Nařízení Komise (EU) č. 151/2011 ze dne 18. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o farmovou zvěř Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 151/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 151/2011
          ze dne 18. února 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o farmovou zvěř
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
          (2) Příloha I oddíl IV kapitola VII nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní požadavky na úřední prohlídky, pokud jde o farmovou zvěř a maso farmové zvěře. Jedním z těchto požadavků je, že k farmovým zvířatům nebo k masu farmových zvířat, u kterých byla provedena prohlídka, musí být přiloženo osvědčení podle kapitoly X uvedeného oddílu.
          (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [2], stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou za určitých podmínek s povolením příslušného orgánu porážet farmové běžce a některé farmové kopytníky v místě původu. Mezi tyto podmínky patří zejména, že k poraženým zvířatům musí být při dodání na jatky přiloženo prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který zvířata choval, a osvědčení vydané a podepsané úředním nebo schváleným veterinářem. Osvědčení vydané úředním nebo schváleným veterinářem musí mimo jiné potvrzovat správně provedenou porážku a vykrvení zvířete a čas a datum porážky.
          (4) Nařízení (ES) č. 853/2004 ve znění nařízení Komise (EU) č. 150/2011 [3] umožňuje, aby v určitých případech bylo potvrzení o správně provedené porážce a vykrvení zvířete a času a datu porážky zahrnuto v prohlášení provozovatele potravinářského podniku.
          (5) V takových případech by bylo vhodné stanovit, aby práci osob provádějících porážku a vykrvení zvířat pravidelně kontroloval úřední nebo schválený veterinář. Příloha I oddíl IV kapitola VII nařízení (ES) č. 854/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Příloha I oddíl IV kapitola X část B nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro zvířata poražená v hospodářství. Toto osvědčení obsahuje položky potvrzující správné provedení porážky a vykrvení. Pro případy, kdy je toto potvrzení obsaženo v prohlášení provozovatele potravinářského podniku, by měl být stanoven nový vzor osvědčení o zdravotní nezávislosti.
          (7) Nařízení (ES) č. 854/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 854/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
          [2] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [3] Viz strana 14 v tohoto Úøedního vìstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I oddíl IV nařízení (ES) č. 854/2004 se mění takto:
          (1) Kapitola VII část A se mění takto:
          a) Bod 4 se nahrazuje tímto:
          "4. K živým zvířatům, u kterých byla provedena prohlídka v hospodářství, musí být přiloženo osvědčení podle vzoru v kapitole X části A. Ke zvířatům, jejichž prohlídka a porážka byly provedeny v hospodářství, musí být přiloženo osvědčení podle vzoru v kapitole X části B. Ke zvířatům, jejichž prohlídka a porážka byly provedeny v hospodářství v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3a nařízení (ES) č. 853/2004, musí být přiloženo osvědčení podle vzoru v kapitole X části C."
          b) Doplňuje se bod 5, který zní:
          "5. Povolí-li příslušný orgán, aby potvrzení o správném provedení porážky a vykrvení vydával provozovatel potravinářského podniku, provádí úřední nebo schválený veterinární lékař pravidelné kontroly práce osob provádějících porážku a vykrvení zvířat."
          (2) V kapitole X se doplňuje nová část C, která zní:
          "C. VZOR OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI PRO FARMOVÁ ZVÍŘATA PORAŽENÁ V HOSPODÁŘSTVÍ v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3a nařízení (ES) č. 853/2004.
          OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI
          pro farmová zvířata poražená v hospodářství v souladu s přílohou III oddílem III bodem 3a nařízení (ES) č. 853/2004
          Příslušný útvar: …
          Č.: …
          1. Identifikace zvířat
          Druh: …
          Počet zvířat: …
          Identifikační značka: …
          2. Původ zvířat
          Adresa hospodářství, ze kterého pocházejí: …
          Identifikace stáje (*): …
          3. Místo určení zvířat
          Zvířata budou přepravena na tyto jatky: …
          tímto dopravním prostředkem: …
          4. Jiné příslušné informace
          5. Prohlášení
          Já, níže podepsaný/podepsaná, prohlašuji, že:
          výše uvedená zvířata byla před porážkou vyšetřena ve výše uvedeném hospodářství v … (hodin) dne … (datum) a byla shledána zdravými,
          záznamy a doklady týkající se těchto zvířat splňují právní požadavky a nebrání porážce zvířat.
          Vystaveno v: … ,
          (místo)
          dne: …
          (datum)
          razítko
          (podpis úředního veterinárního lékaře nebo schváleného veterinárního lékaře)
          (*) nepovinné"
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.