Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [ „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ (ZTS)]

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 160/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 160/2011
          ze dne 21. února 2011
          o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit ["Lovecký salám"/"Lovecká saláma" (ZTS)]
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společná žádost České republiky a Slovenska o zápis názvu "Lovecký salám" / "Lovecká saláma" do rejstříku byla podle čl. 8 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 509/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          (2) Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 9 nařízení (ES) č. 509/2006, musí být uvedený název zapsán.
          (3) Nebylo požádáno o ochranu uvedenou v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 509/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 96, 16.4.2010, s. 18.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy
          Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
          ČESKÁ REPUBLIKA
          Lovecký salám (ZTS)
          SLOVENSKO
          Lovecká saláma (ZTS)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.