Nařízení Komise (EU) č. 168/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 107/2010, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 168/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 168/2011
          ze dne 23. února 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 107/2010, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").
          (3) Použití přípravku mikroorganismů Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 bylo povoleno na deset let pro výkrm kuřat nařízením Komise (EU) č. 107/2010 [2].
          (4) Držitel povolení požádal o změnu povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, aby ji bylo možné používat v krmivech obsahujících kokcidiostatika maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid určených pro výkrm kuřat. Držitel povolení předložil na podporu své žádosti příslušné údaje.
          (5) Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. října 2010 k závěru, že doplňková látka Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 je kompatibilní s maduramicinem amonným, monensinem sodným, narasinem nebo robenidin hydrochloridem [3].
          (6) Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
          (7) Nařízení (EU) č. 107/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EU) č. 107/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 36, 9.2.2010, s. 1.
          [3] EFSA Journal 2010; 8(10):1863.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
          4b1823 | Kemin Europa N.V. | Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 | Složení doplňkové látky:Přípravek Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látkyCharakteristika účinné látky:Výtrusy Bacillus subtilis ATCC PTA-6737Analytické metody [1]:Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na trypton sójovém agaru po předehřátí vzorků krmiva.Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE) | Výkrm kuřat | — | 1 × 107 | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Může být použito v krmivech obsahujících povolená kokcidiostatika: diklazuril, dekochinát, salinomycinát sodný, narasin/nikarbazin, lasalocid A sodnou sůl, maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidid hydrochlorid. | 1.3.2020 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.