Nařízení Komise (EU) č. 144/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 144/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 144/2011
          ze dne 17. února 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1], a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 první pododstavec a čl. 7 písm. e) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [3] se týká obchodu se skotem uvnitř Unie. Stanoví, že skot určený k chovu a produkci musí pocházet ze stáda úředně prostého enzootické leukózy skotu a, jedná-li se o zvířata starší 12 měsíců, reagovat negativně na individuální vyšetření provedené nejvýše 30 dnů před opuštěním stáda původu, v souladu s přílohou D uvedené směrnice.
          (2) Směrnice 64/432/EHS také stanoví diagnostické testy, které se mají pro brucelózu používat, a požadavky na veterinární osvědčení pro obchod se skotem určeným k chovu a produkci uvnitř Unie. Kromě toho uvedená směrnice ve znění nařízení Komise 2008/984/ES [4] nyní zahrnuje fluorescenční polarizační test jako standardní diagnostický test.
          (3) Směrnice 2004/68/ES stanoví veterinární požadavky pro dovoz některých živých kopytníků do Unie a pro jejich tranzit. Uvedené požadavky zahrnují zvláštní veterinární požadavky na živé kopytníky, jež mají vycházet z pravidel stanovených v právních předpisech Unie týkajících se nákaz, ke kterým jsou uvedená zvířata vnímavá.
          (4) Směrnice 2004/68/ES dále stanoví, že pro třetí země mohou být stanoveny zvláštní podmínky, jež byly Unií na základě úředních veterinárních záruk poskytnutých dotčenou třetí zemí úředně uznány za rovnocenné.
          (5) Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení [5], stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek obsahujících živá zvířata nebo čerstvé maso na území Unie. Přílohy I a II uvedeného nařízení stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povoleno propustit zásilky uvedených zvířat a jejich masa do Unie.
          (6) Příloha I nařízení (EU) č. 206/2010 rovněž stanoví zvláštní podmínky pro vstup domácího skotu určeného k chovu a produkci na území Unie a vzor veterinárního osvědčení pro uvedená zvířata, včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců (BOV-X).
          (7) Zvláštní podmínka "IVb" přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 se týká území se schválenými hospodářstvími, kterým je přiznán status hospodářství úředně prostých enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie. Uvedená zvláštní podmínka by měla být změněna, aby se zohlednila ustanovení směrnice 64/432/EHS týkající se stád úředně prostých enzootické leukózy skotu.
          (8) Zvláštní podmínka IVb stanovená v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 a vzor veterinárního osvědčení (BOV-X) stanovený v části 2 uvedené přílohy by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (9) Kromě toho by měla být změněna část 6 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010, aby se zohlednil diagnostický fluorescenční polarizační test stanovený ve směrnici 64/432/EHS.
          (10) Nařízení (EU) č. 206/2010 rovněž stanoví, že čerstvé maso vpuštěné na území Unie musí splňovat požadavky stanovené v příslušném veterinárním osvědčení pro uvedené maso v souladu se vzory stanovenými v části 2 přílohy II a s ohledem na jakékoli zvláštní podmínky nebo doplňkové záruky požadované pro takové maso.
          (11) Botswana požádala o povolení vývozu do Unie vykostěného a vyzrálého hovězího masa zvířat z veterinární oblasti tlumení nákaz 4a uvnitř území označeného jako BW-4 ve sloupci 2 tabulky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.
          (12) Požadavky na dovoz masa ze třetích zemí do Unie záleží na nákazovém statusu vyvážející třetí země, území nebo jejich části. Světová organizace pro zdraví zvířat určuje status ohledně slintavky a kulhavky svých členských zemí a v květnu 2010 uznala dotčenou oblast za pásmo prosté slintavky a kulhavky, kde není očkování prováděno. Botswana zavedla oblast přísného dozoru o šíři 10 km, aby se pásmo prosté slintavky a kulhavky oddělilo od jiných částí uvedené země.
          (13) Botswaně by tudíž mělo být povolen vstup na území Unie vykostěného a vyzrálého hovězího masa zvířat z pásma prostého slintavky a kulhavky. Sloupec 4 tabulky části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měl odkazovat na vzor veterinárního osvědčení BOV. Část 1 přílohy II uvedeného nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (14) Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly odpovídajícím způsobem změněny.
          (15) Je nezbytné stanovit přechodné období, aby měly členské státy a odvětví dostatek času přijmout nezbytná opatření pro splnění požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 206/2010 ve znění tohoto nařízení a aby nedošlo k žádnému narušení obchodu.
