Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 204/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 204/2011
          ze dne 2. března 2011
          o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1]
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) ze dne 26. února 2011 umožňuje rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP zavedení zbrojního embarga, zákaz vývozu vybavení pro vnitřní represi a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob a subjektů, které se účastnily vážného porušování lidských práv vůči lidem v Libyi, včetně útoků na civilní obyvatelstvo a civilní zařízení v rozporu s mezinárodním právem. Tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v přílohách uvedeného rozhodnutí.
          (2) Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (3) Toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.
          (4) Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.
          (5) S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje Libye, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu příloh III a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP by pravomoc měnit seznamy v přílohách II a III tohoto nařízení měla vykonávat Rada.
          (6) Součástí postupu provádění změn seznamů uvedených v přílohách II a III tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.
          (7) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [2] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (8) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "finančními prostředky" finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:
          i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje,
          ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,
          iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,
          iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,
          v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,
          vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy,
          vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;
          b) "zmrazením finančních prostředků" zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
          c) "hospodářskými zdroji" aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          d) "zmrazením hospodářských zdrojů" zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;
          e) "technickou pomocí" jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;
          f) "Výborem pro sankce" Výbor Rady bezpečnosti OSN, který byl zřízen podle odstavce 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011).
          g) "územím Unie" území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.
          Článek 2
          1. Zakazuje se:
          a) prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli;
          b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).
          2. Zakazuje se nákup, dovoz nebo doprava zařízení z Libye, které může být použito k vnitřním represím, jak je uvedeno v příloze I, ať už takové zařízení vzniklo v Libyi či nikoli.
          3. Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Libye zaměstnanci Organizace spojených národů, zaměstnanci Evropské unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.
          4. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států, uvedené v příloze IV, povolit prodej, dodávku, převod či vývoz zařízení, které lze použít k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové zařízení je zamýšleno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.
          Článek 3
          1. Zakazuje se:
          a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie (společný vojenský seznam) [4] a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          b) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          c) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          d) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) až c).
          2. Odchylně od odstavce 1 se zákazy uvedené v tomto odstavci neuplatní na poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci nesmrtící vojenské techniky určené výlučně k humanitárním účelům nebo k ochraně, ani na prodej a dodávky zbraní a souvisejícího materiálu, schválených předem Výborem pro sankce.
          3. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušní orgány členských států uvedené v příloze IV povolit poskytnutí technické pomoci, financování a finanční pomoci týkající se zařízení, které lze použít k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové zařízení je zamýšleno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.
          Článek 4
          S cílem zabránit převodu zboží a technologie uvedené ve Společném vojenském seznamu, nebo dodávkám, prodeji, převodu, vývozu či dovozu, které zakazuje toto nařízení, podléhá veškeré zboží vstupující na celní území Unie z Libye nebo je opouštějící do Libye, pravidlům upravujícím povinnost poskytnout informace před vstupem nebo výstupem, která jsou uvedena v příslušných ustanoveních o souhrnných vstupních a výstupních prohlášeních jakož i celních prohlášeních v nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [5] a v nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se teto celní kodex provádí [6], a dále osoba podávající tyto informace, uvede v prohlášení, zda je zboží uvedeno na společném vojenském seznamu nebo v tomto nařízení, a pokud jeho vývoz vyžaduje povolení, uvede údaje o poskytnuté vývozní licenci. Tyto dodatečné prvky jsou podávány příslušným celním orgánům dotyčného členského státu buď písemně nebo případně s použitím celního prohlášení.
          Článek 5
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze II a III nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.
          2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo ani nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze II a III nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 6
          1. V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které byly určeny Radou bezpečnosti Spojených národů nebo Výborem pro sankce v souladu odstavcem 22 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011).
          2. Příloha III obsahuje fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze II a které určila Rada v souladu s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí 2011/137/SZBP jako osoby, které se účastnily nebo spolupůsobily v nařizování, kontrole či jiném řízení, na páchání vážného porušování lidských práv vůči lidem v Libyi, včetně toho, že se účastnily či spolupůsobily na plánování, nařizování, vyhlašování nebo provádění útoků v rozporu s mezinárodním právem, včetně leteckého bombardování, na civilní obyvatelstvo a civilní zařízení, nebo jednotlivce či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz nebo subjekty v jejich vlastnictví či pod jejich kontrolou.
          3. V přílohách II a III se uvedou důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce, pokud jde o přílohu II.
          4. V přílohách II a III se rovněž uvedenou případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, pokud jde o přílohu II. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha II rovněž obsahuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.
          Článek 7
          1. Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze II nebo III a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
          c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů
          pod podmínkou, že pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II, dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce takové určení a o jeho záměr udělit povolení a Výbor pro sankce nevznese námitku proti takovému postupu do pěti pracovních dnů od oznámení.
