Nařízení Komise (EU) č. 185/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 185/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 185/2011
          ze dne 25. února 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 499/96 ze dne 19. března 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V roce 2009 byla ukončena jednání o Dodatkovém protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 (dále jen "dodatkový protokol").
          (2) Podpis jménem Evropské unie a prozatímní uplatňování dodatkového protokolu bylo schváleno rozhodnutím Rady 2010/674/EU ze dne 26. července 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 [2].
          (3) Tento dodatkový protokol stanoví nové roční kvóty s nulovou celní sazbou na dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Islandu do Evropské unie.
          (4) V souladu s dodatkovým protokolem se objemy kvót s nulovou celní sazbou pro období prvních 12 měsíců, od 1. května 2009 do 30. dubna 2010, přidělí na druhé celní kvótové období. Kromě toho by nevyužitý objem celních kvót pro některé produkty celního kvótového období od 1. března 2011 do 30. dubna 2011 měl být převeden do odpovídajících celních kvót pro období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012.
          (5) Za účelem provedení celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 499/96.
          (6) V nařízení (ES) č. 499/96 je třeba nahradit stávající odkaz na cenu s dodáním na hranice odkazem na deklarovanou celní hodnotu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [3] a stanovit, že pro získání preferencí stanovených v dodatkovém protokolu musí být tato hodnota alespoň rovna referenční ceně, která byla stanovena nebo má být stanovena v souladu s uvedeným nařízením.
          (7) Protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce byl pozměněn rozhodnutím Smíšeného výboru ES a Islandu č. 2/2005 ze dne 22. prosince 2005 [4]. Je proto nutné výslovně stanovit, že se použije protokol č. 3 ve znění z roku 2005.
          (8) V dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru a připojené k rozhodnutí Rady 2007/138/ES [5] byl dvoustranný obchod s živými koňmi mezi Evropskou unií a Islandem liberalizován pro neomezená množství. Proto je celní kvóta stanovená v příloze nařízení (ES) č. 499/96 pro živé koně nadbytečná.
          (9) Z důvodu jasnosti a zohlednění změn kódů kombinované nomenklatury stanovených v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [6] a z důvodu zohlednění třídění TARIC je vhodné nahradit celou přílohu nařízení (ES) č. 499/96.
          (10) Nařízení (ES) č. 499/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (11) V souladu s rozhodnutím 2010/674/EU se musí nové celní kvóty pro některé ryby a produkty rybolovu použít od 1. března 2011. Toto nařízení by se tudíž mělo použít od stejného data.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 499/96 se mění takto:
          1) Název se nahrazuje tímto:
          "o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu".
          2) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          1. Během období stanovených tímto nařízením a v souladu s ním jsou produkty pocházející z Islandu uvedené v příloze při propuštění do volného oběhu v Evropské unii způsobilé pro osvobození od cel v rámci limitů celních kvót.
          2. Na dovoz ryb a produktů rybolovu uvedených v příloze se kvóty uvedené v odstavci 1 vztahují pouze v případě, že deklarovaná celní hodnota je alespoň rovna referenční ceně, která byla stanovena nebo má být stanovena podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [].
          3. Použije se protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce, naposledy pozměněný rozhodnutím Smíšeného výboru ES a Islandu č. 2/2005 ze dne 22. prosince 2005 [].
          4. Celní kvóty s pořadovými čísly 09.0792 a 09.0812 nelze využít pro zboží deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června.
          3) Článek 2 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 se však nepoužijí na celní kvóty s pořadovými čísly 09.0810, 09.0811 a 09.0812."
          4) Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          Nebude-li celní kvóta s pořadovými čísly 09.0810, 09.0811 a 09.0812 plně vyčerpána pro celní kvótové období od 1. března 2011 do 30. dubna 2011, převede se zbývající objem do odpovídajících celních kvót pro období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012.
          Za tímto účelem se čerpání celních kvót použitelných od 1. března 2011 do 30. dubna 2011 ukončí v druhý pracovní den Komise následující po 1. září 2011. Následující pracovní den se nevyužité zůstatky těchto celních kvót dají k dispozici v rámci odpovídající celní kvóty použitelné od 1. května 2011 do 30. dubna 2012.
          Od druhého pracovního dne Komise následujícího po 1. září 2011 již nebude možno konkrétní celní kvóty použitelné od 1. března 2011 do 30. dubna 2011 zpětně čerpat nebo je vracet."
