevních výrobků k jiným účelům než ke krmení schválena a opatřena číslem veterinárního schválení a dozorována příslušným orgánem třetí země.
          2. Krevní výrobky musí splňovat podmínky stanovené v odstavci 2 kapitoly IV přílohy XIII.
          Kromě toho musí být krevní výrobky uvedené v odst. 2 písm. b) bodě i) kapitoly IV přílohy XIII vyrobeny z krve odebrané od koňovitých, kteří byli alespoň tři měsíce před dnem odběru nebo od narození, jsou-li zvířata mladší než tři měsíce, drženi v hospodářstvích s veterinárním dohledem ve třetí zemi odběru, která byla během zmíněného období a v době odběru krve prostá:
          a) moru koní v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) a b) směrnice 2009/156/ES;
          b) venezuelské encefalomyelitidy koní po dobu alespoň dvou let;
          c) vozhřivky:
          i) po dobu tří let nebo
          ii) po dobu šesti měsíců, pokud zvířata nevykazovala při prohlídce po porážce na jatkách podle odst. 1 písm. a) a podrobné prohlídce sliznice průdušnice, hrtanu, nosních dutin, čelních dutin a jejich větvení po rozříznutí hlavy ve střední rovině a po odstranění nosní přepážky žádné klinické příznaky vozhřivky (Burkholderia mallei);
          d) v případě krevních výrobků kromě séra vezikulární stomatitidy po dobu nejméně šesti měsíců.
          3. Krevní výrobky musí pocházet ze zařízení nebo podniku, které byly schváleny nebo registrovány příslušným orgánem třetí země.
          4. Krev a krevní výrobky musí být zabaleny a označeny v souladu s odstavcem 3 kapitoly IV přílohy XIII.
          Oddíl 4
          Dovoz kůží kopytníků
          Na dovoz kůží kopytníků se vztahují tyto požadavky:
          1. Čerstvé nebo chlazené kůže mohou být dováženy, pokud:
          a) pocházejí ze třetí země uvedené v příslušném sloupci položky 4 tabulky 2 stanovené v oddíle 1, která, pokud jde o dotčené druhy:
          i) je nejméně po dobu 12 měsíců před datem odeslání prostá všech těchto nákaz:
          - klasického moru prasat,
          - afrického moru prasat, a
          - moru skotu, a
          ii) je nejméně po dobu 12 měsíců před datem odeslání prostá slintavky a kulhavky a nejméně po dobu 12 měsíců před datem odeslání v ní neproběhlo očkování proti této nákaze;
          b) pocházejí:
          i) ze zvířat, která pobývala na území třetí země původu po dobu nejméně tří měsíců před porážkou nebo od narození v případě zvířat mladších tří měsíců,
          ii) v případě kůží sudokopytníků, ze zvířat pocházejících z hospodářství, ve kterém se za posledních 30 dnů nevyskytlo žádné ohnisko slintavky a kulhavky a v jehož okolí se v okruhu o poloměru 10 km za posledních 30 dnů nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky;
          iii) v případě kůží prasat, ze zvířat pocházejících z hospodářství, ve kterém se za posledních 30 dnů nevyskytlo žádné ohnisko vezikulární choroby prasat nebo za posledních 40 dnů klasického moru prasat nebo afrického moru prasat a v jehož okolí se v okruhu o poloměru 10 km za posledních 30 dnů nevyskytl žádný případ těchto nákaz; nebo
          iv) ze zvířat, která při prohlídce před porážkou provedené na jatkách během 24 hodin před porážkou nevykazovala žádné příznaky slintavky a kulhavky, moru skotu, klasického moru prasat, afrického moru prasat nebo vezikulární choroby prasat; a
          c) prošly veškerými preventivními opatřeními, aby se zabránilo opětovné kontaminaci patogenními původci.
          2. Ošetřené kůže uvedené v bodě C odst. 2 kapitoly V přílohy XIII mohou být dováženy bez omezení.
          3. Jiné ošetřené kůže mohou být dováženy, pokud:
          a) pocházejí buď:
          i) ze třetí země nebo v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Unie z části třetí země, která je v seznamu v písmeni a) ve sloupci "Seznamy třetích zemí" v položce 5 tabulky 2 stanovené v oddíle 1 a z níž je povolen dovoz čerstvého masa příslušných druhů, a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 28 písm. a), b) a c) přílohy I,
          ii) ze třetí země, která je v seznamu v písmeni a) v příslušném sloupci v položce 5 tabulky 2 stanovené v oddíle 1, a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 28 písm. c) nebo d) přílohy I, nebo
          iii) z koňovitých nebo přežvýkavců ze třetí země, která je v seznamu v písmeni b) ve sloupci "Seznamy třetích zemí" v položce 5 tabulky 2 oddílu 1, byly ošetřeny v souladu s odstavcem 28 písm. a), b) a c) přílohy I a po ošetření byly přechovávány odděleně po dobu nejméně 21 dnů; a
          b) v případě solených kůží přepravovaných lodí byly kůže ošetřeny v souladu s odst. 28 písm. b) nebo c) přílohy I a byly po ošetření před dovozem během přepravy přechovávány odděleně po dobu nejméně 14 dnů v případě ošetření uvedeného v odst. 28 písm. b) nebo 7 dnů v případě ošetření uvedeného v odst. 28 písm. c) a veterinární osvědčení provázející zásilku dokládá takové ošetření a dobu trvání přepravy.
          4. Čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže kopytníků musí být dováženy v nádobách, silničních vozidlech, železničních vagonech nebo balících zaplombovaných v rámci odpovědnosti příslušného orgánu třetí země odeslání.
          Oddíl 5
          Dovoz loveckých trofejí a jiných preparátů ze zvířat
          Na dovoz loveckých trofejí a jiných preparátů ze zvířat se vztahují tyto požadavky:
          1. Lovecké trofeje a jiné preparáty ze zvířat, které splňují podmínky uvedené v bodě B a bodě C odst. 1 kapitoly VI přílohy XIII, mohou být dováženy bez omezení.
          2. Ošetřené lovecké trofeje nebo jiné preparáty z ptáků a kopytníků ze třetích zemí, které se skládají pouze z kostí, rohů, kopyt/paznehtů, drápů, parohů, zubů, kůží či kožek, mohou být dováženy, pokud splňují požadavky v bodě C odst. 1 písm. a), bodě C odst. 2 písm. a) bodech i) až iii) a bodě C odst. 2 písm. b) bodě i) a ii) kapitoly VI přílohy XIII.
          V případě kůží nasolených za sucha nebo za mokra a přepravovaných lodí však kůže nemusí být nasoleny 14 dnů před odesláním za předpokladu, že byly nasoleny po dobu 14 dnů před dovozem.
          3. Lovecké trofeje nebo jiné preparáty z ptáků a kopytníků sestávající z celých anatomických částí, které nebyly nijak ošetřeny, mohou být dováženy, pokud:
          a) jsou ze zvířat pocházejících z oblasti, na kterou se nevztahují omezení v důsledku výskytu závažného přenosného onemocnění, vůči němuž jsou zvířata dotčených druhů vnímavá;
          b) byly zabaleny, aniž by se dostaly do kontaktu s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, do samostatných, průhledných a uzavřených obalů, aby se zabránilo následné kontaminaci.
          Oddíl 6
          Dovoz ošetřeného peří, jeho částí a prachového peří
          Ošetřené peří, jeho části a prachové peří lze dovážet:
          a) pokud se jedná o ošetřené dekorativní peří, ošetřené peří přepravované cestujícími k soukromému užití nebo zásilky ošetřeného peří nebo prachového peří zaslané soukromým osobám k neprůmyslovému využití; nebo
          b) pokud je k nim přiložen obchodní doklad, který uvádí, že peří, jeho části nebo prachové peří byly ošetřeny proudem páry nebo jinou metodou, která zaručuje, že nepředstavují žádná nepřijatelná rizika, a jsou bezpečně uzavřené v obalu a suché; a
          c) v případě, že obchodní doklad neuvádí, že byly průmyslově vyprány a ošetřeny horkou párou při teplotě 100 °C po dobu nejméně 30 minut, jsou zaslány do registrovaného zařízení nebo podniku k takovému ošetření.
          Oddíl 7
          Dovoz kostí a výrobků z nich (kromě kostní moučky), rohů a výrobků z nich (kromě rohové moučky) a kopyt a paznehtů a výrobků z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) určených k jiným použitím než jako krmná surovina, organická hnojiva nebo půdní přídavky
          1. Kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) mohou být dováženy pro účely výroby získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec, pokud:
          a) byly před vývozem do Unie vysušeny, a nikoli zchlazeny nebo zmraženy;
          b) jsou ze třetí země původu přepravovány pouze po zemi nebo po moři přímo na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie a nejsou překládány v žádném přístavu nebo místě mimo Unii;
          c) jsou po kontrole dokladů podle směrnice 97/78/ES přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení.
          2. Ke každé zásilce musí být přiložen obchodní doklad opatřený razítkem příslušného orgánu, který dohlíží na zařízení původu, na němž jsou uvedeny tyto informace:
          a) třetí země původu;
          b) název výrobního zařízení nebo podniku;
          c) druh produktu (sušené kosti / sušené výrobky z kostí / sušené rohy / sušené výrobky z rohů / sušená kopyta a paznehty / sušené výrobky z kopyt/paznehtů); a
          d) potvrzení skutečnosti, že produkt byl:
          i) získán ze zdravých zvířat, která byla poražena na jatkách,
          ii) sušen po dobu 42 dnů při průměrné teplotě alespoň 20 °C,
          iii) před sušením po dobu jedné hodiny zahřát na teplotu v jádře alespoň 80 °C;
          iv) před sušením zpopelňován po dobu jedné hodiny při teplotě v jádře alespoň 800 °C,
          v) před sušením prošel acidifikačním procesem, při kterém byla hodnota pH v jádře udržována na hodnotě nižší než 6 po dobu nejméně jedné hodiny, a není v žádné fázi určen k využití v potravinách, krmných surovinách, organických hnojivech nebo půdních přídavcích.
          3. Při odeslání do Unie musí být materiál uzavřen v zaplombovaných nádobách nebo vozidlech nebo musí být přepravován volně ložený lodí.
          Pokud je přepravován v nádobách, musí nádoby a ve všech případech všechny průvodní doklady uvádět název a adresu registrovaného zařízení nebo podniku určení.
          4. Po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být materiál přepraven přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení.
