Nařízení Komise (EU) č. 202/2011 ze dne 1. března 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, pokud jde o formuláře pro předběžné oznámení, hodnotící kritéria pro přístavní inspekce a uznané systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 202/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 202/2011
          ze dne 1. března 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, pokud jde o formuláře pro předběžné oznámení, hodnotící kritéria pro přístavní inspekce a uznané systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 [1] ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a zejména na čl. 9 odst. 1, čl. 12 odst. 5, čl. 13 odst. 1 a článek 52 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1005/2008 se vztahuje na produkty rybolovu definované v článku 2 uvedeného nařízení. V příloze I uvedeného nařízení jsou stanoveny produkty vyjmuté z definice produktů rybolovu. Tento seznam vyjmutých produktů může být každoročně přezkoumán a měl by být upraven na základě nových informací získaných v rámci správní spolupráce s třetími zeměmi podle čl. 20 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008.
          (2) Produkty vyjmuté z definice produktů rybolovu jsou uvedeny rovněž v příloze XIII nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 [2]. Aby se předešlo zbytečnému opakování, seznam vyjmutých produktů by měl být uveden pouze v příloze nařízení (ES) č. 1005/2008, a příloha XIII nařízení (ES) č. 1010/2009 by měla být tudíž zrušena.
          (3) Hlava I nařízení (ES) č. 1010/2009 obsahuje ustanovení o inspekcích rybářských plavidel třetích zemí, které se provádějí v přístavech členských států. Tato ustanovení je třeba uvést do souladu s Dohodou o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, uzavřenou v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Takové sjednocení vyžaduje, aby do formuláře pro předběžné oznámení o vplutí do přístavu byly zahrnuty zvláštní informace a k hodnotícím kritériím pro přístavní inspekce přidána zvláštní kritéria.
          (4) V příloze V nařízení (ES) č. 1010/2009 jsou uvedeny systémy dokumentace úlovku přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, které jsou uznány jako systémy splňující požadavky nařízení (ES) č. 1005/2008. Uvedená příloha by měla odkazovat na program ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 640/2010 [3].
          (5) Nařízení (ES) č. 1005/2008 a nařízení (ES) č. 1010/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny nařízení (ES) č. 1005/2008
          V nařízení (ES) č. 1005/2008 se příloha I nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Změny nařízení (ES) č. 1010/2009
          Nařízení (ES) č. 1010/2009 se mění takto:
          1. V čl. 4 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno u), které zní:
          "u) rybářskému plavidlu bylo odepřeno vplutí do přístavu nebo jeho použití v souladu s Dohodou o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, uzavřenou v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)."
          2. Přílohy IIA a IIB se nahrazují zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          3. V příloze V části I se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          - "— program ICCAT pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 640/2010 [****].
          4. Příloha XIII se zrušuje.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 5.
          [3] Úř. věst. L 194, 24.7.2010, s. 1.
          [****] Úř. věst. L 194, 24.7.2010, s. 1."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA I
          Seznam produktů vyjmutých z definice "produktů rybolovu" v čl. 2 bodě 8
          ex kapitola 3 ex1604 ex1605 | Produkty akvakultury získané z rybího potěru nebo larev |
          ex kapitola 3 ex1604 | Játra, jikry a mlíčí, jazyky, lícní části, hlavy a ploutve |
          030110 [1] | Okrasné ryby, živé |
          ex030191 | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), živý, ulovený ve sladkých vodách |
          ex03019200 | Úhoři (Anguilla spp.), živí, ulovení ve sladkých vodách |
          03019300 | Kapr, živý |
          ex0301991 | Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), živí, ulovení ve sladkých vodách |
          03019919 | Ostatní sladkovodní ryby, živé |
          ex030211 | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), živý nebo chlazený, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách |
