Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011 , kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 183/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 183/2011
          ze dne 22. února 2011,
          kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) [1], a zejména na čl. 39 odst. 3 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky. Tento rámec zahrnuje zejména seznam všech regulačních aktů, které stanoví technické požadavky, jež musí vozidla splňovat, aby získala ES schválení typu vozidla. Rámec zahrnuje také různé vzory certifikátů schválení typu.
          (2) V důsledku vlivu globalizace na automobilové odvětví výrazně vzrůstá poptávka po vozidlech vyrobených mimo Unii. Členské státy zavedly podle vnitrostátních předpisů správní postupy a technické požadavky týkající se schvalování vozidel dovezených ze třetích zemí. Tyto postupy a požadavky se mezi jednotlivými členskými státy liší, což způsobuje potíže ve fungování vnitřního trhu. Je proto třeba stanovit vhodná harmonizovaná opatření.
          (3) Harmonizovaná správní a technická ustanovení týkající se jednotlivých schválení by měla být stanovena nejdříve pro vozidla vyrobená ve velkých sériích ve třetích zemích nebo pro tyto země.
          (4) Článek 24 směrnice 2007/46/ES umožňuje členským státům pro účely schvalování jednotlivých vozidel upustit od určitých ustanovení uvedené směrnice i od regulačních aktů uvedených v příloze IV uvedené směrnice. Pro řádné fungování vnitřního trhu je však třeba, aby v rámci Unie byly uplatňovány podobné technické a správní požadavky. Je proto nezbytné určit, od kterých ustanovení práva Unie lze upustit.
          (5) Článek 24 umožňuje členským státům zavést alternativní požadavky k evropským právním předpisům, jejichž cílem je zajistit úroveň bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích a ochrany životního prostředí odpovídající v nejvyšší možné míře úrovni stanovené v příloze IV a VI směrnice 2007/46/ES. Za předpokladu, že vozidla vyráběná sériově pro třetí země určená pro používání na domácích trzích jsou vyráběna v souladu s technickými právními předpisy platnými v příslušných zemích původu nebo cílových zemích, je vhodné brát v úvahu takové požadavky i práci probíhající v rámci "Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla (WP.29)" pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v Ženevě. K dispozici jsou příslušné informace a potřebné odborné znalosti, které dokazují, že zmíněné požadavky by mohly zajistit míru bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích a ochrany životního prostředí odpovídající přinejmenším úrovni bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích a ochrany životního prostředí požadované v Unii. Je tedy vhodné považovat řadu požadavků platných v třetích zemích za rovnocenné pro účely jednotlivých schválení.
          (6) Vzory certifikátů vydávaných schvalovacími orgány jsou popsány v příloze VI směrnice 2007/46/ES. Týkají se však schválení vydávaných pro typ vozidla, nikoli schválení vydávaných pro jednotlivá vozidla. Je vhodné poskytnout vzor pro jednotlivá schválení, který má být používán, aby se umožnilo vzájemné rozpoznání těchto jednotlivých schválení udělených podle článku 24 uvedené směrnice.
          (7) V době přijetí tohoto nařízení mají členské státy vnitrostátní systémy jednotlivého schvalování vozidel vyráběných ve velkých sériích a původně určených k registraci ve třetích zemích. Tyto systémy schvalování mohou platit i nadále. Podle čl. 24 odst. 6 směrnice 2007/46/ES je jejich platnost omezena na území členského státu, který schválení udělil, přičemž ostatní členské státy mohou takové schválení odmítnout.
          (8) Za účelem zajištění řádného fungování systému schvalování je vhodné aktualizovat přílohy směrnice 2007/46/ES, aby se stanovily technické požadavky pro vozidla schvalovaná podle postupu jednotlivého schvalování.
          (9) Přílohy IV a VI směrnice 2007/46/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy IV a VI směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Požadavky tohoto nařízení nejsou dotčeny požadavky stanovené v článku 24 směrnice 2007/46/ES týkající se jednotlivých schválení, zejména možnost členských států udělit jednotlivé schválení za předpokladu, že stanoví alternativní požadavky.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne 26. února 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Příloha IV část I se mění takto:
          a) název "Dodatek" se nahrazuje názvem "Dodatek 1";
          b) doplňuje se nový dodatek 2, který zní:
          "Dodatek 2
          Požadavky podle článku 24 pro schválení úplných vozidel náležejících do kategorie M1 a N1, vyráběných ve velkých sériích ve třetích zemích nebo pro třetí země
          0. CÍL
          Vozidlo se považuje za nové, pokud:
          a) nebylo nikdy předtím registrováno, nebo
          b) bylo v době podání žádosti o jednotlivé schválení registrováno po dobu kratší než šest měsíců.
          Vozidlo se považuje za registrované, pokud obdrželo trvalé, dočasné nebo krátkodobé správní oprávnění k provozu v silniční dopravě, včetně jeho identifikace a vydání registrační značky [1].
          1. SPRÁVNÍ USTANOVENÍ
          1.1 Kategorizace vozidla
          Vozidla jsou kategorizována podle kritérií stanovených v příloze II.
          Pro tyto účely:
          a) bude brán v úvahu skutečný počet míst k sezení a
          b) maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla je maximální hmotnost podle výrobce v zemi původu a uvedená v jeho úřední dokumentaci.
          Pokud z důvodu konstrukce karoserie není možné snadno určit kategorii vozidla, platí podmínky stanovené v příloze II.
          1.2 Žádost o jednotlivé schválení
          a) Žadatel podá schvalovacímu orgánu žádost o schválení doplněnou veškerou příslušnou dokumentací potřebnou pro proces schvalování.
          Pokud je podaná dokumentace neúplná, padělaná nebo pozměněná, žádost o schválení bude zamítnuta.
          b) Pro určité vozidlo lze podat pouze jednu žádost pouze v jednom členském státě.
          Určitým vozidlem se rozumí fyzické vozidlo, jehož identifikační číslo vozidla je jasně určeno.
          Pro účely uplatnění tohoto bodu může schvalovací orgán vyžadovat, aby se žadatel písemně zavázal, že podá pouze jednu žádost v jednom členském státě.
          Každý žadatel však může v jiném členském státě podat žádost o jednotlivé schválení pro vozidlo, které má stejné nebo podobné technické charakteristiky jako vozidlo, jemuž bylo jednotlivé schválení uděleno.
          c) Vzor formuláře žádosti a uspořádání složky stanoví schvalovací orgán.
          Údaje může tvořit pouze odpovídající výběr informací obsažených v příloze I.
          d) Technické požadavky, které je třeba splnit, jsou uvedeny v bodě 4 tohoto dodatku.
          Jedná se o požadavky týkající se nových vozidel náležejících k typu vozidla, který se v současné době vyrábí, s ohledem na datum podání žádosti.
          e) Pokud jde o určité zkoušky vyžadované některými regulačními akty uvedenými v této příloze, žadatel předloží prohlášení o shodě s uznávanými mezinárodními normami či předpisy. Dané prohlášení může vydat pouze výrobce vozidla.
          "Prohlášením o shodě" se rozumí prohlášení vydané kanceláří nebo oddělením společnosti výrobce, které je vedením řádně oprávněno k tomu, aby plně zastávalo právní odpovědnost výrobce, pokud jde o navržení a konstrukce vozidla.
          Regulační akty, pro které se takové prohlášení musí dodat, jsou uvedené v bodě 4 tohoto dodatku.
          Pokud určité prohlášení vyvolává pochybnosti, žadatel může být vyzván, aby od výrobce získal nezvratný důkaz, včetně zkušebního protokolu, který by pravdivost prohlášení doložil.
          1.3 Technické zkušebny pověřené jednotlivými schvalováními
          a) Technické zkušebny, kterým je svěřeno provádění jednotlivých schvalování, jsou zkušebny kategorie A podle čl. 41 odst. 3.
          b) Odchylně od čl. 41 odst. 4 druhého pododstavce musí technické zkušebny splňovat tyto normy:
          i) EN ISO/IEC 17025:2005, pokud samy provádějí zkoušky,
          ii) EN ISO/IEC 17020:2004, pokud ověřují shodu vozidla s požadavky uvedenými v tomto dodatku.
          c) Pokud je na žádost žadatele potřeba provést specifické zkoušky vyžadující specifické dovednosti, zkoušky realizuje podle výběru žadatele jedna z technických zkušeben oznámených Komisi.
          Například, pokud se po dohodě s žadatelem v členském státě "A" musí provést zkouška čelním nárazem, může zkoušku provést technická zkušebna oznámená Komisi v členském státě "B".
          1.4 Zkušební protokoly
          a) Zkušební protokoly se vypracovávají v souladu s bodem 5.10.2 normy EN ISO/IEC 17025:2005.
          b) Vypracovávají se v jednom z jazyků Unie stanoveným schvalovacím orgánem.
          Pokud je v souladu s bodem 1.3 písm. c) zkušební protokol vypracován v jiném členském státě, než kterému je svěřeno jednotlivé schválení, schvalovací orgán může požadovat, aby žadatel předložil věrný překlad zkušebního protokolu.
          c) Obsahují popis zkoušeného vozidla včetně jednoznačné identifikace. Popisují se části, které hrají významnou roli s ohledem na výsledky zkoušek, a uvádějí se jejich identifikační čísla.
          Příkladem takové části může být tlumič v případě měření hlučnosti nebo systém řízení motoru (ECU) v případě měření emisí z výfuku.
          d) Na žádost žadatele může být pro účely jednotlivého schválení jiného vozidla zkušební protokol vydaný pro systém související s určitým vozidlem předložen týmž nebo jiným žadatelem opakovaně.
          V takovém případě schvalovací orgán zajistí, aby technická charakteristika vozidla byla řádně přezkoumána v porovnání se zkušebním protokolem.
