Nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 222/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 222/2011
          ze dne 3. března 2011,
          kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 64 odst. 2 a článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ceny cukru na světovém trhu se od začátku hospodářského roku 2010/11 držely na konstantně vysoké úrovni. Podle prognóz cen na světovém trhu na základě termínovaných obchodů s cukrem na newyorské burze na období března, května a července 2011 se i nadále dá očekávat konstantně vysoká cena na světovém trhu.
          (2) Důsledkem kumulovaného záporného rozdílu mezi dostupným a použitým množstvím cukru a isoglukózy za poslední dva hospodářské roky, který se odhaduje na 1,0 milionu tun, by byla nejnižší úroveň konečného stavu zásob v EU od zavedení reformy odvětví cukru v roce 2006. Hrozí, že s každým dalším poklesem dovozu dojde k vážnému narušení dostupnosti zásob na trhu Unie s cukrem a k jejímu dalšímu zhoršení, nebudou-li v tomto odvětví přijata určitá opatření.
          (3) Neočekává se, že se v krátké době zvýší dovoz ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT) a z nejméně rozvinutých zemí do Evropské unie.
          (4) Na druhé straně se díky dobré úrodě v některých částech Unie vyrobilo více cukru, než stanoví kvóta v článku 56 nařízení (ES) č. 1234/2007. Část tohoto cukru by měla být dána k dispozici na trh s cukrem Unie, aby se částečně uspokojila poptávka a aby se zabránilo přílišnému zvýšení cen. Dostupné množství cukru převyšující kvótu se odhaduje na 0,5 milionu tun. V tomto odhadu jsou zohledněny smluvní závazky výrobců cukru s ohledem na určitá průmyslová využití stanovená v článku 62 nařízení (ES) č. 1234/2007 a na množství, na která již byly vydány vývozní licence.
          (5) Ustanovení čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 zmocňuje Komisi, aby stanovila na vyrobený cukr a isoglukózu převyšující kvótu dávku z přebytku v dostatečné výši, aby se zamezilo hromadění množství. V čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty [2], se dávka stanovila na 500 EUR za tunu.
          (6) Na základě výjimečně nízkých dodávek cukru na vnitřní trh v hospodářském roce 2010/11 může Komise pro omezené množství vyrobeného cukru převyšující kvótu výjimečně stanovit dávku z přebytku na nulu, aniž by hrozilo hromadění množství.
          (7) Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví kvóty pro cukr i isoglukózu, mělo by se pro příslušné množství vyrobené isoglukózy převyšující kvótu uplatnit podobné opatření, protože tento produkt je do určité míry obchodní náhražkou cukru. Aby se zachovala rovnováha mezi oběma sladidly, je třeba na základě poměru kvót pro každý z obou produktů stanoveného v příloze VI nařízení (ES) č. 1234/2007 určit příslušné množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež se uvolní na vnitřní trh.
          (8) Výrobci cukru a isoglukózy by měli příslušné orgány členských států požádat o osvědčení, na jejichž základě by mohli na trhu Unie prodat určitá množství, jež byla vyrobena nad limitní kvóty.
          (9) Stanovení maximálních limitů množství, o která může každý výrobce požádat v jednom období pro podávání žádostí, a omezení osvědčení na produkty, jež žadatel sám vyrábí, by měla zabránit spekulativním praktikám v systému, který toto nařízení vytvořilo.
          (10) Žádosti by bylo možné podávat jen do konce června a jejich platnost by byla omezena na krátké období. Díky této skutečnosti by měla být náležitá množství sladidla na trhu Unie rychle dostupná.
          (11) Prostřednictvím žádostí se výrobci cukru zaváží k platbě minimální ceny za cukrovou třtinu použitou k výrobě množství cukru, jež bylo předmětem žádosti.
          (12) Příslušné orgány členských států by Komisi měly informovat o obdržených žádostech.
