Nařízení Komise (EU) č. 173/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (EU) č. 479/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 173/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 173/2011
          ze dne 23. února 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (EU) č. 479/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 161 odst. 3, článek 170, čl. 171 odst. 1 a čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [2], a zejména na čl. 142 písm. q) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři [3], stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupňované Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů po celé období, během něhož mají být uchovávány, a rovněž stanoví ochranu osobních údajů.
          (2) Podle nařízení (ES) č. 792/2009 musí být povinnost používat informační systémy v souladu s uvedeným nařízením stanovena v nařízeních zavádějících zvláštní oznamovací povinnost.
          (3) Komise vypracovala informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice.
          (4) Má se za to, že některým oznamovacím povinnostem lze dostát prostřednictvím uvedeného systému v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009, zejména povinnostem stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 2095/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o sdělování údajů v odvětví tabáku [4], (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele [5], (ES) č. 1741/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem [6], (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky [7], (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa [8], (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa [9], (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína [10], (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [11], (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína [12], (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [13], a (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků [14].
          (5) V zájmu účinné administrativy a s přihlédnutím ke zkušenostem by oznámení měla být zjednodušena. Zejména by mělo být stanoveno, že pouze členské státy produkující tabák, resp. chmel, by měly být povinny zasílat údaje vyžadované podle nařízení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006 a (ES) č. 1850/2006. V zájmu jasnosti by se dále měl v uvedených nařízeních konkretizovat obsah některých oznámení.
          (6) Informace, které členské státy musí Komisi předložit podle čl. 19 odst. 1 písm. b) bodů ii) a iii) nařízení (ES) č. 436/2009, se zasílají Eurostatu. Z důvodu soudržnosti a dobré správy by se příslušná oznámení měla předávat v elektronické podobě jedinému kontaktnímu místu pro údaje v Eurostatu v souladu s technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem).
          (7) Použitý směnný kurs by měl odpovídat zásadě stanovené v článku 11 nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení [15].
          (8) Nařízení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (ES) č. 479/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby a Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2095/2005 se mění takto:
          1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          1. Do 31. července roku následujícího po roku sklizně oznámí producentské členské státy Komisi pro každou sklizeň následující údaje, a to pro každý údaj celkem i – s výjimkou písm. a) – v rozčlenění podle skupin odrůd surového tabáku uvedených v odstavci 3:
          a) počet prvozpracovatelských podniků;
          b) počet zemědělců;
          c) plochu v hektarech;
          d) dodané množství v tunách;
          e) průměrnou cenu placenou zemědělcům, bez daní a jiných poplatků;
          f) množství zásob v tunách na konci června roku následujícího po roku dané sklizně, jež má v držení první zpracovatel.
          Cena uvedená v písmenu e) se vyjádří v EUR na kg, v případě potřeby za použití posledního směnného kursu stanoveného Evropskou centrální bankou před 1. lednem roku následujícího po roku sklizně.
          2. Do 31. července probíhajícího roku sklizně oznámí producentské členské státy Komisi pro každou sklizeň následující údaje, a to pro každý údaj celkem i v rozčlenění podle skupin odrůd surového tabáku uvedených v odstavci 3:
          a) odhad plochy v hektarech;
          b) odhad produkce v tunách.
          3. Skupiny odrůd surového tabáku jsou:
          a) skupina I: flue-cured : tabák sušený teplým vzduchem v sušárnách za přísné kontroly proudění, teploty a vlhkosti vzduchu, zejména Virginia;
          b) skupina II: light air-cured : tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, neponechaný k fermentování, zejména Burely a Maryland;
          c) skupina III: dark air-cured : tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, před uvedením na trh přirozeně fermentovaný, zejména Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski.
          d) skupina IV: fire-cured : tabák sušený ohněm, zejména Kentucky a Salento;
          e) skupina V: sun-cured : tabák sušený na slunci, rovněž zvaný "Oriental varieties", zejména Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.
          4. Členské státy, které v předchozím roce sklizně pěstovaly plodiny na ploše menší než 3000 hektarů, oznámí pouze informace uvedené v odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. a), a to pouze jako celkové množství bez rozčlenění podle skupin odrůd surového tabáku.