          Na základě kontroly vozidla a dokumentace přiložené ke zkušebnímu protokolu se dojde k závěru, zda vozidlo, u kterého se žádá o jednotlivé schválení, má stejné charakteristiky jako vozidlo popsané v protokolu.
          e) Lze předkládat pouze ověřené kopie zkušebních protokolů.
          f) Zkušební protokoly uvedené v bodě 1.4 písm. d) nezahrnují protokoly vytvořené za účelem udělení jednotlivého schválení danému vozidlu.
          1.5 Nezbytnou součástí procesu jednotlivého schvalování je fyzická kontrola každého vozidla technickou zkušebnou.
          Z této zásady se nepovolují žádné výjimky.
          1.6 Pokud schvalovací orgán uzná, že vozidlo splňuje technické požadavky vymezené v tomto dodatku a odpovídá popisu uvedenému v žádosti, udělí schválení v souladu s článkem 24.
          1.7 Certifikát o schválení se vytváří podle vzoru D, jak je uvedeno v příloze VI.
          1.8 Schvalovací orgán uchovává záznamy o všech schváleních udělených podle článku 24.
          2. VÝJIMKY
          2.1 Vzhledem ke specifické povaze procesu jednotlivého schvalování se upouští od těchto článků této směrnice, včetně příslušných ustanovení v přílohách, které se k nim vztahují:
          a) článek 12 o opatřeních pro zajištění shodnosti výroby;
          b) články 8, 9, 13, 14 a 18 o postupu schválení typu vozidla.
          2.2 Identifikace typu vozidla
          a) Pokud je to možné, v certifikátu schválení se uvede typ, varianta a verze určená v zemi původu.
          b) Pokud není možné zjistit typ, variantu a verzi, protože příslušné údaje chybí, lze uvést obvyklý obchodní název vozidla.
          3. REVIZE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ
          Seznam technických požadavků uvedených v bodě 4 bude pravidelně revidován, aby se zohlednily výsledky harmonizačního úsilí probíhajícího na Světovém fóru pro sladění předpisů pro motorová vozidla ("WP.29") v Ženevě a vývoj právních předpisů ve třetích zemích.
          4. TECHNICKÉ POŽADAVKY
          Vysvětlivky vztahující se k dodatku 2
          1. Zkratky použité v tomto dodatku
          "OEM" : původní zařízení dodané výrobcem (original equipment provided by the manufacturer).
          "FMVSS" : Federální norma bezpečnosti motorových vozidel Ministerstva dopravy USA (Federal Motor Vehicle Safety Standard of the U.S Department of Transportation).
          "JSRRV" : Japonské bezpečnostní předpisy pro silniční vozidla (Japan Safety Regulations for Road Vehicles).
          "SAE" : Společnost automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers).
          "CISPR" : Mezinárodní výbor pro vysokofrekvenční rušení (Comité international spécial des perturbations radioélectriques).
          2. Poznámky
          (a) V případě potřeby se kontroluje, zda celková montáž LPG či CNG odpovídá ustanovením předpisů EHK OSN č. 67 nebo 110 nebo 115.
          (b) Pro vyhodnocení emisí CO2 se použije tento vzorec:
          Benzinový motor a manuální převodovka:
          CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
          Benzinový motor a automatická převodovka:
          CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
          Benzinový motor a hybridní elektrický pohon:
          CO2 = 0,116 m – 57,147
          Vznětový motor a manuální převodovka:
          CO2 = 0,108 m – 11,371
          Vznětový motor a automatická převodovka:
          CO2 = 0,116 m – 6,432
          Kde: CO2 je kombinovaná hmotnost emisí CO2 v g/km, "m" je hmotnost vozidla v provozním stavu v kg a "p" maximální výkon motoru v kW.
          Kombinovaná hmotnost CO2 se počítá s jedním desetinným místem, a poté se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo takto:
          a) pokud je číslo za desetinnou čárkou nižší než 5, výsledek se zaokrouhlí dolů;
          b) pokud je číslo za desetinnou čárkou rovné nebo vyšší než 5, výsledek se zaokrouhlí nahoru.
          (c) Pro vyhodnocení spotřeby paliva se použijí tyto vzorce:
          CFC = CO2 × k–1
          Kde: CFC je kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km, CO2 je kombinovaná hmotnost emisí CO2 v g/km zaokrouhlená podle pravidla uvedeného v poznámce (2 b), "k" koeficient odpovídající:
          23,81 v případě benzinového motoru;
          26,49 v případě vznětového motoru.
          Kombinovaná spotřeba paliva se počítá s dvěma desetinnými místy. Poté se zaokrouhlí takto:
          a) pokud je číslo za prvním desetinným číslem nižší než 5, výsledek se zaokrouhlí dolů;
          b) pokud je číslo za prvním desetinným číslem rovné nebo vyšší než 5, výsledek se zaokrouhlí nahoru.
          (d) Směrnice 74/297/EHS se týká vozidel, která nespadají do pole působnosti směrnice 96/79/ES.
          (e) Pokud vozidla splňují směrnici 96/79/ES, nemusí splňovat směrnici 74/297/EHS.
          (f) Směrnice 74/297/EHS se vztahuje na vozidla N1, jejichž maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla nepřesahuje 1,5 tuny.
          Část I: Vozidla patřící do kategorie M1
          Bod | Odkaz na regulační akt | Alternativní požadavky |
          1 | směrnice 70/157/EHS (přípustná hladina akustického tlaku) | Zkouška za jízdya)Zkouška se provede v souladu s "metodou A" uvedenou v příloze 3 předpisu EHK OSN č. 51.Mezní hodnoty jsou specifikovány v bodě 2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS. Připouští se jeden decibel nad povolené mezní hodnoty.b)Zkušební trať musí splňovat ustanovení přílohy 8 předpisu EHK OSN č. 51. Zkušební trať s jinými charakteristikami lze použít za podmínky, že technická zkušebna provedla korelační zkoušku. V případě potřeby se použije korekční faktor.c)Výfukové systémy obsahující vláknité materiály nemusí být uvedeny do stavu předepsaného v příloze 5 předpisu EHK OSN č. 51.Zkouška se stojícím vozidlemZkouška se provede podle ustanovení bodu 3.2 přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 51. |
          2 | směrnice 70/220/EHS (emise) | Emise z výfukua)V souladu s přílohou III směrnice 70/220/EHS se provede zkouška typu I za použití faktorů zhoršení uvedených v bodě 5.3.6.2. Použijí se mezní hodnoty uvedené v bodě 5.3.1.4 přílohy I uvedené směrnice.b)Nevyžaduje se, aby vozidlo mělo najeto 3000 km, jak je požadováno v bodě 3.1.1 přílohy III uvedené směrnice.c)Při zkoušce musí být použito referenční palivo stanovené v příloze IX směrnice 70/220/EHS.d)Dynamometr musí být nastaven v souladu s technickými požadavky přílohy III dodatku 2 bodu 3.2 uvedené směrnice.e)Zkouška uvedená v písmenu a) se neprovádí, pokud lze prokázat, že vozidlo splňuje jedno z kalifornských nařízení zmíněných v úvodní poznámce k bodu 5 přílohy I uvedené směrnice.Emise způsobené vypařovánímVozidla s motorem poháněným benzinem musí být vybavena systémem pro regulaci emisí způsobených vypařováním (např. uhlíková nádrž).Emise klikové skříněVyžaduje se zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně.OBDVozidlo musí být vybaveno systémem OBD.Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžnými diagnostickými nástroji používanými pro periodickou technickou kontrolu. |
          2a | nařízení (ES) č. 715/2007 (emise Euro 5 a 6 lehká užitková vozidla / přístup k informacím) | Emise z výfukua)V souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 692/2008 se provede zkouška typu I za použití faktorů zhoršení uvedených v bodě 1.4 přílohy VII nařízení (ES) č. 692/2008. Použijí se mezní hodnoty uvedené v tabulce I a tabulce II v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007.b)Nevyžaduje se, aby auto mělo najeto 3000 km, jak je uvedeno v bodě 3.1.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 83.c)Při zkoušce musí být použito referenční palivo stanovené v příloze IX nařízení (ES) č. 692/2008.d)Dynamometr musí být nastaven v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 3.2 přílohy IV předpisu EHK OSN č. 83.e)Zkouška uvedená v písmenu a) se neprovádí, pokud lze prokázat, že vozidlo splňuje kalifornská nařízení zmíněná v bodě 2 přílohy I nařízení (ES) č. 692/2008.Emise způsobené vypařovánímV případě motoru poháněného benzinem se vyžaduje systém pro regulaci emisí způsobených vypařováním (např. uhlíková nádrž).Emise klikové skříněVyžaduje se zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně.OBDa)Vozidlo musí být vybaveno systémem OBD.b)Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžnými diagnostickými nástroji používanými pro periodickou technickou kontrolu.Opacita kouřea)Vozidla s motorem poháněným motorovou naftou se zkouší zkušebními metodami uvedenými v dodatku 2 přílohy IV nařízení (ES) č. 692/2008.b)Korigovaná hodnota koeficientu absorpce musí být uvedena na dobře viditelném a snadno přístupném místě.Emise CO2 a spotřeba palivaa)Zkouška se provede v souladu s ustanoveními přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008.b)Nevyžaduje se, aby vozidlo mělo najeto 3000 km, jak je požadováno v bodě 3.1.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 83.c)Pokud vozidlo splňuje kalifornská nařízení zmíněná v bodě 2 přílohy I nařízení (ES) č. 692/2008, a není tedy vyžadována zkouška emisí z výfuku, členské státy vypočítají emise CO2 a spotřebu paliva podle vzorců stanovených ve vysvětlivkách (b) a (c).Přístup k informacímUstanovení týkající se přístupu k informacím se nepoužijí. |
