Nařízení Komise (EU) č. 193/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o systém kontroly kvality pro parity kupní síly Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 193/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 193/2011
          ze dne 28. února 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o systém kontroly kvality pro parity kupní síly
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1445/2007 stanoví společná pravidla pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování.
          (2) Minimální normy kvality pro základní informace, které mají členské státy poskytovat, minimální normy kvality pro ověřování výsledků cenových šetření a požadavky na podávání zpráv a hodnocení jsou stanoveny v bodě 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1445/2007.
          (3) Je třeba blíže vymezit společná kritéria kvality a strukturu zpráv o kvalitě.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Společná kritéria kvality a struktura zpráv o kvalitě týkající se parit kupní síly podle nařízení (ES) č. 1445/2001 jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 336, 20.12.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Společná kritéria kvality a struktura zpráv o kvalitě
          1. Soupis použitých zdrojů a metod pro výpočet parit kupní síly (PPP) Eurostatem ("soupis pro PPP")
          Aby byly splněny požadavky bodu 5.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1445/2007, každý členský stát poskytne soupis použitých zdrojů a metod pro výpočet parit kupní síly (PPP) Eurostatem (dále jen "soupis pro PPP").
          Soupis pro PPP má následující strukturu, která je založena na jednotlivých položkách základních informacích uvedených v rámci nařízení (ES) č. 1445/2007:
          1. Organizační zabezpečení v členském státě a podkladové informace
          2. Spotřební zboží a služby
          2.1. Šetření spotřebitelských cen
          - Zahrnuje informace o organizaci šetření, výběru, reprezentativnosti, ověřování, časových a územních opravných koeficientech
          2.2. Služby bydlení
          - Zahrnuje informace o zdrojích údajů a jejich kvalitě, souladu s definicemi, jakýchkoli úpravách
          3. Služby vládních institucí (pouze šetření o platech)
          - Zahrnuje informace o zdrojích údajů a jejich kvalitě, souladu s definicemi, jakýchkoli úpravách
          4. Kapitálové statky a služby
          4.1. Výrobky sloužící jako stroje a zařízení
          - Zahrnuje informace o organizaci šetření, výběru, reprezentativnosti, ověřování
          4.2. Stavebnictví
          - Zahrnuje informace o organizaci šetření, zdrojích dat a jejich kvalitě, reprezentativnosti, ověřování
          5. Konečné výdaje na HDP
          - Zahrnuje informace o zdrojích údajů a jejich kvalitě, souladu s definicemi, jakýchkoli úpravách
          Každý členský stát poskytne v lednu každého roku aktualizaci soupisu pro PPP, pokud během předchozího roku nastaly změny v použitých zdrojích a metodách.
          2. Zprávy o šetření spotřebitelských cen
          Aby byly splněny požadavky bodu 5.3.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1445/2007, každý členský stát podá zprávu po každém šetření spotřebitelských cen. Uvedená zpráva má tuto strukturu:
          1. Předběžné šetření
          2. Zjišťování cen
          3. Ověřování uvnitř země
          4. Ověřování mezi zeměmi
          Zprávy o šetření musí obsahovat doplňkové informace k soupisům pro PPP.
          3. Kritéria kvality
          Pro posouzení kvality poskytnutých základních informací se použijí kritéria stanovená v článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice [1] v kombinaci s minimálními normami stanovenými v bodě 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1445/2007.
          [1] Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.