          5. Oznámení uvedená v odstavcích 1, 2 a 4 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          2) Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jim příslušné hospodářské subjekty, včetně organizací producentů, dodají požadované údaje v odpovídajících lhůtách."
          3) Přílohy IA, IB, II a III se zrušují.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1557/2006 se mění takto:
          1) Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          1. Do 15. dubna roku následujícího po roce dané sklizně chmele oznámí producentské členské státy Komisi pro každou sklizeň následující údaje, a to pro každý údaj celkem i – s výjimkou písm. a) a g) – v rozčlenění podle skupin odrůd chmele (hořké a aromatické):
          a) počet zemědělců pěstujících chmel;
          b) obdělávanou plochu a plochu, která byla v roce sklizně nově oseta (v hektarech);
          c) množství v tunách a průměrnou výstupní cenu chmele prodávaného v rámci předem uzavřených smluv;
          d) množství v tunách a průměrnou výstupní cenu chmele prodávaného v rámci jiných smluv nebo bez smluv;
          e) množství neprodaného chmele v tunách;
          f) produkci kyseliny alfa v tunách a průměrný obsah kyseliny alfa (v procentech);
          g) množství chmele v tunách, na které se vztahují předem uzavřené smlouvy pro příští sklizeň.
          Ceny uvedené v písmenu c) a d) se vyjádří v EUR na kg, v případě potřeby za použití posledního směnného kursu stanoveného Evropskou centrální bankou před 1. lednem roku následujícího po roku sklizně.
          2. Oznámení uvedená v odstavci 1 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jim příslušné hospodářské subjekty, včetně organizací producentů, dodají požadované údaje v odpovídajících lhůtách.
          2) Příloha se zrušuje.
          Článek 3
          Článek 13 nařízení (ES) č. 1741/2006 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          Oznámení Komisi
          1. Členské státy oznámí Komisi každý měsíc množství vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem v souladu s tímto nařízením v rozčlenění těchto množství podle dvanáctimístného číselného kódu nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedené nařízením (EHS) č. 3846/87.
          Členské státy oznámí Komisi údaje uvedené v prvním pododstavci nejpozději do druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo přijato prohlášení o propuštění ke skladování.
          2. Oznámení uvedená v odstavci 1 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Článek 4
          Článek 23 nařízení (ES) č. 1850/2006 se nahrazuje tímto:
          "Článek 23
          Oznámení Komisi
          1. Producentské členské státy oznámí Komisi nejpozději do 30. června každého roku:
          a) seznam pěstitelských oblastí chmele;
          b) seznam středisek pro ověřování a kód každého střediska;
          c) názvy a adresy příslušných orgánů pro ověřování.
          2. Oznámení uvedená v odstavci 1 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Článek 5
          Nařízení (ES) č. 1359/2007 se mění takto:
          1) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy stanoví podmínky kontroly a oznámí je Komisi. Přijmou nezbytná opatření, aby vyloučily záměnu příslušných produktů, zejména označením každého kusu. Členské státy Komisi neprodleně oznámí jakékoliv změny podmínek kontroly."
          2) V článku 10 se úvodní věta nahrazuje tímto:
          "Pokud jde o osvědčení uvedená v čl. 5 odst. 1, která schválí příslušné orgány každého čtvrt roku a která obsahují údaje o vykostěných kusech ze zadních čtvrtí, oznámí členské státy nejpozději na konci druhého měsíce následujícího po každém čtvrtletí:".
          3) Vkládá se nový článek 10a, který zní:
          "Článek 10a
          Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Článek 6
          Nařízení (ES) č. 382/2008 se mění takto:
          1) V článku 14 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Členské státy sdělí Komisi:
          a) každý pracovní den nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) celkové množství produktů, které byly předmětem žádostí;
          b) nejpozději na konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly žádosti podány, seznam žadatelů."
          2) V článku 15 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Členské státy sdělí Komisi:
          a) každý pracovní den nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) celkové množství produktů, které byly předmětem žádostí;
          b) nejpozději na konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly žádosti podány, seznam žadatelů."
