Nařízení Komise (EU) č. 178/2011 ze dne 24. února 2011 , kterým se po sto čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 178/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 178/2011
          ze dne 24. února 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 8. února 2011 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení dvou fyzických osob na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
          (4) V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          ředitel – vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          V položce "Fyzické osoby" se doplňují tyto záznamy:
          a) "Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titul: hadži. Adresa: a) Péšavár, Pákistán; b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, c) vesnice Kayla blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu; d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghánistán. Datum narození: a) 1. 1. 1966, b) mezi roky 1958 a 1964. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) Vysoký představitel sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. b) Dříve cestoval do Dubaje, Spojených arabských emirátů a získával zde finanční prostředky. c) Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.2.2011."
          b) "Said Jan ‘Abd Al-Salam (také znám jako a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Datum narození: a) 5. 2. 1981, b) 1. 1. 1972. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: a) OR801168 (afghánský pas vydaný na jméno Said Jan ‘Abd al-Salam dne 28. 2. 2006, konec platnosti 27. 2. 2011), b) 4117921 (pákistánský pas vydaný na jméno Dilawar Khan Zain Khan dne 9. 9. 2008, konec platnosti 9. 9. 2013). Národní identifikační číslo: 281020505755 (kuvajtské občanské identifikační číslo na jméno Said Jan ‘Abd al-Salam). Další informace: Přibližně v roce 2005 provozoval "zákládní výcvikový" tábor pro Al-Kajdu v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.2.2011."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.