          Oddíl 8
          Dovoz vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu krmiva pro kožešinová zvířata, krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiného než syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          Vedlejší produkty živočišného původu určené pro výrobu krmiva pro kožešinová zvířata, krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiného než syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata lze dovážet, pokud:
          1. vedlejší produkty živočišného původu byly hluboce zmraženy v zařízení původu nebo byly konzervovány v souladu s právními předpisy Unie takovým způsobem, aby se v době mezi odesláním a dodávkou do zařízení nebo podniku určení nezkazily;
          2. vedlejší produkty živočišného původu prošly veškerými preventivními opatřeními, aby se zabránilo kontaminaci patogenními původci;
          3. vedlejší produkty živočišného původu byly zabaleny do nových nepropustných obalů nebo obalů, které byly před použitím vyčištěny a vydezinfikovány;
          4. po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice jsou vedlejší produkty živočišného původu převezeny buď přímo:
          a) do zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo do registrovaného zařízení nebo podniku určení, které poskytly záruku, že vedlejší produkty živočišného původu budou použity pouze k výrobě produktů, pro které byly registrovány nebo případně schváleny podle toho, jak v případě potřeby stanoví příslušný orgán, a neopustí zařízení nebo podnik v neošetřené podobě pro jiné účely než přímo k neškodnému odstranění;
          b) do zařízení nebo podniku, které byly schváleny v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          c) registrovanému uživateli nebo do sběrného střediska, kteří poskytli záruku, že vedlejší produkty živočišného původu budou použity pouze k povoleným účelům, které v případě potřeby stanoví příslušný orgán; nebo
          d) do zařízení nebo podniku, které byly schváleny v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009; a
          5.1. v případě suroviny pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v čl. 35 písm. a) bodě ii) nařízení (ES) č. 1069/2009 surovina:
          a) je ve třetí zemi před vstupem do Unie označena křížem z tekutého dřevěného uhlí nebo aktivního uhlí na každé vnější straně každého zmrazeného bloku nebo, je-li surovina přepravována na paletách, které nejsou během přepravy do cílového zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu rozděleny do samostatných zásilek, na každé vnější straně každé palety takovým způsobem, že označení pokrývá nejméně 70 % úhlopříčné délky zmrazeného bloku a má šířku nejméně 10 cm;
          b) v případě materiálu, který není zmrazený, je ve třetí zemi před vstupem do Unie označena nastříkáním tekutého dřevěného uhlí nebo nanesením práškového dřevěného uhlí tak, aby bylo dřevěné uhlí na materiálu jasně patrné;
          c) je přepravována přímo do:
          i) cílového zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu v souladu s odst. 4 písm. a) nebo
          ii) zařízení nebo podniku určení, které byly schváleny v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1069/2009, v souladu s odst. 4 písm. b) tohoto oddílu, z nichž je odesílána přímo do zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v bodě i), pokud zařízení určení:
          - manipuluje pouze s materiálem, na nějž se vztahuje tento odstavec 5.1, nebo
          - manipuluje pouze s materiálem určeným pro zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeným v bodě i); a
          d) je podrobena manipulaci s cílem odstranit označení stanovené v písmenech a) a b) pouze v cílovém zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a výhradně bezprostředně před použitím materiálu k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, a to v souladu s podmínkami, které se vztahují na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu vyrobené z materiálu kategorie 3, stanovenými v kapitole II přílohy XIII;
          5.2. v případě, že zásilky sestávají ze suroviny, která byla ošetřena způsobem uvedeným v odstavci 5.1 výše, a z jiné neošetřené suroviny, byly všechny suroviny v zásilce označeny způsobem uvedeným výše v odst. 5.1 písm. a) a b);
          5.3. označení uvedené v odst. 5.1 písm. a) a b) a odstavci 5.2 je od odeslání až do doručení do cílového zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu viditelné;
          6. v cílovém zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu je surovina pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v čl. 35 písm. a) bodě ii) nařízení (ES) č. 1069/2009 před výrobou uskladněna, používána a neškodně odstraněna za podmínek povolených příslušným orgánem, které umožňují provádět úřední kontroly obdržených množství suroviny, která je použita pro výrobu a případně neškodně odstraněna.
          Příslušný orgán může provozovateli zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu povolit, aby skladoval takovéto suroviny společně s materiálem kategorie 3.
          Oddíl 9
          Dovoz tavených/škvařených tuků pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          Tavené/škvařené tuky, které nejsou určeny k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata, kosmetických prostředků, léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, lze dovážet, pokud:
          a) pocházejí:
          i) v případě materiálů určených pro výrobu bionafty z vedlejších produktů živočišného původu uvedených v článcích 8, 9 a 10 nařízení (ES) č. 1069/2009,
          ii) v případě materiálů určených k výrobě organických hnojiv a půdních přídavků z materiálů kategorie 2 uvedených v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo materiálů kategorie 3 kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. c) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          iii) v případě jiných materiálů z materiálů kategorie 1 uvedených v čl. 8 písm. b), c) a d) nařízení (ES) č. 1069/2009, materiálů kategorie 2 uvedených v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 písm. f) bodě i) nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo materiálů kategorie 3 kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. c) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009;
          b) byly zpracovány zpracovatelskou metodou č. 1 (tlakovou sterilizací) nebo v souladu s některou z dalších zpracovatelských metod uvedených v kapitole III přílohy IV;
          c) v případě tuku z přežvýkavců byly odstraněny nerozpustné nečistoty převyšující 0,15 % hmotnostních;
          d) byly před přepravou do Unie označeny tak, aby bylo patrné, že bylo dosaženo minimální koncentrace GTH uvedené v odst. 1 písm. b) kapitoly V přílohy VIII;
          e) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice jsou tavené/škvařené tuky přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení, a to za podmínek, které brání kontaminaci; a
          f) jsou na obalech nebo nádobě opatřeny etiketami s nápisem "NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ ANI KE KRMENÍ ZVÍŘAT".
          Oddíl 10
          Dovoz tukových derivátů
          1. Tukové deriváty lze dovážet, pokud veterinární osvědčení přiložené k zásilce potvrzuje:
          a) že tukové deriváty pocházejí z materiálů kategorie 1, 2 nebo 3;
          b) v případě tukových derivátů vyrobených z materiálu kategorie 2, že výrobky:
          i) byly vyrobeny metodou, která splňuje alespoň normy jednoho z procesů uvedených v odstavci 1 kapitoly XI přílohy XIII, a
          ii) budou použity výhradně v organických hnojivech nebo půdních přídavcích nebo k jiným účelům mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata s výjimkou kosmetických prostředků, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků;
          c) v případě tukových derivátů vyrobených v materiálu kategorie 1, že produkty nesmějí být použity v organických hnojivech a půdních přídavcích, kosmetických prostředcích, léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích; mohou však být použity k jiným účelům mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata.
          2. Příslušnému orgánu ve stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu zboží na území Unie musí být předloženo veterinární osvědčení uvedené v odstavci 1 a jeho kopie musí poté zásilku provázet, dokud není dopravena do zařízení určení.
          3. Po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být tukové deriváty přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení.
          Oddíl 11
          Dovoz fotografické želatiny
          1. Želatinu vyrobenou z materiálu obsahujícího páteř skotu, který sestává z materiálu kategorie 1 v souladu s čl. 8 písm. b) nařízení (ES) č. 1069/2009, a určenou pro fotografický průmysl (fotografická želatina) lze dovážet, pokud fotografická želatina:
          a) pochází z jednoho z podniků původu uvedených v tabulce 3;
          b) byla vyrobena v souladu s odstavcem 6;
          c) je dovezena přes jedno ze stanovišť hraniční kontroly prvního vstupu do Unie uvedených v tabulce 3; a
          d) je určena k výrobě ve schválené továrně fotografického průmyslu uvedené v tabulce 3.
          Tabulka 3
          Dovoz fotografické želatiny
          Třetí země původu | Podniky původu | Členský stát určení | Stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu do Unie | Schválené továrny fotografického průmyslu |
          Japonsko | Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japonsko Jellie Co. Ltd- 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-City; Miyagi, 982 Japonsko NIPPI Inc. Gelatine Division 1 Yumizawa-Cho Fujinomiya City Shizuoka 418-0073 Japonsko | Nizozemsko | Rotterdam | Fujifilm Europe B.V., Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Nizozemsko |
          Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japonsko | Spojené království | Liverpool Felixstowe Heathrow | Kodak Ltd. Headstone Drive, Harrow, Middlesex, HA4 4TY, Spojené království |
          Česká republika | Hamburk | FOMA BOHEMIA spol. s.r.o. Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Česká republika |
          Spojené státy americké | Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA | Spojené království | Liverpool Felixstowe Heathrow | Kodak Ltd. Headstone Drive, Harrow, Middlesex, HA4 4TY, Spojené království |
          Česká republika | Hamburk | FOMA BOHEMIA spol. s.r.o. Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Česká republika |
          2. Jakmile je fotografická želatina dopravena do členského státu určení, nemohou s ní členské státy obchodovat, musí být použita pouze ve schválené továrně fotografického průmyslu v tomtéž členském státě určení, a to výhradně pro účely fotografické výroby.
          3. Po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být fotografická želatina přepravena přímo do schválené továrny fotografického průmyslu v místě určení.
          4. Přeprava uvedená v odstavci 3 probíhá za použití vozidel nebo nádob, v nichž je fotografická želatina fyzicky oddělena od produktů určených pro potraviny nebo krmiva.
          5. Ve schválené továrně fotografického průmyslu v místě určení provozovatel zaručí, že jakákoli přebytečná fotografická želatina nebo její zbytky nebo jiný odpad z fotografické želatiny jsou:
          a) přepraveny v zaplombovaných nepropustných nádobách opatřených nápisem "pouze k neškodnému odstranění" ve vozidlech za uspokojivých hygienických podmínek;
          b) neškodně odstraněny v souladu s čl. 12 písm. a) bodem i) nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo vyvezeny do třetí země původu v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006.
          6. Fotografická želatina se vyrábí v souladu s těmito požadavky:
          a) fotografická želatina se vyrábí pouze v podnicích, které nevyrábějí želatinu pro potraviny nebo krmiva určenou k odeslání do Evropské unie a jsou schváleny příslušným orgánem dotčené třetí země;
          b) fotografická želatina se vyrábí postupem, který zaručuje, že je surovina ošetřena zpracovatelskou metodou č. 1 (tlakovou sterilizací) uvedenou v kapitole III přílohy IV nebo podrobena ošetření kyselinou nebo zásadou po dobu alespoň dvou dnů, promytí vodou a:
          i) po ošetření kyselinou je po dobu alespoň 20 dnů ošetřována zásaditým roztokem nebo
          ii) po ošetření kyselinou je po dobu 10 až 12 hodin ošetřována kyselým roztokem.
          Hodnota pH musí být upravena a materiál musí být pročištěn filtrací a sterilizací při teplotě 138 °C až 140 °C po dobu 4 sekund;
          c) poté, co byla podrobena procesu uvedeném v písmeni b), může fotografická želatina projít sušením a je-li to vhodné, procesem rozmělnění nebo laminace;
          d) fotografická želatina musí být zabalena, vložena do nových obalů, skladována a přepravována v zaplombovaných nepropustných a označených nádobách ve vozidle za uspokojivých hygienických podmínek.
          Je-li zaznamenán únik, vozidlo a nádoby se před dalším použitím důkladně vyčistí a zkontrolují;
          e) primární a sekundární obaly s fotografickou želatinou musí být označeny slovy "fotografická želatina pouze pro fotografický průmysl".
          Oddíl 12
          Dovoz rohů a výrobků z nich, kromě rohové moučky, a kopyt a paznehtů a výrobků z nich, kromě moučky z kopyt a paznehtů, určených k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků
          Rohy a výrobky z nich, kromě rohové moučky, a kopyta a paznehty a výrobky z nich, kromě moučky z kopyt a paznehtů, určené k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků lze dovážet, pokud:
          1. byly vyprodukovány v souladu s kapitolou XII přílohy XIII; a
          2. jsou po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice přepravovány přímo do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku.
