Nařízení Komise (EU) č. 212/2011 ze dne 3. března 2011 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Lallemand SAS) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 212/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 212/2011
          ze dne 3. března 2011
          o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Lallemand SAS)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení nového užití přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro nosnice se zařazením do skupiny doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Použití přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bylo povoleno bez časového omezení pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 [2] a pro výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 2036/2005 [3], na deset let pro lososovité a garnáty nařízením Komise (ES) č. 911/2009 [4] a pro selata po odstavu nařízením Komise (ES) č. 1120/2010 [5].
          (5) Žádost o povolení Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M pro nosnice byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 5. října 2010 [6] k závěru, že přípravek Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání významně zlepšuje intenzitu snášky cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (6) Posouzení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "stabilizátory střevní flóry", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.
          [3] Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 13.
          [4] Úř. věst. L 257, 30.9.2009, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 12.
          [6] EFSA Journal 2010; 8(10):1865.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.
          4d1712 | Lallemand SAS | Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M | Složení doplňkové látky:Přípravek Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látkyCharakteristika účinné látky:Vitální buňky Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 MAnalytické metody [1]Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na MRS agaru (EN15786:2009).Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE). | nosnice | — | 1 × 109 | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice. | 24. března 2021 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.