Nařízení Komise (EU) č. 209/2011 ze dne 2. března 2011 o zastavení antidumpingového a antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení celní evidence tohoto dovozu zavedené nařízeními (EU) č. 570/2010 a (EU) č. 811/2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 209/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 209/2011
          ze dne 2. března 2011
          o zastavení antidumpingového a antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení celní evidence tohoto dovozu zavedené nařízeními (EU) č. 570/2010 a (EU) č. 811/2010
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] ("základní nařízení"), a zejména na články 9 a 14 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [2], a zejména články 14 a 24 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          1. Antidumpingové řízení a celní evidence dovozu
          (1) Dne 3. června 2010 obdržela Komise podnět týkající se údajného poškozujícího dumpingu při dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR") do Unie. Zmíněný podnět obsahoval rovněž žádost o zavedení celní evidence dovozu podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009.
          (2) Podnět podala společnost Option NV (dále jen "žadatel"), jediný známý výrobce WWAN modemů v Unii představující 100 % celkové výroby v Unii.
          (3) Podnět obsahoval jasné důkazy o dumpingu a o podstatné újmě z něj vyplývající, což bylo považováno za dostačující pro zahájení antidumpingového řízení.
          (4) Po konzultaci s poradním výborem zahájila Komise oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [3] antidumpingové řízení týkající se dovozu WWAN modemů pocházejících z ČLR, v současnosti kódů KN ex84718000 a ex85176200, do Unie.
          (5) Dne 1. července 2010 zavedla Komise na základě nařízení (EU) č. 570/2010 [4] celní evidenci dovozu téhož výrobku pocházejícího z ČLR.
          (6) Komise o zahájení řízení úředně vyrozuměla žadatele, vyvážející výrobce v ČLR, dovozce a uživatele, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, sdružení dovozců nebo uživatelů, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, dodavatele surovin a poskytovatele služeb a zástupce ČLR. Zúčastněné strany měly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.
          (7) V souladu s článkem 16 základního nařízení uskutečnila Komise některé inspekce na místě, jež se obvykle vyžadují. Co se týká dumpingu, zejména pro účely čl. 2 odst. 7 základního nařízení se Komise zaměřila na otázky uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. c), a zejména na narušení týkající se rozhodování, řízení podniků, úvěrů, financování společností a vývozních úvěrů. Ačkoliv byly zjištěny určité prvotní náznaky poukazující na narušení, zastavení tohoto antidumpingového řízení znamenalo, že tato záležitost nebyla dále sledována.
          2. Antisubvenční řízení a celní evidence dovozu
          (8) Dne 2. srpna 2010 obdržela Komise podnět týkající se údajného poškozujícího subvencování při dovozu WWAN modemů pocházejících z ČLR do Unie. Zmíněný podnět obsahoval rovněž žádost o zavedení celní evidence dovozu podle čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 597/2009.
          (9) Podnět podala společnost Option NV (dále jen "žadatel"), jediný známý výrobce WWAN modemů v Unii představující 100 % celkové výroby v Unii.
          (10) Podnět obsahoval zjevné důkazy o subvencování a o podstatné újmě z něj vyplývající, což bylo považováno za dostačující pro zahájení antisubvenčního řízení.
          (11) Po konzultaci s poradním výborem zahájila Komise oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [5] antisubvenční řízení týkající se dovozu WWAN modemů pocházejících z ČLR, v současnosti kódů KN ex84718000 a ex85176200, do Unie.
          (12) Dne 17. září 2010 zavedla Komise na základě nařízení (EU) č. 811/2010 [6] celní evidenci dovozu téhož výrobku pocházejícího z ČLR.
          (13) Komise o zahájení řízení úředně vyrozuměla žadatele, vyvážející výrobce v ČLR, dovozce a uživatele, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, sdružení dovozců nebo uživatelů, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, dodavatele surovin a poskytovatele služeb a zástupce ČLR. Zúčastněné strany měly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.
          B. STAŽENÍ PODNĚTŮ A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
          (14) Dvěma dopisy ze dne 26. října 2010 zaslanými Komisi stáhla společnost Option NV své antidumpingové a antisubvenční podněty týkající se dovozu WWAN modemů pocházejících z ČLR. Důvodem stažení podnětů byla skutečnost, že společnost Option NV uzavřela s jedním vyvážejícím výrobcem v ČLR dohodu o spolupráci.
          (15) Podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 597/2009 může být řízení zastaveno, stáhne-li žadatel podnět, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.
          (16) Komise se domnívala, že by stávající řízení měla být zastavena, jelikož při příslušném antidumpingovém a antisubvenčním šetření nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by prokazovaly, že zastavení řízení není v zájmu Unie. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost se vyjádřit.
          (17) Po stažení podnětů se na Komisi obrátila jedna společnost a tvrdila, že je výrobcem WWAN modemů v Unii. Společnost následně uvedla, že by řízení měla navzdory stažení podnětů pokračovat. Je nutno podotknout, že se společnost poprvé přihlásila jako výrobce v Unii po uplynutí procesních lhůt v obou řízeních, které byly zúčastněným stranám stanoveny, aby se přihlásily a předložily svá stanoviska, a tudíž nepodpořila podněty podané společností Option před tím, než je tato společnost stáhla.
          (18) Je třeba rovněž uvést, že tvrzení a informace předložené touto společností nebyly takové, aby Komisi vedly k závěru, že je v zájmu Unie pokračovat ve stávajících řízeních zahájených v návaznosti na podněty společnosti Option i po stažení těchto podnětů. V této souvislosti je nutno s ohledem na údajné činnosti společnosti související s WWAN modemy v Unii náležitě přihlédnout ke schopnosti této společnosti v praxi i) hrát úlohu na trhu Unie pro WWAN modemy a mimoto ii) pokrýt případné nedostatečné dodávky, pokud by byla uložena opatření. Na základě informací předložených v tomto ohledu v rámci stávajících řízení byl vyvozen závěr, že by po stažení podnětů bylo nepřiměřené v šetření pokračovat a uložit opatření.
          (19) Nebyly obdrženy žádné jiné připomínky, které by naznačovaly, že zastavení stávajících řízení není v zájmu Unie.
          (20) Za této situace proto Komise vyvozuje závěr, že by antidumpingové a antisubvenční řízení týkající se dovozu WWAN modemů pocházejících z ČLR do Unie mělo být zastaveno, aniž by byla uložena opatření.
          (21) Celní evidence dovozu WWAN modemů pocházejících z ČLR kódů KN ex84718000 a ex85176200 podle nařízení (EU) č. 570/2010 a (EU) č. 811/2010 by proto měla být ukončena a zmíněná nařízení zrušena,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Antidumpingové a antisubvenční řízení týkající se dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex84718000 a ex85176200, do Unie se zastavuje.
          Článek 2
          Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 1 nařízení (EU) č. 570/2010 a (EU) č. 811/2010.
          Článek 3
          Nařízení (EU) č. 570/2010 a (EU) č. 811/2010 se zrušují.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.
          [3] Úř. věst. C 171, 30.6.2010, s. 9.
          [4] Úř. věst. L 163, 30.6.2010, s. 34.
          [5] Úř. věst. C 249, 16.9.2010, s. 7.
          [6] Úř. věst. L 243, 16.9.2010, s. 37.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.