          KAPITOLA III
          ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO URČITÉ VZORKY
          Oddíl 1
          Výzkumné a diagnostické vzorky
          Pokud nejsou přechovávány pro referenční účely nebo odeslány zpět do třetí země původu, musí být výzkumné a diagnostické vzorky a jakékoli produkty získané z používání těchto vzorků neškodně odstraněny:
          a) jako odpad spálením;
          b) tlakovou sterilizací a následným neškodným odstraněním nebo použitím v souladu s články 12 až 14 nařízení (ES) č. 1069/2009; nebo
          c) v souladu s odst. 4 písm. b) oddílu 1 kapitoly I přílohy VI v případě:
          i) množství nepřesahujících 2000 ml, a
          ii) že byly vzorky nebo získané produkty vyrobeny ve třetích zemích nebo částech třetích zemí a odeslány ze třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého masa skotu uvedených v části I přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.
          Oddíl 2
          Vzorky zboží
          1. Příslušný orgán může povolit dovoz a tranzit vzorků zboží, pokud:
          a) pocházejí:
          i) ze třetích zemí uvedených ve sloupci "Seznamy třetích zemí" v položce 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II této přílohy,
          ii) v případě vzorků zboží, které sestávají z mléka, mléčných výrobků nebo produktů získaných z mléka, ze schválených třetích zemí uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010;
          b) je k nim přiloženo veterinární osvědčení uvedené v kapitole 8 přílohy XV; a
          c) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice jsou přepravovány přímo do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku, které jsou uvedené v povolení vydaném příslušným orgánem.
          2. Pokud nejsou vzorky zboží přechovávány pro referenční účely, musí být:
          a) neškodně odstraněny nebo použity v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009; nebo
          b) odeslány zpět do třetí země původu.
          3. Pokud jsou vzorky zboží použity ke zkoušení strojního zařízení, musí být takové zkoušky prováděny:
          a) s vybavením, které je pro tyto účely určené; nebo
          b) s vybavením, které je před tím, než je použito k jiným účelům než ke zkoušení, vyčištěno a vydezinfikováno.
          Během přepravy do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku musí být vzorky zboží zabaleny v nepropustných nádobách.
          Oddíl 3
          Výstavní předměty
          1. Dovoz a tranzit výstavních předmětů probíhá v souladu s těmito podmínkami:
          a) pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci "Seznamy třetích zemí" v položce 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II;
          b) jejich vstup byl předem povolen příslušným orgánem členského státu, v němž má být výstavní předmět použit;
          c) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES musí být výstavní předměty odeslány přímo schválenému uživateli.
          2. Každá zásilka musí být zabalena do nepropustného obalu a musí k ní být přiložen obchodní doklad, který uvádí:
          a) popis materiálu a živočišného druhu původu;
          b) kategorii materiálu;
          c) množství materiálu;
          d) místo odeslání materiálu;
          e) jméno a adresu odesílatele;
          f) jméno a adresu příjemce; a
          g) podrobné údaje, které umožňují identifikaci povolení příslušného orgánu určení.
          3. Po skončení výstavy nebo umělecké činnosti musí být výstavní předměty:
          a) odeslány zpět do třetí země původu;
          b) odeslány do jiného členského státu nebo třetí země, pokud bylo toto odeslání předem povoleno příslušným orgánem členského státu nebo třetí země určení; nebo
          c) neškodně odstraněny v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.
          KAPITOLA IV
          ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA URČITÉ PŘEMÍSŤOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
          Oddíl 1
          Dovoz určitých materiálů kategorie 1
          Materiály uvedené v článku 26 se dovážejí za těchto podmínek:
          1. Při dovozu materiálů musí být na obalu, nádobě nebo vozidlu připevněna etiketa se slovy "Zakázáno v potravinách, krmivech, hnojivech, kosmetických prostředcích, léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích".
          2. Materiály se dodávají přímo do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku pro účely výroby jiných získaných produktů než produktů uvedených v odstavci 1.
          3. Nepoužité nebo přebytečné materiály musí být použity nebo neškodně odstraněny v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 1069/2009.
          Oddíl 2
          Dovoz určitých materiálů k jiným účelům než ke krmení suchozemských hospodářských zvířat
          1. Příslušný orgán může povolit dovoz následujících materiálů k jiným účelům než ke krmení suchozemských hospodářských zvířat kromě krmení kožešinových zvířat, pokud neexistuje nepřijatelné riziko přenosu onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata:
          a) vedlejších produktů živočišného původu z vodních živočichů a získaných produktů z vodních živočichů;
          b) vodních bezobratlých živočichů a získaných produktů z vodních bezobratlých živočichů;
          c) suchozemských bezobratlých živočichů včetně všech forem jejich přeměny, například larev, a získaných produktů z těchto živočichů;
          d) produktů vyprodukovaných živočichy uvedenými v písmenech a), b) a c), například jiker;
          e) materiálu kategorie 3 sestávajícího ze zvířat nebo částí zvířat řádů hlodavců (Rodentia) a zajícovců (Lagomorpha).
          2. Dovoz zásilek materiálů uvedených v odstavci 1 musí probíhat v souladu s požadavky hygienického osvědčení stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XV
          VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ
          Vzory veterinárních osvědčení v této příloze se použijí při dovozu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v příslušných vzorech veterinárních osvědčení ze třetích zemí do Evropské unie a při tranzitu těchto produktů přes Unii.
          Poznámky
          a) Veterinární osvědčení vydává vyvážející třetí země podle vzorů stanovených v této příloze, a sice podle formátu vzoru, který odpovídá dotyčným vedlejším produktům živočišného původu a získaným produktům. Musí obsahovat, v číselném pořadí, které je uvedeno ve vzoru, potvrzení nutná pro každou třetí zemi a podle situace doplňkové záruky požadované pro vyvážející třetí zemi nebo její část.
          b) Je-li ve vzorovém osvědčení uvedeno, že některá prohlášení je potřeba uvést podle situace, osvědčující úředník může ostatní prohlášení, která nejsou pro daný případ relevantní, škrtnout, parafovat a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela odstranit.
          c) Originál každého osvědčení tvoří jeden listu papíru, oboustranně, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné listy papíru tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.
          d) Osvědčení musí být vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, v němž se provádí kontrola na stanovišti hraniční kontroly, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU určení. Tyto členské státy však mohou povolit i jiné jazyky, k nimž se v případě potřeby připojí úřední překlad.
          e) Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy papíru z důvodů identifikace položek zásilky, tyto listy se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každý list papíru podepsán a orazítkován osvědčujícím úředním veterinárním lékařem.
          f) Pokud osvědčení, včetně doplňkových soupisů podle písmene e), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede kódové číslo osvědčení přidělené příslušným orgánem.
          g) Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař. Při tom dbají příslušné orgány vyvážející země na to, aby byly dodrženy zásady pro udělení osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES.
          h) Podpis musí být v jiné barvě, než je barva tisku. Stejné pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.
          i) Originál osvědčení musí doprovázet zásilku na stanovišti hraniční kontroly EU.
          j) Použijí-li se veterinární osvědčení pro tranzit zásilek, do kolonky I.5 ("Příjemce") příslušného veterinárního osvědčení se vyplní název a adresa stanoviště hraniční kontroly, přes nějž má zásilka opustit Evropskou unii.
          KAPITOLA 1
          Veterinární osvědčení
          pro zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahující tyto bílkoviny, a jsou určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu X kapitolu II oddíl 1 a přílohu XIV kapitolu I uvedeného nařízení, a potvrzuji, že:
          II.1. zpracovaná živočišná bílkovina nebo produkt popsaný výše obsahují výhradně zpracovanou živočišnou bílkovinu, která není určena k lidské spotřebě a která:
          a) byla připravena a skladována v zařízení nebo podniku schváleném, ověřeném a dozorovaném příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009, a
          b) byla připravena výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- jatečně upravená těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;]
          (2) a/nebo [- jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie:
          i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, avšak nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;
          ii) hlavy drůbeže;
          iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí, zvířat jiných než přežvýkavců;
          iv) prasečí štětiny;
          v) peří;]
          (2) a/nebo [- krev zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla po prohlídce před porážkou shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka;]
          (2) a/nebo [- produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky kopyt a paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:
          i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem;
          ii) tento materiál pocházející ze suchozemských zvířat:
          vedlejší produkty z líhní,
          vejce,
          vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek;
          iii) jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) a/nebo [- vodní a suchozemští bezobratlí živočichové, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- zvířata z řádů hlodavců (Rodentia) a zajícovců (Lagomorpha) nebo jejich části, kromě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodech iii), iv) a v) a materiálu kategorie 2 uvedeného v čl. 9 písm. a) až g) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          a
          c) byla podrobena této normě zpracování:
          (2) buď [zahřátí na teplotu v jádře vyšší než 133 °C po dobu alespoň 20 minut bez přerušení a při tlaku (absolutním) alespoň 3 bary získaném nasycenou parou s velikostí částic před zpracováním maximálně 50 mm;]
          (2) nebo [v případě živočišné bílkoviny nepocházející ze savců, s výjimkou rybí moučky, zpracovatelské metodě 1-2-3-4-5-7 … podle přílohy IV kapitoly III nařízení (EU) č. 142/2011;]
          (2) nebo [v případě rybí moučky zpracovatelské metodě 1-2-3-4-5-6-7… podle přílohy IV kapitoly III nařízení (EU) č. 142/2011;]
          (2) nebo [v případě prasečí krve zpracovatelské metodě 1-2-3-4-5-7 … podle přílohy IV kapitoly III nařízení (EU) č. 142/2011, přičemž v případě metody 7 se na celou hmotu použije tepelné ošetření při teplotě alespoň 80 °C;]
          II.2. příslušný orgán bezprostředně před odesláním vyšetřil namátkově vybraný vzorek a shledal jej v souladu s těmito normami (3):
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 gramu;
          II.3. konečný výrobek byl:
          (2) buď [zabalen do nových nebo sterilizovaných pytlů,]
          (2) nebo [přepravován volně ložený v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány,]
          které jsou opatřeny etiketami s nápisem „NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“;
          II.4. konečný výrobek byl uložen v uzavřeném skladišti;
          II.5. výrobek prošel všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.6.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4) ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční.]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán.]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 05.05, 05.06, 05.07 nebo 23.01.
