Nařízení Rady (EU) č. 156/2011 ze dne 13. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 156/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 156/2011
          ze dne 13. prosince 2010
          o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nový protokol (dále jen "protokol") k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie [1] (dále jen "dohoda") byl parafován dne 7. května 2010. Protokol pro plavidla EU stanoví rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Federativních států Mikronésie ve věcech rybolovu.
          (2) Rada přijala dne 13. prosince 2010 rozhodnutí č. 2011/116/EU [2] o podpisu a prozatímním provádění protokolu.
          (3) Je třeba vymezit metodu rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na celou dobu pěti let podle článku 13 protokolu, jakož i n adobu jeho prozatímního provádění.
          (4) Pokud se v souladu s čl. 10 odst. 1 rozhodnutí Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [3] zdá, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Unii v rámci protokolu nejsou plně využívány, uvědomí Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, které stanoví Rada, by mělo být považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.
          (5) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:
          a) plavidla lovící tuňáka košelkovými nevody
          Španělsko  5 plavidel
          Francie  1 plavidlo
          b) plavidla lovící u hladiny na dlouhou lovnou šňůru
          Španělsko  12 plavidel
          2. Aniž je dotčena dohoda a protokol, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.
          3. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 žádosti o oprávnění z ostatních členských států.
          Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 1 zmíněného nařízení je 10 pracovní dní.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. prosince 2010.
          Za Radu
          předseda
          K. Peeters
          [1] Úř. věst. L 151, 6.6.2006, s. 3.
          [2] Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.