          ex03021200 | Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), čerství nebo chlazení, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03021900 | Ostatní lososovití, čerství nebo chlazení, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03026600 | Úhoři (Anguilla spp.), čerství nebo chlazení, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          03026911 | Kapr, čerstvý nebo chlazený, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304 |
          03026915 | Okounovci (Oreochromis spp.), čerství nebo chlazení, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304 |
          03026918 | Ostatní sladkovodní ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304 |
          ex03031100 | Losos nerka (červený losos) (Oncorhynchus nerka), zmrazený, vyjma jater a jiker, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách |
          ex03031900 | Ostatní tichomořští lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), zmrazení, vyjma jater a jiker, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          ex030321 | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) vyjma jater a jiker a mlíčí, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách |
          ex03032200 | Losos obecný (atlantický) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), zmrazení, vyjma jater a jiker, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03032900 | Ostatní lososovití, zmrazení, vyjma jater a jiker a mlíčí, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03037600 | Úhoři (Anguilla spp.), zmrazení, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách |
          03037911 | Kapr, zmrazený, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304 |
          03037919 | Ostatní sladkovodní ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304 |
          03041901 | Rybí filé z nilského okouna (Lates niloticus), čerstvé nebo chlazené |
          03041903 | Rybí filé z pangase (Pangasius spp.), čerstvé nebo chlazené |
          ex03041913 | Rybí filé, čerstvé nebo chlazené z tichomořského lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách |
          ex03041915 | Rybí filé, čerstvé nebo chlazené z druhů Oncorhynchus mykiss o hmotnosti každého kusu vyšší než 400 g, ulovených ve sladkých vodách |
          ex03041917 | Rybí filé, čerstvé nebo chlazené z druhů Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (o hmotnosti nejvýše 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae, ulovených ve sladkých vodách |
          03041918 | Rybí filé z ostatních sladkovodních ryb, čerstvé nebo chlazené |
          03041991 | Ostatní rybí maso ze sladkovodních ryb (též mleté), čerstvé nebo chlazené |
          03042901 | Zmrazené filé z nilského okouna (Lates niloticus) |
          03042903 | Zmrazené filé z pangase (Pangasius spp.) |
          03042905 | Zmrazené filé z okounovců (Oreochromis spp.) |
          ex03042913 | Zmrazené filé z tichomořského lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách |
          ex03042915 | Zmrazené filé z ryb Oncorhynchus mykiss o hmotnosti každého kusu vyšší než 400 g, ulovených ve sladkých vodách |
          ex03042917 | Zmrazené rybí filé z pstruha druhů Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (o hmotnosti nejvýše 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae, ulovených ve sladkých vodách |
          03042918 | Zmrazené filé z ostatních sladkovodních ryb |
          03049921 | Ostatní rybí maso ze sladkovodních ryb (též mleté), zmrazené |
          03051000 | Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání |
          ex03053030 | Rybí filé, solené nebo ve slaném nálevu z lososa tichomořského (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách |
          ex03053090 | Rybí filé z ostatních sladkovodních ryb, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené |
          ex03054100 | Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), uzení, včetně filé, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03054945 | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) uzený, včetně filé, ulovený ve sladkých vodách |
          ex03054950 | Úhoři (Anguilla spp.) uzení, včetně filé, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03054980 | Ostatní sladkovodní ryby, uzené, včetně filé |
          ex03055980 | Ostatní sladkovodní ryby sušené, též solené, ne však uzené |
          ex03056950 | Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), v slaném nálevu nebo solení, ne však sušení ani uzení, ulovení ve sladkých vodách |
          ex03056980 | Ostatní sladkovodní ryby, ve slaném nálevu nebo solené, ne však sušené ani uzené |
          03061910 | Raci, zmrazení |
          ex03061990 | Moučky, prášky a pelety z korýšů, zmrazené, způsobilé k lidskému požívání |
          ex03062100 | Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp), okrasní |