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          (4) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 2 (A)
          Veterinární osvědčení
          pro mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které nejsou určené k lidské spotřebě, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17. Číslo/čísla CITES
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Další zpracování
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Číslo schválení zařízení
          Druh (vědecký název)
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které nejsou určené k lidské spotřebě
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), ), zejména pokud jde o přílohu X kapitolu II oddíl 4 a přílohu XIV kapitolu I uvedeného nařízení, a potvrzuji, že mléko (2), mléčné výrobky (2) a produkty získané z mléka (2) uvedené v kolonce I.28. splňují následující podmínky:
          II.1. byly vyrobeny a získány v … (vložte název vyvážející země) (3), … (vložte název oblasti) (3), která je uvedena v příloze nařízení Komise (EU) č. 605/2010 a byla 12 měsíců bezprostředně před vývozem prostá slintavky a kulhavky a moru skotu a v průběhu uvedeného období zde neproběhlo očkování proti moru skotu;
          II.2. byly vyrobeny ze syrového mléka získaného ze zvířat, která v době dojení nevykazovala žádné klinické příznaky onemocnění přenosného mlékem na člověka nebo zvířata a která byla po dobu nejméně 30 dnů před výrobou držena v hospodářstvích, která nebyla předmětem úředních omezení z důvodu slintavky a kulhavky nebo moru skotu;
          II.3. jedná se o mléko nebo mléčné výrobky, které:
          (2) buď [byly ošetřeny jedním ze způsobů uvedených v bodě II.4. nebo jejich kombinací;]
          (2) nebo [obsahují syrovátku určenou ke krmení zvířat druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce, přičemž tato syrovátka byla odebrána z mléka, které bylo ošetřeno jedním ze způsobů popsaných v bodě II.4., a:
          (2) buď [byla odebrána nejdříve 16 hodin po sražení mléka a má pH nižší než 6;]
          (2)(4) nebo [byla vyrobena nejdříve 21 dnů před odesláním a během této doby nebyl ve vyvážející zemi zjištěn žádný případ slintavky a kulhavky;]
          (2)(4) nebo [byla vyrobena dne …/…/…, přičemž toto datum, s ohledem na předpokládanou dobu přepravy, odpovídá době nejméně 21 dnů před datem, kdy je zásilka předložena na stanovišti hraniční kontroly Evropské unie;]]
          II.4. byly ošetřeny jedním z následujících způsobů:
          (2) buď [krátkodobou vysokoteplotní pasterizací při teplotě 72 °C trvající nejméně 15 sekund nebo ošetřením s rovnocenným pasterizačním účinkem, kterým je dosaženo negativní reakce na fosfatázový test u kravského mléka, v kombinaci s:
          (2) buď [následnou další krátkodobou vysokoteplotní pasterizací při teplotě 72 °C trvající nejméně 15 sekund nebo ošetřením s rovnocenným pasterizačním účinkem, kterým je samo o sobě dosaženo negativní reakce na fosfatázový test u kravského mléka;]
          (2) nebo [následným procesem sušení, v případě mléka určeného ke krmení v kombinaci s doplňkovým zahřátím alespoň na 72 °C;]
          (2) nebo [následným procesem, při kterém je pH sníženo a alespoň jednu hodinu udržováno pod hranicí 6;]
          (2)(4) nebo [podmínkou, že mléko / mléčný výrobek byl(o) vyroben(o) nejméně 21 dnů před odesláním a že během této doby nebyl ve vyvážející zemi zjištěn žádný případ slintavky a kulhavky;]
          (2)(4) nebo [mléko / mléčný výrobek byl(o) vyroben(o) dne …/…/…, přičemž toto datum, s ohledem na předpokládanou dobu přepravy, odpovídá době nejméně 21 dnů před datem, kdy je zásilka předložena na stanovišti hraniční kontroly Evropské unie;]
          (2) nebo [sterilizací přinejmenším na hodnotu F03;]]
          (2) nebo [ošetřením ultravysokou teplotou při 132 °C trvajícím nejméně jednu sekundu v kombinaci s:
          (2) buď [následným procesem sušení, v případě mléka určeného ke krmení v kombinaci s doplňkovým zahřátím alespoň na 72 °C;]
          (2) nebo [následným procesem, při kterém je pH sníženo a alespoň jednu hodinu udržováno pod hranicí 6;]
          (2)(4) nebo [podmínkou, že mléko / mléčný výrobek byl(o) vyroben(o) nejméně 21 dnů před odesláním a že během této doby nebyl ve vyvážející zemi zjištěn žádný případ slintavky a kulhavky;]
          (2)(4) nebo [mléko / mléčný výrobek byl(o) vyroben(o) dne …/…/…, přičemž toto datum, s ohledem na předpokládanou dobu přepravy, odpovídá době nejméně 21 dnů před datem, kdy je zásilka předložena na stanovišti hraniční kontroly Evropské unie;]]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které nejsou určené k lidské spotřebě
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.5. byla uplatněna všechna preventivní opatření k zabránění kontaminace mléka / mléčného výrobku / produktu získaného z mléka po zpracování;
          II.6. mléko / mléčný výrobek / produkt získaný z mléka byl(o) zabalen(o):
          (2) buď [do nových nádob;]
          (2) nebo [ve vozidlech nebo kontejnerech pro volně ložené látky, které byly před nakládkou vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem;]
          a nádoby a kontejnery jsou označeny způsobem, který označuje charakter mléka / mléčného výrobku / produktu získaného z mléka, a jsou opatřeny etiketami uvádějícími, že se jedná o materiál kategorie 3, který není určen k lidské spotřebě;
          II.7.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (5), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.8. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (6), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které nejsou určené k lidské spotřebě
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly Evropské unie.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 nebo 35.04.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky musí být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Kolonka I.28.: Výrobní závod: vyplňte číslo registrace zařízení, v němž proběhlo ošetření nebo zpracování.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Vyplňte, pokud je oprávnění k dovozu do Evropské unie omezeno na určité regiony dotčené třetí země.
          (4) Tato podmínka platí pouze pro třetí země uvedené v příloze I sloupci A nařízení (EU) č. 605/2010.
          (5) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (6) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro dovozce: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly Evropské unie.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 2 (B)
          Veterinární osvědčení
          pro mlezivo a výrobky z mleziva skotu, které nejsou určené k lidské spotřebě, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17. Číslo/čísla CITES
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Další zpracování
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Mlezivo a výrobky z mleziva skotu, které nejsou určené k lidské spotřebě
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu X kapitolu II oddíl 4 a přílohu XIV kapitolu I uvedeného nařízení, a potvrzuji, že mlezivo (2) nebo výrobky z mleziva (2) uvedené v kolonce I.28. splňují následující podmínky:
          II.1. byly vyrobeny a získány v … (vložte název vyvážející země) (3), … (vložte název oblasti) (3), která je uvedená v příloze nařízení Komise (EU) č. 605/2010 a byla 12 měsíců bezprostředně před vývozem prostá slintavky a kulhavky a moru skotu a v průběhu uvedeného období zde neproběhlo očkování proti moru skotu;
          II.2. byly vyrobeny z mleziva získaného ze zvířat, která v době dojení nevykazovala žádné klinické příznaky onemocnění přenosného mlezivem na člověka nebo zvířata a která byla po dobu nejméně 30 dnů před výrobou držena v hospodářstvích, která nebyla předmětem úředních omezení z důvodu slintavky a kulhavky nebo moru skotu;
          II.3. jedná se o mlezivo nebo výrobky z mleziva skotu, které prošly krátkodobou vysokoteplotní pasterizací při teplotě 72 °C trvající nejméně 15 sekund nebo ošetřením s rovnocenným pasterizačním účinkem, kterým je dosaženo negativní reakce na fosfatázový test u kravského mléka, v kombinaci s:
          (2)(4) buď [podmínkou, že mlezivo nebo výrobky z mleziva byly vyrobeny nejméně 21 dnů před odesláním a že během této doby nebyl ve vyvážející zemi zjištěn žádný případ slintavky a kulhavky;]
          (2)(4) nebo [mlezivo nebo výrobky z mleziva byly vyrobeny dne …/../…, přičemž toto datum, s ohledem na předpokládanou dobu přepravy, odpovídá době nejméně 21 dnů před datem, kdy je zásilka předložena na stanovišti hraniční kontroly Evropské unie;]
          a byly získány od zvířat, u nichž se provádějí pravidelné veterinární kontroly, aby bylo zajištěno, že pocházejí z hospodářství, v nichž jsou všechna stáda skotu:
          (2)(4) buď [uznána za úředně prostá tuberkulózy a brucelózy (5),]
          (2)(4) nebo [nepodléhající podle vnitrostátních právních přepisů třetí země, z níž pocházejí, omezením v souvislosti s eradikací tuberkulózy a brucelózy;]
          a (2)(4) )buď [uznána za úředně prostá enzootické leukózy skotu (5);]
          (2)(4) nebo [zahrnuta do úředního systému pro tlumení enzootické leukózy skotu a během posledních dvou let u nich klinická a laboratorní vyšetření neprokázala výskyt této nákazy;]
          II.4. byla uplatněna všechna preventivní opatření k zabránění kontaminace mleziva / výrobku z mleziva po zpracování;
          II.5. mlezivo / výrobek z mleziva byl(o) zabalen(o):
          (2) buď [do nových nádob,]
          (2) nebo [ve vozidlech nebo kontejnerech pro volně ložené látky, které byly před nakládkou vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem,]
          a nádoby a kontejnery jsou označeny způsobem, který označuje charakter mleziva / výrobku z mleziva, a jsou opatřeny etiketami uvádějícími, že se jedná o materiál kategorie 3, který není určen k lidské spotřebě;
          II.6.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (6) ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.7. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          (i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Mlezivo a výrobky z mleziva skotu, které nejsou určené k lidské spotřebě
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčenío
          II.b.
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (7), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly Evropské unie.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 nebo 35.04.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky musí být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Kolonka I.28.: Výrobní závod: vyplňte číslo registrace zařízení, v němž proběhlo ošetření nebo zpracování.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Vyplňte, pokud je oprávnění k dovozu do Evropské unie omezeno na určité regiony dotčené třetí země.
          (4) Tato podmínka platí pouze pro třetí země uvedené v příloze I sloupci A nařízení Komise (EU) č. 605/2010.
          (5) Stádo úředně prosté tuberkulózy a brucelózy podle vymezení v příloze A směrnice Rady 64/432/EHS; a stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu podle vymezení v příloze D kapitole I směrnice Rady 64/432/EHS.
          (6) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (7) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Mlezivo a výrobky z mleziva skotu, které nejsou určené k lidské spotřebě
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro dovozce: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly Evropské unie.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3 (A)
          Veterinární osvědčení
          pro krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          23.09.10
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o články 8 a 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIII kapitolu II a přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané krmivo pro zvířata v zájmovém chovu:
          II.1. bylo připraveno a skladováno v zařízení nebo podniku schváleném a dozorovaném příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009;
          II.2. bylo připraveno výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- jatečně upravená těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;]
          (2) a/nebo [- jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie:
          i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, avšak nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;
          ii) hlavy drůbeže;
          iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí, zvířat jiných než přežvýkavců;
          iv) prasečí štětiny;
          v) peří;]
          (2) a/nebo [- krev zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla po prohlídce před porážkou shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka;]
          (2) a/nebo [- produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a krmivo živočišného původu nebo krmivo obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení;]
          (2) a/nebo [- krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky kopyt a paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:
          i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem;
          ii) tento materiál pocházející ze suchozemských zvířat:
          vedlejší produkty z líhní,
          vejce,
          vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek;
          iii) vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních nebo suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          II.3. bylo podrobeno tepelnému ošetření, při kterém je dosaženo hodnoty Fc rovné minimálně 3, v hermeticky uzavřených nádobách;
          II.4. bylo analyzováno pomocí namátkou odebraných vzorků z alespoň pěti nádob z každé zpracované šarže laboratorními diagnostickými metodami tak, aby se ověřilo, zda bylo provedeno odpovídající tepelné ošetření celé zásilky, jak stanoví bod II.3.;
          II.5. prošlo všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.6.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.7. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (4), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (4) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Razítko:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3 (B)
          Veterinární osvědčení
          pro zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          23.09.10
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o články 8 a 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIII kapitolu II a přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané krmivo pro zvířata v zájmovém chovu:
          II.1. bylo připraveno a skladováno v podniku schváleném a dozorovaném příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009;
          II.2. bylo připraveno výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- jatečně upravená těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;]
          (2) a/nebo [- jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie:
          i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, která bylá v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, avšak nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;
          ii) hlavy drůbeže;
          iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí, zvířat jiných než přežvýkavců;
          iv) prasečí štětiny;
          v) peří;]
          (2) a/nebo [- krev zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla po prohlídce před porážkou shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka;]
          (2) a/nebo [- produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a krmivo živočišného původu nebo krmivo obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení;]
          (2) a/nebo [- krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky kopyt a paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:
          i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem;
          ii) tento materiál pocházející ze suchozemských zvířat:
          vedlejší produkty z líhní,
          vejce,
          vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek;
          iii) jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
          II. Zdravotní informace
          II.a. Zdravotní informace
          II.b.
