Nařízení Komise (EU) č. 164/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 164/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 164/2011
          ze dne 21. února 2011,
          kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru [2], a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2010/11 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 867/2010 [3]. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 154/2011 [4].
          (2) Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
          [3] Úř. věst. L 259, 1.10.2010, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 46, 19.2.2011, s. 25.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 17029095 ode dne 22. února 2011
          (EUR) |
          Kód KN | Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu | Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu |
          17011110 [1] | 56,59 | 0,00 |
          17011190 [1] | 56,59 | 0,00 |
          17011210 [1] | 56,59 | 0,00 |
          17011290 [1] | 56,59 | 0,00 |
          17019100 [2] | 53,60 | 1,39 |
          17019910 [2] | 53,60 | 0,00 |
          17019990 [2] | 53,60 | 0,00 |
          17029095 [3] | 0,54 | 0,20 |
          [1] Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.
          [2] Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.
          [3] Na 1 % obsahu sacharosy.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.