          ex03062210 | Humři (Homarus spp.), okrasní, živí |
          ex03062310 | Krevety a garnáti čeledi Pandalidae, okrasní, živí |
          ex03062331 | Krevety šedé rodu Crangon, okrasné, živé |
          ex03062390 | Ostatní krevety a garnáti, okrasní, živí |
          ex030624 | Krabi, okrasní, živí |
          03062910 | Raci, živí, čerství, chlazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu |
          ex03062930 | Humr severský (Nephrops norvegicus), okrasný, živý |
          ex03062990 | Ostatní okrasní korýši, živí |
          ex03062990 | Moučky, prášky a pelety z korýšů, nikoli zmrazené, způsobilé k lidskému požívání |
          030710 | Ústřice, též bez lastury, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu |
          03072100 | Hřebenatky rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, živé, čerstvé nebo chlazené |
          030729 | Hřebenatky rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, jiné než živé, čerstvé nebo chlazené |
          030731 | Slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.), živé, čerstvé nebo chlazené |
          030739 | Slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.), ostatní než živé, čerstvé nebo chlazené |
          ex030741 | Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp), okrasné |
          ex030751 | Chobotnice (Octopus spp.), okrasné |
          03076000 | Hlemýždi, jiní než mořští plži, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu |
          ex03079100 | Jiní vodní bezobratlí než korýši a měkkýši specifikovaní nebo uvedení v podpoložkách 03071010 až 03076000, s výjimkou Illex spp., sépie druhu Sepia pharaonis a mořských plžů druhu Strombus, živí (jiní než okrasní), čerství nebo chlazení |
          03079913 | Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazené |
          03079915 | Medúzy (Rhopilema spp.), zmrazené |
          ex03079918 | Jiní vodní bezobratlí než korýši a měkkýši specifikovaní nebo uvedení v podpoložkách 03071010 až 03076000 a 03079911 až 03079915, s výjimkou sépie druhu Sepia pharaonis a mořských plžů druhu Strombus, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilých k lidskému požívání, zmrazení |
          ex03079990 | Jiní vodní bezobratlí než korýši a měkkýši specifikovaní nebo uvedení v podpoložkách 03071010 až 03076000, s výjimkou Illex spp., sépie druhu Sepia pharaonis a mořských plžů druhu Strombus, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilých k lidskému požívání, sušení, solení nebo ve slaném nálevu |
          ex16041100 | Losos, ulovený v sladké vodě, připravený nebo konzervovaný, celý nebo v kusech, vyjma drcených |
          ex16041910 | Lososovití jiní než losos, ulovení v sladké vodě, připravení nebo konzervovaní, celí nebo v kusech, vyjma drcených |
          ex16042010 | Losos, ulovený v sladké vodě, jinak připravený nebo konzervovaný (jinak než celý nebo v kusech, vyjma drcených) |
          ex16042030 | Lososovití jiní než losos, ulovení v sladké vodě, jinak připravení nebo konzervovaní (jinak než celí nebo v kusech, vyjma drcených) |
          ex16041991 | Filé ze sladkovodních ryb, syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené |
          16043090 | Kaviárové náhražky |
          ex16054000 | Sladkovodní raci, připravení nebo konzervovaní |
          160590 | Ostatní měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách |
          [1] Kódy KN odpovídají nařízení Komise (ES) č. 948/2009 (Úř. věst. L 287, 31.10.2009)."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "
          PŘÍLOHA IIA
          Formulář pro předběžné oznámení určený pro rybářská plavidla třetích zemí uvedený v čl. 2 odst. 1
          Před odesláním předběžného oznámení vyplňte všechna příslušná políčka:
          Označení plavidla
          1. Název plavidla:
          2. Druh plavidla (odlov, přeprava nebo podpora):
          3. Vlajka (země registrace):
          4. Domovský přístav (dvoumístný abecední kód ISO dané země + název přístavu/3písmenný kód přístavu (*)):
          5. Registrační číslo (externí identifikace):
          6. Mezinárodní volací radiová značka:
          7. Kontaktní údaje plavidla:
          8. Identifikační číslo osvědčení o registraci:
          9. Číslo podle IMO/Lloyd’s (je-li vydáno):
          10. VMS (ne, ano (vnitrostátní), ano (RFMO)); pokud ano, druh:
          11. Rozměry plavidla – délka: … šířka: … ponor:
          Zamýšlený přístav určení
          12. Název přístavu (dvoumístný abecední kód ISO dané země + 3písmenný kód přístavu (*)):
          13. Účel vplutí (vykládka, překládka nebo přístup ke službám):
