Nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 213/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 213/2011
          ze dne 3. března 2011,
          kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací [1], a zejména na čl. 11 druhý pododstavec a na čl. 26 druhý pododstavec,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rakousko požádalo, aby do přílohy II směrnice 2005/36/ES bylo zařazeno deset programů odborné přípravy v oblasti zdravotní péče. Tyto programy odborné přípravy spadají do působnosti vyhlášky o speciální zdravotní a ošetřovatelské péči (GuK-SV BGBl II No 452/2005) a vyhlášky o odborné přípravě pedagogických a řídících pracovníků v oblasti zdravotní a ošetřovatelské péče (GuK-LFV BGBl II No 453/2005).
          (2) Protože tyto rakouské programy svou úrovní odpovídají úrovni přípravy uvedené v čl. 11 písm. c) bodě i) směrnice 2005/36/ES, poskytují srovnatelnou odbornou úroveň a připravují uchazeče o vzdělání na povinnosti a funkce srovnatelné úrovně, jejich zařazení do přílohy II směrnice 2005/36/ES na základě čl. 11 písm. c) bodu ii) je odůvodněné.
          (3) Portugalsko podalo odůvodněnou žádost, aby do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES byla zařazena specializovaná lékařská odborná příprava v oboru klinické onkologie.
          (4) Posláním klinické onkologie je poskytovat systémovou léčbu rakoviny. Díky vědeckému pokroku prošla léčba onkologických pacientů v posledním desetiletí velkými změnami. Specializovaná lékařská odborná příprava v oboru klinické onkologie není v bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES uvedena. Protože se však klinická onkologie ve více než dvou pětinách členských států rozvinula do samostatného a zvláštního oboru specializované lékařské odborné přípravy, je její zařazení do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES odůvodněné.
          (5) Aby byla zajištěna dostatečně vysoká úroveň specializované lékařské odborné přípravy, měla by odborná příprava lékařského oboru klinické onkologie pro účely automatického uznání trvat minimálně 5 let.
          (6) Francie podala odůvodněnou žádost, aby do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES byla zařazena specializovaná lékařská odborná příprava v oboru lékařské genetiky.
          (7) Lékařská genetika je obor, který reaguje na rychlý rozvoj znalostí v oblasti genetiky a jejich pronikání do mnoha specializovaných oblastí, jako jsou onkologie, fetální medicína, dětské lékařství a chronická onemocnění. Lékařská genetika hraje stále větší roli ve vyhledávání a prevenci mnoha onemocnění. Specializovaná lékařská odborná příprava v oboru lékařské genetiky není v bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES uvedena. Protože se však ve více než dvou pětinách členských států rozvinula do samostatného a zvláštního oboru specializované lékařské odborné přípravy, je její zařazení do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES odůvodněné.
          (8) Aby byla zajištěna dostatečně vysoká úroveň specializované lékařské odborné přípravy, měla by odborná příprava lékařského oboru lékařské genetiky pro účely automatického uznání trvat minimálně 4 roky.
          (9) Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a V směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy II a V směrnice 2005/36/ES se mění takto:
          1. V bodě 1 se pod nadpisem "v Rakousku" doplňuje tento text:
          - "— speciální odborná příprava pro péči o děti a mládež ("Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"),
          - — speciální odborná příprava pro psychiatrickou zdravotní péči a ošetřovatelství ("Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"),
          - — speciální odborná příprava pro intenzivní péči ("Sonderausbildung in der Intensivpflege"),
          - — speciální odborná příprava pro intenzivní péči o děti ("Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege"),
          - — speciální odborná příprava pro ošetřovatelství související s anestezií ("Sonderausbildung in der Anästhesiepflege"),
          - — speciální odborná příprava pro ošetřovatelství v oblasti léčby v souvislosti s náhradou funkce ledvin ("Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie"),
          - — speciální odborná příprava pro ošetřovatelství na operačním oddělení ("Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich"),
          - — speciální odborná příprava pro nemocniční hygienu ("Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene"),
          - — speciální odborná pedagogická příprava pro zdravotní péči a ošetřovatelství ("Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege"),
          - — speciální odborná příprava pro řídící pracovníky v oblasti zdravotní péče a ošetřovatelství ("Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege"),
          což představuje vzdělávání a odbornou přípravu v celkové době trvání od nejméně třinácti let a šesti měsíců do čtrnácti let a zahrnuje minimálně deset let všeobecného školního vzdělání, další tři roky základní odborné přípravy na vyšším stupni veřejných služeb v oblasti zdravotní péče a ošetřovatelství a šest až dvanáct měsíců speciální odborné přípravy pro odborné, pedagogické a řídící pracovníky."
          2. V bodu 5.1.3 přílohy V se doplňuje tato tabulka:
          "Země | Klinická onkologie Minimální délka oboru odborné přípravy 5 let | Lékařská genetika Minimální délka oboru odborné přípravy 4 roky |
          Název | Název |
          Belgique/België/Belgien | Oncologie médicale/ Medische oncologie | |
          България | Медицинска онкология | Медицинска генетика |
          Česká republika | Klinická onkologie | Lékařská genetika |
          Danmark | | Klinisk genetik |
          Deutschland | | Humangenetik |
          Eesti | | Meditsiinigeneetika |
          Ελλάς | Παθολογική Ογκολογία | |
          España | | |
          France | Oncologie | Génétique médicale |
          Ireland | Medical oncology | Clinical genetics |
          Italia | Oncologia medica | Genetica medica |
          Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία | |
          Latvija | Onkoloģija ķīmijterapija | Medicīnas ģenētika |
          Lietuva | Chemoterapinė onkologija | Genetika |
          Luxembourg | Oncologie médicale | Médecine génétique |
          Magyarország | Klinikai onkológia | Klinikai genetika |
          Malta | | |
          Nederland | | Klinische genetica |
          Österreich | | Medizinische Genetik |
          Polska | Onkologia kliniczna | Genetyka kliniczna |
          Portugal | Oncologia médica | Genética médica |
          România | Oncologie medicala | Genetica medicala |
          Slovenija | Internistična onkologija | Klinična genetika |
          Slovensko | Klinická onkológia | Lekárska genetica |
          Suomi/Finland | | Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik |
          Sverige | | |
          United Kingdom | Medical oncology | Clinical genetics" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.