Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 201/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 201/2011
          ze dne 1. března 2011
          o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství [1], a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Komise by podle uvedené směrnice měla přijmout vzor prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla.
          (2) Evropská agentura pro železnice vydala dne 30. června 2010 doporučení ke vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla.
          (3) Přílohy prohlášení o shodě typu by měly obsahovat doklady o provedení příslušných postupů ověřování v souladu s platnými právními předpisy Unie a oznámenými vnitrostátními předpisy a uvést odkazy na směrnice, technické specifikace pro interoperabilitu, vnitrostátní předpisy a další ustanovení. Povolení typu, které je určeno Evropským identifikačním číslem, by mělo obsahovat informace o všech právních požadavcích, na jejichž základě členský stát povolení typu vydal.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vzor prohlášení o shodě typu podle čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES je stanoven v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 2. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech s výjimkou Kypru a Malty po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.
          
          V Bruselu dne 1. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          VZOR PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S POVOLENÝM TYPEM ŽELEZNIČNÍHO VOZIDLA
          My,
          žadatel [1] [jméno firmy] [úplná adresa] | zplnomocněný zástupce: [jméno firmy] [úplná adresa] |
          žadatele: [jméno firmy] [úplná adresa] |
          prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že vozidlo [evropské číslo vozidla] [2], na něž se vztahuje toto prohlášení,
          - odpovídá typu vozidla [označení typu vozidla podle Evropského registru schválených typů vozidel (ERATV)] povolenému v těchto členských státech:
          [členský stát 1] podle povolení č. [Evropské identifikačním číslo povolení v členském státě 1]
          [členský stát 2] podle povolení č. [Evropské identifikačním číslo povolení v členském státě 2]
          … (uveďte všechny členské státy, v nichž je typ vozidla povolen)
          - odpovídá příslušným právním předpisům Unie, příslušným technickým specifikacím pro interoperabilitu a platným vnitrostátním předpisům uvedeným v přílohách tohoto prohlášení,
          - prošlo všemi postupy ověřování nezbytnými pro vyhotovení tohoto prohlášení.
          Seznam příloh [3]
          [názvy příloh]
          Podepsáno jménem [jméno žadatele]
          V [místo], [dne DD/MM/RRRR]
          [jméno, funkce] [podpis]
          Vyhrazeno pro vnitrostátní bezpečnostní orgán:
          přidělené evropské číslo vozidla (EVN): [EVN]
          [1] Žadatelem může být zadavatel nebo konstruktér nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii.
          [2] Pokud v okamžiku vyhotovení tohoto prohlášení nebylo vozidlu ještě přiděleno evropské číslo vozidla (EVN), musí být vozidlo určeno podle jiného identifikačního systému na základě dohody mezi žadatelem a příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem. V takovém případě, jakmile je vozidlu přiděleno evropské číslo vozidla, doplní ho příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán na místo k tomuto účelu vyhrazené.
          [3] Přílohy obsahují kopie dokladů s důkazy o provedení příslušných postupů ověřování v souladu s platnými právními předpisy Unie (ES prohlášeními o ověření) a vnitrostátními předpisy.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.