          3 | směrnice 70/221/EHS (palivové nádrže – ochrana proti podjetí zezadu) | Palivové nádržea)Palivové nádrže musí odpovídat ustanovením bodu 5 přílohy I směrnice 70/221/EHS s výjimkou bodů 5.1, 5.2 a 5.12. Zejména musí být v souladu s body 5.9 a 5.9.1, ale neprovádí se zkoušky odkapávání paliva.b)Nádrže na LPG nebo CNG musí mít schválení typu v souladu se sériemi změn 01 předpisu EHK OSN č. 67 nebo s předpisem EHK OSN č. 110 (a).Specifická ustanovení pro palivové nádrže vyrobené z plastových materiálůŽadatel předloží prohlášení výrobce, že palivová nádrž daného vozidla, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:bod 6.3 směrnice 70/221/EHS,FMVSS č. 301 (celistvost palivového systému),příloha 5 předpisu EHK OSN č. 34.Ochrana proti podjetí zezadua)Zadní část vozidla musí být zkonstruována v souladu s bodem 5 přílohy II směrnice 70/221/EHS.b)Pro tyto účely je dostačující, pokud jsou splněny požadavky stanovené v bodě 5.2 druhém pododstavci. |
          4 | směrnice 70/222/EHS (umístění zadní registrační tabulky) | Prostor, sklon, úhly viditelnosti a umístění registrační tabulky musí odpovídat směrnici 70/222/EHS. |
          5 | směrnice 70/311/EHS (ovládací síla řízení) | Mechanické systémya)Mechanismus řízení musí být vyroben tak, aby docházelo k samostředění. Shoda s tímto ustanovením se ověřuje zkouškou podle bodů 5.1.2 a 5.2.1 přílohy I směrnice 70/311/EHS.b)Selhání mechanismu strojního řízení nesmí vést k úplné ztrátě ovladatelnosti vozidla.Systém komplexního elektronického ovládání vozidla (zařízení "drive-by wire")Systém komplexního elektronického ovládání se povoluje, pouze pokud splňuje ustanovení přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 79. |
          6 | směrnice 70/387/EHS (zámky a závěsy dveří) | a)Zámky a závěsy dveří musí odpovídat ustanovením bodů 3.2.1, 3.3.2 a 3.4.1 přílohy I směrnice 70/387/EHS.b)Požadavky stanovené v bodě 3.4.1 se nepoužijí, pokud se prokáže shoda s bodem 6.1.5.4 předpisu EHK OSN č. 11 Rev.1 změna 2. |
          7 | směrnice 70/388/EHS (zvuková výstražná zařízení) | Konstrukční částiZvuková výstražná zařízení nemusí mít schválení typu v souladu se směrnicí 70/388/EHS. Musí však vysílat ustálený zvuk podle požadavků v bodě 1.1 přílohy I uvedené směrnice.Montáž na vozidlea)Zkouška se provádí v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice 70/388/EHS.b)Maximální hladina akustického tlaku musí odpovídat bodu 2.1.4 uvedené přílohy. |
          8 | směrnice 2003/97/ES (zařízení pro nepřímý výhled) | Konstrukční částia)Vozidlo musí být vybaveno zpětnými zrcátky předepsanými v bodě 2 přílohy III směrnice 2003/97/ES.b)Zrcátka nemusí mít schválení typu v souladu s uvedenou směrnicí.c)Poloměry zaoblení zrcátek nesmí způsobovat významné zkreslení obrazu. Poloměry zaoblení se podle uvážení technické zkušebny ověřují metodou popsanou v dodatku 1 k příloze II uvedené směrnice. Poloměry zaoblení nesmí být menší než poloměry požadované v bodě 3.4 přílohy II uvedené směrnice.Montáž na vozidleMěření se provádějí, aby se zajistilo, že pole výhledu splňují ustanovení bodu 5 přílohy III směrnice 2003/97/ES nebo ustanovení bodu 5 přílohy III směrnice 71/127/EHS. |
          9 | směrnice 71/320/EHS (brzdová zařízení) | Obecná ustanovenía)Brzdový systém musí být vyroben v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice 71/320/EHS.b)Vozidla musí být vybavena elektronickým protiblokovacím systémem působícím na všechna kola.c)Vlastnosti brzdového systému musí odpovídat bodu 2 přílohy II uvedené směrnice.d)Pro tyto účely se silniční zkoušky provádějí na trati, která má povrch s vysokou přilnavostí. Zkouška parkovací brzdy se provádí na 18% stoupání (směrem nahoru a dolů).Provádějí se pouze níže zmíněné zkoušky. Ve všech případech je vozidlo v plně naloženém stavu.e)Silniční zkouška zmíněná v písmenu c) výše se neprovádí, pokud žadatel může předložit prohlášení výrobce, že vozidlo odpovídá předpisu EHK OSN č. 13-H včetně doplňku 5 nebo FMVSS č. 135.Provozní brzdaa)Provádí se zkouška "typu 0" předepsaná v bodech 1.2.2 a 1.2.3 přílohy II směrnice 71/320/EHS.b)Kromě toho se provádí zkouška "typu I" předepsaná v bodě 1.3 přílohy II uvedené směrnice.Parkovací brzdaProvádí se zkouška v souladu s bodem 2.1.3 přílohy II uvedené směrnice. |
          10 | směrnice 72/245/EHS (vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)) | Konstrukční částia)Elektrické/elektronické montážní podskupiny nemusí mít schválení typu v souladu se směrnicí 72/245/EHS.b)Dodatečně namontovaná elektrická/elektronická zařízení však musí být s uvedenou směrnicí v souladu.Vysílané elektromagnetické zářeníŽadatel předloží prohlášení výrobce, že vozidlo odpovídá směrnici 72/245/EHS nebo těmto alternativním normám:širokopásmové elektromagnetické záření: CISPR 12 nebo SAE J551-2,úzkopásmové elektromagnetické záření: CISPR 12 (mimo vozidlo) nebo 25 (ve vozidle) nebo SAE J551-4 a SAE J1113-41.Zkoušky odolnostiOd zkoušek odolnosti se upouští. |
          11 | směrnice 72/306/EHS (kouř vznětových motorů) | a)Provádí se zkouška metodami popsanými v přílohách III a IV směrnice 72/306/EHS.Použijí se mezní hodnoty uvedené v příloze V uvedené směrnice.b)Korigovaná hodnota koeficientu absorpce zmíněná v bodě 4 přílohy I směrnice 72/306/EHS musí být uvedena na dobře viditelném a snadno přístupném místě. |
          12 | směrnice 74/60/EHS (vnitřní výbava) | Vnitřní uspořádánía)S ohledem na požadavky na pohlcování energie je vozidlo považováno za odpovídající směrnici 74/60/EHS, pokud je vybaveno alespoň dvěma předními airbagy, jedním umístěným ve volantu a jedním v palubní desce.b)Je-li vozidlo vybaveno pouze jedním předním airbagem umístěným ve volantu, palubní deska musí být vyrobena z materiálů pohlcujících energii.c)Technická zkušebna kontroluje, zda se v zónách definovaných v bodech 5.1 až 5.7 přílohy I směrnice 74/60/EHS nenacházejí žádné ostré hrany.Elektrické ovládánía)Elektricky ovládaná okna, systémy střešních panelů a systémy přepážek se zkouší v souladu s bodem 5.8 přílohy I uvedené směrnice.Citlivost systémů samočinného zpětného chodu zmíněná v bodě 5.8.3 uvedené přílohy se smí lišit od požadavků stanovených v bodě 5.8.3.1.1.b)Požadavky týkající se systémů samočinného zpětného chodu se nevztahují na elektrická okna, která nelze zavřít, když je zapalování vypnuté. |
          13 | směrnice 74/61/EHS (zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla) | a)Aby se zabránilo neoprávněnému použití, musí být vozidlo vybaveno:uzamykacím zařízením podle bodu 2.2 přílohy IV směrnice 74/61/EHS aimobilizérem, který splňuje technické požadavky bodu 3 přílohy V uvedené směrnice a hlavní požadavky bodu 4, zejména bodu 4.1.1.b)Pokud se v souvislosti s výše uvedeným písmenem a) musí dodatečně namontovat imobilizér, musí mít schválení typu v souladu se směrnicí 74/61/EHS nebo s předpisy EHK OSN č. 97 nebo č. 116. |
          14 | směrnice 74/297/EHS (d) (mechanismus řízení při nárazu) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:směrnice 74/297/EHS,FMVSS č. 203 (ochrana řidiče před nárazem do ovládacího systému řízení) včetně FMVSS č. 204 (posun ovládacího prvku řízení směrem dozadu),článek 11 JSRRV.b)Pokud o to žadatel požádá, lze provést zkoušku na výrobním vozidle podle přílohy II směrnice 74/297/EHS.Zkoušku provede oznámená evropská technická zkušebna, která je pro tuto oblast kvalifikována. Žadateli bude vydán podrobný protokol. |
          15 | směrnice 74/408/EHS (pevnost sedadel – opěrky hlavy) | Sedadla, ukotvení sedadel a seřizovací systémyŽadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:směrnice 74/408/EHS,FMVSS č. 207 (systémy míst k sezení).Opěrky hlavya)Pokud výše uvedené prohlášení vychází z FMVSS č. 207, opěrky hlavy musí navíc splňovat hlavní požadavky bodu 3 přílohy II směrnice 74/408/EHS a požadavky bodu 5 dodatku I k uvedené příloze.b)Provádějí se pouze zkoušky popsané v bodě 3.10 a v bodech 5, 6 a 7 přílohy II uvedené směrnice.c)Pokud se zmíněné prohlášení zakládá na prvním předpisu, žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje ustanovení FMVSS č. 202a (opěrky hlavy). |
          16 | směrnice 74/483/EHS (vnější výčnělky) | a)Vnější povrch karoserie musí splňovat obecné požadavky uvedené v bodě 5 přílohy I směrnice 74/483/EHS.b)Podle uvážení technické zkušebny se kontroluje shoda s ustanoveními bodů 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 a 6.11 přílohy I uvedené směrnice. |