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních nebo suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          II.3.
          (2) buď [bylo podrobeno tepelnému ošetření při teplotě alespoň 90 °C v celé hmotě;]
          (2) nebo [bylo vyrobeno, pokud jde o složky živočišného původu, výhradně za použití produktů, které:
          a) v případě vedlejších produktů živočišného původu nebo produktů získaných z masa nebo masných výrobků byly podrobeny tepelnému ošetření při teplotě alespoň 90 °C v celé hmotě;
          b) v případě mléka a mléčných výrobků,
          i) pokud pocházejí ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v příloze I sloupci B nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (3), prošly pasterizačním ošetřením dostatečným k dosažení negativního fosfatázového testu;
          ii) s pH sníženým na méně než 6, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v příloze I sloupci C rozhodnutí 2004/438/ES, prošly nejprve pasterizačním ošetřením dostatečným k dosažení negativního fosfatázového testu;
          iii) pokud pocházejí ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v příloze I sloupci C nařízení (EU) č. 605/2010, prošly sterilizačním procesem nebo dvojím tepelným ošetřením, přičemž každé z těchto ošetření bylo samo o sobě dostatečné k dosažení negativního fosfatázového testu;
          iv) pokud pocházejí ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v příloze I sloupci C nařízení (EU) č. 605/2010, ve kterých se v posledních 12 měsících vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky, nebo kde v posledních 12 měsících proběhlo očkování proti slintavce a kulhavce, byly podrobeny:
          buď
          sterilizačnímu procesu, při kterém je dosaženo hodnoty Fc rovné nebo vyšší než 3;
          nebo
          počátečnímu tepelnému ošetření s tepelným účinkem alespoň rovnocenným účinku dosaženému pasterizačním procesem o teplotě alespoň 72 °C po dobu nejméně 15 sekund a dostatečným k dosažení negativní reakce na fosfatázový test, následovaným:
          buď
          druhým tepelným ošetřením s tepelným účinkem alespoň rovnocenným účinku počátečního tepelného ošetření a dostatečným k dosažení negativní reakce na fosfatázový test, následovaným v případě sušeného mléka nebo sušených mléčných výrobků procesem sušení;
          nebo
          acidifikačním procesem, při kterém bylo pH udržováno na hodnotě nižší než 6 po dobu nejméně jedné hodiny;
          c) v případě želatiny byly vyrobeny postupem, který zajišťuje, že nezpracovaný materiál kategorie 3 je podroben ošetření kyselinou či zásadou následovanému jedním nebo několikerým propláchnutím, dále úpravou pH a extrakcí zahřátím (podle potřeby opakovaně), po níž následuje pročištění prostřednictvím filtrace a sterilizace;
          d) v případě hydrolyzovaných bílkovin byly vyrobeny výrobním postupem, který zahrnuje vhodná opatření k co největšímu omezení kontaminace surového materiálu kategorie 3, a v případě hydrolyzovaných bílkovin zcela nebo zčásti získaných z kůží přežvýkavců byly vyrobeny ve zpracovatelském zařízení určeném výhradně k výrobě hydrolyzovaných bílkovin, výhradně za použití materiálu, jehož molekulární hmotnost je nižší než 10 000 daltonů, a za použití postupu zahrnujícího přípravu surového materiálu kategorie 3 nakládáním do solného láku, loužením a intenzivním praním, po němž následuje:
          i) vystavení materiálu pH o hodnotě vyšší než 11 po dobu delší než tři hodiny při teplotě vyšší než 80 °C a následně tepelné ošetření při teplotě vyšší než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku vyšším než 3,6 baru; nebo
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          ii) vystavení materiálu pH v rozmezí hodnot 1 až 2 následované vystavením pH o hodnotě vyšší než 11 a následně tepelné ošetření při teplotě 140 °C po dobu 30 minut při tlaku 3 bary;
          e) v případě vaječných výrobků byly podrobeny jakékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7 uvedených v příloze IV kapitole III nařízení (EU) č. 142/2011; nebo byly ošetřeny v souladu s přílohou III oddílem X kapitolou II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4);
          f) v případě kolagenu byly podrobeny postupu, který zajišťuje, že nezpracovaný materiál kategorie 3 je podroben ošetření, které zahrnuje promytí, úpravu pH pomocí kyseliny či zásady s následným jedním či několikerým propláchnutím, filtrací a extruzí, přičemž se zakazuje používání konzervačních prostředků jiných než prostředků povolených právními předpisy Unie;
          g) v případě krevních výrobků byly podrobeny jakékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7 uvedených v příloze IV kapitole III nařízení (EU) č. 142/2011;
          h) v případě zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících ze savců byly podrobeny jakékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7, v případě prasečí krve byly podrobeny jakékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7, pokud se v případě zpracovatelské metody 7 použilo na celou hmotu tepelné ošetření při minimální teplotě 80 °C;
          i) v případě zpracovaných živočišných bílkovin nepocházejících ze savců s výjimkou rybí moučky byly podrobeny jakékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7 uvedených v příloze IV kapitole III nařízení (EU) č. 142/2011;
          k) v případě rybí moučky byly podrobeny jakékoli zpracovatelské metodě nebo metodě a parametrům, které zajišťují soulad výrobků s mikrobiologickými normami pro získané produkty stanovenými v příloze X kapitole I nařízení (EU) č. 142/2011;
          l) v případě taveného/škvařeného tuku, včetně rybího tuku, byly podrobeny některé ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7 (a metodě 6 v případě rybího tuku) uvedeným v příloze IV kapitole III nařízení (EU) č. 142/2011, nebo byly vyrobeny v souladu s přílohou III oddílem XII kapitolou II nařízení (ES) č. 853/2004 (4); tavené/škvařené tuky z přežvýkavců musí být pročištěny tak, aby maximální úroveň zbývajících nerozpustných nečistot nepřesahovala 0,15 % hmotnostních;
          m) v případě hydrogenfosforečnanu vápenatého byly vyrobeny postupem, jenž
          i) zajišťuje, že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí horké vody odtučněn a ošetřen zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (při minimální koncentraci 4 % a pH nižším než 1,5) po dobu alespoň dvou dnů,
          ii) po skončení postupu uvedeného v bodě i) pokračuje ošetřením získaného fosforečného výluhu vápnem, což vede k získání výsledné sraženiny hydrogenfosforečnanu vápenatého při pH 4 až 7, a
          iii) tuto sraženinu hydrogenfosforečnanu vápenatého nakonec vysuší vzduchem při vstupní teplotě v rozmezí od 65 °C do 325 °C a konečné teplotě v rozmezí od 30 °C do 65 °C;
          n) v případě fosforečnanu vápenatého byly vyrobeny postupem, jenž zajišťuje
          i) že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí protiproudu horké vody odtučněn (úlomky kostí menší než 14 mm),
          ii) nepřetržité vaření v páře při teplotě 145 °C po dobu 30 minut při tlaku 4 bary,
          iii) že vývar z bílkovin se odstředěním oddělí od hydroxyapatitu (fosforečnanu vápenatého), a
          iv) že ke granulaci fosforečnanu vápenatého dojde po sušení ve fluidní vrstvě vzduchem o teplotě 200 °C;
          o) v případě dochucovacích masových výtažků byly vyrobeny podle zpracovatelské metody a parametrů, které zajišťují soulad výrobku s mikrobiologickými normami uvedenými v bodě II.4;]
          (2) nebo [bylo podrobeno ošetření sušením nebo kvašením, které bylo schváleno příslušným orgánem;]
          (2) nebo [v případě vodních a suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata, bylo podrobeno ošetření, které bylo schváleno příslušným orgánem a které zajišťuje, že toto krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nepředstavuje žádné nepřípustné riziko pro zdraví lidí a zvířat;]
          II.4. bylo analyzováno pomocí alespoň pěti vzorků z každé zpracované šarže namátkově odebraných během skladování nebo při vyskladnění ve zpracovatelském zařízení a vyhovuje těmto normám (5):
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 gramu;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.5. prošlo všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.6. bylo zabaleno do nového obalu opatřeného etiketami s nápisem „NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“, není-li krmivo pro zvířata v zájmovém chovu odesíláno v balení připraveném k prodeji, na němž je jasně uvedeno, že obsah je určen výhradně ke krmení zvířat v zájmovém chovu;
          II.7.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (6), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.8. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (7), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1.
          (4) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          (5) Kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          (6) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (7) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3 (C)
          Veterinární osvědčení
          pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          42.05.00
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Žvýkací pamlsky pro psy
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIII kapitolu II a přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané žvýkací pamlsky pro psy:
          II.1. byly připraveny výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- jatečně upravená těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;]
          (2) a/nebo [- jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie:
          i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, avšak nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;
          ii) hlavy drůbeže;
          iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí, zvířat jiných než přežvýkavců;
          iv) prasečí štětiny;
          v) peří;]
          (2) a/nebo [- krev zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla po prohlídce před porážkou shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          II.2. byly podrobeny
          (2) buď [v případě žvýkacích pamlsků pro psy vyrobených z kůží kopytníků nebo z ryb ošetření dostatečnému ke zničení patogenních organismů (včetně salmonel); a žvýkací pamlsky pro psy jsou vysušené;]
          (2) a/nebo [v případě žvýkacích pamlsků pro psy vyrobených z vedlejších produktů živočišného původu jiných než kůží kopytníků nebo z ryb tepelnému ošetření při teplotě alespoň 90 °C v celé hmotě;]
          II.3. byly analyzovány pomocí alespoň pěti vzorků z každé zpracované šarže namátkově odebraných během skladování nebo při vyskladnění ve zpracovatelském zařízení a vyhovují těmto normám (3):
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 gramu;
          II.4. prošly všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.5. byly zabaleny do nového obalu;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Žvýkací pamlsky pro psy
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.6.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.7. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (5), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Žvýkací pamlsky pro psy
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.19.: Případně lze zvolit kód zboží 2309 a 4101.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          (4) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (5) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3 (D)
          Veterinární osvědčení
          pro syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu k přímému prodeji nebo pro vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení kožešinových zvířat, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu určené k přímému prodeji nebo vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení kožešinových zvířat
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIII kapitolu II a přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo vedlejší produkty živočišného původu:
          II.1. sestávají z vedlejších produktů živočišného původu, které splňují veterinární požadavky uvedené níže;
          II.2. sestávají z vedlejších produktů živočišného původu:
          a) získaných z masa, které splňuje příslušné veterinární a hygienické požadavky stanovené:
          v nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3), a pokud zvířata, z nichž bylo maso získáno, pocházejí z území nebo části území … (kód ISO) vyjmenovaných v uvedeném nařízení, které byly posledních 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky, moru skotu, klasického moru prasat, afrického moru prasat a vezikulární choroby prasat a kde během uvedeného období neproběhlo očkování (pouze u vnímavých druhů);
          a/nebo v nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4), a pokud zvířata, z nichž bylo maso získáno, pocházejí z území nebo části území … (kód ISO) vyjmenovaných v uvedeném nařízení, které byly posledních 12 měsíců prosté newcastleské choroby a influenzy ptáků;
          a/nebo v nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (5), a pokud zvířata, z nichž bylo maso získáno, pocházejí z území nebo části území … (kód ISO) vyjmenovaných v uvedeném nařízení, které byly posledních 12 měsíců prosté slintavky a kulhavky, moru skotu, klasického moru prasat, afrického moru prasat, vezikulární choroby prasat, newcastleské choroby a influenzy ptáků a kde během uvedeného období neproběhlo očkování (pouze u vnímavých druhů);
          b) získaných ze zvířat, která na jatkách prošla prohlídkou během 24 hodin před porážkou a která nevykazovala žádné příznaky nákaz zmíněných ve výše uvedených nařízeních, vůči nimž jsou tato zvířata vnímavá; a
          c) získaných ze zvířat, s nimiž bylo na jatkách před porážkou či usmrcením a v době porážky či usmrcení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Rady 93/119/ES (6) o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování;
          II.3. sestávají pouze z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          a) části poražených zvířat, která byla v souladu s právními předpisy Unie vhodná k lidské spotřebě, ale která nejsou z obchodních důvodů k lidské spotřebě určena, a
          b) části poražených zvířat, která byla prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, ale která nevykazují žádné příznaky onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, které pochází z jatečně upravených těl vhodných k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;
          II.4. byly získány a připraveny, aniž se dostaly do kontaktu s jiným materiálem, který nesplňuje podmínky požadované ve výše uvedených nařízeních, a při manipulaci byla učiněna taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci patogenními původci;
          II.5. byly zabaleny v konečném balení opatřeném etiketami s nápisem „SYROVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU – NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“, nebo „VEDLEJŠÍ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU URČENÉ KE KRMENÍ KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“ a v nepropustných a úředně zaplombovaných krabicích/nádobách nebo v nepropustném novém obalu a úředně zaplombovaných krabicích/nádobách opatřených etiketami s nápisem „SYROVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU – NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“, nebo „VEDLEJŠÍ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU URČENÉ KE KRMENÍ KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“, názvem a adresou zařízení určení;
          II.6. v případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:
          a) bylo připraveno a skladováno v podniku schváleném a dozorovaném příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a
          b) bylo analyzováno pomocí alespoň pěti vzorků z každé šarže namátkově odebraných během skladování (před odesláním) a vyhovuje těmto normám (7):
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 v 1 gramu;
          II.7.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (8), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu určené k přímému prodeji nebo vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení kožešinových zvířat
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.8. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (9), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 05.11.91, 05.11.99 nebo 23.09.90.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu určené k přímému prodeji nebo vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení kožešinových zvířat
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Kolonka I.28.: Druh zboží: uveďte syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo vedlejší produkt živočišného původu.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.