          (16) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Během přechodného období do 31. května 2011 mohou být zásilky domácího skotu určeného k chovu a/nebo produkci po dovozu, ke kterým bylo před změnami zavedenými článkem 1 tohoto nařízení přiloženo veterinární osvědčení v souladu se vzorem BOV-X stanoveným v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010, nadále propouštěny do Unie.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.
          [3] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.
          [4] Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 38.
          [5] Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:
          1) Příloha I se mění takto:
          a) V části 1 se zvláštní podmínka "IVb" nahrazuje tímto:
          " "IVb": stáda uznaná za úředně prostá enzootické leukózy skotu (EBL) odpovídající požadavkům stanoveným v příloze D směrnice 64/432/EHS pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie."
          b) V části 2 se vzor BOV-X nahrazuje tímto:
          "Vzor BOV-X
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10. Region určení
          Kód
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12.
          I.13. Místo nakládky
          Adresa
          Číslo schválení
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          01.02
          I.20. Množství
          I.21.
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24.
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Chov
          Výkrm
          I.26.
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Druh
          (vědecký název)
          Plemeno
          Identifikační systém
          Identifikační číslo
          Stáří
          Pohlaví
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          Vzor BOV-X
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:
          II.1.1. pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;
          II.1.2. nepřijala:
          stilben ani tyreostatické látky,
          estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);
          II.1.3. pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
          (1) (2) buď a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části I bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;
          b) došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, narodila se zvířata po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
          (1) (3) nebo a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;
          b) zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
          (1) (4) nebo a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné sledování k matce a původnímu stádu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;
          b) zvířata se narodila nejméně dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
          II.2. Potvrzení o zdraví zvířat
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:
          II.2.1. pocházejí z území s kódem: … (5), pro něž platí, že ke dni vystavení tohoto osvědčení:
          (1) buď a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy,]
          (1) nebo a) i) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, katarální horečky ovcí, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy,
          ii) považuje se za prosté slintavky a kulhavky od …(dd/mm/rrrr) bez pozdějších případů/ohnisek nákazy po tomto datu a je schváleno pro vývoz těchto zvířat rozhodnutím Komise / /EU ze dne … (dd/mm/rrrr),]
          a b) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti těmto nákazám a není na něm povolen dovoz domácí spárkaté zvěře očkované proti těmto nákazám;
          II.2.2. pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů se nedostala do styku s dovezenou spárkatou zvěří;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vzor BOV-X
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.2.3. pobývala od narození nebo alespoň 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) původu, popsaném (popsaných) v kolonce I.11.:
          a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění,
          b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během posledních 40 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1;
          II.2.4. nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace nákaz, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1;
          II.2.5. pocházejí ze stád, která nejsou omezena podle vnitrostátních právních předpisů o eradikaci tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu;
          II.2.6. pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá tuberkulózy (6);
          a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou tuberkulózy (6);]
          (1) nebo [byla podrobena intradermální tuberkulinaci (8) s negativními výsledky během posledních 30 dnů před odesláním do Unie;]
          (1) nebo [jsou mladší šesti týdnů;]
          II.2.7. nebyla očkována proti brucelóze a pocházejí ze stád úředně prostých brucelózy (6);
          a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou brucelózy (6),]
          (1) nebo [byla podrobena nejméně jednomu vyšetření na brucelózu skotu( (8) provedenému na vzorcích odebraných do 30 dnů před odesláním do Unie,]
          (1) nebo [jsou mladší 12 měsíců,]
          (1) nebo [jedná se o kastrované samce libovolného věku,]
          (1) buď [II.2.8A. pocházejí ze stád, která jsou zahrnuta do úředního systému pro tlumení enzootické leukózy skotu a v nichž se během posledních dvou let nevyskytl žádný důkaz této nákazy, ani klinický, ani vyplývající z laboratorního vyšetření,]
          (1) nebo [II.2.8A. pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá enzootické leukózy skotu (6) (6a),]
          a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou enzootické leukózy skotu (6);]
          (1) nebo [byla podrobena individuálnímu vyšetření na enzootickou leukózu skotu (8) s negativními výsledky na vzorcích odebraných do 30 dnů před odesláním do Unie;]
          (1) nebo [jsou mladší 12 měsíců;]
          (1) (9) [II.2.8B. vykazovala negativní výsledek při sérologickém vyšetření k průkazu protilátek proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění provedeném dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a alespoň o 28 dní později, dne … (dd/mm/rrrr) a dne … (dd/mm/rrrr), přičemž druhý vzorek musí být odebrán do 10 dnů před vývozem;]
          II.2.9 jsou/byla (1) odeslána z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem:
          (1) buď [přímo do Unie,]
          (1) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13., které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1.,]
          a až do odeslání do Unie:
          a) nepřišla do styku s jinou spárkatou zvěří, která nevyhovuje stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení,
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vzor BOV-X
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          b) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se v posledních 30 dnech vyskytl případ/objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1.;
          II.2.10. všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla naložena, byly před naložením vyčištěny a dezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;
          II.2.11. byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;
          II.2.12. byla naložena za účelem odeslání do Unie dne … (dd/mm/rrrr) (10) do dopravního prostředku popsaného výše v kolonce I.15., který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.