          (13) Komise by měla zajistit, aby se osvědčení vydávala pouze na množstevní limity stanovené v tomto nařízení. Komise by tedy měla být v případě potřeby schopna stanovit přídělový koeficient pro obdržené žádosti.
          (14) Členské státy by měly neprodleně žadatelům sdělit, zda jejich žádost byla zcela nebo částečně uznána.
          (15) Vzhledem k tomu, že uvolnění množství překračujících množství, na něž byla vydána osvědčení, na trh Unie podléhá dávce z přebytku stanovené v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, je vhodné stanovit, že každý žadatel, který nedodrží svůj závazek uvolnit na trh Unie množství, na něž mu bylo vydáno osvědčení, by měl rovněž zaplatit částku 500 EUR za tunu, a to z důvodu jednotnosti a aby se zamezilo zneužití výjimečného uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie během hospodářského roku 2010/11.
          (16) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dočasné snížení dávky z přebytku
          Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 967/2006 se částka dávky z přebytku za maximální množství 500000 tun cukru na ekvivalent bílého cukru a 26000 tun isoglukózy v sušině, jež jsou vyrobeny nad rámec kvót stanovených v příloze VI nařízení (ES) č. 1234/2007 a uvolněny na trh Unie v hospodářském roce 2010/11, stanoví na 0 EUR za tunu.
          Článek 2
          Žádost o osvědčení
          1. Aby mohli výrobci cukru a isoglukózy využívat podmínek uvedených v článku 1, musí požádat o osvědčení.
          2. Žadateli mohou být pouze podniky vyrábějící řepný a třtinový cukr nebo isoglukózu, jež jsou schváleny podle článku 57 nařízení (ES) č. 1234/2007 a kterým byly v souladu s článkem 56 uvedeného nařízení přiděleny výrobní kvóty na hospodářský rok 2010/11.
          3. Každý žadatel může předložit jednu žádost týdně.
          4. Žádosti o osvědčení se podávají faxem nebo elektronicky příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém byl podnik schválen. Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické žádosti byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES [3].
          5. Mají-li být žádosti přípustné, musí splňovat následující podmínky:
          a) uvede se v nich:
          i) jméno a adresa žadatele a jeho číslo plátce DPH, a
          ii) množství, jež jsou předmětem žádosti, vyjádřená v tunách cukru na ekvivalent bílého cukru a v tunách isoglukózy v sušině;
          b) množství cukru, jež je předmětem žádosti, nepřekročí množství výrobeného cukru nepodléhající kvótám, které žadatel vykázal jako uskladněné v posledním oznámení podle čl. 21 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 952/2006 [4]. Zmíněné množství se sníží o množství, na která se vztahují nevyužitá osvědčení a vývozní licence, jež byly žadateli již vydány podle tohoto nařízení nebo podle nařízení Komise (ES) č. 397/2010 [5]. Množství isoglukózy, jež je předmětem žádosti, nepřekročí 10 % kvóty na isoglukózu, jež byla žadateli přidělena;
          c) pokud se žádost týká cukru, žadatel se zaváže zaplatit v článku 49 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovenou minimální cenu cukrové řepy za množství cukru, na něž se vztahují osvědčení vydaná v souladu s článkem 6 tohoto nařízení;
          d) žádost se sepíše v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se podává.
          6. Po podání nelze vzít žádost zpět nebo ji pozměnit, a to i v případě, že množství, o které se žádá, je poskytnuto pouze částečně.
          Článek 3
          Podávání žádostí
          Žádosti o osvědčení se podávají každý týden od pondělí do pátku do 13 hodin bruselského času, a to od prvního pondělí, jež následuje po vstupu tohoto nařízení v platnost, do dne 24. června 2011.
          Článek 4
          Předávání žádostí členskými státy
          1. Příslušné orgány členských států rozhodnou o přípustnosti žádostí na základě podmínek stanovených v článku 2. Pokud příslušné orgány rozhodnou, že žádost je nepřípustná, bezodkladně o tom žadatele informují.