          14. Přístav a datum posledního vplutí do přístavu (dvoumístný abecední kód ISO dané země + název přístavu/3písmenný kód přístavu (*))
          Data
          19. Časové údaje o rybolovném výjezdu:
          20. Předpokládaný den a čas připlutí do přístavu:
          Oprávnění k rybolovu
          15. Číslo oprávnění k rybolovu a datum skončení platnosti (uveďte rovněž rybolovnou oblast, druhy ryb a lovné zařízení):
          16. Oprávnění k podpoře rybolovných operací/překládce produktů rybolovu a datum skončení platnosti:
          17. Vydávající orgán:
          18. Identifikační číslo RFMO, je-li k dispozici:
          Množství jednotlivých druhů uchovávaná na palubě (nebo případně zpráva, že na palubě není žádný úlovek)
          21. Název plavidla (plavidel) provádějících odlov a číslo (čísla) osvědčení o úlovku pro toto plavidlo (tato plavidla) (je-li k dispozici)
          22. Datum překládky (došlo-li k překládce jinde než v přístavu vykládky)
          23. Oblast nebo přístav překládky (oblast FAO (ICES), divize FAO (ICES), subdivize FAO (ICES) a případně statistický obdélník ICES a oblast intenzity rybolovu)
          24. Název druhu (trojmístný abecední kód FAO)
          25. Rybolovná oblast (oblast FAO (ICES), divize FAO (ICES), subdivize FAO (ICES) a případně statistický obdélník ICES a oblast intenzity rybolovu)
          26. Odhadovaná celková hmotnost živých ryb na palubě (v kg) nebo počet ryb, je-li to vyžadováno
          27. Odhadovaná celková hmotnost živých ryb, jež mají být vyloženy/přeloženy (v kg), nebo počet ryb, je-li to vyžadováno
          28. Obchodní úprava ryb a stav uchování (použijte písmenné kódy (*))
          +++++ TIFF +++++
          29. Jméno a adresa vlastníka plavidla:
          30. Jméno velitele plavidla/zástupce a státní příslušnost:
          31. Podpis:
          32. Datum:
          V případě plavidla provádějícího odlov vyplňte body 1–15, 17–20 a 24–28.
          V případě přepravního plavidla vyplňte body 1–14, 16–18 a 20–28.
          V případě podpůrného plavidla vyplňte body 1–14, 16–18 a 20.
          U všech plavidel je nutno vyplnit body 29–32.
          (*) Písmenné kódy pro přístavy, stav ryb a obchodní úpravu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/ers/index_en.htm
          +++++ TIFF +++++
          PŘÍLOHA IIB
          Formulář pro předběžné oznámení určený pro rybářská plavidla třetích zemí uvedený v čl. 2 odst. 2
          Před odesláním předběžného oznámení vyplňte všechna příslušná políčka:
          Zamýšlený přístav určení a další údaje o plavidle
          1. Název přístavu (dvoumístný abecední kód ISO dané země + 3písmenný kód přístavu (*)):
          2. Účel vplutí (vykládka, překládka nebo přístup ke službám):
          3. Předpokládaný den a čas připlutí do přístavu:
          4. VMS (ne, ano (vnitrostátní), ano (RFMO)); pokud ano, druh:
          5. Rozměry plavidla délka: … šířka: … ponor:
          6. Identifikační číslo osvědčení o registraci:
          7. Identifikační číslo RFMO, je-li k dispozici:
          8. Přístav a datum posledního vplutí do přístavu (dvoumístný abecední kód ISO dané země + název přístavu/3písmenný kód přístavu):
          Množství jednotlivých druhů uchovávaná na palubě
          9. Název plavidla (plavidel) provádějících odlov a číslo (čísla) osvědčení o úlovku pro toto plavidlo (tato plavidla)
          10. Datum překládky (došlo-li k překládce jinde než v přístavu vykládky)
          11. Oblast nebo přístav překládky (oblast FAO (ICES), divize FAO (ICES), subdivize FAO (ICES) a případně statistický obdélník ICES a oblast intenzity rybolovu)
          12. Název druhu (trojmístný abecední kód FAO)
          13. Odhadovaná celková hmotnost živých ryb na palubě (v kg) nebo počet ryb, je-li to vyžadováno
          14. Odhadovaná celková hmotnost živých ryb, jež mají být vyloženy/přeloženy (v kg), nebo počet ryb, je-li to vyžadováno
          15. Obchodní úprava ryb a stav uchování (použijte písmenné kódy (*))
          16. Jméno a adresa vlastníka plavidla:
          17. Jméno velitele plavidla/zástupce a státní příslušnost:
          18. Podpis:
          19. Datum:
          V případě plavidla provádějícího odlov vyplňte body 1–8, 12, 14 a 15.
          V případě přepravního plavidla vyplňte body 1–15.
          V případě podpůrného plavidla vyplňte body 1–8.
          U všech plavidel je nutno vyplnit body 16–19.
          (*) Písmenné kódy pro přístavy, stav ryb a obchodní úpravu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/ers/index_en.htm
          +++++ TIFF +++++
          "
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.