Nařízení Komise (EU) č. 189/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 189/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 189/2011
          ze dne 25. února 2011,
          kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen "TSE") u zvířat. Vztahuje se na produkci živých zvířat a produktů živočišného původu a na jejich uvádění na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.
          (2) V příloze VII kapitole A nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví eradikační opatření, která mají být provedena v případě potvrzení výskytu TSE u ovcí a koz. V případě potvrzení TSE jiné než bovinní spongiformní encefalopatie (dále jen "BSE") u ovce nebo kozy spočívá eradikační opatření buď v usmrcení a úplné likvidaci všech zvířat v daném hospodářství, nebo v usmrcení a úplné likvidaci všech ovcí v daném hospodářství, které jsou geneticky náchylné ke klusavce, a v usmrcení a úplné likvidaci všech koz v daném hospodářství, vzhledem k tomu, že u koz dosud nebyla prokázána genetická odolnost vůči klusavce.
          (3) V příloze VII kapitole A nařízení (ES) č. 999/2001 se dále stanoví, že členské státy se mohou rozhodnout odložit likvidaci až o pět chovných let, pokud jsou splněny určité podmínky. V případě ovcí nebo koz chovaných pro produkci mléka za účelem jeho uvedení na trh však může být usmrcení a likvidace zvířat odloženo pouze nejvýše o 18 měsíců. Nařízení (ES) č. 999/2001 nestanoví počáteční datum uvedeného 18měsíčního odkladu. V zájmu jednoznačnosti právních předpisů Unie je vhodné změnit přílohu VII uvedeného nařízení tak, aby období odkladu začínalo datem potvrzení indexového případu.
          (4) Dále je třeba zmínit, že v červenci 2010 ukázaly předběžné výsledky vědecké studie [2] prováděné kyperskými úřady pod dohledem referenční laboratoře Evropské unie (dále jen "EURL"), jejímž předmětem byla TSE, že genetická odolnost vůči klusavce u koz by mohla existovat. Definitivní výsledky uvedené studie však budou pravděpodobně k dispozici nejdříve ve druhé polovině roku 2012.
          (5) Jestliže uvedená studie potvrdí existenci odolnosti vůči klusavce, bude zřejmě vhodné zvážit, zda by nařízení (ES) č. 999/2001 nemělo být od ledna 2013 pozměněno tak, aby kozy odolné vůči klusavce byly vyloučeny z požadavku na usmrcení a úplnou likvidaci stanoveného v příloze VII kapitole A uvedeného nařízení. Aby se zabránilo zbytečnému usmrcování a úplné likvidaci koz, které by mohly být v blízké budoucnosti považovány za odolné vůči klusavce, v hospodářstvích, ve kterých jsou kozy chovány pro produkci mléka za účelem jeho uvedení na trh, je vhodné, pokud byl indexový případ potvrzen před 1. červencem 2011, prodloužit období odkladu usmrcování a úplné likvidace těchto koz na dobu do 31. prosince 2012.
          (6) V příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví pravidla pro dovoz živých zvířat, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Unie. V kapitole C uvedené přílohy se stanoví pravidla pro dovoz produktů živočišného původu, zejména želatiny, pocházejících ze skotu, ovcí nebo koz.
          (7) V článku 16 nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví, že podle určitých ustanovení uvedeného nařízení nepodléhá želatina získaná z kůží zdravých přežvýkavců omezením uvádění na trh. Z toho důvodu by dovoz do Unie želatiny získané z kůží zdravých přežvýkavců rovněž neměl podléhat uvedeným omezením.
          (8) V příloze IX kapitole D nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví pravidla pro dovoz vedlejších produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí a koz a z nich získaných zpracovaných produktů.
          (9) Určité vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, jak jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) [3], nepředstavují žádné riziko přenosu TSE na člověka nebo zvířata. Z toho důvodu by se požadavky na veterinární osvědčení stanovené v příloze IX kapitole D nařízení (ES) č. 999/2001 neměly vztahovat na dovoz takových produktů.
          (10) Přílohy VII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (11) Nařízení (ES) č. 1069/2009 vstoupí v platnost 4. března 2011. V zájmu jednoznačnosti a jasnosti právních předpisů Unie, by měly změny kapitoly D přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 provedené tímto nařízením platit rovněž od uvedeného data.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy VII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Bod 2 písm. b) přílohy tohoto nařízení se použije od 4. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          [2] http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1371.htm
          [3] Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy VII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:
          1) V příloze VII se kapitola A mění takto:
          a) v bodě 2.3 se písm. f) nahrazuje tímto:
          "f) pokud je výskyt alely ARR u plemene nebo v hospodářství nízký nebo žádný, nebo pokud se dospěje k závěru, že je to nutné, aby se předešlo příbuzenské plemenitbě, může se členský stát rozhodnout odložit usmrcení a úplnou likvidaci zvířat uvedených v bodě 2.3 písm. b) podbodech i) a ii) o období nepřekračující pět chovných let od data potvrzení indexového případu, jestliže nejsou v hospodářství přítomni jiní plemenní berani než plemenní berani genotypu ARR/ARR.