          2. Příslušné orgány Komisi nejpozději v pondělí faxem nebo elektronicky sdělí počet přípustných žádostí, jež byly v uplynulém týdnu podány. Členské státy, které neobdržely žádosti, avšak na hospodářský rok 2010/11 jim byly přiděleny kvóty na cukr nebo isoglukózu, Komisi ve stejné lhůtě rovněž zašlou oznámení, že nebyly podány žádné žádosti.
          3. Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které členským státům dá k dispozici Komise.
          Článek 5
          Překročená omezení
          Pokud z informací sdělených příslušnými orgány členských států podle čl. 4 odst. 2 vyplývá, že množství, jež jsou předmětem žádosti, překračují omezení stanovená v článku 1, Komise:
          a) stanoví přídělový koeficient, který členské státy použijí pro množství, na něž se vztahuje každá oznámená žádost o osvědčení;
          b) odmítne žádosti, které ještě nebyly oznámeny;
          c) uzavře období pro podávání žádostí.
          Článek 6
          Vydání osvědčení
          1. Aniž je dotčen článek 5, každý týden od pondělí nejpozději do pátku vydávají příslušné orgány členských států osvědčení pro žádosti, které byly Komisi oznámeny v uplynulém týdnu v souladu s čl. 4 odst. 2.
          Vzor osvědčení je uveden v příloze tohoto nařízení.
          2. Členské státy každé pondělí Komisi oznámí množství cukru a/nebo isoglukózy, pro něž v uplynulém týdnu vydaly osvědčení.
          Článek 7
          Platnost osvědčení
          Osvědčení jsou platná do konce měsíce, který následuje po měsíci vydání.
          Článek 8
          Přenosnost osvědčení
          Práva a povinnosti vyplývající z osvědčení jsou nepřenosné.
          Článek 9
          Sledování
          1. Žadatelé spolu s měsíčními oznámeními podle čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 952/2006 sdělí množství, pro něž obdrželi osvědčení v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.
          2. Před koncem druhého měsíce, který následuje po měsíci, během něhož bylo osvědčení vydáno, každý žadatel příslušným orgánům členských států prokáže, že veškerá množství, na něž bylo jeho osvědčení vydáno, byla uvolněna na trh Unie. Za množství, na něž bylo vydáno osvědčení a která nebyla uvolněna na trh Unie z jiných důvodů než kvůli vyšší moci, se zaplatí částka 500 EUR za tunu. Členské státy sdělí Komisi množství, jež byla uvolněna na trh Unie.
          3. Členské státy vypočítají a Komisi oznámí rozdíl mezi celkovým množstvím cukru a isoglukózy, které každý výrobce vyrobil nad přidělenou kvótu, a množstvím, jež výrobci použili v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 967/2006. Pokud zbývající výrobcova množství cukru nebo isoglukózy nepodléhající kvótám jsou menší než množství, jež jsou předmětem výrobcovy žádosti podle tohoto nařízení, zaplatí výrobce částku 500 EUR za tunu z uvedeného rozdílu.
          Článek 10
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.
          [3] Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.
          [4] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39.
          [5] Úř. věst. L 115, 8.5.2010, s. 26.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          (Vzor osvědčení uvedený v čl. 6 odst. 1)
          OSVĚDČENÍ
          o snížení dávky podle článku 3 nařízení (ES) č. 967/2006 na hospodářský rok 2010/11.
          Členský stát: |
          Držitel kvóty: |
          |
          Produkt: | |
          Množství, jež jsou předmětem žádosti: | |
          Množství, pro něž je vydáno toto osvědčení: | |
          Dávka uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 967/2006 se v hospodářském roce 2010/11 nepoužije na množství, pro něž je vydáno toto osvědčení, jsou-li splněna pravidla stanovená v nařízení (EU) č. 222/2011, zejména v čl. 2 odst. 4 písm. c) |
          Podpis příslušného orgánu členského státu Datum vydání |
          Osvědčení je platné do konce měsíce, který následuje po měsíci vydání |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.