          II.3. Osvědčení o přepravě zvířat
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména pokud jde o napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.
          (1) (11) [II.4. Zvláštní požadavky
          II.4.1. Podle úředních informací nebyl v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11. během posledních 12 měsíců zaznamenán žádný klinický nebo patologický důkaz infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR);
          II.4.2. zvířata uvedená v kolonce I.28.:
          a) byla po dobu alespoň 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem,
          b) podrobila se sérologickému vyšetření na IBR ze séra odebraného alespoň 21 dnů po začátku izolace s negativními výsledky, a negativních výsledků v tomto testu dosáhla rovněž všechna zvířata v izolaci a
          c) nebyla očkována proti IBR.]
          Poznámky
          Toto osvědčení platí pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci.
          Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají nejméně po dobu 30 dnů před dalším přesunem mimo hospodářství, vyjma případu přímého odeslání na jatka.
          Část I:
          Kolonka I.8.: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
          Kolonka I.13.: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.
          Kolonka I.15.: Je třeba uvést registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.
          Kolonka I.23.: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.
          Kolonka I.28.: Identifikační systém: Zvířata musí být označena
          individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér).
          ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          Vzor BOV-X
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Kolonka I.28.: Druh: Uveďte podle situace „Bos“, „Bison“ nebo „Bubalus“.
          Kolonka I.28.: Stáří: Datum narození (dd/mm/rr).
          Kolonka I.28.: Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).
          Kolonka I.28.: Plemeno: Uveďte, zda jde o čistokrevného jedince nebo o křížence.
          Část II:
          (1) Uveďte podle situace.
          (2) Pouze pokud se jedná o zvířata narozená a nepřetržitě chovaná v zemi nebo oblasti, která byla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.
          (3) Pouze pokud je země původu nebo oblast původu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.
          (4) Pouze pokud země původu nebo oblast původu nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.
          (5) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
          (6) Oblasti a stáda úředně prostá tuberkulózy/brucelózy, jak je stanoveno v příloze A směrnice 64/432/EHS; a oblasti a stáda prostá enzootické leukózy skotu, jak je stanoveno v příloze D kapitole I směrnice 64/432/EHS.
          (6a) Jen pro stáda úředně prostá enzootické leukózy skotu uznávaná za rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole I příloze D směrnice 64/432/EHS pro účel vývozu živých zvířat do EU podle vzoru osvědčení BOV-X z území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „IVb“, pokud jde o enzootickou leukózu skotu.
          (7) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „II“, pokud jde o tuberkulózu, „III“, pokud jde o brucelózu a/nebo „IVa“, pokud jde o enzootickou leukózu skotu.
          (8) Vyšetření provedená podle protokolů odpovídajících uvedené nákaze, které jsou popsány v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
          (9) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.
          Vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu s přílohou I částí 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
          (10) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7. a I.8., nebo v průběhu doby, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.
          (11) Požaduje-li to členský stát EU určení nebo Švýcarsko v souladu s rozhodnutím 2004/558/ES a v souladu s Dohodou mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).
          Úřední veterinární lékař:
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:"
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          c) V části 6 se protokol pro brucelózu (Brucella abortus) (BRL) nahrazuje tímto:
          "Brucelóza (Brucella abortus) (BRL)
          Provede se sérumaglutinační test, test reakce vazby komplementu, test s pufrovaným brucelovým antigenem, testy ELISA a fluorescenční polarizační test (FPA test) v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS."
          2) V příloze II se část 1 nahrazuje tímto:
          "ČÁST 1
          Seznam třetích zemí, území a jejich částí [1]
          Poznámky pod čarou:
          [1] [2] [3] [4] [5]
          * = Požadavky v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).
          — = Není stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán (kromě druhů, které jsou uvedeny v řádku pro celou zemi).