          17 | směrnice 75/443/EHS (rychloměrné zařízení – zpětný chod) | Rychloměrné zařízenía)Číselník musí splňovat ustanovení bodů 4.1 až 4.2.3 přílohy II směrnice 75/443/EHS.b)Pokud má technická zkušebna pádné důvody domnívat se, že rychloměr není dostatečně přesně kalibrován, může si vyžádat provedení zkoušek předepsaných v bodě 4.3.Zpětný chodMechanismus převodů musí obsahovat zpětný chod. |
          18 | směrnice 76/114/EHS (povinné štítky) | Identifikační číslo vozidlaa)Vozidlo je vybaveno identifikačním číslem vozidla o délce nejméně 8 a nejvýše 17 znaků. Identifikační číslo vozidla o délce 17 znaků musí splňovat požadavky stanovené normami ISO 3779:1983 a 3780:1983.b)Identifikační číslo vozidla musí být umístěno na dobře viditelném a přístupném místě, tak aby se nemohlo smazat nebo poškodit.c)Pokud na podvozku nebo karoserii vozidla není vyraženo identifikační číslo, členský stát může podle svých vnitrostátních předpisů vyžádat, aby bylo dodatečně doplněno. V takovém případě bude na provedení tohoto úkonu dohlížet příslušný orgán členského státu.Povinný štítekVozidlo musí mít identifikační štítek, který na něj umístil výrobce vozidla.Po udělení schválení se již nebude vyžadovat žádný další štítek. |
          19 | směrnice 76/115/EHS (kotevní úchyty pásů sedadel) | Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů: směrnice 76/115/EHS,FMVSS č. 210 (kotevní úchyty sestavy pásů sedadel),článek 22-3 JSRRV. |
          20 | směrnice 76/756/EHS (montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci) | a)Montáž zařízení pro osvětlení musí splňovat hlavní požadavky série změn 03 předpisu EHK OSN č. 48 s výjimkou požadavků příloh 5 a 6 předpisu č. 48.b)Nejsou povoleny žádné výjimky, pokud jde o počet, nezbytné vlastnosti konstrukce, elektrické spoje a barvu světla vydávaného nebo odráženého zařízeními pro osvětlení a světelnou signalizaci uvedených v bodech 21 až 26 a v bodech 28 až 30.c)Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, která musí být na základě výše uvedených ustanovení dodatečně namontována, musí být opatřena značkou "ES" schválení typu.d)Svítilny nebo světlomety s výbojkovým zdrojem světla jsou povoleny, pouze pokud je zároveň namontováno zařízení pro čištění světlometů a případně automatický korektor sklonu světlometů.e)Potkávací světlomety musí být uzpůsobeny směru provozu platnému podle právních předpisů v zemi, kde je vozidlu uděleno schválení. |
          21 | směrnice 76/757/EHS (odrazky) | Pokud je to potřeba, na záď se doplní dvě další odrazky nesoucí značku schválení ES, jejichž umístění musí odpovídat předpisu EHK OSN č. 48. |
          22 | směrnice 76/758/EHS (svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          23 | směrnice 76/759/EHS (směrové svítilny) | Požadavky stanovené v této směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          24 | směrnice 76/760/EHS (svítilny zadní registrační tabulky) | Požadavky stanovené v této směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          25 | směrnice 76/761/EHS (světlomety (včetně žárovek)) | a)Osvětlení potkávacím světlem světlometů zabudovaných ve vozidle se kontroluje podle ustanovení bodu 6 předpisu EHK OSN č. 112 o světlometech vyzařujících asymetrické potkávací světlo. Pro tento účel lze použít tolerance uvedené v příloze 5 uvedeného předpisu.b)Stejné rozhodnutí se vztahuje obdobně na potkávací světlo světlometů, kterých se týkají předpisy EHK OSN č. 98 nebo č. 123. |
          26 | směrnice 76/762/EHS (přední mlhové světlomety) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel, pokud jsou namontována. |
          27 | směrnice 77/389/EHS (odtahové úchyty) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. |
          28 | směrnice 77/538/EHS (zadní mlhové svítilny) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          29 | směrnice 77/539/EHS (zpětné světlomety) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel, pokud jsou namontována. |
          30 | směrnice 77/540/EHS (parkovací svítilny) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel, pokud jsou namontována. |
          31 | směrnice 77/541/EHS (bezpečnostní pásy a zádržné systémy) | Konstrukční částia)Bezpečnostní pásy nemusí mít schválení typu v souladu se směrnicí 77/541/EHS.b)Každý bezpečnostní pás však musí být opatřen identifikačním štítkem.c)Údaje na štítku musí být v souladu s rozhodnutím o kotevních úchytech pásů sedadel (viz bod 19).Montážní požadavkya)Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními pásy v souladu s požadavky uvedenými v příloze XV směrnice 77/541/EHS.b)Pokud je třeba na základě výše uvedeného písmene a) dodatečně namontovat určitý počet bezpečnostních pásů, tyto pásy musí být schváleného typu podle směrnice 77/541/EHS nebo předpisu EHK OSN č. 16. |
          32 | směrnice 77/649/EHS (pole výhledu směrem dopředu) | a)Nepovoluje se žádná překážka v 180° poli výhledu řidiče směrem dopředu, jak je uvedeno v bodě 5.1.3 přílohy I směrnice 77/649/EHS.b)Odchylně od výše uvedeného písmene a) se za překážku nepovažují "sloupky A" a zařízení uvedené v bodě 5.1.3 přílohy I uvedené směrnice.c)Počet "sloupků A" nesmí překročit 2. |
          33 | směrnice 78/316/EHS (identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů) | a)Značky včetně barvy jejich příslušných sdělovačů, které se musí podle přílohy II směrnice 78/316/EHS ve vozidle nacházet, musí být v souladu s uvedenou směrnicí.b)Pokud tomu tak není, technická zkušebna ověří, zda značky, sdělovače a ukazatele instalované ve vozidle poskytují řidiči srozumitelné informace o fungování příslušných ovladačů. |
          34 | směrnice 78/317/EHS (odmrazování/odmlžování) | Vozidlo musí být vybaveno odpovídajícími zařízeními pro odmrazování a odmlžování čelního skla. Za "odpovídající" se považuje jakékoli zařízení pro odmrazování čelního skla, které splňuje přinejmenším ustanovení bodu 5.1.1 přílohy I směrnice 78/317/EHS. Za "odpovídající" se považuje jakékoli zařízení pro odmlžování čelního skla, které splňuje přinejmenším ustanovení bodu 5.2.1 přílohy I uvedené směrnice. |
          35 | směrnice 78/318/EHS (ostřikovače/stírače) | Vozidlo musí být vybaveno odpovídajícími zařízeními pro ostřikování a stírání čelního skla. Za "odpovídající" se považuje jakékoli zařízení pro ostřikování a stírání čelního skla, které splňuje přinejmenším podmínky stanovené v bodě 5.1.3 přílohy I směrnice 78/318/EHS. |
          36 | směrnice 2001/56/ES (systémy vytápění) | a)Prostor pro cestující musí být vybaven systémem vytápění.b)Spalovací topení a jejich montáž musí odpovídat ustanovením přílohy VII směrnice 2001/56/ES. Kromě toho musí spalovací topení LPG a systémy vytápění LPG splňovat požadavky stanovené v příloze VIII uvedené směrnice.c)Další dodatečně namontované systémy vytápění musí splňovat požadavky uvedené směrnice. |
          37 | Směrnice 78/549/EHS (kryty kol) | a)Vozidlo musí být konstruováno tak, aby chránilo ostatní uživatele silnice proti odhazování kamení, bláta, ledu, sněhu a vody a snižovalo nebezpečí, kterým jsou tito uživatelé vystaveni při styku s pohybujícími se koly.b)Technická zkušebna může prověřit, zda jsou splněny hlavní technické požadavky stanovené v příloze I směrnice 78/549/EHS.c)Ustanovení bodu 3 přílohy I uvedené směrnice se nepoužijí. |
          38 | směrnice 78/932/EHS (opěrky hlavy) | Požadavky směrnice 78/932/EHS se nepoužijí. |
          39 | směrnice 80/1268/EHS (emise CO2 / spotřeba paliva) | a)Provede se zkouška v souladu s bodem 5 přílohy I směrnice 80/1268/EHS.b)Požadavky stanovené v bodě 5.1.1 uvedené přílohy se nepoužijí.c)Pokud se neprovede zkouška emisí z výfuku podle ustanovení zmíněných v bodě 2, emise CO2 a spotřeba paliva se vypočítají podle vzorců stanovených ve vysvětlivkách (b) a (c). |
          40 | směrnice 80/1269/EHS (výkon motoru) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, ve kterém bude uveden maximální výkon motoru v kW i odpovídající režim v otáčkách za minutu.b)Případně je možné uvést křivku výkonu motoru, která poskytuje tutéž informaci. |
          41 | směrnice 2005/55/ES (emise (Euro 4 a 5) těžká nákladní vozidla – OBD – opacita kouře) | Emise z výfukua)V souladu s bodem 6.2 přílohy I směrnice 2005/55/ES se provede zkouška za použití faktorů zhoršení uvedených v bodě 3.6 přílohy II směrnice 2005/78/ES.b)Použijí se mezní hodnoty uvedené v tabulce I nebo tabulce 2 v příloze I směrnice 2005/55/ES.OBDa)Vozidlo musí být vybaveno systémem OBD.b)Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžnými diagnostickými nástroji používanými pro periodickou technickou kontrolu.Opacita kouřea)Vozidla s motorem poháněným motorovou naftou se zkouší zkušebními metodami uvedenými v příloze VI směrnice 2005/55/ES.b)Korigovaná hodnota koeficientu absorpce musí být uvedena na dobře viditelném a snadno přístupném místě. |