          (4) Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.
          (5) Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12.
          (6) Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21.
          (7) Kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          (8) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (9) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3 (E)
          Veterinární osvědčení
          pro dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a) , zejména pokud jde o články 8 a 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIII kapitolu III a přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané dochucovací masové výtažky:
          II.1. sestávají z vedlejších produktů živočišného původu, které splňují veterinární požadavky uvedené níže;
          II.2. byly připraveny výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- jatečně upravená těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;]
          (2) a/nebo [- jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie:
          i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, avšak nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;
          ii) hlavy drůbeže;
          iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí, zvířat jiných než přežvýkavců;
          iv) prasečí štětiny;
          v) peří;]
          (2) a/nebo [- krev zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla po prohlídce před porážkou shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka;]
          (2) a/nebo [- produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a krmivo živočišného původu nebo krmivo obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení;]
          (2) a/nebo [- krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky kopyt a paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:
          i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          ii) tento materiál pocházející ze suchozemských zvířat:
          vedlejší produkty z líhní,
          vejce,
          vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek;
          iii) jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních nebo suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [-materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          II.3. byly podrobeny zpracování v souladu s přílohou XIII kapitolou III nařízení (EU) č. 142/2011, za účelem zničení patogenních původců; pathogenic agents;
          II.4. byly analyzovány příslušným orgánem, který odebral namátkový vzorek bezprostředně před odesláním a shledal jej v souladu s těmito normami (3):
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 gramu;
          II.5. konečný výrobek byl:
          (2) buď [zabalen do nových nebo sterilizovaných pytlů]
          (2) nebo [přepravován volně ložený v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem]
          a které jsou opatřeny etiketami s nápisem „NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“;
          II.6. konečný výrobek byl uložen v uzavřeném skladišti;
          II.7. výrobek prošel všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.8.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.9. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (5), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 05.04 nebo 05.11.91.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Kolonka I.28.: Specifikujte masový výtažek.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (4) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (5) Úř. věst. L 94, 11.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 3 (F)
          Veterinární osvědčení
          pro vedlejší produkty živočišného původu (3) pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          42.06
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Další zpracování
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Počet balení
          Čistá hmotnost
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a) a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané vedlejší produkty živočišného původu:
          II.1.1. sestávají z vedlejších produktů živočišného původu, které splňují veterinární požadavky uvedené níže;
          II.1.2. byly získány na území: … (1c) ze zvířat:
          (2) buď [a) která pobývala na tomto území od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou;]
          (2) nebo[b) která byla usmrcena v přírodě na tomto území (1d);]
          II.1.3. byly získány ze zvířat:
          (2) buď [a) pocházejících z hospodářství:
          i) kde nebyl zaznamenán žádný případ/ohnisko následujících nákaz, vůči nimž jsou tato zvířata vnímavá: během posledních 30 dnů mor skotu, vezikulární choroba prasat, newcastleská choroba nebo vysoce patogenní influenza ptáků, během posledních 40 dnů klasický mor prasat nebo africký mor prasat; ani nebyl během posledních 30 dnů žádný takový případ/ohnisko zaznamenán v hospodářstvích v okruhu 10 km; a
          ii) kde nebyl během posledních 60 dnů zaznamenán žádný případ/ohnisko slintavky a kulhavky, ani nebyl během posledních 30 dnů žádný takový případ/ohnisko zaznamenán v hospodářstvích v okruhu 25 km; a
          b) která:
          i) nebyla usmrcena za účelem eradikace epizootické nákazy;
          ii) zůstala v hospodářství původu po dobu alespoň 40 dnů před odjezdem a byla přepravena přímo na jatka, aniž se dostala do kontaktu s jinými zvířaty, která nesplňují stejné veterinární podmínky;
          iii) prošla na jatkách prohlídkou během 24 hodin před porážkou a nevykazovala žádné příznaky výše uvedených nákaz , vůči nimž jsou tato zvířata vnímavá; a
          iv) bylo s nimi na jatkách před porážkou či usmrcením a v době porážky či usmrcení zacházeno v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Rady 93/119/ES o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování (4);]
          (2) nebo [a) která byla chycena a usmrcena v přírodě v oblasti:
          i) kde v okruhu 25 km nebyl zaznamenán žádný případ/ohnisko následujících nákaz, vůči nimž jsou tato zvířata vnímavá: během posledních 30 dnů slintavka a kulhavka, mor skotu, newcastleská choroba nebo vysoce patogenní influenza ptáků a během posledních 40 dnů klasický mor prasat nebo africký mor prasat; a
          ii) která se nachází dále než 20 km od hranic s jiným územím země nebo její části, která v současné době není oprávněna vyvážet tento materiál do Evropské unie; a
          b) která byla do 12 hodin po usmrcení převezena za účelem chlazení buď do sběrného střediska a bezprostředně poté do zařízení na zpracování zvěře, nebo přímo do zařízení na zpracování zvěře;]
          II.1.4. byly získány v zařízení, v jehož okruhu o poloměru 10 km nebyl během posledních 30 dnů zaznamenán žádný případ/ohnisko nákaz uvedených v bodě II.1.3., vůči nimž jsou tato zvířata vnímavá, nebo pokud byl zaznamenán případ nákazy, byla příprava suroviny pro vývoz do Evropské unie povolena pouze po odstranění veškerého masa a po celkovém vyčištění a dezinfekci zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1.5. byly získány a připraveny, aniž se dostaly do kontaktu s jinými materiály, které nesplňují podmínky uvedené výše, a manipulace s nimi probíhala tak, aby nedošlo ke kontaminaci patogenními původci;
          II.1.6. byly zabaleny v nepropustném novém obalu a úředně zaplombovaných nádobách opatřených etiketou s nápisem „SUROVINA POUZE PRO VÝROBU KRMIVA PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU“ a názvem a adresou zařízení určení v Evropské unii;
          II.1.7. sestávají pouze z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- jatečně upravená těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;]
          (2) a/nebo [- jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie:
          i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, avšak nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;
          ii) hlavy drůbeže;
          iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí, zvířat jiných než přežvýkavců;
          iv) prasečí štětiny;
          v) peří;]
          (2) )a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky nebo separátoru ze zpracování mléka;]
          (2) a/nebo [- produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:
          i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem;
          ii) tento materiál pocházející ze suchozemských zvířat:
          vedlejší produkty z líhní,
          vejce,
          vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek;
          iii) jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;]
          (2) a/nebo [- vedlejší produkty živočišného původu z vodních nebo suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1.8. byly hluboce zmrazeny v zařízení původu nebo byly konzervovány v souladu s právními předpisy EU takovým způsobem, aby se v době mezi odesláním a dodávkou do zařízení určení nezkazily;
          II.1.9. v případě surovin získaných ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými v souladu se směrnicí 96/22/ES pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, jejichž dovoz je povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009:
          a) byla tato surovina ve třetí zemi před vstupem na území Unie označena křížem z tekutého dřevěného uhlí nebo aktivního uhlí na každé vnější straně každého zmrazeného bloku, nebo, pokud je surovina přepravována na paletách, které nejsou během přepravy do zařízení určení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu rozděleny do jednotlivých zásilek, na každé vnější straně každé palety, a to takovým způsobem, že označení pokrývá nejméně 70 % úhlopříčné délky zmrazeného bloku a má šířku nejméně 10 cm;
          b) v případě materiálu, který není zmrazený, byla surovina ve třetí zemi před vstupem na území Unie označena nastříkáním tekutého dřevěného uhlí nebo nanesením práškového dřevěného uhlí tak, aby bylo dřevěné uhlí na materiálu jasně patrné; a
          c) v případě, že jsou vedlejší produkty živočišného původu vyrobeny ze suroviny, která byla ošetřena výše uvedeným způsobem, a z jiné neošetřené suroviny, byly všechny tyto suroviny označeny způsobem uvedeným výše v písmenech a) a b);
          (2) (5) [II.2. Zvláštní podmínky
          (2) (6) II.2.1. vedlejší produkty v této zásilce pocházejí ze zvířat, která byla držena na území uvedeném v bodě II.1.2., kde se u skotu pravidelně provádějí programy očkování proti slintavce a kulhavce, které jsou úředně kontrolovány;
          (2) (7) II.2.2. vedlejší produkty v této zásilce sestávají pouze z vedlejších produktů živočišného původu získaných z opracovaných drobů domácích přežvýkavců, které zrály při okolní teplotě vyšší než + 2 °C po dobu nejméně tří hodin nebo, v případě žvýkacích svalů skotu a vykostěného masa domácích zvířat, nejméně 24 hodin;]
          II.3.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (8), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán;]
          II.4. kromě toho, pokud jde o TSE:
          (2) buď [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) nebo [v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 (9), byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení přemísťování z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám;
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v příloze I bodě 2 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do tohoto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v bodech i) a ii).]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 05.11.91 nebo 05.11.99.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Kolonka I.28.: Výrobní závod: uveďte číslo veterinární kontroly schváleného zařízení.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (1c) Název a kód ISO vyvážející země v souladu s:
          přílohou II částí 1 nařízení (EU) č. 206/2010,
          přílohou nařízení (ES) č. 798/2008, a
          přílohou nařízení (ES) č. 119/2009.
