Nařízení Komise (EU) č. 165/2011 ze dne 22. února 2011 , kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 165/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 165/2011
          ze dne 22. února 2011,
          kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 [1], a zejména na čl. 105 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rybolovná kvóta pro makrelu obecnou v oblasti VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 byla Španělsku přidělena na rok 2010 nařízením Rady (EU) č. 53/2010 [2] a na rok 2011 nařízením Rady (EU) č. 57/2011 [3].
          (2) Podle čl. 20 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [4] byla rybolovná kvóta pro makrelu obecnou na rok 2010 snížena poté, co Španělsko provedlo výměny s Francií a Portugalskem.
          (3) Komise zjistila při porovnávání údajů poskytnutých Španělskem o lovu makrely obecné v roce 2010 nesrovnalosti, neboť uvedené údaje byly zaznamenány a oznámeny v různých fázích hodnotového řetězce od odlovu až po první prodej. Tyto nesrovnalosti se dále potvrdily při několika auditech, ověřovacích návštěvách a inspekcích ve Španělsku podle nařízení (ES) č. 1224/2009. Důkazy shromážděné během vyšetřování umožňují Komisi stanovit, že tento členský stát překročil v roce 2010 svoji kvótu pro lov makrely obecné o 19621 tun.
          (4) Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že pokud Komise zjistí, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót dotyčného členského státu.
          (5) Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 je třeba odpočty z rybolovných kvót provést v následujícím roce či následujících letech pomocí násobících koeficientů stanovených v uvedeném odstavci.
          (6) Odpočty, které se vztahují na nadměrný rybolov v roce 2010, jsou vyšší než kvóta přidělená Španělsku na rok 2011 pro dotyčnou populaci.
          (7) Dotyčná populace makrely obecné se v současné době pohybuje v rámci bezpečných biologických limitů a z odborných poznatků vyplývá, že tomu tak pravděpodobně bude i v dohledné době. Okamžité uplatnění celkového odpočtu z kvóty přidělené Španělsku na rok 2011 pro lov makrely obecné by vedlo k úplnému zastavení tohoto rybolovu v roce 2011. S ohledem na zvláštní okolnosti tohoto případu by s sebou úplné zastavení pravděpodobně neslo vážná rizika v podobě nepřiměřených socioekonomických důsledků jak pro dotyčné odvětví rybolovu, tak pro související zpracovatelský průmysl. Z toho důvodu a s ohledem na cíle společné rybářské politiky se v tomto zvláštním případě považuje za vhodné provést odpočty nutné k náhradě přečerpaného množství v průběhu pěti let, a to od roku 2011 do roku 2015, a případně provést zbývající odpočty z kvóty pro makrelu obecnou přidělené v bezprostředně následujících letech,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rybolovná kvóta pro lov makrely obecné (Scomber scombrus) v oblasti VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 přidělená Španělsku na rok 2011 nařízením (EU) č. 57/2011 se snižuje podle přílohy.
          Článek 2
          Rybolovná kvóta pro lov makrely obecné (Scomber scombrus) v oblasti VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1, která může být Španělsku přidělena v letech 2012 až 2015, a případně rybolovná kvóta pro tutéž populaci, která může být Španělsku přidělena v následujících letech, se snižuje podle přílohy.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Populace | Původní kvóta 2010 | Upravená kvóta 2010 | Zjištěný odlov 2010 | Rozdíl kvóta – odlov (přečerpání) | Násobící koeficient podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 (přečerpání * 2) | Odpočet 2011 | Odpočet 2012 | Odpočet 2013 | Odpočet 2014 | Odpočet 2015 a případně v následujících letech |
          MAC/8C3411 | 27919 | 24604 | 44225 | –19621 (79,7 % kvóty na rok 2010) | –39242 | 4500 | 5500 | 9748 | 9747 | 9747 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.