          "1" Skupinová omezení:
          Není povolen dovoz drobů do Unie (s výjimkou bráničních a žvýkacích svalů skotu)."
          název třetí země | Kód území | Popis třetí země, území nebo jejich části | Veterinární osvědčení | Zvláštní podmínky | Datum ukončení [2] | Datum zahájení [3] |
          Vzor(y) | SG |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
          AL – Albánie | AL-0 | Celá země | — | | | | |
          AR – Argentina | AR-0 | Celá země | EQU | | | | |
          AR-1 | Provincie: Buenos Aires,Catamarca,Corrientes (kromě departmentů Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar),Entre Ríos,La Rioja,Mendoza,Misiones,část provincie Neuquén (kromě území zahrnutého v AR-4),část provincie Río Negro (kromě území zahrnutého v AR-4),San Juan,San Luis,Santa Fe,Tucuman,Cordoba,La Pampa,Santiago del Estero,Chaco, Formosa, Jujuy a Salta, kromě nárazníkové zóny o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa. | BOV | A | 1 | | ze dne 18. března 2005 |
          RUF | A | 1 | | ze dne 1. prosince 2007 |
          RUW | A | 1 | | ze dne 1. srpna 2010 |
          AR-2 | Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego | BOV, OVI, RUW, RUF | | | | ze dne 1. března 2002 |
          AR-3 | Corrientes: departmenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar | BOV RUF | A | 1 | | ze dne 1. prosince 2007 |
          AR-4 | část provincie Río Negro (kromě těchto oblastí: v Avellanedě – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 a východně od provinční silnice 250, v Conese – oblast nacházející se východně od provinční silnice 2, v El Cuy – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 od jejího protnutí s provinční silnicí 66 k hranici s departmentem Avellaneda, a v San Antoniu – oblast nacházející se východně od provinčních silnic 250 a 2) část provincie Neuquén (kromě těchto oblastí: v Confluencii – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17, a v Picun Leufú – oblast nacházející se východně od provinční silnice 17) | BOV, OVI, RUW, RUF | | | | ze dne 1. srpna 2008 |
          AU – Austrálie | AU-0 | Celá země | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | | | |
          BA – Bosna a Hercegovina | BA-0 | Celá země | — | | | | |
          BH – Bahrajn | BH-0 | Celá země | — | | | | |
          BR – Brazílie | BR-0 | Celá země | EQU | | | | |
          BR-1 | Stát Minas Gerais; stát Espírito Santo; stát Goiás; stát Mato Grosso; stát Rio Grande Do Sul; stát Mato Grosso Do Sul (kromě vymezené oblasti přísného dozoru o šířce 15 km podél vnějších hranic v samosprávných obcích Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã a Mundo Novo a vymezené oblasti přísného dozoru v samosprávných obcích Corumbá a Ladário) | BOV | A a H | 1 | | ze dne 1. prosince 2008 |
          BR-2 | Stát Santa Catarina | BOV | A a H | 1 | | ze dne 31. ledna 2008 |
          BR-3 | Státy Paraná a São Paulo | BOV | A a H | 1 | | ze dne 1. srpna 2008 |
          BW – Botswana | BW-0 | Celá země | EQU, EQW | | | | |
          BW-1 | Veterinární oblasti tlumení nákaz 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 a 18 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | | ze dne 1. prosince 2007 |
          BW-2 | Veterinární oblasti tlumení nákaz 10, 11, 13 a 14 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | | ze dne 7. března 2002 |
          BW-3 | Veterinární oblast tlumení nákaz 12 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | ze dne 20. října 2008 | ze dne 20. ledna 2009 |
          BW-4 | Veterinární oblast tlumení nákaz 4a kromě oblasti přísného dozoru o šíři 10 km podél hranice se zónou s očkováním proti kulhavce a slintavce a oblastí správy volně žijící zvěře | BOV | F | 1 | | [vložte datum použitelnosti tohoto nařízení] |
          BY – Bělorusko | BY-0 | Celá země | — | | | | |
          BZ – Belize | BZ-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          CA – Kanada | CA-0 | Celá země | BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW, | G | | | |
          CH – Švýcarsko | CH-0 | Celá země | * | | | | |
          CL – Chile | CL-0 | Celá země | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF | | | | |
          CN – Čína | CN-0 | Celá země | — | | | | |
          CO – Kolumbie | CO-0 | Celá země | EQU | | | | |
          CR – Kostarika | CR-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          CU – Kuba | CU-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          DZ – Alžírsko | DZ-0 | Celá země | — | | | | |
          ET – Etiopie | ET-0 | Celá země | — | | | | |
          FK – Falklandské ostrovy | FK-0 | Celá země | BOV, OVI, EQU | | | | |