          Navíc by měl být uveden i kód ISO pro regionalizaci v této příloze (pokud jde o dotčené vnímavé druhy).
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (1d) Pouze pro země, které jsou oprávněné dovážet do Evropské unie maso zvěře téhož živočišného druhu určené k lidské spotřebě.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) S výjimkou syrové krve, syrového mléka, kůží a kožek, kopyt a paznehtů, rohů, prasečích štětin a peří (viz příslušná specifická osvědčení pro dovoz těchto produktů).
          (4) Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21.
          (5) Doplňkové záruky je nutno poskytnout v případě, že materiál z domácích přežvýkavců pochází z území jihoamerické nebo jihoafrické země nebo její části, odkud je do Evropské unie povolen pouze vývoz vyzrálého a vykostěného čerstvého masa domácích přežvýkavců k lidské spotřebě. Celé žvýkací svaly skotu naříznuté v souladu s přílohou I oddílem IV kapitolou I částí B bodem 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206) jsou rovněž povoleny.
          (6) Pouze pro některé jihoamerické země.
          (7) Pouze pro některé jihoamerické a jihoafrické země.
          (8) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          (9) Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4 (A)
          Veterinární osvědčení
          pro dovoz krve a krevních výrobků z koňovitých k použití mimo krmivový řetězec určených k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Road vehicle
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          30.02
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Krev a krevní výrobky z koňovitých k použití mimo krmivový řetězec
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009(1a), zejména pokud jde o čl. 8 písm. c) a d) a článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIII kapitolu IV uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsaná krev nebo krevní výrobky z koňovitých:
          II.1. sestávají z krve nebo krevních výrobků z koňovitých, které splňují veterinární požadavky uvedené níže;
          II.2. sestávají výhradně z krve nebo krevních výrobků z koňovitých, které nejsou určeny k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat;
          II.3. byly získány ze zvířat, která pocházejí z třetí země, území nebo jeho části uvedené ve sloupci „Seznamy třetích zemí“ v příloze XIV kapitole II oddílu 1 tabulce 2 položce č. 3 nařízení (EU) č. 142/2011, kde jsou povinné hlášením tyto nákazy: mor koní, hřebčí nákaza, vozhřivka (Burkholderia mallei), encefalomyelitida koní (všechny typy včetně venezuelské encefalomyelitidy koní), nakažlivá chudokrevnost koní, vezikulární stomatitida, vzteklina a sněť slezinná;
          II.4. byly získány z krve odebrané pod dohledem veterinárního lékaře od koňovitých, u kterých se při prohlídce v okamžiku odběru nevyskytovaly klinické příznaky infekční choroby:
          (2) buď [na jatkách schválených v souladu s nařízením nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3);]
          (2) nebo [na jatkách schválených a dozorovaných příslušným orgánem země vývozu;]
          (2) nebo [v zařízeních, která jsou schválena a dozorována příslušným orgánem země vývozu za účelem odběru krve od koňovitých k výrobě krevních výrobků pro účely jiné, než je krmení hospodářských zvířat;]
          II.5. byly získány z krve, která byla odebrána od koňovitých,
          II.5.1. kteří při prohlídce v den odběru krve nevykazovali žádné klinické příznaky nákaz povinných hlášením uvedených v příloze A směrnice Rady 2009/156/ES (4) a influenzy koní, piroplasmózy koní, rinopneumonie koní a infekční arteritidy koní uvedených v článku 1.2.3 bodě 4 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), vydání z roku 2010;
          II.5.2. kteří jsou drženi pod veterinárním dohledem alespoň po dobu 30 dnů přede dnem odběru a během odběru krve v hospodářstvích, která nepodléhají zákazu podle čl. 4 odst. 5 nebo omezením v souvislosti s morem koní v souladu s článkem 5 směrnice 2009/156/ES;
          II.5.3. kteří nepřišli do styku s koňovitými z hospodářství, které podléhá zákazu z veterinárních důvodů podle čl. 4 odst. 5 směrnice 2009/156/ES;
          II.5.4. pro které bylo období zákazu uvedené v bodech II.5.2. a II.5.3. stanoveno takto:
          (2) buď [pokud nebyla všechna zvířata druhů vnímavých k nákaze, která jsou umístěná v hospodářství, poražena a prostory vydezinfikovány, trvá zákaz:
          šest měsíců počínaje dnem porážky koňovitých infikovaných danou nákazou v případě, že se jedná o vozhřivku (Burkholderia mallei);
          šest měsíců počínaje dnem porážky koňovitých infikovaných danou nákazou v případě, že se jedná o encefalomyelitidu koní jakéhokoli typu včetně venezuelské encefalomyelitidy koní;
          do dne, kdy po porážce infikovaných zvířat reagují zbývající zvířata negativně při dvou vyšetřeních testem podle Cogginse provedených v intervalu tří měsíců v případě, že se jedná o nakažlivou chudokrevnost koní;
          po dobu šesti měsíců od posledního zaznamenaného případu vezikulární stomatitidy;
          po dobu jednoho měsíce od posledního zaznamenaného případu vztekliny;
          po dobu patnácti dnů od posledního zaznamenaného případu sněti slezinné;]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Krev a krevní výrobky z koňovitých k použití mimo krmivový řetězec
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) nebo [pokud byla všechna zvířata druhů vnímavých k nákaze, která jsou umístěná v hospodářství, poražena a prostory vydezinfikovány, trvá zákaz 30 dnů počínaje dnem, kdy byla zvířata poražena a prostory vydezinfikovány, s výjimkou případu sněti slezinné, kdy zákaz trvá 15 dnů;]
          II.6. krevní výrobky musí pocházet ze zařízení nebo podniku schváleného nebo registrovaného příslušným orgánem třetí země, který splňuje specifické podmínky stanovené v článku 23 nebo 24 nařízení (ES) č. 1069/2009;
          II.7. krevní výrobky byly vyrobeny z krve, která splňuje podmínky uvedené v bodech II.4. a II.5. a
          (2) buď [byla vyrobena z krve odebrané od koňovitých, kteří byli alespoň tři měsíce přede dnem odběru (nebo od narození, u zvířat mladších než tři měsíce) drženi v hospodářstvích s veterinárním dohledem v zemi odběru, která byla během uvedeného období a v době odběru krve prostá:
          (a) moru koní po dobu dvou let;
          (b) venezuelské encefalomyelitidy koní po dobu alespoň dvou let;
          (c) vozhřivky
          (2) buď [po dobu tří let;]
          (2) nebo [po dobu šesti měsíců, pokud zvířata prošla prohlídkou po porážce, pokud jde o vozhřivku, na jatkách podle bodu II.4., včetně podrobné prohlídky sliznice průdušnice, hrtanu, nosních dutin, čelních dutin a jejich větvení po rozříznutí hlavy ve střední rovině a po odstranění nosní přepážky;]
          (d) vezikulární stomatitidy po dobu šesti měsíců v případě krevních výrobků jiných než sérum;]
          (2) nebo [byla ošetřena alespoň jedním z následujících způsobů s následnou kontrolou účinnosti za účelem inaktivace možných patogenních původců moru koní, encefalomyelitidy koní všech typů včetně venezuelské encefalomyelitidy koní, nakažlivé chudokrevnosti koní, vezikulární stomatitidy a vozhřivky (Burkholderia mallei):
          (2) buď [tepelným ošetřením při teplotě 65 oC po dobu nejméně tří hodin;]]
          (2) nebo [ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy;]]
          (2) nebo [změnou pH na hodnotu 5 po dobu dvou hodin;]]
          (2) nebo [tepelným ošetřením při teplotě nejméně 80 oC v celé hmotě;]]
          II.8. byla přijata všechna preventivní opatření, aby se během výroby, manipulace a balení zabránilo kontaminaci krve a krevních výrobků patogenními původci;
          II.9. krev a krevní výrobky byly zabaleny do zaplombovaných nepropustných nádob zřetelně označených slovy „NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ ANI KE KRMENÍ ZVÍŘAT“ a nesoucích číslo schválení zařízení odběru;
          II.10. produkty byly uloženy v uzavřeném skladišti.
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonky I.11. a I.12.: Číslo schválení: číslo registrace zařízení nebo podniku, které bylo vydáno příslušným orgánem.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Krev a krevní výrobky z koňovitých k použití mimo krmivový řetězec
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky musí být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Kolonka I.28.: Výrobní závod: uveďte číslo veterinární kontroly registrovaného zařízení odběru.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          (4) Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4 (B)
          Veterinární osvědčení
          pro krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Název
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatn
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a) a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), a potvrzuji, že výše popsané krevní výrobky:
          II.1. sestávají z krevních výrobků, které splňují veterinární požadavky uvedené níže;
          II.2. sestávají výhradně z krevních výrobků, které nejsou určeny k lidské spotřebě;
          II.3. byly připraveny a skladovány v podniku schváleném, ověřeném a dozorovaném příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009;
          II.4. byly připraveny výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [krev poražených zvířat, která je v souladu s právními předpisy Unie vhodná k lidské spotřebě, ale která není z obchodních důvodů k lidské spotřebě určena;]
          (2) a/nebo [krev poražených zvířat, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodnou k lidské spotřebě, ale zvířata nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, a pochází z jatečně upravených těl zvířat poražených na jatkách, jež byla v souladu s právními předpisy Unie po prohlídce před porážkou shledána vhodnými k lidské spotřebě;]
          II.5. byly podrobeny
          (2) buď [zpracování v souladu se zpracovatelskou metodou … (3) podle kapitoly III přílohy IV nařízení (EU) č. 142/2011]
          (2) nebo [metodě a parametrům, které zajišťují, že produkt je v souladu s mikrobiologickými normami stanovenými v kapitole I přílohy X nařízení (EU) č. 142/2011,]
          za účelem zničení patogenních původců;
          II.6. byly analyzovány v rámci odpovědnosti příslušného orgánu, který odebral namátkový vzorek bezprostředně před odesláním a shledal jej v souladu s těmito normami (4):
          Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
          Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 gramu;
          II.7. konečný výrobek byl:
          (2) buď [zabalen do nových nebo sterilizovaných pytlů]
          (2) nebo [přepravován volně ložený v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem] a které jsou opatřeny etiketami s nápisem „NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ“;
          II.8. konečný výrobek byl uložen v uzavřeném skladišti;
          II.9. výrobek prošel všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.10.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (5), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční.]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán.]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.19.: Použijte příslušný kód HS: 05.11.91 nebo 05.11.99.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Uveďte metodu 1 až 5 nebo 7 podle situace.
          (4) Kde:
          n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
          m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
          M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a
          c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.