          3) Článek 16 se nahrazuje tímto:
          "Článek 16
          1. Členské státy sdělí Komisi:
          a) do každého pátku:
          i) žádosti o licence se stanovením náhrady předem podané podle čl. 10 odst. 1 nebo skutečnost, že v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne nebyly podány žádné žádosti o licence,
          ii) žádosti o licence podané v souladu s postupem stanoveným v článku 47 nařízení (ES) č. 376/2008 nebo skutečnost, že v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne nebyly podány žádné žádosti o licence,
          iii) množství, pro která byly licence vydány podle čl. 12 odst. 6 tohoto nařízení nebo skutečnost, že v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne nebyly vydány žádné licence,
          iv) množství, pro která byly vydány licence na základě žádostí podaných v souladu s postupem stanoveným v článku 47 nařízení (ES) č. 376/2008, s uvedením data podání žádosti a země určení v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,
          v) množství, pro která byly žádosti o vývozní licence staženy během probíhajícího týdne podle čl. 12 odst. 5 tohoto nařízení, s uvedením data, kdy byla žádost podána;
          b) do 14. dne každého měsíce za předcházející měsíc:
          i) žádosti o licence podle článku 15 nařízení (ES) č. 376/2008,
          ii) množství, pro která byly licence vydány podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení a podle článku 47 nařízení (ES) č. 376/2008 a která nebyla plně využita.
          2. Sdělení uvedená v odstavci 1 musí obsahovat:
          a) množství udané v hmotnosti produktu či počet hlav pro každou kategorii uvedenou v čl. 10 odst. 5;
          b) množství pro každou kategorii v rozčlenění podle země určení."
          4) Vkládá se nový článek 16a, který zní:
          "Článek 16 a
          Sdělení uvedená v této kapitole se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          5) Příloha VIII se zrušuje.
          Článek 7
          Nařízení (ES) č. 436/2009 se mění takto:
          1) V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Pro přepočet množství produktů jiných než víno na hektolitry vína mohou členské státy stanovit koeficienty, které se mohou měnit v závislosti na objektivních kritériích, které mají na tento přepočet vliv. Členské státy oznámí Komisi tyto koeficienty společně s přehledem podle čl. 19 odst. 1."
          2) V hlavě II se nadpis kapitoly III nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA III
          Oznámení členských států".
          3) V čl. 19 odst. 3 se úvodní věta prvního pododstavce nahrazuje tímto:
          "Pokud jde o vína uvedená v odstavci 1 přílohy XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 [], členské státy, jejichž vinifikovaná výroba přesáhla za posledních pět let v průměru 5 % celkové produkce vína v Unii, oznámí Komisi za účelem sledování vývoje cen tyto informace:
          4) Článek 49 se nahrazuje tímto:
          "Článek 49
          Oznamování
          1. Každý členský stát oznámí Komisi:
          a) název a adresu příslušného orgánu či orgánů odpovědných za provádění ustanovení této hlavy;
          b) případně název a adresu subjektů nebo útvarů, kterým příslušný orgán svěřil provádění ustanovení této hlavy.
          2. Každý členský stát oznámí Komisi rovněž:
          a) jakékoliv následné změny, které se týkají příslušných orgánů a subjektů uvedených v odstavci 1;
          b) opatření, která byla přijata k provedení ustanovení této hlavy, pokud mají tato opatření význam pro spolupráci mezi členskými státy podle nařízení (ES) č. 555/2008.
          3. Na základě informací oznámených členskými státy Komise vypracuje a bude aktualizovat seznam názvů a adres příslušných orgánů a subjektů. Komise tento seznam zveřejní na internetu."
          5) Článek 50 se nahrazuje tímto:
          "Článek 50
          Oznamování
          1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, přijmou členské státy veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly schopny dodržet lhůty pro oznámení stanovené v tomto nařízení.
          2. Členské státy uchovávají informace zaznamenané podle tohoto nařízení po dobu nejméně pěti hospodářských let následujících po hospodářském roce, ve kterém byly zaznamenány.
          3. Oznámeními požadovanými v tomto nařízení nejsou dotčeny povinnosti členských států stanovené v nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic.
