Nařízení Komise (EU) č. 214/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 214/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 214/2011
          ze dne 3. března 2011,
          kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek [1], a zejména na čl. 22 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 689/2008 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Společenství rozhodnutím Rady 2003/106/ES [2].
          (2) Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 by měla být změněna, aby byla zohledněna regulační opatření týkající se některých chemických látek přijatá podle směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3], směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh [4] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [5].
          (3) Příloha V nařízení (ES) č. 689/2008 by měla být změněna, aby byla zohledněna rozhodnutí týkající se některých chemických látek přijatá podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen "Stockholmská úmluva"), podepsané dne 22. května 2001 a schválené jménem Společenství rozhodnutím Rady 2006/507/ES [6] a následná regulační opatření týkající se těchto chemických látek přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS [7]. Příloha V by měla být změněna též s ohledem na regulační opatření přijatá s cílem zakázat vývoz některých jiných chemických látek než perzistentních organických znečišťujících látek.
          (4) Látky difenylamin, triazoxid a triflumuron nebyly zařazeny jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v důsledku čehož je použití těchto účinných látek jako pesticidů zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek obsažených v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Vzhledem k tomu, že byly předloženy nové žádosti, které si vyžádají nová rozhodnutí o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS, k doplnění do seznamu chemických látek obsaženého v příloze I části 2 nařízení (ES) č. 689/2008 by nemělo dojít, dokud nebudou přijata nová rozhodnutí o statusu uvedených chemických látek.
          (5) Látky bifenthrin a metam nebyly zařazeny jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS; pokud jde o směrnici 98/8/ES, uvedené látky byly identifikovány a oznámeny pro hodnocení. V důsledku čehož je použití bifenthrinu a metamu jako pesticidů přísně omezeno, protože prakticky veškeré použití obou těchto látek je zakázáno navzdory tomu, že mohou být nadále povoleny členskými státy, dokud nebude podle směrnice 98/8/ES přijato rozhodnutí. Je tudíž žádoucí doplnit bifenthrin a metam do seznamu chemických látek obsaženého v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Vzhledem k tomu, že byly předloženy nové žádosti, které si vyžádají nová rozhodnutí o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS, k doplnění do seznamu chemických látek obsaženého v příloze I části 2 nařízení (ES) č. 689/2008 by nemělo dojít, dokud nebudou přijata nová rozhodnutí o statusu uvedených chemických látek.
          (6) Látka karbosulfan nebyla zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v důsledku čehož je použití karbosulfan jako pesticidu zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamů chemických látek obsažených v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Doplnění karbosulfanu do přílohy I části 2 bylo pozastaveno vzhledem k nové žádosti o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS předložené podle článku 13 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I [8]. Tato nová žádost byla žadatelem stažena, v důsledku čehož důvod pro pozastavení doplnění do přílohy I části 2 pominul. Látka karbosulfan by proto měla být do seznamu chemických látek obsaženého v příloze I části 2 nařízení (ES) č. 689/2008 doplněna.
          (7) Látka trifluralin nebyla zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v důsledku čehož je použití trifluralinu jako pesticidu zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamů chemických látek obsažených v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Doplnění trifluralinu do přílohy I části 2 bylo pozastaveno vzhledem k nové žádosti o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS předložené podle článku 13 nařízení (ES) č. 33/2008. Výsledkem této nové žádosti bylo opětovné rozhodnutí nezařadit látku trifluralin jako účinnou látku do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v důsledku čehož je použití trifluralinu jako pesticidu nadále zakázáno a důvod pro pozastavení zařazení do přílohy I části 2 pominul. Látka trifluralin by proto měla být do seznamu chemických látek obsaženého v příloze I části 2 nařízení (ES) č. 689/2008 doplněna.
          (8) Látka chlorthal-dimethyl nebyla zařazena jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v důsledku čehož je použití chlorthal-dimethylu jako pesticidu zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamů chemických látek obsažených v příloze I částech 1 a 2 nařízení (ES) č. 689/2008.