          (5) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4 (C)
          Veterinární osvědčení
          pro neošetřené krevní výrobky, kromě neošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          30.02
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Neošetřené krevní výrobky, kromě neošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o čl. 8 písm. c) a d) a článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že:
          II.1. výše popsané krevní výrobky sestávají z krevních výrobků, které splňují veterinární požadavky uvedené níže;
          II.2. sestávají výhradně z krevních výrobků, které nejsou určeny k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat;
          II.3. byly připraveny a skladovány v podniku dozorovaném příslušným orgánem nebo v zařízení odběru (2) výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- krev poražených zvířat, která je v souladu s právními předpisy Unie vhodná k lidské spotřebě, ale která není z obchodních důvodů k lidské spotřebě určena;]
          (2) a/nebo [- krev poražených zvířat, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodnou k lidské spotřebě, ale zvířata nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, a pochází z jatečně upravených těl zvířat poražených na jatkách, jež byla v souladu s právními předpisy Unie po prohlídce před porážkou shledána vhodnými k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krev poražených zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla v souladu s právními předpisy Unie po prohlídce před porážkou shledána vhodnými k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krev a krevní výrobky získané z výroby produktů určených k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo [- krev a krevní výrobky pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného těmito produkty na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo [- materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          II.4. krev, ze které jsou tyto výrobky vyrobeny, byla odebrána:
          (2) buď [na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) nebo [na jatkách schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země;]
          (2) nebo [od živých zvířat v zařízeních schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země;]
          (2) [II.5. v případě krevních výrobků, které byly získány ze zvířat řádů Artiodactyla, Perissodactyla a Proboscidea včetně jejich kříženců, výrobky pocházejí:
          II.5.1. ze země, ve které nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ moru skotu, moru malých přežvýkavců a horečky Údolí Rift a ve které po dobu nejméně 12 měsíců neproběhlo očkování proti těmto nákazám;
          (2) II.5.2. buď [z území země nebo regionu s kódem … (3), kde nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky a kde po dobu nejméně 12 měsíců neproběhlo očkování proti této nákaze;]
          nebo [z území země nebo regionu s kódem … (3) kde nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ slintavky a kulhavky a kde jsou po dobu nejméně 12 měsíců u domácích přežvýkavců úředně prováděny a kontrolovány programy očkování proti slintavce a kulhavce (4);]]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Neošetřené krevní výrobky, kromě neošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) [II.5.3. kromě toho, v případě zvířat jiných než čeledí Suidae a Tayassuidae:
          (2) buď [v zemi nebo regionu původu nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ vezikulární stomatitidy a katarální horečky ovcí (2) (včetně výskytu séropozitivních zvířat) a po dobu nejméně 12 měsíců zde neproběhlo očkování proti těmto nákazám;]
          (2) nebo [v zemi nebo regionu původu se vyskytují zvířata séropozitivní na vezikulární stomatitidu a katarální horečku ovcí (2) (4);]]
          (2) [II.5.4. kromě toho, v případě zvířat čeledí Suidae a Tayassuidae:
          [II.5.4.1. [v zemi nebo regionu původu nebyl za období nejméně 12 měsíců zaznamenán žádný případ vezikulární choroby prasat, klasického moru prasat a afrického moru prasat a u vnímavých druhů neproběhlo očkování proti těmto nákazám po dobu nejméně 12 měsíců;]]
          (2) [II.5.4.2. buď [v zemi nebo regionu původu nebyl za období 12 měsíců zaznamenán žádný případ vezikulární stomatitidy (včetně výskytu séropozitivních zvířat) a neproběhlo očkování proti této nákaze po dobu nejméně 12 měsíců;]
          (2) [II.5.4.2. nebo [v zemi nebo regionu původu se vyskytují zvířata séropozitivní na vezikulární stomatitidu (4);]]]
          (2) [II.6. v případě krevních výrobků, které byly získány z drůbeže nebo jiných druhů ptáků, pocházejí zvířata a výrobky z území země nebo regionu s kódem … (5)
          který(á) byl(a) prostý(á) newcastleské choroby a vysoce patogenní influenzy ptáků podle definice v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE,
          kde nebylo po dobu nejméně 12 měsíců provedeno očkování proti influenze ptáků,
          kde zvířata, z nichž jsou výrobky získány, nebyla očkována proti newcastleské chorobě očkovacími látkami připravenými z matečného kmene newcastleské choroby vykazujícího vyšší patogenitu než lentogenní kmeny viru;]
          II.7.výrobky byly:
          (2) buď [zabaleny do nových nebo sterilizovaných pytlů nebo lahví,]
          (2) nebo [přepravovány volně ložené v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem,]
          vnější obal nebo kontejnery jsou opatřeny etiketami s nápisem „NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ ANI KE KRMENÍ ZVÍŘAT“;
          II.8. výrobky byly uloženy v uzavřeném skladišti;
          II.9. výrobky prošly všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci během přepravy;
          II.10.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (6), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční.]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán.]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonky I.11. a I.12.: Číslo schválení: číslo registrace zařízení nebo podniku, které bylo vydáno příslušným orgánem.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Neošetřené krevní výrobky, kromě neošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
          (4) V tomto případě musí být výrobky po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice přepraveny přímo do podniku určení.
          (5) Kód území, jak je uveden v příloze II části 1 rozhodnutí 2006/696/ES.
          (6) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 4 (D)
          Veterinární osvědčení
          pro ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13.Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          30.02
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Druh zboží
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Číslo šarže
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o čl. 8 písm. c) a d) a článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že:
          II.1. výše popsané krevní výrobky sestávají z krevních výrobků, které splňují požadavky uvedené níže;
          II.2. sestávají výhradně z krevních výrobků, které nejsou určeny k lidské spotřebě ani ke krmení zvířat;
          II.3. byly připraveny a skladovány v podniku dozorovaném příslušným orgánem výhradně z těchto vedlejších produktů živočišného původu:
          (2) buď [- krev poražených zvířat, která je v souladu s právními předpisy Unie vhodná k lidské spotřebě, ale která není z obchodních důvodů k lidské spotřebě určena;]
          (2) a/nebo[- krev poražených zvířat, která byla v souladu s právními předpisy Unie prohlášena za nevhodnou k lidské spotřebě, ale zvířata nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, a pochází z jatečně upravených těl zvířat poražených na jatkách, jež byla v souladu s právními předpisy Unie po prohlídce před porážkou shledána vhodnými k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo[- krev poražených zvířat jiných než přežvýkavců, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která byla v souladu s právními předpisy Unie po prohlídce před porážkou shledána vhodnými k lidské spotřebě;]
          (2) a/nebo[- krev a krevní výrobky pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné klinické příznaky onemocnění přenosného těmito produkty na člověka nebo zvířata;]
          (2) a/nebo[- materiál ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými podle směrnice 96/22/ES, přičemž dovoz tohoto materiálu byl povolen v souladu s čl. 35 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 1069/2009;]
          II.4. krev, ze které jsou tyto výrobky vyrobeny, byla odebrána:
          (2) buď[na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Unie;]
          (2) nebo[na jatkách schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země;]
          (2) nebo[od živých zvířat v zařízeních schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země;]
          (2) [II.5. v případě krevních výrobků, které byly získány ze zvířat řádů Artiodactyla, Perissodactyla a Proboscidea, včetně jejich kříženců, jiných než čeledí Suidae a Tayassuidae, prošly výrobky jedním z následujících ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců slintavky a kulhavky, vezikulární stomatitidy, moru skotu, moru malých přežvýkavců, horečky Údolí Rift a katarální horečky ovcí:
          (2) buď[tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin s následnou kontrolou účinnosti;]
          (2) nebo[ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy s následnou kontrolou účinnosti;]
          (2) nebo[změnou pH na hodnotu 5 po dobu dvou hodin s následnou kontrolou účinnosti;]
          (2) nebo[tepelným ošetřením při teplotě nejméně 80 °C v celé hmotě s následnou kontrolou účinnosti;]]
          (2) [II.6. v případě krevních výrobků, které byly získány ze zvířat čeledí Suidae a Tayassuidae, drůbeže a jiných druhů ptáků, prošly výrobky jedním z následujících ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců těchto nákaz: slintavka a kulhavka, vezikulární stomatitida, vezikulární choroba prasat, klasický mor prasat, africký mor prasat, newcastleská choroba a vysoce patogenní influenza ptáků podle jednotlivých druhů:
          (2) buď[tepelným ošetřením při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin s následnou kontrolou účinnosti;]
          (2) nebo[ozářením paprsky gama s intenzitou 25 kGy s následnou kontrolou účinnosti;]
          (2) nebo[tepelným ošetřením při teplotě alespoň 80 °C u zvířat čeledi Suidae/Tayassuidae (2) a při teplotě alespoň 70 °C u drůbeže a jiných druhů ptáků (2) v celé hmotě s následnou kontrolou účinnosti;]]
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) [II.7. v případě krevních výrobků, které byly získány z druhů jiných než druhů uvedených v bodě II.5. nebo II.6., prošly výrobky tímto ošetřením (uveďte): …]
          II.8. výrobky byly:
          (2) buď [zabaleny do nových nebo sterilizovaných pytlů nebo lahví]
          (2) nebo [přepravovány volně ložené v kontejnerech nebo jiných dopravních prostředcích, které byly před použitím důkladně vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem] a
          vnější obal nebo kontejnery jsou opatřeny etiketami s nápisem ‘NENÍ URČENO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ ANI KE KRMENÍ ZVÍŘAT’;
          II.9. výrobky byly uloženy v uzavřeném skladišti;
          II.10. výrobky prošly všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci po ošetření;
          II.11.
          (2) buď [produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán, a zvířata, z nichž byl tento produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční.]
          (2) nebo [produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán.]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.6.: Osoba zodpovědná za zásilku v Evropské unii: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit; může se vyplnit, jedná-li se o osvědčení pro dovážené zboží.
          Kolonky I.11. a I.12.: Číslo schválení: číslo registrace zařízení nebo podniku, které bylo vydáno příslušným orgánem.
          Kolonka I.12.: Místo určení: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit. Produkty mohou být při tranzitu skladovány pouze ve svobodných pásmech, svobodných skladech a celních skladech.
          Kolonka I.15.: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla); informace je třeba poskytnout v případě vykládky a opětovného naložení.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů pro volně ložené látky by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušných případech).
          Kolonka I.25.: Technické využití: jakékoli jiné využití kromě krmení zvířat.
          Kolonky I.26. a I.27.: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
          Část II:
          (1a) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          (1b) Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (2) Nehodící se škrtněte.
          (3) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
          Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v Evropské unii: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly.
          Úřední veterinární lékař / úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          KAPITOLA 5 (A)
          Veterinární osvědčení
          pro čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
          Jméno
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12. Místo určení
          Název
          Celní sklad
          Adresa
          Číslo schválení
          PSČ
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17. Číslo/čísla CITES
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Krmivo
          Technické využití
          I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
          Třetí země
          Kód ISO
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Číslo schválení zařízení
          Výrobní závod
          Čistá hmotnost
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu XIV kapitolu II uvedeného nařízení, a potvrzuji, že výše popsané kůže:
          II.1. byly získány ze zvířat, která:
          (2) buď [- byla poražena a jejich jatečně upravená těla jsou v souladu s právními předpisy Unie vhodná k lidské spotřebě;]
          (2) nebo[- byla poražena na jatkách, prošla prohlídkou před porážkou a byla v důsledku této prohlídky shledána vhodnými pro účely porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie;]
          II.2. pocházejí ze země, nebo, v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Unie, z části země, ze které byl povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa odpovídajících druhů a která:
          a) byla po dobu alespoň 12 měsíců před odesláním prostá těchto nákaz (3):
          [- klasický mor prasat a africký mor prasat;]
          [- mor skotu;]
          a
          b) byla po dobu alespoň 12 měsíců před odesláním prostá slintavky a kulhavky a 12 měsíců před odesláním zde neproběhlo očkování proti slintavce a kulhavce (3);
          II.3. byly získány:
          [ze zvířat, která pobývala na území země původu alespoň tři měsíce před por&#