Nařízení Komise (EU) č. 177/2011 ze dne 24. února 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2010/2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 177/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 177/2011
          ze dne 24. února 2011
          o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2010/2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Světové ceny obilovin se od začátku hospodářského roku 2010/11 zvyšují extrémní rychlostí – ve větší míře než při minulém prudkém zvýšení v hospodářském roce 2007/08. Světové ceny pšenice obecné vzrostly od července 2010 o 65 %. Vývoj cen obilovin na trhu Unie měl od uvedené doby stejnou tendenci. Cena pšenice obecné na trhu Unie vzrostla o více než 90 %, načež se ustálila přibližně na úrovni 280 EUR/t. Ceny ostatních obilovin na trhu Unie sledovaly stejný trend: cena ječmene dodaného do Rouenu a kukuřice dodané do Bordeaux přesáhla 215 EUR/t. Tento vývoj cen na světovém trhu obilovin je z velké míry zapříčiněn zhoršujícím se pokrytím spotřeby výrobou.
          (2) Na základě vývoje situace obilovin na světovém trhu ke konci hospodářského roku 2010/11 lze usuzovat, že ceny budou i nadále vysoké; stav světových zásob se koncem uvedeného období odhadoval na 342 milionů tun, což oproti stavu na konci hospodářského roku 2009/10 představuje pokles o 62 milionů tun.
          (3) Míra využití dovozní kvóty se sníženou sazbou cla, kterou pro pšenici obecnou nízké a střední jakosti otevřelo nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 [2], a dovozní kvóty se sníženou sazbou cla, kterou pro krmný ječmen otevřelo nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 [3], byla v roce 2010 velmi nízká – 13 % respektive 5 %. Toto nevyčerpání kvót zřejmě přetrvá i v roce 2011, tím spíše, že tradiční dodavatelé Unie – Rusko a Ukrajina – zavedli opatření omezující vývoz.
          (4) V důsledku udržení zvýšených světových cen až do konce hospodářského roku 2010/11, jakož i předpokládaného nevyčerpání dovozních kvót se sníženou sazbou cla v roce 2011 hrozí během posledních měsíců hospodářského roku 2010/11 narušení zásobování trhu Unie. V této situaci se tudíž v zájmu usnadnění dovozu potřebného pro rovnováhu trhu Unie zdá vhodné dočasně pozastavit cla na dovozní kvóty pro pšenici obecnou nízké a střední jakosti a pro krmný ječmen, jež byly otevřeny nařízením (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003, a to do 30. června 2011, kdy se uzavírá hospodářský rok 2010/11.
          (5) Hospodářským subjektům by však neměly být ukládány sankce, jsou-li obiloviny již dopravovány za účelem dovozu do Unie. Z tohoto důvodu je nutné vzít v úvahu lhůtu na přepravu a umožnit hospodářským subjektům propustit obiloviny do volného oběhu v rámci režimu pozastavení cel stanoveného tímto nařízením, a to pro všechny produkty, jejichž přímá přeprava do místa určení v Unii byla zahájena nejpozději dne 30. června 2011. Je tudíž nutné stanovit, jaký důkaz má být předložen pro prokázání přímé přepravy do místa určení v Unii a data, kdy byla přeprava zahájena.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Uplatňování dovozních cel na produkty kódu NC 10019099, jiné než vysoce jakostní podle definice v příloze II nařízení Komise (EU) č. 642/2010 [4], a na produkty kódu NC 100300 se pro veškerý dovoz realizovaný v rámci dovozních kvót se sníženou sazbou cla otevřených nařízením (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003 pro hospodářský rok 2010/11 pozastavuje.
          2. Pokud se uskutečňuje přímá přeprava obilovin uvedených v odstavci 1 tohoto článku do místa určení v Unii a tato přeprava byla zahájena nejpozději dne 30. června 2011, zůstává pro propuštění dotčených produktů do volného oběhu použitelné pozastavení cel podle tohoto nařízení.
          Uspokojivý důkaz o přímé přepravě do místa určení v Unii a o datu zahájení přepravy se příslušným orgánům podává na základě originálu přepravního dokumentu.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.