          (9) Chemické látky chlordekon, hexabrombifenyl, hexachlorcyklohexany, lindan a pentabromdifenylether budou doplněny do seznamu chemických látek, jejichž vývoz je zakázán, obsaženého v příloze V části 1 nařízení (ES) č. 689/2008. Z tohoto důvodu již není nutné, aby tyto chemické látky byly nadále uvedeny v příloze I částech 1 a 2 uvedeného nařízení, a proto by měly být tyto položky zrušeny.
          (10) Chemické látky hexabrombifenyl, hexachlorcyklohexan (HCH) a lindan jsou již zařazeny na seznam v příloze I části 3 nařízení (ES) č. 689/2008. Jejich doplnění do přílohy V části 1 uvedeného nařízení by se proto mělo v části 3 přílohy I projevit.
          (11) Nařízením Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách [9], se provádějí rozhodnutí přijatá podle Stockholmské úmluvy s cílem zařadit chlordekon, pentachlorbenzen, hexabrombifenyl, hexachlorcyklohexany, lindan, tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether a heptabromdifenylether do přílohy A části 1 Stockholmské úmluvy tím, že tyto chemické látky budou doplněny do přílohy I části A nařízení (ES) č. 850/2004. Z tohoto důvodu by tyto chemické látky měly být doplněny do přílohy V části 1 nařízení (ES) č. 689/2008.
          (12) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti [10] je zakázán vývoz kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti z Evropské unie do třetích zemí. Z tohoto důvodu by tyto chemické látky měly být doplněny do seznamu chemických látek obsaženého v příloze V části 2 nařízení (ES) č. 689/2008. Navíc by měla být upravena položka sloučenin rtuti v příloze I části 1, aby byl zohledněn zákaz vývozu některých sloučenin rtuti a současný status sloučenin rtuti podle směrnice 98/8/ES.
          (13) Přílohy I a V nařízení (ES) č. 689/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (14) S cílem poskytnout dostatek času členským státům a odvětví pro přijetí opatření nezbytných k provedení tohoto nařízení je třeba použitelnost tohoto nařízení odložit.
          (15) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 689/2009 se mění takto:
          1) Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          2) Příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. května 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 204, 31.7.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.
          [8] Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.
          [9] Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 29.
          [10] Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 75.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 se mění takto:
          1) Část 1 se mění takto:
          a) doplňují se nové položky, které znějí:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Bifentrin | 82657-04-3 | | 29162000 | p(1) | b | |
          Chlorthal-dimethyl + | 1861-32-1 | 217-464-7 | 29173995 | p(1) | b | |
          Difenylamin | 122-39-4 | 204-539-4 | 29214400 | p(1) | b | |
          Metam | 144-54-7 137-42-8 | 205-632-2 205-239-0 | 29302000 | p(1) | b | |
          Triaxozid | 72459-58-6 | 276-668-4 | 29332990 | p(1) | b | |
          Triflumuron | 64628-44-0 | 264-980-3 | 29242998 | p(1) | b" | |
          b) položka sloučenin rtuti se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Sloučeniny rtuti, které zahrnují anorganické sloučeniny rtuti, alkylované, alkyloxyal-kylované a arylované sloučeniny rtuti, kromě sloučenin rtuti uvedených v příloze V # | 62-38-4, 26545-49-3 a další | 200-532-5, 247-783-7 a další | 28520000 | p(1) – p(2) | b - b | viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          c) položka polybromovaných bifenylů se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Polybromované bifenyly (PBB) kromě hexabrombi-fenylu # | 13654-09-6, 27858-07-7 a další | 237-137-2, 248-696-7 a další | 29036990 | i(1) | sr | viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          d) zrušuje se tato položka:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Chlordekon | 143-50-0 | 205-601-3 | 29147000 | p(2) | sr" | |
