Nařízení Komise (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 187/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 187/2011
          ze dne 25. února 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat [1], a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 [2] stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen "seznam"), v místech vstupu na území uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.
          (2) Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam je s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací uvedeným ve zmíněném článku pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.
          (3) Výskyt a závažnost nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), zjištění misí do třetích zemí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem, jakož i čtvrtletních zpráv o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které musí členské státy podávat Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být pozměněn.
          (4) V této souvislosti by ze seznamu měly být odstraněny zejména položky pro komodity, u nichž výše uvedené informační zdroje prokazují celkově uspokojivý stupeň shody s příslušnými požadavky na bezpečnost, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž nejsou zesílené úřední kontroly nadále opodstatněné.
          (5) Do seznamu by dále měly být zahrnuty některé jiné komodity, u nichž informační zdroje prokazují jistý stupeň neshody s příslušnými požadavky na bezpečnost, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol.
          (6) Obdobně by se v rámci přezkumu seznamu měla snížit četnost úředních kontrol u komodit, u nichž informační zdroje prokazují celkové zlepšení shody s příslušnými požadavky, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž není stávající úroveň úředních kontrol nadále opodstatněná.
          (7) Položky seznamu týkající se některého dovozu z Číny, Dominikánské republiky, Indie a Jihoafrické republiky by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (8) V zájmu jasnosti právních předpisů Unie je rovněž nezbytné učinit v seznamu drobné upřesnění, pokud jde o položky pro dovoz paprik z Dominikánské republiky a sladkých paprik z Turecka.
          (9) Změna seznamu týkající se vyjmutí odkazů na komodity a snížení četnosti kontrol by se měla použít co nejdříve, jakmile budou vyřešeny původní obavy související s bezpečností. Obdobně by se tyto změny měly použít ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          (10) Vzhledem k počtu změn, jež mají být v příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 provedeny, je vhodné nahradit přílohu zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          (11) Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2011.
          Následující změny přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 se však použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost:
          a) odstranění následujících položek týkajících se:
          i) stopových prvků z Číny,
          ii) mang z Dominikánské republiky,
          iii) těchto krmiv a potravin z Vietnamu:
          - podzemnice olejná ve skořápce,
          - podzemnice olejná bez skořápky,
          - arašídové máslo,
          - podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná;
          b) změna četnosti fyzických kontrol a kontrol totožnosti v případě následujících potravin ze všech třetích zemí:
          i) chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté,
          ii) výrobky z chilli papriček (curry),
          iii) curcuma longa (kurkuma) (turmeric),
          iv) červený palmový olej.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA I
          A) Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu
          Krmiva a potraviny (zamýšlené použití) | Kód KN [1] | Země původu | Riziko | Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) |
          —Podzemnice olejná ve skořápce | —12021090 | Argentina | Aflatoxiny | 10 |
          —Podzemnice olejná bez skořápky | —12022000 |
          —Arašídové máslo | —20081110 |
          —Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná | —20081191; 20081196; 20081198 |
          (Krmiva a potraviny) |
          —Podzemnice olejná ve skořápce | —12021090 | Brazílie | Aflatoxiny | 10 |
          —Podzemnice olejná bez skořápky | —12022000 |
          —Arašídové máslo | —20081110 |
          —Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná | —20081191; 20081196; 20081198 |
          (Krmiva a potraviny) |
          Sušené nudle | ex1902 | Čína | Hliník | 10 |
          (Potraviny) |
          —Fazole (Vigna sesquipedalis) | —ex07082000; ex07102200 | Dominikánská republika | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [3] | 50 |
          —Hořký meloun (Momordica charantia) | —ex07099090; ex07108095 |
          —Kalebasa (Lagenaria siceraria) | —ex07099090; ex07108095 |
          —Paprika (Capsicum spp.) | —07096010; 07096099; 07108051; 07108059 |
          —Lilek | —07093000; ex07108095 |
          (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená) |
          —Pomeranče (čerstvé nebo sušené) | —08051020; 08051080 | Egypt | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [7] | 10 |
          —Broskve | —08093090 |
          —Granátová jablka | —ex08109095 |
          —Jahody | —08101000 |
          —Zelené fazole | —ex07082000 |
          (Potraviny – čerstvé ovoce a zelenina) |
          —Podzemnice olejná ve skořápce | —12021090 | Ghana | Aflatoxiny | 50 |