          44 | směrnice 92/21/EHS (hmotnosti a rozměry) | a)Je třeba splnit požadavky bodu 3 přílohy II směrnice 92/21/EHS.b)Ustanovení uvedená v písmenu a) se vztahují na tyto hmotnosti:hmotnost vozidla v provozním stavu vymezená v bodě 2.6 přílohy I směrnice 2007/46/ES změřená technickou zkušebnou ahmotnost naloženého vozidla uvedená výrobcem vozidla nebo vyznačená na štítku výrobce včetně nálepek nebo v informacích dostupných v příručce majitele. Tyto hmotnosti se považují za maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla.c)Nejsou povoleny žádné výjimky, pokud jde o maximální přípustné rozměry. |
          45 | směrnice 92/22/EHS (bezpečnostní zasklení) | Konstrukční částia)Zasklení musí být vyrobeno z tvrzeného nebo vrstveného bezpečnostního skla.b)Vybavení plastovým zasklením se povoluje pouze v částech umístěných za sloupkem "B".c)Nesmí být požadováno, aby zasklení bylo schváleno podle směrnice 92/22/EHS.Montáža)Použijí se požadavky na montáž stanovené v příloze 21 předpisu EHK OSN č. 43.b)Na čelním skle a na zasklení situovaném před sloupkem "B" nejsou povoleny žádné zabarvené filmy, které by snížily běžný průchod světla pod požadované minimum. |
          46 | směrnice 92/23/EHS (pneumatiky) | Konstrukční částiPneumatiky musí být opatřeny značkou "ES" schválení typu včetně znaku "s" (z anglického "sound" – "akustický tlak").Montáža)Rozměry, index únosnosti a rychlostní kategorie pneumatik musí splňovat požadavky přílohy IV směrnice 92/23/EHS.b)Značka rychlostní kategorie pneumatiky musí být slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla.Tento požadavek se uplatní i u vozidel, která mají omezovač rychlosti.c)Pokud jde o použití ustanovení výše uvedeného písmene b), maximální rychlost vozidla určí jeho výrobce. Technická zkušebna však může vyhodnotit maximální konstrukční rychlost vozidla na základě maximálního výkonu motoru, maximálního počtu otáček za minutu a údajů o kinematickém řetězci. |
          50 | směrnice 94/20/ES (spojovací zařízení) | Samostatné technické celkya)Spojovací zařízení OEM určená pro tažení přípojného vozidla, jehož maximální hmotnost nepřesahuje 1500 kg, nemusí mít schválení typu podle směrnice 94/20/ES.Spojovací zařízení se považuje za OEM, pokud je popsáno v příručce majitele nebo v obdobném pomocném dokladu, který výrobce vozidla poskytl kupujícímu.Pokud je takové spojovací zařízení schváleno spolu s vozidlem, v certifikátu schválení se uvede příslušná informace o tom, že majitel musí zajistit slučitelnost se spojovacím zařízením instalovaným v přípojném vozidle.b)Jiná spojovací zařízení než ta zmíněná v písmenu a) a spojovací zařízení dodatečně namontovaná do vozidla musí mít schválení typu v souladu se směrnicí 94/20/ES.Montáž na vozidleTechnická zkušebna kontroluje, zda je montáž spojovacích zařízení v souladu s přílohou VII směrnice 94/20/ES. |
          53 | směrnice 96/79/ES (čelní náraz) (e) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:směrnice 96/79/ES,FMVSS č. 208 (ochrana cestujících v případě nehody),článek 18 JSRRV.b)Pokud o to žadatel požádá, lze provést zkoušku na výrobním vozidle v souladu s přílohou II směrnice 96/79/ES.Zkoušku provede oznámená evropská technická zkušebna, která je pro danou oblast kvalifikována. Žadateli bude vydán podrobný protokol. |
          54 | směrnice 96/27/ES (boční náraz) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:směrnice 96/27/ES,FMVSS č. 214 (ochrana před bočním nárazem),článek 18 JSRRV.b)Pokud o to žadatel požádá, lze provést zkoušku na výrobním vozidle v souladu s bodem 3 přílohy II směrnice 96/27/ES.Zkoušku provede oznámená evropská technická zkušebna, která je pro danou oblast kvalifikována. Žadateli bude vydán podrobný protokol. |
          58 | nařízení (ES) č. 78/2009 (ochrana chodců) | Asistence při brzděníVozidla musí být vybavena elektronickým protiblokovacím brzdovým systémem působícím na všechna kola.Ochrana chodcůPožadavky uvedeného nařízení se nepoužijí do 1. ledna 2013.Systémy čelní ochranySystémy čelní ochrany namontované na vozidle však musí mít schválení typu podle nařízení (ES) č. 78/2009 a jejich montáž musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze I bodě 6 uvedeného nařízení. |
          59 | směrnice 2005/64/ES (recyklovatelnost) | Požadavky uvedené směrnice se nepoužijí. |
          61 | směrnice 2006/40/ES (klimatizační systém) | Požadavky uvedené směrnice se použijí. |
          Část II: Vozidla patřící do kategorie N1
          Bod | Odkaz na regulační akt | Alternativní požadavky |
          1 | směrnice 70/157/EHS (přípustná hladina akustického tlaku) | Zkouška za jízdya)Zkouška se provede v souladu s "metodou A" uvedenou v příloze 3 předpisu EHK OSN č. 51.Mezní hodnoty jsou specifikovány v bodě 2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS. Připouští se jeden decibel nad povolené mezní hodnoty.b)Zkušební trať musí splňovat ustanovení přílohy 8 předpisu EHK OSN č. 51. Zkušební trať s jinými charakteristikami lze použít za podmínky, že technická zkušebna provedla korelační zkoušku. V případě potřeby se použije korekční faktor.c)Výfukové systémy obsahující vláknité materiály nemusí být uvedeny do stavu předepsaného v příloze 5 předpisu EHK OSN č. 51.Zkouška se stojícím vozidlemZkouška se provede podle ustanovení bodu 3.2 přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 51. |
          2 | směrnice 70/220/EHS (emise) | Emise z výfukua)V souladu s přílohou III směrnice 70/220/EHS se provede zkouška typu I za použití faktorů zhoršení uvedených v bodě 5.3.6.2. Použijí se mezní hodnoty uvedené v bodě 5.3.1.4 přílohy I uvedené směrnice.b)Nevyžaduje se, aby vozidlo mělo najeto 3000 km, jak je to požadováno v bodě 3.1.1 přílohy III uvedené směrnice.c)Při zkoušce se použije referenční palivo stanovené v příloze IX směrnice 70/220/EHS.d)Dynamometr musí být nastaven v souladu s technickými požadavky přílohy III dodatku 2 bodu 3.2 uvedené směrnice.e)Zkouška uvedená v písmenu a) se neprovádí, pokud lze prokázat, že vozidlo splňuje jedno z kalifornských nařízení zmíněných v úvodní poznámce k bodu 5 přílohy I uvedené směrnice.Emise způsobené vypařovánímVozidla s motorem poháněným benzinem musí být vybavena systémem pro regulaci emisí způsobených vypařováním (např. uhlíková nádrž).Emise klikové skříněVyžaduje se zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně.OBDa)Vozidlo musí být vybaveno systémem OBD.b)Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžnými diagnostickými nástroji používanými pro periodickou technickou kontrolu. |
          2a | nařízení (ES) č. 715/2007 (emise (Euro 5 a 6) lehká užitková vozidla/přístup k informacím) | Emise z výfukua)V souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 692/2008 se provede zkouška typu I za použití faktorů zhoršení uvedených v bodě 1.4 přílohy VII nařízení (ES) č. 692/2008. Použijí se mezní hodnoty uvedené v tabulce I a tabulce II v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007.b)Nevyžaduje se, aby vozidlo mělo najeto 3000 km, jak je uvedeno v bodě 3.1.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 83.c)Při zkoušce se použije referenční palivo stanovené v příloze IX nařízení (ES) č. 692/2008.d)Dynamometr musí být nastaven v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 3.2 přílohy IV předpisu EHK OSN č. 83.e)Zkouška uvedená v písmenu a) se neprovádí, pokud lze prokázat, že vozidlo splňuje kalifornská nařízení zmíněná v bodě 2 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 692/2008.Emise způsobené vypařovánímV případě motoru poháněného benzinem se vyžaduje systém pro regulaci emisí způsobených vypařováním (např. uhlíková nádrž).Emise klikové skříněVyžaduje se zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně.OBDVozidlo musí být vybaveno systémem OBD.Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžnými diagnostickými nástroji používanými pro periodickou technickou kontrolu.Opacita kouřea)Vozidla s motorem poháněným motorovou naftou se zkouší zkušebními metodami uvedenými v dodatku 2 k příloze IV nařízení (ES) č. 692/2008.b)Korigovaná hodnota koeficientu absorpce musí být uvedena na dobře viditelném a snadno přístupném místě.Emise CO2 a spotřeba palivaa)Zkouška se provede v souladu s ustanoveními přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008.b)Nevyžaduje se, aby vozidlo mělo najeto 3000 km, jak je požadováno v bodě 3.1.1 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 83.c)Pokud vozidlo splňuje kalifornská nařízení zmíněná v bodě 2 přílohy I nařízení (ES) č. 692/2008, a není tedy vyžadována zkouška emisí z výfuku, členské státy vypočítají emise CO2 a spotřebu paliva podle vzorců stanovených ve vysvětlivkách (b) a (c).Přístup k informacímUstanovení týkající se přístupu k informacím se nepoužijí. |