          V případě ovcí a koz chovaných pro produkci mléka za účelem jeho uvedení na trh však může být usmrcení a likvidace zvířat odloženo pouze nejvýše o 18 měsíců od data potvrzení indexového případu, s výjimkou koz, u kterých může být usmrcení a úplná likvidace odloženo do 31. prosince 2012, jestliže k potvrzení indexového případu došlo před 1. červencem 2011.";
          b) za bod 2.4 se doplňuje následující bod:
          "2.5 Až do usmrcení a úplné likvidace zvířat uvedených v bodě 2.3 písm. b) podbodech i) a ii) včetně těch zvířat, u kterých došlo k odkladu usmrcení a úplné likvidace podle bodu 2.3 písm. f), platí v hospodářství opatření stanovená v bodě 3.1 písm. a) a b), v bodě 3.2 a v bodě 3.3 písm. a), písm. b) první odrážce a písm. d)."
          2) Příloha IX se mění takto:
          a) V kapitole C se oddíl A nahrazuje tímto:
          "ODDÍL A
          Produkty
          Na níže uvedené produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz vymezené v bodech 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 a 7.9 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 [*] se vztahují podmínky stanovené v oddílech B, C a D této kapitoly v závislosti na kategorii rizika výskytu BSE země původu:
          - čerstvé maso,
          - mleté maso,
          - masné polotovary,
          - masné výrobky,
          - škvařený živočišný tuk,
          - škvarky,
          - želatina jiná než získaná z kůží,
          - opracovaná střeva.
          b) Kapitola D se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA D
          Dovoz vedlejších produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí a koz a z nich získaných zpracovaných produktů
          ODDÍL A
          Vedlejší produkty živočišného původu
          Tato kapitola se vztahuje na následující vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, jak jsou vymezeny v čl. 3 bodech 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 [**], pokud pocházejí ze skotu, ovcí a koz:
          a) škvařené živočišné tuky získané z materiálu kategorie 2 určené pro využití jako organické hnojivo nebo půdní přídavky, jak jsou vymezeny v čl. 3 bodě 22 nařízení (ES) č. 1069/2009 Evropského parlamentu a Rady, nebo jejich výchozí materiály nebo meziprodukty;
          b) kosti a výrobky z kostí získané z materiálu kategorie 2;
          c) škvařené živočišné tuky získané z materiálu kategorie 3 určené pro využití jako organické hnojivo, půdní přídavky nebo jako krmivo, jak jsou definovány v čl. 3 bodech 22 a 25 nařízení (ES) č. 1069/2009, nebo jejich výchozí materiály nebo meziprodukty;
          d) krmení pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy;
          e) krevní produkty;
          f) zpracované živočišné bílkoviny;
          g) kosti a výrobky z kostí získané z materiálu kategorie 3;
          h) želatina získaná z jiných materiálů než z kůží;
          i) materiál kategorie 3 a získané produkty jiné než uvedené v písmenech c) až h) s výjimkou:
          i) čerstvých kůží a zpracovaných kůží,
          ii) želatiny získané z kůží,
          iii) tukových derivátů,
          iv) kolagenu.
          ODDÍL B
          Požadavky na veterinární osvědčení
          Dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz uvedených v oddíle A je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:
          a) vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt neobsahuje specifikovaný rizikový materiál nebo strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz ani není z tohoto materiálu nebo masa získán a zvířata, z nichž byl tento vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, nebo
          b) vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiný než získaný ze zvířat narozených, souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE ani není z tohoto materiálu získán.
          Kromě písmen a) a b) dále platí, že dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v oddíle A obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a určených pro krmení přežvýkavců je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:
          c) ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, byly chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních tří let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám,
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          - byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          - byly usmrceny a zlikvidovány všechny ovce a kozy v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v podbodech i) a ii),
          nebo
          d) v případě vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, které jsou určeny pro členský stát uvedený v seznamu v příloze nařízení Komise (ES) č. 546/2006 [***], byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství, pro které neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
          i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám,
          ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
          - byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
          - byly usmrceny a zlikvidovány všechny ovce a kozy v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,
          iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze ovce a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v podbodech i) a ii).
          [*] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.";
          [**] Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
          [***] Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 28."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.