          —Podzemnice olejná bez skořápky | —12022000 |
          —Arašídové máslo | —20081110 |
          (Krmiva a potraviny) |
          Listy curry (Bergera/Murraya koenigii) | ex12119085 | Indie | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [5] | 10 |
          (Potraviny – čerstvé bylinky) |
          —Chilli papričky (Capsicum annuum), vcelku | —ex09042010 | Indie | Aflatoxiny | 50 |
          —Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté | —ex09042090 |
          —Výrobky z chilli papriček (curry) | —09109105 |
          —Muškátové oříšky (Myristica fragrans) | —09081000 |
          —Muškátový květ (Myristica fragrans) | —09082000 |
          —Zázvor (Zingiber officinale) | —09101000 |
          —Curcuma longa (kurkuma) (turmeric) | —09103000 |
          (Potraviny – sušené koření) |
          —Podzemnice olejná ve skořápce | —12021090 | Indie | Aflatoxiny | 20 |
          —Podzemnice olejná bez skořápky | —12022000 |
          —Arašídové máslo | —20081110 |
          —Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná | —20081191; 20081196; 20081198 |
          (Krmiva a potraviny) |
          Okra | ex07099090 | Indie | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [2] | 10 |
          (Potraviny) |
          Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené | ex12079997; ex11063090; ex20089999; | Nigérie | Aflatoxiny | 50 |
          (Potraviny) |
          Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu | ex100630 | Pákistán | Aflatoxiny | 20 |
          (Potraviny – omletá rýže) |
          —Chilli papričky (Capsicum annuum), vcelku | —ex09042010 | Peru | Aflatoxiny a ochratoxin A | 10 |
          —Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté | —ex09042090 |
          (Potraviny – sušené koření) |
          —Podzemnice olejná ve skořápce | —12021090 | Jihoafrická republika | Aflatoxiny | 10 |
          —Podzemnice olejná bez skořápky | —12022000 |
          —Arašídové máslo | —20081110 |
          —Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná | —20081191; 20081196; 20081198 |
          (Krmiva a potraviny) |
          —Listy koriandru | —ex07099090 | Thajsko | Salmonela [6] | 10 |
          —Bazalka (pravá) | —ex12119085 |
          —Mentol | —ex12119085 |
          (Potraviny – čerstvé bylinky) |
          —Listy koriandru | —ex07099090 | Thajsko | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [4] | 20 |
          —Bazalka (pravá) | —ex12119085 |
          (Potraviny – čerstvé bylinky) |
          —Fazole (Vigna sesquipedalis) | —ex07082000; ex07102200 | Thajsko | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [4] | 50 |
          —Lilek | —07093000; ex07108095 |
          —Zelenina rodu Brassica | —0704; ex07108095 |
          (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená) |
          —Sladká paprika (Capsicum annuum) | —07096010; 07096099; 07108051; 07108059 | Turecko | Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua [8] | 10 |
          —Cukety | —07099070; ex07108095 |
          —Rajčata | —07020000; 07108070 |
          (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená) |
          Hrušky | 08082010; 08082050 | Turecko | Pesticid: amitraz | 10 |
          (Potraviny) |
          Sušené hrozny (vinná réva) | 080620 | Uzbekistán | Ochratoxin A | 50 |
          (Potraviny) |
          —Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté | —ex09042090 | Všechny třetí země | Barviva Sudan | 10 |
          —Výrobky z chilli papriček (curry) | —09109105 |
          —Curcuma longa (kurkuma) (turmeric) | —09103000 |
          (Potraviny – sušené koření) |
          —Červený palmový olej | —ex15111090 |
          (Potraviny) |
          B) Definice
          Pro účely této přílohy se "barvivy Sudan" rozumí tyto chemické látky:
          i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9),
          ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),
          iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9),
          iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6)."
          [1] V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou "ex" (např. ex100630: zahrnuje pouze rýži Basmati pro přímou lidskou spotřebu).
          [2] Zejména rezidua: acefátu, methamidofu, triazofu, endosulfanu a monokrotofu.
          [3] Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.
          [4] Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuranu, chlorpyrifu, chlorpyrifos-methylu, dimethoátu, ethionu, malathionu, metalaxylu, methamidofu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu, triazofu, dikrotofu, EPN a triforinu.
          [5] Zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, clothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu a monokrotofu.
          [6] Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo certifikovaná metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).
          [7] Zejména rezidua: karbendazimu, cyfluthrinu cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu, ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, lambda-cyhalothrinu, methiocarbu, methomylu, omethoátu, oxamylu, fenthoátu a thiophanát-methylu.
          [8] Zejména rezidua: methomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezinu, diafenthiuronu, dimethoátu, formetanátu, malathionu, procymidonu, tetradifonu a thiophanát-methylu.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.