          e) zrušuje se tato položka:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Pentabrom-difenylether+ | 32534-81-9 | 251-084-2 | 29093031 | i(1) | sr" | |
          f) zrušuje se tato položka:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "HCH / Hexachlorcy-klohexan (směs isomerů) # | 608-73-1 | 210-168-9 | 29035100 | p(1) – p(2) | b - sr | viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          g) zrušuje se tato položka:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Podkate-gorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          "Lindan (γ-HCH) # | 58-89-9 | 200-401-2 | 29035100 | p(1) – p(2) | b - sr | viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          2) Část 2 se mění takto:
          a) doplňují se nové položky, které znějí:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Kategorie (*) | Omezení použití (**) |
          "Karbosulfan | 55285-14-8 | 259-565-9 | 29329900 | p | b |
          Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 217-464-7 | 29173995 | p | b |
          Trifluralin | 1582-09-8 | 216-428-8 | 29214300 | p | b" |
          b) zrušuje se tato položka:
          Chemická látka | č. CAS | č. Einecs | Kód KN | Kategorie (*) | Omezení použití (**) |
          "Pentabrom-difenylether | 32534-81-9 | 251-084-2 | 29093031 | i | sr" |
          3) Část 3 se mění takto:
          a) položka HCH (směs isomerů) se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kód HS Čistá látka | Kód HS Směsi, přípravky obsahující látku | Kategorie |
          "HCH (směs isomerů)(*) | 608-73-1 | 2903.51 | 3808.50 | Pesticid" |
          b) položka lindanu se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kód HS Čistá látka | Kód HS Směsi, přípravky obsahující látku | Kategorie |
          "Lindan (*) | 58-89-9 | 2903.51 | 3808.50 | Pesticid" |
          c) položka polybromovaných bifenylů (PBB) se nahrazuje tímto:
          Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kód HS Čistá látka | Kód HS Směsi, přípravky obsahující látku | Kategorie |
          "Polybromované bifenyly (PBB) | | | | |
          —(hexa-)(*) | 36355-01-8 | — | 3824.82 | Průmyslová chemická látka" |
          —(okta-) | 27858-07-7 | | | |
          —(deka-) | 13654-09-6 | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha V nařízení (ES) č. 689/2008 se mění takto:
          1) V části 1 se doplňují tyto položky:
          Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu | Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.) |
          | "Chlordekon | č. ES 205-601-3 č. CAS 143-50-0 kód KN 29147000 |
          | Pentachlorbenzen | č. ES 210-172-5 č. CAS 608-93-5 kód KN 29036990 |
          | Hexabrombifenyl | č. ES 252-994-2 č. CAS 36355-01-8 kód KN 29036990 |
          | Hexachlorcyklohexany, včetně lindanu | č. ES 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9 č. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 kód KN 29035100 |
          | Tetrabromdifenylether C12H6Br4O | č. ES 254-787-2 a další č. CAS 40088-47-9 a další kód KN 29093038 |
          | Pentabromdifenylether C12H5Br5O | č. ES 251-084-2 a další č. CAS 32534-81-9 a další kód KN 29093031 |
          | Hexabromdifenylether C12H4Br6O | č. ES 253-058-6 č. CAS 36483-60-0 a další kód KN 29093038 |
          | Heptabromdifenylether C12H3Br7O | č. ES 273-031-2 č. CAS 68928-80-3 a další kód KN 29093038" |
          2) V části 2 se doplňují tyto položky:
          Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu | Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.) |
          "Kovová rtuť a směsi kovové rtuti s jinými látkami, včetně slitin rtuti, s koncentrací rtuti nejméně 95 % hmotnostních | č. CAS 7439-97-6 kód KN 28054000 |
          Sloučeniny rtuti kromě sloučenin vyvážených pro výzkumné a vývojové, zdravotnické či analytické účely | Cinabarit, (I) chlorid rtuťný (Hg2Cl2, č. CAS 10112-91-1) a (II) oxid rtuťnatý (HgO, č. CAS 21908-53-2) kód KN 28520000" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.