Nařízení Komise (EU) č. 162/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se stanoví intervenční centra pro rýži

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 162/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 162/2011
          ze dne 21. února 2011,
          kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 41 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1173/2009 [2] v příloze B určuje intervenční centra pro rýži, jež jsou uvedena v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 670/2009 [3]. Příloha A uvedeného nařízení určující intervenční centra pro pšenici tvrdou byla zrušena nařízením Komise (EU) č. 1125/2010 ze dne 3. prosince 2010, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a kterým se mění nařízení (ES) č. 1173/2009 [4].
          (2) Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence [5], stanoví od hospodářského roku 2010/11 podmínky pro určení a schválení intervenčních center pro rýži a jejich skladovacích prostor.
          (3) Od 1. září 2010 se nařízením (EU) č. 1272/2009 zrušuje nařízení (ES) č. 670/2009, pokud jde o rýži.
          (4) Od 1. září 2010 intervenční centra pro rýži určená podle článku 41 nařízení (ES) č. 1234/2007 musejí splňovat podmínky stanovené v článcích 2 a 3 nařízení (EU) č. 1272/2009. Je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 1173/2009.
          (5) V souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 sdělily členské státy útvarům Komise seznam intervenčních center pro rýži za účelem jejich skutečného určení a seznam skladovacích prostor náležících k těmto centrům, jež byly schváleny jako splňující minimální podmínky požadované právními předpisy Unie. Některé členské státy svá intervenční centra pro rýži nesdělily, protože jejich produkce rýže byla nízká, nebo podle jejich posudků neexistují přebytečné oblasti, kde se pěstuje rýže, a v průběhu delšího období intervence nevyužily.
          (6) S cílem zajistit řádné fungování režimu veřejné intervence je třeba, aby Komise určila intervenční centra podle jejich zeměpisné polohy a zveřejnila seznam skladovacích zařízení náležících k těmto centrům a veškeré informace, které potřebují hospodářské subjekty, jichž se veřejná intervence týká.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Intervenční centra pro rýži podle článku 2 nařízení (EU) č. 1272/2009 jsou určena v příloze tohoto nařízení.
          Adresy skladovacích prostor náležejících ke každému intervenčnímu centru a podrobné informace o těchto prostorech a o intervenčních centrech jsou zveřejněny na internetu [6].
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1173/2009 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 48.
          [3] Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 22.
          [4] Úř. věst. L 318, 4.12.2010, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.
          [6] Adresy skladovacích prostor intervenčních center jsou uvedeny na internetových stránkách systému CIRCA Evropské komise: http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies/101025_intervention/_EN_1.0_&a=d
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Intervenční centra pro rýži
          BULHARSKO
          Пловдив
          ŠPANĚLSKO
          CADIZ
          CORDOBA
          SEVILLA
          ZARAGOZA
          ALBACETE
          CIUDAD REAL
          CUENCA
          LÉRIDA
          BADAJOZ
          CACERES
          NAVARRA
          FRANCIE
          BOUCHES-DU-RHONE
          GARD
          ŘECKO
          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
          ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
          ΒΟΛΟΣ
          ΛΑΜΙΑ
          MAĎARSKO
          Jász-Nagykun-Szolnok
          Békés
          Szabolcs-Szatmár-Bereg
          ITÁLIE
          Piemonte
          PORTUGALSKO
          Silo de Évora
          Silo de Cuba
          RUMUNSKO
          IANCA
          BRAILA
          FAUREI
          BARAGANUL
          PALAS
          COGEALAC
          MOVILA
          FETESTI
          TANDAREI
          BUCU
          ALEXANDRIA
          CORABIA
          CARPINIS
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.