          3 | směrnice 70/221/EHS (palivové nádrže – ochrana proti podjetí zezadu) | Palivové nádržea)Palivové nádrže musí odpovídat ustanovením bodu 5 přílohy I směrnice 70/221/EHS s výjimkou bodů 5.1, 5.2 a 5.12. Zejména musí být v souladu s body 5.9 a 5.9.1, ale neprovádí se zkoušky odkapávání paliva.b)Nádrže na LPG nebo CNG musí mít schválení typu v souladu se sériemi změn 01 předpisu EHK OSN č. 67 nebo s předpisem EHK OSN č. 110 (a).Specifická ustanovení pro palivové nádrže vyrobené z plastových materiálůŽadatel předloží prohlášení výrobce, že palivová nádrž daného vozidla, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:bod 6.3 směrnice 70/221/EHS,FMVSS č. 301 (celistvost palivového systému),příloha 5 předpisu EHK OSN č. 34.Ochrana proti podjetí zezadua)Zadní část vozidla musí být zkonstruována v souladu s bodem 5 přílohy II směrnice 70/221/EHS.b)Pro tyto účely je dostačující, pokud jsou splněny požadavky stanovené v bodě 5.2 druhém pododstavci.c)Pokud musí být na základě výše uvedených ustanovení ochrana proti podjetí zezadu dodatečně namontována, musí odpovídat bodům 5.3 a 5.4 přílohy II uvedené směrnice. |
          4 | směrnice 70/222/EHS (umístění zadní registrační tabulky) | Prostor, sklon, úhly viditelnosti a umístění registrační tabulky musí odpovídat směrnici 70/222/EHS. |
          5 | směrnice 70/311/EHS (ovládací síla řízení) | Mechanické systémya)Mechanismus řízení musí být vyroben tak, aby docházelo k samostředění. Shoda s tímto ustanovením se ověřuje zkouškou podle bodů 5.1.2 a 5.2.1 přílohy I směrnice 70/311/EHS.b)Selhání mechanismu strojního řízení nesmí vést k úplné ztrátě ovladatelnosti vozidla.Systém komplexního elektronického ovládání vozidla (zařízení "drive-by wire")Systém komplexního elektronického ovládání se povoluje, pouze pokud splňuje ustanovení přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 79. |
          6 | směrnice 70/387/EHS (zámky a závěsy dveří) | a)Zámky a závěsy dveří musí odpovídat ustanovením bodů 3.2.1, 3.3.2 a 3.4.1 přílohy I směrnice 70/387/EHS.b)Požadavky stanovené v bodě 3.4.1 se nepoužijí, pokud se prokáže shoda s bodem 6.1.5.4 předpisu EHK OSN č. 11 Rev.1 změna 2. |
          7 | směrnice 70/388/EHS (zvuková výstražná zařízení) | Konstrukční částiZvuková výstražná zařízení nemusí mít schválení typu v souladu se směrnicí 70/388/EHS. Musí však vysílat ustálený zvuk podle požadavků v bodě 1.1 přílohy I směrnice 70/388/EHS.Montáž na vozidlea)Zkouška se provádí v souladu s ustanoveními bodu 2 přílohy I směrnice 70/388/EHS.b)Maximální hladina akustického tlaku musí odpovídat bodu 2.1.4 uvedené přílohy. |
          8 | směrnice 2003/97/ES (zařízení pro nepřímý výhled) | Konstrukční částia)Vozidlo musí být vybaveno zpětnými zrcátky předepsanými v bodě 2 přílohy III směrnice 2003/97/ES.b)Zrcátka nemusí mít schválení typu v souladu s uvedenou směrnicí.c)Poloměry zaoblení zrcátek nesmí způsobovat významné zkreslení obrazu. Poloměry zaoblení se podle uvážení technické zkušebny ověřují metodou popsanou v dodatku 1 k příloze II směrnice 2003/97/ES. Poloměry zaoblení nesmí být menší než poloměry požadované v bodě 3.4 přílohy II uvedené směrnice.Montáž na vozidleMěření se provádějí, aby se zajistilo, že pole výhledu splňují ustanovení bodu 5 přílohy III směrnice 2003/97/ES nebo alternativně ustanovení bodu 5 přílohy III směrnice 71/127/EHS. |
          9 | směrnice 71/320/EHS (brzdová zařízení) | Obecná ustanovenía)Brzdový systém musí být vyroben v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice 71/320/EHS.b)Vozidla musí být vybavena elektronickým protiblokovacím systémem působícím na všechna kola.c)Vlastnosti brzdového systému musí odpovídat bodu 2 přílohy II uvedené směrnice.d)Pro tyto účely se silniční zkoušky provádějí na trati, která má povrch s vysokou přilnavostí. Zkouška parkovací brzdy se provádí na 18% stoupání (směrem nahoru a dolů).Provádějí se pouze níže zmíněné zkoušky. Ve všech případech je vozidlo v plně naloženém stavu.e)Silniční zkouška zmíněná v písmenu c) výše se neprovádí, pokud žadatel může předložit prohlášení výrobce, že vozidlo odpovídá předpisu EHK OSN č. 13-H včetně doplňku 5 nebo FMVSS č. 135.Provozní brzdaa)Provádí se zkouška "typu 0" předepsaná v bodech 1.2.2 a 1.2.3 přílohy II směrnice 71/320/EHS.b)Kromě toho se provádí zkouška "typu I" předepsaná v bodě 1.3 přílohy II uvedené směrnice.Parkovací brzdaProvádí se zkouška v souladu s bodem 2.1.3 přílohy II uvedené směrnice. |
          10 | směrnice 72/245/EHS (vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)) | Konstrukční částia)Elektrické/elektronické montážní podskupiny nemusí mít schválení typu v souladu se směrnicí 72/245/EHS.b)Dodatečně namontovaná elektrická/elektronická zařízení však musí uvedenou směrnici splňovat.Vysílané elektromagnetické zářeníŽadatel předloží prohlášení výrobce, že vozidlo odpovídá směrnici 72/245/EHS nebo těmto alternativním normám:širokopásmové elektromagnetické záření: CISPR 12 nebo SAE J551-2,úzkopásmové elektromagnetické záření: CISPR 12 (mimo vozidlo) nebo 25 (ve vozidle) nebo SAE J551-4 a SAE J1113-41.Zkoušky odolnostiOd zkoušek odolnosti se upouští. |
          11 | směrnice 72/306/EHS (kouř vznětových motorů) | a)Provádí se zkouška metodami popsanými v přílohách III a IV směrnice 72/306/EHS.Použijí se mezní hodnoty uvedené v příloze V uvedené směrnice.b)Korigovaná hodnota koeficientu absorpce zmíněná v bodě 4 přílohy I směrnice 72/306/EHS musí být uvedena na dobře viditelném a snadno přístupném místě. |
          13 | směrnice 74/61/EHS (zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla) | a)Aby se zabránilo neoprávněnému užití vozidla, musí být vozidlo vybaveno uzamykacím zařízením podle bodu 2.2 přílohy IV směrnice 74/61/EHS.b)Je-li vozidlo vybaveno imobilizérem, musí toto zařízení splňovat technické požadavky bodu 3 přílohy V uvedené směrnice a základní požadavky bodu 4, zejména bodu 4.1.1. |
          14 | směrnice 74/297/EHS (f) (mechanismus řízení při nárazu) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:směrnice 74/297/EHS,FMVSS č. 203 (ochrana řidiče před nárazem do ovládacího systému řízení) včetně FMVSS č. 204 (posun ovládacího prvku řízení směrem dozadu),článek 11 JSRRV.b)Pokud o to žadatel požádá, lze provést zkoušku na výrobním vozidle podle přílohy II směrnice 74/297/EHS. Zkoušku provede oznámená evropská technická zkušebna, která je pro tuto oblast kvalifikována. Žadateli bude vydán podrobný protokol. |
          15 | směrnice 74/408/EHS (pevnost sedadel – opěrky hlavy) | Sedadla, ukotvení sedadel a seřizovací systémySedadla a jejich seřizovací systémy musí odpovídat příloze IV směrnice 74/408/EHS.Opěrky hlavya)Opěrky hlavy musí splňovat hlavní požadavky bodu 3 přílohy II směrnice 74/408/EHS a bodu 5 dodatku I k uvedené příloze.b)Provádějí se pouze zkoušky popsané v bodě 3.10 a v bodech 5, 6 a 7 přílohy II uvedené směrnice. |
          17 | směrnice 75/443/EHS (rychloměrné zařízení – zpětný chod) | Rychloměrné zařízenía)Číselník musí splňovat ustanovení bodů 4.1 až 4.2.3 přílohy II směrnice 75/443/EHS.b)Pokud má technická zkušebna pádné důvody domnívat se, že rychloměr není dostatečně přesně kalibrován, může si vyžádat provedení zkoušek předepsaných v bodě 4.3.Zpětný chodMechanismus převodů musí obsahovat zpětný chod. |
          18 | směrnice 76/114/EHS (povinné štítky) | Identifikační číslo vozidlaa)Vozidlo je vybaveno identifikačním číslem vozidla o délce nejméně 8 a nejvýše 17 znaků. Identifikační číslo vozidla o délce 17 znaků musí splňovat požadavky stanovené normami ISO 3779:1983 a 3780:1983.b)Identifikační číslo vozidla musí být umístěno na dobře viditelném a přístupném místě, tak aby se nemohlo smazat nebo poškodit.c)Pokud na podvozku nebo karoserii vozidla není vyraženo žádné identifikační číslo, členský stát může podle svých vnitrostátních předpisů vyžádat, aby bylo dodatečně doplněno. V takovém případě bude na provedení tohoto úkonu dohlížet příslušný orgán členského státu.Povinný štítekVozidlo musí mít identifikační štítek, který na něj umístil výrobce vozidla.Po udělení schválení se již nebude vyžadovat žádný další štítek. |
          19 | směrnice 76/115/EHS (kotevní úchyty pásů sedadel) | Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů: směrnice 76/115/EHS,FMVSS č. 210 (kotevní úchyty sestavy pásů sedadel),článek 22-3 JSRRV. |