          GL – Grónsko | GL-0 | Celá země | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | | | |
          GT – Guatemala | GT-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          HK – Hongkong | HK-0 | Celá země | — | | | | |
          HN – Honduras | HN-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          HR – Chorvatsko | HR-0 | Celá země | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | | | |
          IL – Izrael | IL-0 | Celá země | — | | | | |
          IN – Indie | IN-0 | Celá země | — | | | | |
          IS – Island | IS-0 | Celá země | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | | | |
          KE – Keňa | KE-0 | Celá země | — | | | | |
          MA – Maroko | MA-0 | Celá země | EQU | | | | |
          ME – Černá Hora | ME-0 | Celá země | BOV, OVI, EQU | | | | |
          MG – Madagaskar | MG-0 | Celá země | — | | | | |
          MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie [4] | MK-0 | Celá země | OVI, EQU | | | | |
          MU – Mauricius | MU-0 | Celá země | — | | | | |
          MX – Mexiko | MX-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          NA – Namibie | NA-0 | Celá země | EQU, EQW | | | | |
          NA-1 | Jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave Point na západě po Gam na východě | BOV, OVI,RUF, RUW | F a J | 1 | | |
          NC – Nová Kaledonie | NC-0 | Celá země | BOV, RUF, RUW | | | | |
          NI – Nikaragua | NI-0 | Celá země | — | | | | |
          NZ – Nový Zéland | NZ-0 | Celá země | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | | | |
          PA – Panama | PA-0 | Celá země | BOV, EQU | | | | |
          PY – Paraguay | PY-0 | Celá země | EQU | | | | |
          PY-1 | Celá země kromě vymezené oblasti přísného dozoru o šířce 15 km podél vnějších hranic | BOV | A | 1 | | ze dne 1. srpna 2008 |
          RS – Srbsko [5] | RS-0 | Celá země | BOV, OVI, EQU | | | | |
          RU – Rusko | RU-0 | Celá země | — | | | | |
          RU-1 | Murmanská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh | RUF | | | | |
          SV – Salvador | SV-0 | Celá země | — | | | | |
          SZ – Svazijsko | SZ-0 | Celá země | EQU, EQW | | | | |
          SZ-1 | Oblast západně od "červené linie", která se rozkládá severně od řeky Usutu k hranici s Jižní Afrikou západně od Nkalashane | BOV, RUF, RUW | F | 1 | | |
          SZ-2 | Oblasti veterinárního dozoru a očkování proti slintavce a kulhavce podle právního aktu zveřejněného v právním oznámení č. 51 z roku 2001 | BOV, RUF, RUW | F | 1 | | ze dne 4. srpna 2003 |
          TH – Thajsko | TH-0 | Celá země | — | | | | |
          TN – Tunisko | TN-0 | Celá země | — | | | | |
          TR – Turecko | TR-0 | Celá země | — | | | | |
          TR-1 | Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale | EQU | | | | |
          UA – Ukrajina | UA-0 | Celá země | — | | | | |
          US – Spojené státy | US-0 | Celá země | BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW | G | | | |
          UY – Uruguay | UY-0 | Celá země | EQU | | | | |
          BOV, | A | 1 | | ze dne 1. listopadu 2001 |
          OVI | A | 1 | | |
          ZA – Jihoafrická republika | ZA-0 | Celá země | EQU, EQW | | | | |
          ZA-1 | Celá země kromě: části oblasti tlumení slintavky a kulhavky, která se nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v Severních provinciích, v okrese Ingwavuma veterinární oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně od zeměpisné délky 28o,okresu Camperdown v provincii KwaZulu-Natal | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | | |
          ZW – Zimbabwe | ZW-0 | Celá země | — | | | | |
          [1] Aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky na osvědčování stanovené v dohodách uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi.
          [2] Maso ze zvířat poražených v den nebo přede dnem uvedeným ve sloupci 7 smí být do Unie dovezeno během 90 dnů od uvedeného dne. Zásilky dovážené na plavidlech na volném moři osvědčené přede dnem uvedeným ve sloupci 7 mohou být dováženy do Unie během 40 dnů od uvedeného dne. (Pozn.: neuvedení data ve sloupci 7 znamená, že nejsou žádná časová omezení).
          [3] Pouze maso ze zvířat poražených v den nebo po dni uvedeném ve sloupci 8 může být dovezeno do Unie (neuvedení data ve sloupci 8 znamená, že nejsou žádná časová omezení).
          [4] Bývalá jugoslávská republika Makedonie; dočasný kód, který nemá žádný vliv na konečný název země, jenž bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.
          [5] Nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.