Nařízení Komise (EU) č. 170/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro selata (odstavená) a o změně nařízení (ES) č. 1200/2005 (držitel povolení Prosol SpA) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 170/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 170/2011
          ze dne 23. února 2011
          o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro selata (odstavená) a o změně nařízení (ES) č. 1200/2005 (držitel povolení Prosol SpA)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS [2].
          (2) Přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 byl povolen v souladu se směrnicí 70/524/ES bez časového omezení jako doplňková látka pro použití u selat (odstavených) nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 [3] a pro výkrm skotu nařízením Komise (ES) č. 492/2006 [4]. Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.
          (3) Přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 byl rovněž povolen v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003 jako doplňková látka na deset let pro použití u prasnic nařízením Komise (ES) č. 896/2009 [5] a pro dojnice a koně nařízením Komise (ES) č. 1119/2010 [6].
          (4) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro selata (odstavená), přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky". Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 6. října 2010 [7] k závěru, že přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že má potenciál zlepšovat zootechnické výkony cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (6) Posouzení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (7) Jelikož se tímto nařízením uděluje nové povolení, měla by se v důsledku toho v nařízení (ES) č. 1200/2005 zrušit položka pro Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.
          (8) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí obsahujících tento přípravek.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "stabilizátory střevní flóry", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          V příloze II nařízení č. 1200/2005 se zrušuje položka E 1710, doplňková látka: Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.
          Článek 3
          Premixy a krmné směsi obsahující přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 89, 28.3.2006, s. 6.
          [5] Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 6.
          [6] Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 9.
          [7] EFSA Journal 2010; 8(10):1864.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
          4b1710 | Prosol S.p.A | Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 | Složení doplňkové látkyPřípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 s obsahem nejméně 1 × 109 CFU/gCharakteristika účinné látkyVitální buňky Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885Analytické metody [1]Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na glukózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem.Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR) | Selata (odstavená) | | 3 × 109 | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Bezpečnost: během manipulace se musí používat bezpečnostní brýle a rukavice.3.Pro selata (odstavená) do 35 kg. | 16. března 2021 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.