Nařízení Komise (EU) č. 197/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se stanoví lhůta pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 197/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 197/2011
          ze dne 28. února 2011,
          kterým se stanoví lhůta pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. a) a d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podpora soukromého skladování poskytnutá podle nařízení Komise (EU) č. 68/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa [2] příznivě ovlivnila trh s vepřovým masem. Očekává se dočasná stabilizace cen vepřového masa.
          (2) Je proto třeba poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa ukončit a stanovit lhůtu pro podání žádostí v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) č. 68/2011.
          (3) V zájmu právní jistoty by nařízení (EU) č. 68/2011 mělo být zrušeno.
          (4) S cílem zamezit spekulacím by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          (5) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Lhůta pro podání žádostí o podporu pro soukromé skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011 se stanoví na 4. března 2011.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 68/2011 se s platností od 4. března 2011 zrušuje. Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného zrušeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 2.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.