Nařízení Komise (EU) č. 208/2011 ze dne 2. března 2011 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a nařízení Komise (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 208/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 208/2011
          ze dne 2. března 2011,
          kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a nařízení Komise (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [1], a zejména na čl. 19 bod iv) uvedené směrnice,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat [2], a zejména na čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů [3], a zejména na čl. 55 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Společenství pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata. Referenční laboratoře Společenství pro potraviny a krmiva jsou uvedeny v příloze VII části I a referenční laboratoře Společenství pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata v příloze VII části II uvedeného nařízení.
          (2) Nařízením Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 o referenční laboratoři Společenství pro choroby koňovitých kromě moru koní a o změně přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [4] byla Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) se svými referenčními laboratořemi pro patologii zvířat a zoonózy a pro patologii a choroby koňovitých ve Francii určena jako referenční laboratoř Společenství pro choroby koňovitých kromě moru koní.
          (3) Nařízením Komise (ES) č. 737/2008 ze dne 28. července 2008, kterým se určují referenční laboratoře Společenství pro nákazy korýšů, vzteklinu a tuberkulózu skotu, kterým se stanoví další povinnosti a úkoly referenčních laboratoří Společenství pro vzteklinu a tuberkulózu skotu a kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [5], byla Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages agentury Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, Francie, určena jako referenční laboratoř Společenství pro vzteklinu.
          (4) Francie a Dánsko úředně uvědomily Komisi o změnách týkajících se názvů laboratoří uvedených ve zmíněných nařízeních. Kromě toho by se po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost měly laboratoře uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 882/2004, jež se dříve označovaly jako "referenční laboratoře Společenství", nyní označovat jako "referenční laboratoře Evropské unie (EU)".
          (5) Je důležité aktualizovat seznam referenčních laboratoří EU uvedený v nařízeních (ES) č. 882/2004, č. 180/2008 a č. 737/2008. Uvedená nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VII nařízení (ES) č. 882/2004 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          V nařízení (ES) č. 180/2008 se článek 1 nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) se svými laboratořemi pro zdraví zvířat a choroby koňovitých ve Francii se určuje jako referenční laboratoř EU pro choroby koňovitých kromě moru koní na období od 1. července 2008 do 30. června 2013.
          2. Funkce, úkoly a postupy týkající se spolupráce referenční laboratoře EU uvedené v odstavci 1 s laboratořemi odpovědnými za diagnostiku infekčních chorob koňovitých v členských státech jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení."
          Článek 3
          V článku 2 nařízení (ES) č. 737/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy agentury Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Francie, se určuje jako referenční laboratoř EU pro vzteklinu na období od 1. července 2008 do 30. června 2013."
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.
          [2] Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.
          [4] Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4.
          [5] Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 29.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha VII nařízení (ES) č. 882/2004 se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA VII
          REFERENČNÍ LABORATOŘE EVROPSKÉ UNIE (EU)
          (Dříve označované jako "REFERENČNÍ LABORATOŘE SPOLEČENSTVÍ")
          I. REFERENČNÍ LABORATOŘE EU PRO POTRAVINY A KRMIVA
          1. Referenční laboratoř EU pro mléko a mléčné výrobky
          ANSES - Laboratoire de sécurité des aliments
          Maisons-Alfort
          Francie
          2. Referenční laboratoře EU pro analýzu a testování zoonóz (salmonelóz)
          Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
          Bilthoven
          Nizozemsko
          3. Referenční laboratoř EU pro sledování mořských biotoxinů
          Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)
          Vigo
          Španělsko
          4. Referenční laboratoř EU pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů
          The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)
          Weymouth
          Spojené království
          5. Referenční laboratoř EU pro Listeria monocytogenes
          ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments
          Maisons-Alfort
          Francie
          6. Referenční laboratoř EU pro koagulázopozitivní stafylokoky včetně Staphylococcus aureus
          ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments
          Maisons-Alfort
          Francie
          7. Referenční laboratoř EU pro Escherichia coli včetně E. Coli vytvářející verotoxin (VTEC)
          Istituto Superiore di Sanità (ISS)
          Roma
          Itálie
          8. Referenční laboratoř EU pro Campylobacter
          Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
          Uppsala
          Švédsko
          9. Referenční laboratoř EU pro parazity (zejména Trichinella, Echinococcus a Anisakis)
          Istituto Superiore di Sanità (ISS)
          Roma
          Itálie
          10. Referenční laboratoř EU pro antimikrobiální rezistenci
          Fødevareinstituttet
          Danmarks Tekniske Universitet
          København
          Dánsko
          11. Referenční laboratoř EU pro živočišné proteiny v krmivech
          Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)
          Gembloux
          Belgie
          12. Referenční laboratoře EU pro rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu
          a) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES skupině A 1, A 2, A 3, A 4 a skupině B 2 d) a B 3 d):
          Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
          Bilthoven
          Nizozemsko
          b) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice Rady 96/23/ES ve skupině B 1 a B 3 e) a carbadox a olaquindox:
          ANSES – Laboratoire de Fougères
          Francie
          c) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice Rady 96/23/ES ve skupině A 5 a skupině B 2 a), b), e):
          Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
          Berlin
          Německo
          d) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B 3 c)
          Instituto Superiore di Sanità
          Roma
          Itálie
          13. Referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)
          Laboratoř uvedená v příloze X kapitole B nařízení (ES) č. 999/2001:
          The Veterinary Laboratories Agency
          Addlestone
          Spojené království
          14. Referenční laboratoř EU pro doplňkové látky používané ve výživě zvířat
          Laboratoř uvedená v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1]:
          Společné výzkumné středisko Komise
          Geel
          Belgie
          15. Referenční laboratoř EU pro geneticky modifikované organismy (GMO)
          Laboratoř uvedená v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech [2]:
          Společné výzkumné středisko Komise
          Ispra
          Itálie
          16. Referenční laboratoř EU pro materiály přicházející do styku s potravinami
          Společné výzkumné středisko Komise
          Ispra
          Itálie
          17. Referenční laboratoř EU pro rezidua pesticidů
          a) Obiloviny a krmiva:
          Fødevareinstituttet
          Danmarks Tekniske Universitet
          København
          Dánsko
          b) Potraviny živočišného původu a komodity s vysokým obsahem tuku:
          Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg
          Freiburg
          Německo
          c) Ovoce a zelenina, včetně komodit s vysokým obsahem vody a komodit s vysokým obsahem kyselin:
          Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)
          Burjassot-Valencia
          Španělsko
          Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)
          Almería
          Španělsko
          d) Metody k prokázání jediného rezidua:
          Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart
          Fellbach
          Německo
          18. Referenční laboratoř EU pro těžké kovy v potravinách a krmivech
          Společné výzkumné středisko Komise
          Geel
          Belgie
          19. Referenční laboratoř EU pro mykotoxiny
          Společné výzkumné středisko Komise
          Geel
          Belgie
          20. Referenční laboratoř EU pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
          Společné výzkumné středisko Komise
          Geel
          Belgie
          21. Referenční laboratoř EU pro dioxiny a PCB v potravinách a krmivech
          Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg
          Freiburg
          Německo
          II. REFERENČNÍ LABORATOŘE EU PRO OBLAST ZDRAVÍ ZVÍŘAT A PRO ŽIVÁ ZVÍŘATA
          1. Referenční laboratoř EU pro klasický mor prasat
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat [3].
          2. Referenční laboratoř EU pro mor koní
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní [4].
          3. Referenční laboratoř EU pro influenzu ptáků
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS [5].
          4. Referenční laboratoř EU pro newcastleskou chorobu
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby [6].
          5. Referenční laboratoř EU pro vezikulární chorobu prasat
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat [7].
          6. Referenční laboratoř EU pro choroby ryb
          Veterinærinstituttet
          Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr
          Danmarks Tekniske Universitet
          Aarhus
          Dánsko
          7. Referenční laboratoř EU pro choroby mlžů
          Ifremer – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
          La Tremblade
          Francie
          8. Referenční laboratoř EU pro sledování účinnosti očkování proti vzteklině
          Laboratoř uvedená v rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině [8].
          9. Referenční laboratoř EU pro katarální horečku ovcí
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí [9].
          10. Referenční laboratoř EU pro africký mor prasat
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat [10].
          11. Referenční laboratoř EU pro zootechniku
          Laboratoř uvedená v rozhodnutí Rady 96/463/ES ze dne 23. července 1996, kterým se určuje referenční institut pověřený spoluprací na sjednocování testovacích metod a vyhodnocování výsledků čistokrevného plemenného skotu [11].
          12. Referenční laboratoř EU pro slintavku a kulhavku
          Laboratoř uvedená ve směrnici Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS [12].
          13. Referenční laboratoř EU pro brucelózu
          ANSES – Laboratoire de santé animale
          Maisons-Alfort
          Francie
          14. Referenční laboratoř EU pro choroby koňovitých kromě moru koní
          ANSES – Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine
          Maisons-Alfort
          Francie
          15. Referenční laboratoř EU pro nákazy korýšů
          Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)
          Weymouth
          Spojené království
          16. Referenční laboratoř EU pro vzteklinu
          ANSES – Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy
          Malzeville
          Francie
          17. Referenční laboratoř EU pro tuberkulózu skotu
          VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
          Madrid
          Španělsko"
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 19.
          [5] Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.
          [6] Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.
          [8] Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.
          [9] Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.
          [10] Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27.
          [11] Úř. věst. L 192, 2.8.1996, s. 19.
          [12] Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.