Nařízení Komise (EU) č. 207/2011 ze dne 2. března 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 207/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 207/2011
          ze dne 2. března 2011,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [1], a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se zavadí omezení týkající se uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru a perfluoroktansulfonátů (PFOS) uvedených v položkách 44 a 53.
          (2) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS [2] se v právních předpisech Evropské unie provádějí závazky stanovené ve Stockholmské úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen "úmluva") schválené rozhodnutím Rady 2006/507/ES [3] a v Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen "protokol"), přijatém v roce 1998 a schváleném rozhodnutím Rady 2004/259/ES [4].
          (3) Na základě návrhů látek obdržených od Evropské unie a jejích členských států, Norska a Mexika ukončil Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek ustanovený v rámci úmluvy svou práci na skupině látek a dospěl k závěru, že tyto látky splňují kritéria úmluvy. Na čtvrtém zasedání konference smluvních stran, která se konala ve dnech 4.– 8. května 2009 (dále jen "COP 4"), bylo odsouhlaseno zařazení devíti látek včetně pentabromdifenyletheru a PFOS do příloh úmluvy.
          (4) Nařízením Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách [5], se provádějí rozhodnutí COP 4 a látky uvedené v úmluvě, protokolu nebo v obou dokumentech se zařazují do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004. Tyto látky zahrnují pentabromdifenylether a PFOS. Nařízení (ES) č. 850/2004 zakazuje výrobu a uvádění na trh látek uvedených v příloze I a upravuje nakládání s odpady obsahujícími tyto látky. V případě PFOS se odchylky použitelné v souladu s nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v příloze XVII zachovávají a jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004 s několika změnami, které odrážejí rozhodnutí COP 4.
          (5) V důsledku toho jsou omezení pro pentabromdifenylether a PFOS uvedená v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 nadbytečná a položky 44 a 53 by měly být zrušeny.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se zrušují položky 44 a 53.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35.
          [5] Úř. věst. L 223, 25.8.2006, s. 29.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.