Nařízení Komise (EU) č. 172/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se na rok 2011 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 172/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 172/2011
          ze dne 23. února 2011,
          kterým se na rok 2011 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. a) a d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V článku 28 nařízení (ES) č. 1234/2007 je stanovena podpora soukromého skladování másla.
          (2) Vývoj cen a zásob másla ukazuje na nerovnováhu na trhu, které lze zabránit nebo kterou lze omezit sezónním skladováním. S ohledem na současnou situaci na trhu je vhodné poskytovat podporu soukromému skladování másla od 1. března 2011.
          (3) Nařízením Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů [2], byla stanovena společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování.
          (4) Podle článku 6 nařízení (ES) č. 826/2008 se podpora stanovená předem poskytuje v souladu s prováděcími pravidly a podmínkami uvedenými v kapitole III daného nařízení.
          (5) V souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 1234/2007 se výše podpory stanoví na základě nákladů na skladování a předpokládaného vývoje cen čerstvého másla a skladovaného másla.
          (6) Je třeba stanovit podporu na náklady spojené s uskladněním a vyskladněním dotyčných produktů, na denní náklady na skladování v chladírenských skladech a na finanční náklady na skladování.
          (7) Pro usnadnění provádění tohoto opatření a se zřetelem ke stávající praxi členských států by se podpora měla vztahovat pouze na produkty, které již byly zcela uskladněny. Proto je třeba stanovit odchylku od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008.
          (8) V zájmu zefektivnění a zjednodušení administrativy není nutné, aby byl splněn požadavek sdělit po uzavření smlouvy informace uvedené v čl. 20 prvním pododstavci písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008, pokud tytéž informace o skladování obsahuje již žádost o podporu.
          (9) Z důvodu zjednodušení a logistické účinnosti by členské státy měly mít možnost stanovit, že se číslo smlouvy nemusí uvádět u každé skladované jednotky, pokud je již uvedeno v evidenci skladu.
          (10) V zájmu zefektivnění a zjednodušení administrativy a vzhledem ke zvláštní situaci v oblasti skladování másla by se měly kontroly stanovené v čl. 36 odst. 6 nařízení (ES) č. 826/2008 provádět nejméně u poloviny smluv. Proto by měla být stanovena odchylka od uvedeného článku.
          (11) Nařízením Komise (EU) č. 158/2010 [3] byla stanovena výše podpory pro soukromé skladování másla na rok 2010. Jelikož je třeba na rok 2011 stanovit novou výši podpory, uvedené nařízení by mělo být v zájmu jasnosti zrušeno. Ze stejného důvodu by platnost tohoto nařízení měla skončit poslední den stanovený pro konec smluvního skladování.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Toto nařízení stanoví podporu soukromého skladování na solené a nesolené máslo podle čl. 28 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 v případě smluv uzavřených od 1. března 2011.
          2. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 826/2008.
          Článek 2
          Měrnou jednotkou množství podle čl. 16 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 826/2008 je "skladovaná šarže", která odpovídá množství produktu, na který se vztahuje toto nařízení, o hmotnosti minimálně jedné tuny, stejnorodého složení a stejné jakosti, pocházejícímu z jednoho výrobního závodu, uskladněnému ve stejný den ve stejném skladu.
          Článek 3
          1. Odchylně od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008 se žádosti vztahují pouze na produkty, které již byly zcela uskladněny.
          2. Ustanovení čl. 20 prvního pododstavce písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008 se nepoužije.
          3. Členské státy nemusí splňovat požadavky uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 826/2008 na označení skladovaných produktů číslem smlouvy, pokud se osoba odpovědná za sklad zaváže, že uvede číslo smlouvy do evidence podle bodu III přílohy I uvedeného nařízení.
          4. Odchylně od čl. 36 odst. 6 nařízení (ES) č. 826/2008 provede orgán zodpovědný za kontrolu na konci období smluvního skladování kontrolu hmotnosti a identifikace skladovaného másla metodou odběru vzorků u nejméně poloviny smluv a za celé období vyskladňování, které trvá od srpna 2011 do února 2012.
          Článek 4
          1. Podpora na produkty uvedené v článku 1 činí:
          - 18,06 EUR na uskladněnou tunu za pevné náklady na skladování,
          - 0,35 EUR na tunu za den smluvního skladování.
          2. Smluvní skladování začíná mezi 1. březnem a 15. srpnem 2011. Vyskladnění se může uskutečnit pouze od 16. srpna 2011. Smluvní skladování končí dnem, který předchází dni vyskladnění, nebo nejpozději posledním únorovým dnem roku, který následuje po uskladnění.
          3. Podpora může být poskytnuta pouze tehdy, činí-li smluvní doba skladování 90 až 210 dní.
          Článek 5
          Členské státy sdělí Komisi každé úterý nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času) množství, na které byly uzavřeny smlouvy podle čl. 35 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008, a množství produktů, na které byly podány žádosti o uzavření smluv.
          Článek 6
          Nařízení (EU) č. 158/2010 se zrušuje.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho platnost končí dnem 29. února 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 49, 26.2.2010, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.