Nařízení Komise (EU) č. 186/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 186/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 186/2011
          ze dne 25. února 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek [1], a zejména na čl. 22 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 689/2008 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Společenství rozhodnutím Rady 2003/106/ES [2].
          (2) Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 by měla být změněna, aby byla zohledněna regulační opatření týkající se některých chemických látek přijatá podle směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3], směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh [4] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [5].
          (3) Chlorečnan nebyl zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS a nebyl zařazen jako účinná látka ani do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, v důsledku čehož je použití této účinné látky jako pesticidu zakázáno, a proto by měla být zařazena do seznamů chemických látek obsažených v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008.
          (4) Látky benfurakarb, kadusafos, karbofuran a tricyklazol nebyly zařazeny jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS s tím účinkem, že použití těchto účinných látek jako pesticidů je zakázáno, a proto by měly být zařazeny do seznamů chemických látek obsažených v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Doplnění těchto látek do přílohy I části 2 bylo pozastaveno vzhledem k nové žádosti o schválení podle směrnice 91/414/EHS, předložené podle článku 13 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I [6]. Tato nová žádost byla žadateli stažena a v důsledku toho již není důvod pro pozastavení zařazení do přílohy I části 2. Proto by měly být látky benfurakarb, kadusafos, karbofuran a tricyklazol zařazeny do seznamu látek v příloze I části 2 nařízení (ES) č. 689/2008.
          (5) Látka methomyl byla zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS s tím účinkem, že použití methomylu již není v podkategorii "pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin" zakázáno. Položka v příloze I části 1 nařízení (ES) č. 689/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Látka malathion byla zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS s tím účinkem, že použití malathionu již není v podkategorii "pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin" zakázáno a látka malathion nebyla zařazena jako účinná látka do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, v důsledku čehož je použití malathionu v podkategorii "jiné pesticidy včetně biocidů" zakázáno. Položka v příloze I části 1 nařízení (ES) č. 689/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (7) Byla předložena nová žádost podle článku 13 nařízení (ES) č. 33/2008 týkající se účinné látky flurprimidol, která vyžaduje nové rozhodnutí o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a tak by flurprimidol měl být vyřazen ze seznamu chemických látek obsaženého v příloze I části 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Rozhodnutí o zařazení do seznamu chemických látek v příloze I části 2 by nemělo být provedeno, dokud nebude k dispozici nové rozhodnutí o statusu této látky podle směrnice 91/414/EHS.
          (8) Položky v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008 týkající se látky parakvat nejsou ucelené a dostatečně jasné, pokud jde o kódová čísla, proto by měly být doplněny vložením co nejrelevantnějších kódových čísel.
          (9) Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (10) V zájmu poskytnutí dostatku času členským státům a průmyslu k přijetí nezbytných opatření je třeba použitelnost tohoto nařízení odložit.
          (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. května 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 204, 31.7.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 se mění takto:
          1) Část 1 se mění takto:
          a) doplňuje se nová položka, která zní:
          Chemická látka | Číslo CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkategorie*) | Omezení použití**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Chlorečnan + | 7775-09-9 | 231-887-4 | 28291100 | p1) | b" | |
          10137-74-3 | 233-378-2 | 28291900 |
          b) položka parakvat se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkategorie*) | Omezení použití**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Parakvat + | 4685-14-7 | 225-141-7 | 29333999 | p1) | b" | |
          1910-42-5 | 217-615-7 |
          2074-50-2 | 218-196-3 |
          c) položka malathion se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkategorie*) | Omezení použití**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Malathion | 121-75-5 | 204-497-7 | 29309099 | p2) | b" | |
          d) položka methomyl se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkategorie*) | Omezení použití**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Methomyl | 16752-77-5 | 240-815-0 | 29309099 | p2) | b" | |
          2) Část 2 se mění takto:
          a) doplňují se nové položky, které znějí:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Kategorie*) | Omezení použití**) |
          "Benfurakarb | 82560-54-1 | není k dispozici | 29329900 | p | b |
          Kadusafos | 95465-99-9 | není k dispozici | 29309099 | p | b |
          Karbofuran | 1563-66-2 | 216-353-0 | 29329900 | p | b |
          Chlorečnan | 7775-09-9 | 231-887-4 | 28291100 | p | b |
          10137-74-3 | 233-378-2 | 28291900 |
          Tricyklazol | 41814-78-2 | 255-559-5 | 29349990 | p | b" |
          b) položka parakvat se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Kategorie*) | Omezení použití**) |
          "Parakvat | 4685-14-7 | 225-141-7 | 29333999 | p | b" |
          1910-42-5 | 217-615-7 |
          2074-50-2 | 218-196-3 |
          c) zrušuje se tato položka:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Kategorie*) | Omezení použití**) |
          "Flurprimidol | 56425-91-3 | není k dispozici | 29335995 | p | b" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.