          4. Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Avšak oznámení uvedená v čl. 19 odst. 1 písm. b) bodech ii) a iii) zasílají členské státy v elektronické podobě jedinému kontaktnímu místu pro údaje v Eurostatu nebo je do něj nahrají elektronickými prostředky v souladu s technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem).
          Článek 8
          Článek 50 nařízení (ES) č. 612/2009 se nahrazuje tímto:
          "Článek 50
          Oznámení Komisi
          1. Členské státy oznámí Komisi:
          a) neprodleně případy, kdy se použije čl. 27 odst. 1. Komise poté uvědomí ostatní členské státy;
          b) u případů uvedených v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci první odrážce, článku 6 a článku 42 nejpozději na konci druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byla přijata vývozní prohlášení, pro každý dvanáctimístný číselný kód množství produktů vyvezených bez vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem. Kódy jsou seskupeny podle odvětví.
          2. Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Článek 9
          V článku 84 nařízení (ES) č. 1122/2009 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
          "6. Oznámení uvedená v čl. 40 odst. 2 a v odstavci 5 tohoto článku se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Článek 10
          Nařízení (ES) č. 1187/2009 se mění takto:
          1) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Vývozní licence se stanovením náhrady předem se vydávají pátý pracovní den následující po dni podání žádostí za předpokladu, že množství uvedená v žádostech o licence byla oznámena v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 [] a že nebyla přijata opatření uvedená v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku.
          2) V čl. 24 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Členský stát neprodleně oznámí Komisi změnu určeného dovozce a Komise oznámí tuto změnu příslušným orgánům Spojených států amerických."
          3) Článek 31 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Nejpozději pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí o licence oznámí členské státy Komisi pro každou ze dvou částí kvóty, jakož i pro každý kód produktů nomenklatury pro vývozní náhrady, množství uvedená v žádostech o licence, nebo jí případně sdělí, že nebyly podány žádné žádosti.
          Před oznámením uvedeným v prvním pododstavci ověří členské státy zejména, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 a 2.";
          b) v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pokud použití koeficientu přidělení vede k tomu, že množství na jednoho žadatele je nižší než 20 tun, žadatelé mohou své žádosti o licenci stáhnout. V takovém případě to oznámí příslušnému orgánu do tří pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí Komise. Jistota je okamžitě uvolněna. Příslušný orgán oznámí Komisi do osmi pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí Komise množství – v rozčlenění podle kódů produktů nomenklatury pro vývozní náhrady – která žadatelé stáhli a pro která byla uvolněna jistota."
          4) Článek 32 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Licence se vydávají na žádost hospodářského subjektu nejdříve 1. června a nejpozději 15. února následujícího roku. Vydávají se pouze hospodářským subjektům, jejichž žádosti o licenci byly oznámeny v souladu s čl. 31 odst. 1.
          Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána licence, uvedl nepřesné údaje, licence se zruší a jistota propadne.
          Nejpozději do konce února oznámí členské státy Komisi pro obě části kvóty uvedené v čl. 28 odst. 1 množství, pro něž nebyly vydány licence, v rozčlenění podle kódů produktů nomenklatury pro vývozní náhrady.";
          b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
          "5. Nejpozději do 31. srpna každého roku oznámí členské státy Komisi pro obě části kvóty uvedené v čl. 28 odst. 1 za předchozí období dvanácti měsíců podle čl. 28 odst. 1 tato množství v rozčlenění podle kódů produktů nomenklatury pro vývozní náhrady:
          - množství, pro které byly přiděleny licence,
          - množství, pro které byly vydány licence,
          - vyvezené množství."
          5) V článku 33 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          6) Přílohy IV, V a VI se zrušují.
          Článek 11
          V článku 7 nařízení (EU) č. 479/2010 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
          "3. Odchylně od článku 8 se oznámení uvedená v tomto článku provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 [].
          Článek 12
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 335, 21.12.2005, s. 6.
          [5] Úř. věst. L 288, 19.10.2006, s. 18.
          [6] Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7.
          [7] Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72.
          [8] Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21.
          [9] Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.
          [10] Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15.
          [11] Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.
          [12] Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.
          [13] Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.
          [14] Úř. věst. L 135, 2.6.2010, s. 26.
          [15] Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52.
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 135, 2.6.2010, s. 26."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          [] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.