          2. Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze IV, povolit uvolnění určitých zmrazených prostředků či hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění jistých zmrazených prostředků či hospodářských zdrojů, jakmile shledají, že zmrazené prostředky či hospodářské zdroje jsou nutné k výjimečným výdajům, jsou-li splněny tyto podmínky:
          a) pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II, Výbor pro sankce byl členským státem informován o tomto určení a schválil je a
          b) pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný orgán oznámil důvody pro přiznání konkrétního povolení ostatním příslušným orgánům členských států a Komisi nejpozději dva týdny před povolením.
          Článek 8
          Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 4 zařazeny do přílohy II, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vydané před tímto dnem;
          b) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených příslušnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;
          c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II nebo III a
          d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
          e) pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II, Výbor pro sankce byl členským státem informován o zástavním právu nebo soudním rozhodnutí, a
          f) pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný členský stát informoval ostatní členské státy a Komisi o jakémkoli uděleném povolení.
          Článek 9
          1. Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nevztahují na připisování na zmrazené účty:
          a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo
          b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedený v článku 5 určen Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti nebo Radou.
          pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 5 odst. 1.
          2. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním ani úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
          Článek 10
          Odchylně od článku 5 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo III na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely, nebo závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl, přede dnem, kdy byly určeny, mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze IV, a za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:
          a) dotčený příslušný orgán shledal, že:
          i) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity k platbě osobou, subjektem nebo orgánem uvedeným v příloze II nebo III;
          ii) platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2;
          b) pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II, příslušný členský stát uvědomil Výbor pro sankce deset dnů předem o záměru poskytnout povolení,
          c) pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný členský stát uvědomil ostatní členské státy a Komisi nejméně dva týdny předem o svém rozhodnutí a záměru poskytnout povolení.
          Článek 11
          1. Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici, učiněné v dobré víře na základě toho, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby nebo subjektu provádějících takové kroky, nebo jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
          2. Zákaz uvedený v čl. 5 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním daný zákaz porušují.
          Článek 12
          Libyjské vládě, ani jakékoli osobě nebo subjektu, která vznese nárok jejím prostřednictvím či v její prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření stanovených tímto rozhodnutím nebo v souladu nebo ve spojitosti s nimi.
          Článek 13
          1. Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:
          a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají své bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze IV, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 4, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a
          b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při ověřování těchto informací.
          2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.
          Článek 14
          Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení,o obtížích spojených s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 15
          Komise je oprávněna měnit přílohu IV na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 16
          1. Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy II.
          2. Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 5 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu III.
          3. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.
          4. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
          5. Pokud OSN rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu II.
          6. Seznam uvedený v příloze III se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za 12 měsíců.
          Článek 17
          1. Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Členské státy oznámí Komisi tatko stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.
          Článek 18
          Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.
          Článek 19
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru,
          b) na palubě letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu,
          c) na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu,
          d) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu,
          e) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.
          Článek 20
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. března 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Viz strana 53 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [2] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          [4] Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.
          [5] Úř. Věst. L 302, 19.10.1992, s. 1
          [6] Úř. Věst. L 253, 11.10.1993, s.1
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi ve smyslu článků 2, 3 a 4
          1. Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:
          1.1 palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu Evropské unie [1] (EU);
          1.2 střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;
          1.3 zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu.
          2. Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu.
          3. Tato vozidla:
          3.1 vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;
          3.2 vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;
          3.3 vozidla zvlášť určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;
          3.4 vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;
          3.5 vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;
          3.6 součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.
          Poznámka 1 Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.
          Poznámka 2 Pro účely položky 3.5 pojem "vozidla" zahrnuje přívěsy.
          4. Tyto výbušné látky a související vybavení:
          4.1 vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);
          4.2 nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu;
          4.3 tyto jiné výbušniny a jejich příslušenství, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu;
          a) amatol;
          b) nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);
          c) nitroglykol;
          d) pentaerythritol-tetranitrát (PETN);
          e) pikrylchlorid;
          f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
          5. Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 Společného vojenského seznamu:
          5.1 neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;
          5.2 neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přílby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.
          Poznámka: Tato položka nezahrnuje:
          - vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti;
          - vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.
          6. Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 Společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a pro ně speciálně určené programové vybavení.
          7. Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu.
          8. Žiletkový ostnatý drát.
          9. Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.
          10. Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.
          11. Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.
          [1] Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1
          1. KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QADHAFI, Aisha Muammar)
          Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          2. KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)
          Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          3. KADDÁFÍ, Chamis Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)
          Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          4. KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)
          Datum narození: 1942. Místo narození: Sirte, Libye.
          Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          5. KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)
          Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Národní bezpečnostní poradce. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          6. KADDÁFÍ, Saíf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)
          Ředitel Kaddáfího nadace. Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972.
          Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2
          | Jméno | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení do seznamu |
          1. | ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud | Funkce: velitel ozbrojených sil | Třetí v linii velení ozbrojených sil. Důležitá úloha ve vojenském zpravodajství. | 28.2.2011 |
          2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Funkce: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost Datum narození: 1952 Místo narození: Tripolis, Libye. | Významný člen revolučního výboru. Blízký stoupenec Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          3. | ABU SHAARIYA | Funkce: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost | Významný představitel režimu. Švagr Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          4. | ASHKAL, Al-Barrani | Funkce: zástupce ředitele vojenského zpravodajství. | Vysoce postavený představitel režimu. | 28.2.2011 |
          5. | ASHKAL, Omar | Funkce: vedoucí Hnutí revolučních výborů Místo narození: Sirte, Libye. | Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům. | 28.2.2011 |
          6. | AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed | Funkce: Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů. Číslo pasu: B010574 Datum narození: 1. července 1950 | Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům. | 28.2.2011 |
          7. | DIBRI, Abdulqader Yusef | Funkce: Vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího. Datum narození: 1946 Místo narození: Houn, Libye. | Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům. | 28.2.2011 |
          8. | DORDA, Abu Zayd Umar | Funkce: ředitel Organizace pro vnější bezpečnost. | Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby. | 28.2.2011 |
          9. | JABIR, Major General Abu Bakr Yunis | Funkce: Ministr obrany. Datum narození: 1952 Místo narození: Jalo, Libye. | Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil. | 28.2.2011 |
          10. | MATUQ, Matuq Mohammed | Funkce: Tajemník pro veřejné služby. Datum narození: 1956 Místo narození: Khoms | Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů. | 28.2.2011 |
          11. | KADDAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Datum narození: 1952 Místo narození: Egypt | Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. Má se za to, že od roku 1995 velí elitnímu ozbrojenému praporu pověřenému osobní ochranou Kaddáfího a že zastává klíčové postavení v Organizaci pro vnější bezpečnost. Je zapojen do plánování operací vůči libyjským disidentům žijícím v zahraničí a byl přímo zapojen do teroristické činnosti | 28.2.2011 |
          12. | KADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Datum narození: 1948 Místo narození: Sirte, Libye. | Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. V 80. letech minulého století byl Sayyid zapojen do organizovaných smrtících útoků proti disidentům a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. | 28.2.2011 |
          13. | KADDÁFÍ, Mohammed Muammar | Funkce: předseda libyjské společnosti všeobecných poštovních a telekomunikačních služeb. Datum narození: 1970 Místo narození: Tripolis, Libye. | Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          14. | KADDÁFÍ, Saadi | Funkce: Velitel zvláštních sil. Číslo pasu: 014797 Datum narození: 25. května 1973 Místo narození: Tripolis, Libye. | Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací. | 28.2.2011 |
          15. | KADDÁFÍ, Saif al-Arab | Datum narození: 1982 Místo narození: Tripolis, Libye. | Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          16. | AL-SENUSSI, Colonel Abdullah (Al-Megrahi) | Funkce: Ředitel vojenského zpravodajství. Datum narození: 1949 Místo narození: Súdán. | Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          17. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Datum narození: 1952 Místo narození: Al Bayda, Libye. | Manželka Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          18. | SALEH, Bachir | Datum narození: 1946 Místo narození: Traghen. | Vedoucí kabinetu vůdce. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          19. | General TOHAMI, Khaled | Datum narození: 1946 Místo narození: Genzur | Ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          20. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Datum narození: 1. července 1949. Místo narození: Al-Bayda | Ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Seznam příslušných orgánů v členských státech podle čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 1, článku 10 a čl. 13 odst. 1 a adresa pro účely oznamování Evropské komisi
          A. Příslušné orgány v členských státech:
          BELGIE
          http://www.diplomatie.be/eusanctions
          BULHARSKO
          http://www.mfa.government.bg
          ČESKÁ REPUBLIKA
          http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
          DÁNSKO
          http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
          NĚMECKO
          http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
          ESTONSKO
          http://www.vm.ee/est/kat_622/
          IRSKO
          http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
          ŘECKO
          http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
          ŠPANĚLSKO
          http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
          FRANCIE
          http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
          ITÁLIE
          http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
          KYPR
          http://www.mfa.gov.cy/sanctions
          LOTYŠSKO
          http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
          LITVA
          http://www.urm.lt
          LUCEMBURSKO
          http://www.mae.lu/sanctions
          MAĎARSKO
          http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
          MALTA
          http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
          NIZOZEMSKO
          http://www.minbuza.nl/sancties
          RAKOUSKO
          http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
          POLSKO
          http://www.msz.gov.pl
          PORTUGALSKO
          http://www.min-nestrangeiros.pt
          RUMUNSKO
          http://www.mae.ro/node/1548
          SLOVINSKO
          http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
          SLOVENSKO
          http://www.foreign.gov.sk
          FINSKO
          http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
          ŠVÉDSKO
          http://www.ud.se/sanktioner
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          www.fco.gov.uk/competentauthorities
          B. Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:
          European Commission
          Foreign Policy Instruments Service
          CHAR 12/106
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Belgie
          E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
          Tel.: +32 2 295 55 85
          Fax: +32 2 299 08 73
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.