          20 | směrnice 76/756/EHS (montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci) | a)Montáž zařízení pro osvětlení musí splňovat hlavní požadavky série změn 03 předpisu EHK OSN č. 48 s výjimkou požadavků příloh 5 a 6 předpisu č. 48.b)Nejsou povoleny žádné výjimky, pokud jde o počet, nezbytné vlastnosti konstrukce, elektrické spoje a barvu světla vydávaného nebo odráženého zařízeními pro osvětlení a světelnou signalizaci uvedených v bodech 21 až 26 a v bodech 28 až 30.c)Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, která musí být na základě výše uvedených ustanovení dodatečně namontována, musí být opatřena značkou "ES" schválení typu.d)Svítilny nebo světlomety s výbojkovým zdrojem světla jsou povoleny, pouze pokud je zároveň namontováno zařízení pro čištění světlometů a případně automatický korektor sklonu světlometů.e)Potkávací světlomety musí být uzpůsobeny směru provozu platnému podle právních předpisů v zemi, kde je vozidlu uděleno schválení. |
          21 | směrnice 76/757/EHS (odrazky) | Tam, kde je to nezbytné, doplní se na záď dvě další odrazky nesoucí značku schválení "ES", jejichž umístění musí odpovídat předpisu EHK OSN č. 48. |
          22 | směrnice 76/758/EHS (svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          23 | směrnice 76/759/EHS (směrové svítilny) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          24 | směrnice 76/760/EHS (svítilny zadní registrační tabulky) | Požadavky stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          25 | směrnice 76/761/EHS (světlomety (včetně žárovek)) | a)Osvětlení potkávacím světlem světlometů zabudovaných ve vozidle se kontroluje podle ustanovení bodu 6 předpisu EHK OSN č. 112 o světlometech vyzařujících asymetrické potkávací světlo. Pro tyto účely lze použít tolerance uvedené v příloze 5 uvedeného předpisu.b)Stejné rozhodnutí se vztahuje obdobně na potkávací světlo světlometů, kterých se týkají předpisy EHK OSN č. 98 nebo č. 123. |
          26 | směrnice 76/762/EHS (přední mlhové světlomety) | Od ustanovení uvedené směrnice se upouští. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel, pokud jsou namontována. |
          27 | směrnice 77/389/EHS (odtahové úchyty) | Od požadavků uvedené směrnice se upouští. |
          28 | směrnice 77/538/EHS (zadní mlhové svítilny) | Od ustanovení uvedené směrnice se upouští. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel. |
          29 | směrnice 77/539/EHS (zpětné světlomety) | Od ustanovení uvedené směrnice se upouští. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel, pokud jsou namontována. |
          30 | směrnice 77/540/EHS (parkovací svítilny) | Od ustanovení uvedené směrnice se upouští. Technická zkušebna však kontroluje správné fungování světel, pokud jsou namontována. |
          31 | směrnice 77/541/EHS (bezpečnostní pásy a zádržné systémy) | Konstrukční částia)Bezpečnostní pásy nemusí mít schválení typu v souladu se směrnicí 77/541/EHS.b)Každý bezpečnostní pás však musí být opatřen identifikačním štítkem.c)Údaje na štítku musí být v souladu s rozhodnutím o kotevních úchytech pásů sedadel (viz bod 19).Montážní požadavkya)Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními pásy v souladu s požadavky uvedenými v příloze XV směrnice 77/541/EHS.b)Pokud je třeba na základě výše uvedeného písmene a) dodatečně namontovat určitý počet bezpečnostních pásů, tyto pásy musí být schváleného typu podle směrnice 77/541/EHS nebo předpisu EHK OSN č. 16. |
          33 | směrnice 78/316/EHS (identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů) | a)Značky včetně barvy jejich příslušných sdělovačů, které se musí podle přílohy II směrnice 78/316/EHS ve vozidle nacházet, musí být v souladu s uvedenou směrnicí.b)Kde tomu tak není, technická zkušebna ověří, zda značky, sdělovače a ukazatele instalované ve vozidle poskytují řidiči srozumitelné informace o fungování příslušných ovladačů. |
          34 | směrnice 78/317/EHS (odmrazování/odmlžování) | Vozidlo musí být vybaveno odpovídajícími zařízeními pro odmrazování a odmlžování čelního skla. |
          35 | směrnice 78/318/EHS (ostřikovače/stírače) | Vozidlo musí být vybaveno odpovídajícími zařízeními pro ostřikování a stírání čelního skla. |
          36 | směrnice 2001/56/ES (systémy vytápění) | a)Prostor pro cestující musí být vybaven systémem vytápění.b)Spalovací topení a jejich montáž musí odpovídat ustanovením přílohy VII směrnice 2001/56/ES. Kromě toho musí spalovací topení LPG a systémy vytápění LPG splňovat požadavky stanovené v příloze VIII uvedené směrnice.c)Další dodatečně namontované systémy vytápění musí splňovat požadavky uvedené směrnice. |
          39 | směrnice 80/1268/EHS (emise CO2 / spotřeba paliva) | a)Provede se zkouška v souladu s bodem 5 přílohy I směrnice 80/1268/EHS.b)Požadavky stanovené v bodě 5.1.1 uvedené přílohy se nepoužijí.c)Pokud se neprovede zkouška emisí z výfuku podle ustanovení zmíněných v bodě 2, emise CO2 a spotřeba paliva se vypočítají podle vzorců stanovených ve vysvětlivkách (b) a (c). |
          40 | směrnice 80/1269/EHS (výkon motoru) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, ve kterém bude uveden maximální výkon motoru v kW i odpovídající režim v otáčkách za minutu.b)Případně je možné uvést křivku výkonu motoru, která poskytuje tutéž informaci. |
          41 | směrnice 2005/55/EC (emise (Euro 4 a 5) těžká nákladní vozidla – OBD – opacita kouře) | Emise z výfukua)V souladu s bodem 6.2 přílohy I směrnice 2005/55/ES se provede zkouška za použití faktorů zhoršení uvedených v bodě 3.6 přílohy II směrnice 2005/78/ES.b)Použijí se mezní hodnoty uvedené v tabulce I nebo tabulce 2 v příloze I směrnice 2005/55/ES.OBDa)Vozidlo musí být vybaveno systémem OBD.b)Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžnými diagnostickými nástroji používanými pro periodickou technickou kontrolu.Opacita kouřea)Vozidla s motorem poháněným motorovou naftou se zkouší zkušebními metodami uvedenými v příloze VI směrnice 2005/55/ES.b)Korigovaná hodnota koeficientu absorpce musí být uvedena na dobře viditelném a snadno přístupném místě. |
          45 | směrnice 92/22/EHS (bezpečnostní zasklení) | Konstrukční částia)Zasklení musí být vyrobeno z tvrzeného nebo vrstveného bezpečnostního skla.b)Vybavení plastovým zasklením se povoluje pouze v částech umístěných za sloupkem "B".c)Nesmí být požadováno, aby zasklení bylo schváleno podle směrnice 92/22/EHS.Montáža)Použijí se požadavky na montáž stanovené v příloze 21 předpisu EHK OSN č. 43.b)Na čelním skle a na zasklení situovaném před sloupkem "B" nejsou povoleny žádné zabarvené filmy, které by snížily běžný průchod světla pod požadované minimum. |
          46 | směrnice 92/23/EHS (pneumatiky) | Konstrukční částiPneumatiky musí být opatřeny značkou "ES" schválení typu včetně znaku "s" (z anglického "sound" – "akustický tlak").Montáža)Rozměry, index únosnosti a rychlostní kategorie pneumatik musí splňovat požadavky přílohy IV směrnice 92/23/EHS.b)Značka rychlostní kategorie pneumatiky musí být slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla.c)Tento požadavek se uplatní i u vozidel, která mají omezovač rychlosti.d)Pokud jde o použití ustanovení výše uvedeného písmene b), maximální rychlost vozidla určí jeho výrobce. Technická zkušebna však může vyhodnotit maximální konstrukční rychlost vozidla na základě maximálního výkonu motoru, maximálního počtu otáček za minutu a údajů o kinematickém řetězci. |
          48 | směrnice 97/27/ES (hmotnosti a rozměry) | a)Hlavní požadavky přílohy I směrnice 97/27/ES musí být splněny.Nepoužijí se však požadavky stanovené v bodech 7.8.3, 7.9 a 7.10 uvedené přílohy.b)Pro použití ustanovení uvedených v písmenu a) jsou brány v úvahu tyto hmotnosti:hmotnost vozidla v provozním stavu vymezená v bodě 2.6 přílohy I směrnice 2007/46/ES změřená technickou zkušebnou amaximální hmotnost naloženého vozidla uvedená výrobcem vozidla nebo vyznačená na štítku výrobce včetně nálepek nebo v informacích dostupných v příručce majitele. Tyto hmotnosti se považují za maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla.c)Nepovolují se technické změny provedené žadatelem – např. výměna pneumatik za pneumatiky s nižším indexem únosnosti – za účelem snížení maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla na 3,5 tuny a méně, aby mohlo být vozidlu uděleno jednotlivé schválení.d)Nejsou povoleny žádné výjimky, pokud jde o maximální přípustné rozměry. |
          49 | Směrnice 92/114/EHS (vnější výčnělky kabin) | a)V souladu s bodem 6 přílohy I směrnice 92/114/EHS musí být splněny obecné požadavky stanovené v bodě 5 přílohy I směrnice 74/483/EHS.b)Podle uvážení technické zkušebny musí být splněny požadavky uvedené v bodech 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 a 6.11 přílohy I směrnice 74/483/EHS. |