          5) Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 75, 23.3.1996, s. 8.
          [2] Úř. věst. L 291, 9.11.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [4] Úř. věst. L 131, 18.5.2006, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28.
          [6] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [] Úř. věst. L 204, 6.8.1994, s. 62."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis produktů | Kvótové období | Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak) | Clo v rámci kvóty (%) |
          09.0792 | ex03035100 | 10 20 | Sledi druhu Clupea harengus nebo Clupea pallasii, zmrazení, kromě jater, jiker a mlíčí, pro průmyslové zpracování [1] [2] | Od 1.1. do 31.12. | 950 | 0 |
          09.0812 | 03035100 | | Sledi druhu Clupea harengus nebo Clupea pallasii, zmrazení, kromě jater, jiker a mlíčí [2] | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 1900 | 0 |
          Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 950 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 950 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 950 |
          09.0793 | 03021200 03041913 03042913 | | Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | Od 1.1. do 31.12. | 50 | 0 |
          09.0794 | 03022300 | | Jazyk (Solea spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 | Od 1.1. do 31.12. | 250 | 0 |
          030229 | | Kambala (Lepidorhombus spp.) a jiné platýsovité ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          ex03026982 | 10 | Treska modravá (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou), čerstvá nebo chlazená, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03033200 | | Platýs velký (Pleuronectes platessa), zmrazený, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03036200 03037998 | | Zubatka (Dissostichus spp.) a jiné mořské ryby, zmrazená, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03041901 03041903 03041918 | | Filé z nilského okouna (Lates niloticus), z pangase (Pangasius spp.) a z ostatních sladkovodních ryb, čerstvé nebo chlazené |
          03041933 | | Filé z tresky tmavé (Pollachius virens), čerstvé nebo chlazené |
          03041935 | | Filé z okouníků (Sebastes spp.), čerstvé nebo chlazené |
          03041110 03041210 | | Filé z mečouna obecného (Xiphias gladius) a zubatky (Dissostichus spp.), čerstvé nebo chlazené |
          ex03041939 | 10 20 60 70 75 80 85 90 | Ostatní rybí filé, kromě filé ze sledě a makrely, čerstvé nebo chlazené |
          03041190 03041290 03041999 | | Ostatní rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené |
          03042901 03042903 03042905 03042918 | | Zmrazené filé z nilského okouna (Lates niloticus), z pangase (Pangasius spp.), z okounovců (Oreochromis spp.) a z ostatních sladkovodních ryb |
          03049931 | | Zmrazené maso z tresek druhu Gadus macrocephalus |
          03049933 | | Zmrazené maso z tresek druhu Gadus morhua |
          03049939 | | Zmrazené maso z tresek druhu Gadus ogac a zmrazené rybí maso druhu Boreogadus saida |
          03049941 | | Zmrazené maso z tresky tmavé (Pollachius virens) |
          ex03049951 | 11 15 | Zmrazené maso ze štikozubců (Merluccius spp.) |
          03049971 | | Zmrazené maso z tresek modravých (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) |
          ex03049999 | 20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 | Ostatní zmrazené rybí maso, kromě makrely |
          09.0811 | 03041935 | | Filé z okouníků (Sebastes spp.), čerstvé nebo chlazené | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 1500 | 0 |
          Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 750 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 750 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 750 |
          09.0795 | 03056100 | | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), solení, ne však sušení nebo uzení, a sledi ve slaném nálevu | Od 1.1. do 31.12. | 1750 | 0 |
          09.0796 | 03061930 | | Zmrazený humr severský (Nephrops norvegicus) | Od 1.1. do 31.12. | 50 | 0 |
          09.0810 | 03061930 | | Zmrazený humr severský (Nephrops norvegicus) | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 1040 | 0 |
          Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 520 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 520 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 520 |
          09.0797 | 16041291 16041299 | | Ostatní přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech, vyjma drcených | Od 1.1. do 31.12. | 2400 | 0 |
          09.0798 | 16041998 | | Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech, vyjma drcených | Od 1.1. do 31.12. | 50 | 0 |
          ex16042090 | 20 30 35 50 60 90 | Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, kromě sledě a makrely |
          [1] Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1)).
          [2] Jelikož je od 15. února do 15. června celní sazba DNV nulová, výhoda plynoucí z této celní kvóty u zboží přihlášeného k propuštění do volného oběhu během tohoto období se neudělí."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.