Nařízení Komise (EU) č. 157/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření v souvislosti s operacemi veřejného skladování

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 157/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 157/2011
          ze dne 21. února 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření v souvislosti s operacemi veřejného skladování
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky [1], a zejména na článek 42 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 884/2006 [2] stanoví, že výdaje na hmotné operace vyplývající z nákupu, prodeje nebo z jakéhokoli jiného přechodu vlastnictví k produktům financuje Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) na základě paušálních částek. Kromě toho se v čl. 4 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení stanoví, že výdaje na hmotné operace, které nejsou nutně spojeny s nákupem, prodejem nebo jakýmkoli jiným přechodem vlastnictví k produktům, financuje EZZF na základě paušálních nebo nepaušálních částek.
          (2) V zájmu jasnosti je v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 884/2006 vhodné upřesnit, že výdaje financované EZZF mohou zahrnovat i náklady na dopravu na území členského státu nebo mimo jeho území nebo náklady na vývoz za určitých podmínek. Financování takových výdajů by mělo být schváleno postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [3].
          (3) Nařízení (ES) č. 884/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 884/2006 se za písmeno c) vkládá písmeno ca), které zní:
          "ca) výdaje na dopravu na území členského státu nebo mimo jeho území nebo na vývoz na základě paušálních nebo nepaušálních částek, výdaje je třeba schválit postupem podle čl. 195 odst. 2) nařízení (ES) č. 1234/2007."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.
          [3] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.