          50 | směrnice 94/20/ES (spojovací zařízení) | Samostatné technické celkya)Spojovací zařízení OEM určená pro tažení přípojného vozidla, jehož maximální hmotnost nepřesahuje 1500 kg, nemusí mít schválení typu podle směrnice 94/20/ES.b)Spojovací zařízení se považuje za OEM, pokud je popsáno v příručce majitele nebo v obdobném pomocném dokladu, který výrobce vozidla poskytl kupujícímu.c)Pokud je takové spojovací zařízení schváleno spolu s vozidlem, v certifikátu schválení se uvede příslušná informace o tom, že majitel musí zajistit slučitelnost se spojovacím zařízením instalovaným v přípojném vozidle.d)Spojovací zařízení jiná než zařízení zmíněná výše v písmenu a) a spojovací zařízení dodatečně namontovaná do vozidla musí mít schválení typu v souladu se směrnicí 94/20/ES.Montáž na vozidleTechnická zkušebna kontroluje, zda je montáž spojovacích zařízení v souladu s přílohou VII směrnice 94/20/ES. |
          54 | směrnice 96/27/ES (boční náraz) | a)Žadatel předloží prohlášení výrobce, že dané vozidlo, [jehož identifikační číslo (VIN) musí být specifikováno], splňuje alespoň jeden z těchto předpisů:směrnice 96/27/ES,FMVSS č. 214 (ochrana před bočním nárazem),článek 18 JSRRV.b)Pokud o to žadatel požádá, lze provést zkoušku na výrobním vozidle v souladu s bodem 3 přílohy II směrnice 96/27/ES.c)Zkoušku provede oznámená evropská technická zkušebna, která je pro danou oblast kvalifikována. Žadateli bude vydán podrobný protokol. |
          56 | směrnice 98/91/ES Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí | Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí musí splňovat ustanovení směrnice 94/55/ES. |
          58 | nařízení (ES) č. 78/2009 (ochrana chodců) | Asistence při brzděníVozidla musí být vybavena elektronickým protiblokovacím brzdovým systémem působícím na všechna kola.Ochrana chodcůDo 24. února 2018 se požadavky uvedeného nařízení nepoužijí na vozidla, jejichž maximální hmotnost není větší než 2500 kg a do 24. srpna 2019 se nepoužijí na vozidla, jejichž maximální hmotnost je větší než 2500 kg.Systémy čelní ochranySystémy čelní ochrany namontované na vozidle však musí mít schválení typu podle nařízení (ES) č. 78/2009 a jejich montáž musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze I bodě 6 uvedeného nařízení. |
          59 | směrnice 2005/64/ES (recyklovatelnost) | Požadavky uvedené směrnice se nepoužijí. |
          61 | směrnice 2006/40/ES (klimatizační systém) | Požadavky uvedené směrnice se použijí. |
          2. Příloha VI se mění takto:
          a) ve vzoru B se první věta záhlaví nahrazuje tímto:
          "VZOR B
          (ke schvalování typu vozidla s ohledem na systém)";
          b) doplňuje se nový vzor D, který zní:
          "VZOR D
          (k harmonizovanému jednotlivému schválení vozidla podle článku 24)
          Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)
          CERTIFIKÁT ES JEDNOTLIVÉHO SCHVÁLENÍ VOZIDLA
          +++++ TIFF +++++
          (4) Rozlišovací číslo členského státu vydávajícího jednotlivé schválení: (viz příloha VII bod 1 část 1 směrnice 2007/46/ES). | Název, adresa, telefonní číslo a emailová adresa orgánu udělujícího jednotlivé schválení |
          Sdělení týkající se jednotlivého schválení vozidla s ohledem na článek 24 směrnice 2007/46/ES
          Oddíl 1
          Níže podepsaný [……jméno a funkce] tímto osvědčuje, že vozidlo:
          0.1 Značka (obchodní název výrobce): …
          Typ: | Varianta: | Verze: |
          0.2 0.2.1 Obchodní označení: …
          0.4 Kategorie vozidla [1]: …
          0.5 Název a adresa výrobce: …
          0.6 Umístění a způsob připevnění povinných štítků: …
          Umístění identifikačního čísla vozidla: …
          0.9 Název a adresa zástupce výrobce (pokud existuje):
          0.10 Identifikační číslo vozidla:
          které dne  […… datum podání žádosti]
          předal ke schválení  […… jméno a adresa žadatele],
          obdrželo schválení v souladu s ustanoveními článku 24 směrnice 2007/46/ES, na důkaz čehož se přiděluje toto číslo schválení: …
          Vozidlo odpovídá dodatku 2 k příloze IV směrnice 2007/46/ES. Může být bez dalšího schvalování trvale registrováno v členských státech s pravostranným/levostranným provozem [2], které využívají metrické/britské [2] jednotky pro rychloměr.
          (Místo) (Datum) | (Podpis [3]) | (Razítko schvalovacího orgánu) |
          […] | […] | […] |
          Přiložené dokumenty
          Dvě fotografie [5] Jedna ¾ přední část vozidla, jedna ¾ zadní část vozidla. vozidla (min. rozlišení 640 × 480 pixelů, ~7 × 10 cm)
          Oddíl 2
          Obecné konstrukční vlastnosti
          1. Počet náprav: …a kol: …
          1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …
          3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): …
          Hlavní rozměry
          4. Rozvor [5]: … mm
          4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm
          5. Délka: … mm
          6. Šířka: … mm
          7. Výška: … mm
          Hmotnosti
          13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: … kg [6]
          16. Maximální technicky přípustné hmotnosti
          16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg
          16.2 Technicky přípustná hmotnost na každé z náprav: 1. … kg 2. … kg 3. … kg atd.
          16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: … kg
          18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost pro:
          18.1 ojí tažené přípojné vozidlo: … kg
          18.2 návěs: … kg
          18.3 přípojné vozidlo s nápravami uprostřed: … kg
          18.4 nebrzděné přípojné vozidlo: … kg
          19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: … kg
          Hnací jednotka
          20. Výrobce motoru: …
          21. Kód motoru vyznačený na motoru: …
          22. Pracovní princip: …
          23. Výhradně elektrická: ano/ne [7]
          23.1. Hybridní [elektrické] vozidlo: ano/ne [7]
          24. Počet a uspořádání válců: …
          25. Zdvihový objem motoru: … cm3
          26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG) / zemní plyn nebo biometan/etanol/bionafta/vodík [7]
          26.1. Jednopalivová/dvoupalivová/vícepalivová (flex fuel) [7]
          27. Maximální netto výkon [8]: … kW při … ot/min. nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) … kW [7]
          Maximální rychlost
          29. Maximální rychlost: … km/h
          Nápravy a zavěšení
          30. Rozchod kol u náprav: 1. … mm 2. … mm 3. … mm
          35. Kombinace pneumatika/kolo: …
          Karoserie
          38. Kód karoserie [9]: …
          40. Barva vozidla [10]: …
          41. Počet a uspořádání dveří: …
          42. Počet míst k sezení (včetně sedadla řidiče) [11]: …
          42.1. Místo/místa k sedění určená k užití, pouze když vozidlo stojí: …
          42.3. Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: …
          Spojovací zařízení
          44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): …
          Vliv na životní prostředí
          46. Hladina akustického tlaku
          u stojícího vozidla: … dB(A) při otáčkách motoru: … ot/min
          u vozidla za jízdy: … dB(A)
          47. Hladina výfukových emisí [12]: Euro …
          Jiné právní předpisy: …
          49. Emise CO2 / spotřeba paliva / spotřeba elektrické energie [13]:
          1. veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel
          | Emise CO2 | Spotřeba paliva |
          Kombinované: | … g/km | … l/100 km/m3/100 km [14] |
          Vážené, kombinované | … g/km | … l/100 km |
          2. výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC
          Spotřeba elektrické energie (vážená, kombinovaná [14]) … Wh/km
          52. Poznámky
          53. Ostatní údaje (počet ujetých kilometrů [15], …)
          Vysvětlivky k příloze VI vzoru D
          [1] Pokud neexistuje doklad o registraci, může příslušný orgán odkázat na dostupný průkazný doklad data výroby nebo průkazný doklad první koupě."
          [1] Podle přílohy II.A.
          [2] Nehodící se škrtněte.
          [3] Nebo vizuální zobrazení "zaručeného elektronického podpisu" podle směrnice 1999/93/ES, včetně údajů pro ověření.
          [5] Tento údaj se vyplní, pouze pokud má vozidlo dvě nápravy.
          [6] Tato hmotnost je skutečná hmotnost vozidla za podmínek uvedených v příloze I bodě 2.6.
          [7] Nehodící se škrtněte.
          [8] U hybridních elektrických vozidel uveďte oba výstupní výkony.
          [9] Použijí se kódy popsané v příloze II části C.
          [10] Uveďte pouze základní barvu/barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, šedá, hnědá nebo černá.
          [11] S výjimkou sedadel určených k užití pouze při stojícím vozidle a počtu míst pro invalidního vozíky.
          [12] Uveďte hodnotu emisí Euro a případně znak odpovídající ustanovením použitým pro schválení typu.
          [13] Opakujte pro jednotlivá paliva, která lze použít."
          [14] Nehodící se škrtněte.
          [15] Není povinné.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.